Treaty of Paris in Tagalog - English-Tagalog Dictionary | Glosbe
Glosbe uses cookies to ensure you get the best experience
Got it!

Treaty of Paris in Tagalog

English-Tagalog dictionary

Treaty of Paris

  • Treaty of Paris (1303)

translations Treaty of Paris

Add

Examples

Add
Match words
The Seven Years' War ended with the signing of the Treaty of Paris on 10 February 1763.
Ang Pitong Taong Digmaan ay winakasan ng kasunduang pangkapayapaan sa Paris na nilagdaan noong 10 Pebrero 1763.
WikiMatrix
Although the Treaty of Paris (1763) had returned Manilla to Spain, the British Army had only withdrawn in April 1764.
Ang Kasunduan sa Paris ng 1763 ang nagbalik sa pamamahala ng mga Kastila at nilisan ng mga Ingles ang bansa noong 1764.
WikiMatrix
The Treaty of Paris was signed on June 27, 1900 between representatives of the Kingdom of Spain and the French Third Republic.
Ang Tratado ng Paris ay inilagdaan noong Hunyo 27, 1900 sa pagitan ng mga kinatawan ng Imperyong Espanyol at Imperyong Pranses.
WikiMatrix
During the 18th century, the British and the French fought each other in North America and India, leading to the Treaty of Paris in 1763.
Noong ika-18 siglo, ang mga Britano at Pranses ay naglaban sa isa’t isa sa Hilagang Amerika at India, na humantong sa Kasunduan sa Paris noong 1763.
jw2019
Then, in the 18th century, the British and the French fought in such widely separated places as North America and India, leading to the Treaty of Paris in 1763.
At nangyari, noong ika-18 siglo, ang mga Britano at ang mga Pranses ay nagbaka sa totoong malalayong bukud-bukod na mga lugar na gaya ng Hilagang Amerika at India, anupa’t humantong ito sa Kasunduan ng Paris noong 1763.
jw2019
After the signing of the 1898 Treaty of Paris that ended the Spanish–American War, Spain ceded control of the Philippines and several other possessions to the United States of America.
Matapos lagdaan ang 1898 Tratado ng Paris na tumapos sa Digmaang Amerikano-Espanyol, isinuko ng Espanya ang soberanya ng Pilipinas at ng iba pang mga kolonya sa Nagkakaisang Estado ng Amerika.
WikiMatrix
In the Treaty of Paris in 1898, Spain handed over the Philippines to the United States of America for US$20,000,000 and ending 333 years of Spanish rule in the islands.
Ang mga librong ito ay ipinagbawal sa Estados Unidos: Sa Kasunduan sa Paris noong 1898, binenta ng Espanya ang Pilipinas sa halagang $20,000,000 at tumapos sa 333 taong pananakop ng Espanya.
WikiMatrix
It was founded on October 11, 1898, shortly after news that the Treaty of Paris would be signed, ending the Spanish–American War and transferring the Philippines from Spanish to American sovereignty.
Una itong itinatag noong 11 Oktubre 1898, ilang oras makatapos inilagda ang Tratado ng Paris na nagwakas sa Digmaang Espanyol-Amerikano, at kung saan inilipat ang soberanya ng Pilipinas mula Espanya sa Estados Unidos.
WikiMatrix
After the end of the Spanish–American War, Spain surrendered the Philippines and several other territories to the United States as part of the terms of the Treaty of Paris for $20 million.
Matapos ang Digmaang Kastila-Amerikano, isinuko ang Pilipinas at iba pang mga teritoryo nito sa Amerika bilang pagtupad sa Kasunduan sa Paris sa halagang $20 milyon.
WikiMatrix
The treaty sought to remove any ground of misunderstanding growing out of the interpretation of Article III of the 1898 Treaty of Paris by clarifying specifics of territories relinquished to the United States by Spain.
Hinangad ng kasunduan na alisin ang anumang dahilan ng hindi pagkakaunawa ng Artikulo III ng Kasunduan sa Paris ng 1898 sa pamamagitan ng paglilinaw pagtutukoy ng mga teritoryo isinuko sa Estados Unidos ng Espanya.
WikiMatrix
Spanish rule on both countries was ended by the victory of the United States in the Spanish–American War as provisions of the Treaty of Paris giving Cuba independence and the Philippines becoming a new possession of the United States.
Ang aktong ito ay hayagang nagsaad na palaging layunin ng Estados Unidos na hugutin ang soberenya nito sa Pilipinas at kilalanin ang independiyente ng Pilipinas sa madaling panahon na ang isang matatag ng pamahalaan ng Pilipinas ay maitatag.
WikiMatrix
New France (French: Nouvelle-France) was the area colonized by France in North America during a period beginning with the exploration of the Gulf of Saint Lawrence by Jacques Cartier in 1534 and ending with the cession of New France to Great Britain and Spain in 1763 under the Treaty of Paris (1763).
Ang New France (Pranses: la Nouvelle-France) ay isang pook na sinakop ng Pransiya sa Hilagang Amerika mula noong kapanahunan ng pagkakatuklas sa Ilog Saint Lawrence, ni Jacques Cartier noong 1534, hanggang sa pagsanib ng New France sa España at Britanya noong 1763.
WikiMatrix
On October 16, 1919, a petition signed by 14,450 clergymen of leading denominations was presented to the U.S. Senate, urging that body “to ratify the Paris peace treaty embodying the league of nations covenant.”
Noong Oktubre 16, 1919, iniharap sa Senado ng Estados Unidos ang isang petisyon na nilagdaan ng 14,450 klerigo mula sa pangunahing mga denominasyon, na humihimok sa Senado na “pagtibayin ang tratadong pangkapayapaan ng Paris kung saan nakasaad ang tipan ng liga ng mga bansa.”
jw2019
How else can we explain what happened after the peace treaty signed at the end of 1995 in Paris provided that the city of Sarajevo be reunited under the Bosnia and Herzegovina-Croat Federation?
Paano natin maipaliliwanag ang nangyari pagkatapos lagdaan ang kasunduang pangkapayapaan sa pagtatapos ng 1995 sa Paris na nagtatakdang ang lunsod ng Sarajevo ay isamang muli sa ilalim ng Pederasyon ng Bosnia at Herzegovina-Croat?
jw2019
The most popular queries list: 1K, ~2K, ~3K, ~4K, ~5K, ~5-10K, ~10-20K, ~20-50K