Từ Điển Tiếng Anh–Việt

Từ Điển Tiếng Anh–Việt

Nhận các bản dịch tiếng Việt từ hàng nghìn các từ vựng và các câu ví dụ tiếng Anh từ Từ Điển Tiếng Anh–Việt Password.

Duyệt Từ điển tiếng Anh–Việt

0-9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Hoặc, duyệt Cambridge Dictionary index

Các tính năng tiêu biểu

Hơn 40,000 mục
Định nghĩa ngắn gọn và đơn giản với bản dịch tiếng Việt
Hàng ngàn ví dụ về cách dùng các từ ngữ

Lời cảm ơn

PASSWORD Từ điển Người học tiếng Anh-Việt © 2015 K DICTIONARIES LTD

TỪ ĐIỂN BÁN SONG NGỮ KERNERMAN
Dựa trên phương pháp bán song ngữ đối với ngành từ điển học cho người học ngoại ngữ được phát triển bởi Lionel Kernerman.

PASSWORD là một thương hiệu đã được đăng ký và được dùng dưới sự cho phép của Modulo Éditeur.

Tất cả bản quyền đã được đăng ký. Không được sao chép, lưu trữ trong một hệ thống truy xuất hoặc truyền tải dưới bất cứ một hình thức hoặc phương tiện nào như điện tử, cơ học, sao chép, thu âm hoặc tương tự, mà không được sự đồng ý bằng văn bản của người giữ bản quyền. Chúng tôi đã dành rất nhiều công sức để đánh dấu tất cả những từ ngữ mà chúng tôi tin rằng nó thuộc về thương hiệu. Chúng tôi cũng muốn nêu rõ rằng sự xuất hiện của các từ ngữ trong từ điển này, bất kể đã được đánh dấu hay chưa, đều không gây bất kỳ ảnh hưởng nào đến tình trạng pháp lý của thương hiệu.

Từ của Ngày

dazzle

If light dazzles you, it makes you unable to see for a short time.

Về việc này
Cambridge Dictionary +Plus

Các danh sách từ và bài trắc nghiệm miễn phí để tạo, tải và chia sẻ!

Bạn đã đăng nhập. Bắt đầu tạo một danh sách từ hoặc làm bài trắc nghiệm!