There's Something About Mary (1998) : r/nostalgia r/nostalgia icon