Hayzkul Lyf: Divine Law o Banal na Batas (Tagalog)

Search This Blog

Sunday, August 23, 2015

Divine Law o Banal na Batas (Tagalog)

Divine Law Tagalog

Ang “Divine Law” o Banal na Batas ay ang batas na, ayon sa relihiyosong paniniwala ay nagmula ng direkta galing sa Diyos, kung hindi nagmula sa batas ng tao.  (o masasabing pagpapahayag mula sa banal na batas) ito ay malaya mula sa kalooban ng tao, at hindi ito maaaring baguhin ninuman.   Subalit ito ay maaaring nagsisiwalat o hindi, upang sa ganon ay mabago nito ang pananaw ng tao sa tamang panahon sa pamamagitan ng pagpapahayag.  Ang Banal na batas ay ang batas na walang hanggan, sa kadahilanang ang Diyos ay sukdulan o walang katapusan, kaya ang batas na ito ay magpasawalang hanggang at walang katapusan.  

Ayon kay Thomas Aquina’s “Treatise on Law” ang banal na batas, salungat sa likas na batas, ay nagmula sa pagpapahayag o banal na kasulatan, ang biblia bago ang batas, at ito ay kinakailangan para sa ikaliligtas ng tao.   Ayon sa kay Aquina’s, ang banal na batas ay hindi kailanman dapat ikalito sa likas na batas.  Ang Banal na batas ay pinakamahalaga at lahat ng likas na batas, subalit maaari din ito maging tunay na batas.

No comments:

Post a Comment