GEM到內蒙拍MV

G.E.M.出國語新歌《倒數》,歌曲係講述喺人生倒數過程中、有限時間中,有無限種愛嘅可能,教人珍惜時間同身邊嘅愛。新歌曲詞由 G.E.M. 包辦,MV 請嚟台灣鬼才導演 Birdy執導,仲遠赴內蒙古取景。#GEM #鄧紫棋 #新歌 #倒數 #MV #內蒙古

相關專頁查看全部
1,516,916 位追蹤者 · 電視網絡
352,032 位追蹤者 · 電視節目
159,076 位追蹤者 · 媒體/新聞公司
490,226 位追蹤者 · 電視網絡
220,404 位追蹤者 · 電視網絡
200,373 位追蹤者 · 電視網絡
120,272 位追蹤者 · 興趣
69,789 位追蹤者 · 媒體/新聞公司
17,842 位追蹤者 · 電視節目
15,499 位追蹤者 · 粉絲專頁
246,228 位追蹤者 · 電視頻道
18,239 位追蹤者 · 興趣