Posts

*LAND OF NIGHTMARES*

Crying with coerced voices, actions crushed
They celebrate our misery
Dreams to be dreamt in dark horizons...
Kings prey and slay peasants,
like they are hunting wild boars
Brace for nightmares if you visit my land.

Swindling golds and silvery in hired catapults of bronze
The viceroys and royal hood enjoy, taking aims at foreign lands
Playing with peasant's children hopes of food and shelter
Brace for long nights and days for they have
introduced their seasons in my land

Crying to be heard, they shut you with bullets
Immunizing and injecting you with bayonets and sjamboks
Deliberations taken for mistakes,
Stand up and they make you sit on your shit
Children orphaned, women widowed
Don't be alarmed or puzzled
Hatichacheme tajaira
For this is my land full of nightmares

DARK HORIZONS: T.A MUCHAKWA.*

See More

♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️

*TWISTED TANGLED TALES*

*TATENDA A MUCHAKWA*

...

*https://wa.me/263787484528*

*CHAPTER 16*

Mr Muneni vaingotenderera vari mu office mavo. News dzakanga dzava disturba zvakanyanya. Asi vakanga vasina chekuita and vaiva powerless. Vakambofunga zano rokuita asi vakaona vaipinza mhuri yavo pa risk. Panguva iyi vakabva vagaya something......'ndikuenda mahwina here or before?'......'ko kana dziri dzenhema?'

Mashoko emwana wavo akaita kudzoka mupfungwa dzavo ndipo pavakati bengenu. Vakaona kuti vakanga vava kutamba nedzakangwara. Little did he knew kuti aiva mabasa aTasha.

Vakadzokera padesk pavo, ndokubata ma poster avaida kuti azonamirwa, since campaign period yakanga yanzi ichitanga and yaiva limited nekuti paidiwa kunzi new governor Ange atovapo by 20th December and it was almost mid November.

Vakasimuka zve. Pavari vakanga munhu adirwa moto mubrugwa chaimo, vakanga vasisina kugadzikana. Vaiva voita sedzati dambukei mbichana.

Vakaona His Highness achipinda mucar park. Imwe pfungwa yakamboti enda unova confronta, umwe ndobva wati siyana nazvo, funga zvimwe.

Vakabata cabinet yaiva mu office, mavo ndokuenda muka safe kaiva mukati mecabinet iyi. Vakabaya baya ndobva kabvuma kuvhurika, vakatora ma documents aivamo ndokuisa mu briefcase mavi ndobva va replace nemamwe.

Vakagara havo pachair pavo, ndokubata chigubhu chemvura chaivapo, vaida kuti His Highness vawane vadzikama. Nechinguva vakanzwa knock, vakabva vanyepedzera kuita busy ndokudaira

"Enter!"

Vakadaro vakatarisa pasi padesk asi maziso aibira kuona kuti aiva kudoor aiva ani. Vakaona ari one of the security yepa company apa.

"This is for you Sir!"

Akadaro musecurity uya akaoma muviri wake. Vakangopa gesture neruoko yekuti isa apa. Akazoti aisa Paya ndokubuda.

Vakaridza tsamwa yekuti kana muroyi haasvike ipapo. Vakatarisa ndokuona dziri tsamba yaibva Ku court, vakanga vaine another case to attend. And vakabva vaona iri another opportunity to push his age

See More
wa.me
Photos
No photo description available.
No photo description available.
No photo description available.