fiona方大同合拍搞笑mv

薛凱琪(Fiona)國語專輯最近有第三首派台歌,早前就推出MV,當中加插咗Fiona新戲片段,散發甜蜜戀愛感覺。Fiona近日仲搵嚟喺新歌中負責Rap、填詞兼合唱方大同,一齊合拍新歌嘅另一個版本嘅宣傳短片,當中兩個大走搞笑路線。#薛凱琪 #方大同 #天生一對 #國語碟

相關專頁查看全部
1,413,513 位追蹤者 · 電視網絡
75,860 位追蹤者 · 媒體/新聞公司
430,440 位追蹤者 · 藝術與娛樂
183,929 位追蹤者 · 電視網絡
52,372 位追蹤者 · 媒體/新聞公司
11,235 位追蹤者 · 興趣
49,750 位追蹤者 · 播客
106,854 位追蹤者 · 電視網絡
15,645 位追蹤者 · 電視節目
73,299 位追蹤者 · 公眾人物
8,690 位追蹤者 · 電視網絡
14,525 位追蹤者 · 電影