http

 

A. Các trang web đã được tải về mạng nội bộ của Trung Tâm Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế thành phố Hồ Chí Minh.

B. Nối kết với internet

http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en

http://tinyurl.com/nee5kdx   Chinese

 

 

 

 

 

 

 

Các trang web đã được tải về mạng nội bộ 
của Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế 
TP Hồ Chí Minh.

http://www.cimsi.org.vn/Sach/phanloaibenhtatquocte/  (của Viện Thông Tin Thư Viện Y Học Trung Ương): danh mục 3 ký tự (1 ký tự chữ đứng trước và 2 ký tự số đứng sau, ví dụ: B02) chứ không có đầy đủ 4 ký tự như của ICD 10 (ví dụ: B02.0, B02.1, B02.2, B02.3, B.02.7, B02.8, B02.9)

http://www.nso.go.kr/eng/standards/e-diseases.htm (của Korea National  Statistical Office có chuyên mục Korea Standard): Classification of Disease bằng tiếng Anh với nội dung giống như ICD 10

        http://www.med.univ-rennes1.fr/noment/cim10/  

        hoặc  http://www.med.univ-rennes1.fr/noment/cim10/CIM10_tree_1.html    của Khoa Y Viện đại học Rennes 1 

      http://www.medecine.uhp-nancy.fr/public/pmsi/cimnav/CIM10_A00-Z99.html   của Khoa Y Viện đại học Henri Poincaré (Nancy) có chuyên mục CIM 10 bằng tiếng Pháp (CIM 10: Classification Internationale des Maladies 10ème révision).