raft in Tagalog - English-Tagalog Dictionary | Glosbe
Glosbe uses cookies to ensure you get the best experience
Got it!

raft in Tagalog

English-Tagalog dictionary

raft

verb noun /rɑːft/ /ræft/
 • A flat structure made of planks, barrels etc., that floats on water, and is used for transport, emergencies or a platform for swimmers.

translations raft

Add
 • balsa

  Families on bamboo rafts packed with goods for the local market quietly pass us going the other way.

  Nasalubong namin ang mga pamilyang sakay ng balsa para magdala sa palengke ng kanilang paninda.

 • lamo

  noun

  en flat, floating structure

Picture dictionary

Examples

Add
The owner of the raft wanted to know why the priest did not want the Witnesses to land at the village, and the pioneers answered that they could not see why a priest would not want people to understand the Bible.
Ibig ng may-ari ng balsa na malaman kung bakit ayaw ng mga pari na ang mga Saksi ay lumunsad sa bayan-bayanan, at sumagot naman ang mga payunir na wala silang makitang dahilan kung bakit ayaw ng isang pari na maunawaan ng mga tao ang Bibliya.
jw2019
One member supplied rubber rafts to bring stranded members to safety.
Nagbigay ng mga balsang goma ang isang miyembro para iligtas ang mga miyembro.
LDS
As it drifted by, the brothers called out to the three men poling the raft to pull alongside El Refugio.
Samantalang ito’y nagpapaanod, inihiyaw ng mga kapatid sa tatlong lalaking nagtitikin ng balsa na tumabi sila sa El Refugio.
jw2019
He and the other crew members successfully parachuted from the burning plane, inflated their life rafts, and clung to those rafts for three days.
Siya at ang iba pang mga crew ay matagumpay na nag-parachute mula sa nasusunog na eroplano, nilagyan ng hangin ang kanilang mga balsa, at kumapit nang mahigpit sa mga balsang iyon nang tatlong araw.
LDS
With wind in the sails and strong arms on the oars, they then towed the raft carrying the newly carved wealth back to Yap.
Naglalayag sila sa tulong ng hangin at puspusang nagsasagwan upang hilahin ang balsa na kinalalagyan ng bagong-ukit na salapi pabalik sa Yap.
jw2019
To transport a large piece, the workers stood it up in the water and then built a large raft around it.
Upang maibiyahe ang isang malaking piraso, ipupuwesto ito ng mga manggagawa nang patayo sa tubig at saka gagawa ng malaking balsa sa palibot nito.
jw2019
“I will not try to describe how we traveled through storms of snow, wind, and rain; how roads had to be made, bridges built, and rafts constructed; how our poor animals had to drag on day after day with scanty feed; nor how our camps suffered from poverty, sickness, and death.
“Hindi ko na susubukang ilarawan pa kung paano kami naglakbay habang humahampas ang niyebe, hangin, at ulan; kung paano kinailangang gumawa ng mga daanan, magtayo ng mga tulay, at gumawa ng mga balsa; kung paano kinailangang hilahin ang kawawa naming mga hayop na may kakaunting pagkain sa araw-araw; o kung paano dumanas ang aming mga kampo ng kahirapan, karamdaman, at kamatayan.
LDS
(Isaiah 23:1, 2; Ezekiel 27:8, 9) Passing Carmel, the cedar-tree rafts landed at Joppa.
(Isaias 23:1, 2; Ezekiel 27:8, 9) Pagkatapos dumaan sa Carmelo, ang mga balsang punong-sedro ay sumadsad sa Joppe.
jw2019
A shipwreck victim afloat in a life raft can endure much longer if he knows that help is on the way.
Ang isang biktima ng nawasak na barko na palutang-lutang sa isang balsa ay makapagbabata pa nang mas matagal kung alam niyang parating na ang tulong.
jw2019
The raft eventually anchors itself on grass or bushes, and the survivors may return to the nest when the waters recede.”
Ang tulad-balsang pulutong ng mga langgam ay dumirikit sa mga damo o palumpong, at ang mga nakaligtas ay maaaring bumalik sa pugad kapag bumaba na ang tubig.”
jw2019
Perhaps you would prefer to just float on a rubber raft or play with a rubber beach ball.
Marahil ay pipiliin mong magpalutang sa isang balsang goma o maglaro ng bolang yari sa goma.
jw2019
Astronomers Marc Postman and Tod Lauer believe something even bigger must lie beyond the constellation Orion, causing hundreds of galaxies, including ours, to stream in that direction like rafts on a sort of “river in space.”
Ang mga astronomong sina Marc Postman at Tod Lauer ay naniniwala na mayroong mas malaki pa rito na nasa dako pa roon ng konstelasyon ng Orion, na nagpapangyari sa daan-daang galaksi, kasali na ang sa atin, na dumaloy sa direksiyong iyon na parang mga balsa sa animo’y “ilog sa kalawakan.”
jw2019
After buying an army building located across the harbor, we dismantled it, rafted it across, and then trucked it to the building site.
Matapos bumili ng gusali ng hukbo na nasa kabilang ibayo ng daungan, aming binaklas iyon, itinawid sakay ng balsa, at pagkatapos isinakay sa trak patungo sa lugar na pagtatayuan.
jw2019
* Unfortunately, this world’s value system is not a stable platform on which to resolve moral and ethical issues and seems more like a disoriented raft awash in pounding surf.
