Pháp Hiền

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Pháp Hiền (died 626) was a Vietnamese Buddhist monk notable in the early history of Buddhism in Vietnam, Vietnamese Thiền or Chinese Chán Zen Buddhism in Vietnam.

Pháp Hiền studied under Quán Duyên, a Zen master at chùa Quán Vân, or Phap-van Temple, then under the Indian monk Vinītaruci. After the latter's death, Pháp Hiền built the Chúng Thiện pagoda at a mountain named Thiên Phúc or Tiên Du,[1] northwest of Luy Lâu.[2]

References[edit]

  1. ^ Mạnh Thát Lê -Lịch sử âm nhạc Việt Nam - Volume 1 2001 - Page 279 "626 lập chùa Chúng Thiện trên núi Thiên Phúc ở Tiên Du. Núi Thiên Phúc này cũng là núi Tiên Du, bởi vì truyện Cứu Chỉ nói Chỉ đến ở chùa Quang Minh núi Tiên Du, trong khi truyện Đạo Huệ nói Huệ ở chùa Quang Minh núi Thiên Phúc."
  2. ^ Keith Weller Taylor The Birth of Vietnam 1983- Page 157 "Thien Buddhism was already established in Vietnam before Vinītaruci's arrival, for Phap Hien studied under and was ordained by Quan Duyen, a Thien master at Phap-van Temple. But Phap Hien received the "essence" of Thien from Vinitaruci. After Vinītaruci's death, Phap Hien built the Temple of Chung-thien at Mount Tu, about twenty miles northwest of Luy-lau. He died in 626 after instructing more than three hundred ..."