Tạo ý nghĩa cho các từ của bạn

Khám phá Cambridge Dictionary

Từ của Ngày

dusk

the time before night when it is not yet dark

Về việc này
Cambridge Dictionary +Plus

Các danh sách từ và bài trắc nghiệm miễn phí để tạo, tải và chia sẻ!

Bạn đã đăng nhập. Bắt đầu tạo một danh sách từ hoặc làm bài trắc nghiệm!