He's from America. - English-Tagalog Dictionary - Glosbe

He's from America.

Example sentences with "He's from America.", translation memory

add example
en I knew of Christ’s ministry from the Bible, but could He really have visited the Americas?
tl Alam ko ang tungkol sa ministeryo ni Cristo mula sa Biblia, ngunit talaga kayang binisita Niya ang lupain ng Amerika?
en I think of a friend from South America who left his lucrative employment when he learned taxes were being illegally evaded.
tl Naiisip ko ang isang kaibigang taga-South America na nagbitiw sa trabahong mataas ang suweldo nang malaman niya na hindi nagbabayad ng buwis ang kanilang kumpanya.
en (Genesis 1:26-28; 10:32) It is just as the apostle Paul explained 1,400 years before Columbus set foot in the Americas: “From one man he created all races of mankind and made them live throughout the whole earth.”
tl (Genesis 1:26-28; 10:32) Katulad ito ng ipinaliwanag ni apostol Pablo mga 1,400 taon bago nakarating si Columbus sa Amerikas: “Mula sa isang tao ay nilikha niya ang lahat ng lahi ng sangkatauhan upang magsipanahan sa buong lupa.”
en Though he left college more than 40 years ago, he remains a serious student, welcoming ongoing mentoring from his senior Brethren as he supervised the North America West, Northwest, and three Utah Areas; served as Executive Director of the Temple Department; and served in the Presidency of the Seventy, working closely with the Twelve.
tl Bagama’t nilisan niya ang kolehiyo mahigit 40 taon na ang nakalipas, nananatili siyang seryosong estudyante, tinatanggap ang patuloy na pagtuturo mula sa kanyang nakatatandang mga Kapatid habang pinamamahalaan niya ang North America West, Northwest, at tatlong Area sa Utah; naglingkod bilang Executive Director ng Temple Department; at naglingkod sa Panguluhan ng Pitumpu, na nakikipagtulungang mabuti sa Labindalawa.
en He was once said to be youngest person in the United states to hold a pilot's license from the Aero Club of America.
tl Siya ay kinikilala ngayon ng iba't ibang kapisanan ng pangkalusugan sa Estados Unidos bilang isang tunay na Pilates instructor.
en Explain that in this book of scripture called the Book of Mormon, we can read of a large group of Nephite people in America who saw Jesus and heard him speak after he was resurrected from the dead.
tl Ipaliwanag na sa aklat na ito ng banal na kasulatan na kung tawagin ay Aklat ni Mormon, mababasa natin ang tungkol sa isang malaking pangkat ng mga taong Nefita sa Amerika na nakakita at nakarinig kay Jesus na nagsalita pagkatapos na mabuhay siyang mag-uli mula sa mga patay.
en He became notable for his Kon-Tiki expedition in 1947, in which he sailed 8,000 km (5,000 mi) across the Pacific Ocean in a hand-built raft from South America to the Tuamotu Islands.
tl Naging tanyag siya dahil sa kaniyang ekspedisyong Kon-Tiki, kung kailan naglayag siya ng 8,000 km (5,000 mi) sa pagtawid sa Karagatang Pasipiko habang nakasakay sa isang balsang siya ang may-gawa, magmula sa Timog Amerika hanggang sa Kapuluang Tuamotu noong 1947.
en Here, besides getting an education, he learns firsthand of the exploits of men like Christopher Columbus, who has just returned from the Americas after having sought a western sea route to the fabled Spice Islands (Indonesia).
tl Dito, bukod pa sa pagkakaroon ng edukasyon, siya mismo ang nakabalita ng tungkol sa maniningning na gawa ng mga taong gaya ni Christopher Columbus, na kababalik lamang mula sa mga bansa sa Amerika pagkatapos hanapin ang kanluraning ruta sa dagat tungo sa kilalang Spice Islands (Indonesia).
en Rather, he pressed forward by rallying the more experienced members of the Aaronic and Melchizedek Priesthood quorums to help prepare new converts from Africa and Latin America for their priesthood responsibilities.
tl Sa halip, patuloy niyang hinikayat ang mas maalam na mga miyembro ng korum ng Aaronic at Melchizedek Priesthood na tulungan ang mga bagong miyembro mula Africa at Latin Amerika na paghandaan ang kanilang responsibilidad sa priesthood.
en When the Lord called twelve disciples in the Americas after His Resurrection, He taught the people: “Blessed are ye if ye shall give heed unto the words of these twelve whom I have chosen from among you to minister unto you, and to be your servants” (3 Nephi 12:1).
tl Nang tumawag ng labindalawang disipulo ang Panginoon sa lupain ng Amerika matapos ang Kanyang Pagkabuhay na Mag-uli, itinuro Niya sa mga tao: “Pinagpala kayo kung kayo ay makikinig sa salita nitong labindalawang aking pinili mula sa inyo upang maglingkod sa inyo, at maging inyong mga tagapaglingkod” (3 Nephi 12:1).
en In January 1844, in large measure because he was disappointed that state and federal officials failed to provide redress for the rights and property taken from the Saints in Missouri, Joseph Smith announced his candidacy for the presidency of the United States of America.
tl Noong Enero 1844, dahil hindi siya nasiyahan sa kabiguan ng mga opisyal ng estado at pamahalaan na iwasto at ibalik ang karapatan at ari-ariang kinuha sa mga Banal sa Missouri, ibinalita ni Joseph Smith ang kanyang kandidatura sa pagkapangulo ng Estados Unidos ng Amerika.
en Mauricia, as he named it, took just seven years to construct and was planned along European lines, complete with paved roads, a marketplace, palaces, a zoo stocked with animals imported from Africa and regions of Brazil, botanical gardens, the first observatory of the Americas, a museum, hospitals, and a library.
tl Ang Mauricia, gaya ng tawag niya rito, ay naitayo sa loob lamang ng pitong taon at itinulad sa istilong Europeo, na sementado pa ang mga kalye, may pamilihan, mga palasyo, zoo na punô ng mga hayop na galing pa sa Aprika at mga rehiyon ng Brazil, mga harding botanikal, unang obserbatoryo ng mga lupain sa Amerika, isang museo, mga ospital, at isang aklatan.
Showing page 1. Found 12 sentences matching phrase "He's from America.".Found in 19 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.