Messiah Lutheran Church, Washburn, Wisconsin - Messiah Lutheran Church, Washburn, Wisconsin