* Nakalulungkot nga, ang sistema ng pamantayan ng daigdig na ito ay hindi isang matatag na plataporma upang doon lutasin ang mga usaping moral at etika at tila ba gaya ng isang naliligaw na balsa na inaanod ng hampas ng daluyong.
jw2019
Glossy pictures of rugged fellows having a great time hunting, rock-climbing, and white-water rafting—a tobacco can conspicuously tucked in their back pocket—conveyed a loud and clear message: “Smokeless tobacco is beautiful, natural, and a door to manhood!”
Ang makikintab na larawan ng matitipunong tao na masayang nangangaso, umaakyat ng bundok, at nagbabalsa sa mabilis na agos ng tubig —isang lata ng tabako ang kitang-kitang nakasuksok sa bulsang nasa likod —ay nagpapahayag ng lantaran at maliwanag na mensahe: “Ang walang usok na tabako ay maganda, natural, at isang daan sa pagiging tunay na lalaki!”
jw2019
Whether you want to travel with a wildlife safari or try your hand at white-water rafting down the thundering Zambezi River, Zimbabwe has a lot to offer—including a thriving community of Latter-day Saints.
Kung gusto ninyong sumama sa isang wildlife safari o subukan ang white-water rafting pababa sa rumaragasang Zambezi River, maraming ganyan sa Zimbabwe—pati na ang maunlad na komunidad ng mga Banal sa mga Huling Araw.
LDS
Ashurnasirpal II (of the ninth century B.C.E.) describes his crossing of the Euphrates on rafts buoyed up with inflated goatskins and claims to have received tribute from the king of Carchemish that included 20 talents of silver, 100 talents of copper, 250 talents of iron, plus gold objects, furniture inlaid with ivory, garments of linen and wool, and other booty.
Inilarawan ni Ashurnasirpal II (na nabuhay noong ikasiyam na siglo B.C.E.) ang pagtawid niya sa Eufrates sakay ng mga balsang pinalutang ng pinalobong mga balat ng kambing at inangkin niya na tumanggap siya ng tributo mula sa hari ng Carkemis. Kabilang sa mga iyon ang 20 talentong pilak, 100 talentong tanso, 250 talentong bakal, bukod pa sa mga kagamitang ginto, muwebles na kinalupkupan ng garing, mga kasuutang lino at lana, at iba pang samsam.
jw2019
We managed until we found a small raft and put the passengers on it, but we felt others could use it, so we remained behind in the water.
Nakaya naming gawin ito hanggang sa makakita kami ng isang maliit na balsa at isinakay namin ang mga pasahero doon, ngunit naisip namin na magagamit iyon ng iba, kaya nanatili na lang kami sa tubig.
LDS
We were advised to get off the bus and, if we saw the bus slipping off into the river, to jump off the other side of the raft to avoid getting sucked down.
Kami’y sinabihang bumaba sa bus at, kung makita naming umuus-os ang bus sa ilog, tumalon sa kabilang panig ng balsa upang hindi madala sa tubig.
jw2019
‘When the earliest missionaries came’ . . . , the Reverend Myron Eells reported in 1878, ‘they found that those Indians had their traditions of a flood, and that one man and his wife were saved on a raft.’” —Indian Legends of the Pacific Northwest.
‘Nang dumating ang unang mga misyonero’ . . . , iniulat ni Reberendo Myron Eells noong 1878, ‘nasumpungan nila ang mga Indyan na iyon ay may mga tradisyon tungkol sa isang baha, at na isang lalaki at ang kaniyang asawa ay nakaligtas sakay ng isang balsa.’” —Indian Legends of the Pacific Northwest.
jw2019
Since the raft crossing the river had shut down for the day, we obtained accommodations at the local guesthouse.
Yamang ang balsa na tumatawid sa ilog ay hindi na nagbibiyahe, kumuha kami ng matutuluyan sa lokal na tuluyan ng panauhin.
jw2019
According to that agreement, rafts of cedar and juniper logs were to be brought to Israel by sea from Lebanon and used in the construction of the temple.
Ayon sa kasunduang ito, si Hiram ay magpapadala sa Israel ng mga balsang troso ng sedro at enebro mula sa Lebanon at padaraanin ang mga iyon sa dagat.
jw2019
He cuts large, lightweight logs from the jungle to form a raft, and he anchors it by poles set in the river bottom.
Siya’y pumuputol ng malalaki, magagaang na troso mula sa gubat upang makagawa ng isang balsa, at kaniyang idinadaong ito sa mga haligi na nakabaon sa ilalim ng ilog.
jw2019
He became notable for his Kon-Tiki expedition in 1947, in which he sailed 8,000 km (5,000 mi) across the Pacific Ocean in a hand-built raft from South America to the Tuamotu Islands.
Naging tanyag siya dahil sa kaniyang ekspedisyong Kon-Tiki, kung kailan naglayag siya ng 8,000 km (5,000 mi) sa pagtawid sa Karagatang Pasipiko habang nakasakay sa isang balsang siya ang may-gawa, magmula sa Timog Amerika hanggang sa Kapuluang Tuamotu noong 1947.
WikiMatrix
(Hebrews 5:14) We should cling to these provisions as we would to a raft in a turbulent sea.
(Hebreo 5:14) Dapat tayong mangunyapit sa mga paglalaang ito na gaya ng pagkapit natin sa isang balsa sa maalong dagat.
jw2019
The most popular queries list: 1K, ~2K, ~3K, ~4K, ~5K, ~5-10K, ~10-20K, ~20-50K