【Emily】議規委會通過罰行為失當議員「停賽」 - 20210223 - 港聞 - 每日明報 - 明報新聞網

港聞

港聞二

【Emily】議規委會通過罰行為失當議員「停賽」

【明報專訊】立法會由建制派主導,立法會議事規則委員會噚日開會,原則上通過收緊議員辯論及發言時限,以及針對議員開會行為操守懲罰,包括罰款及「罰停賽」暫停開會。有關收緊發言時間嘅修訂將於本周五內會討論,最快喺3月24日嘅立法會大會通過。至於罰款停賽安排,委員會主席謝偉俊話詳情有待再商討,要政府修例配合,未有落實時間表。

謝偉俊話,大部分議員同意就辯論時間設限,目的係要平衡議會有效運作以及個別議員嘅發言權和代議權。至於針對議員行為操守失當方面,會設定金錢上嘅罰則,仲會以累進式方法計算,即再犯罰則更重。

建制派早前提出方案,阻撓議員拉布,包括刪去議員提出點算會議法定人數嘅做法,只能喺記名表決時,由立法會主席響鐘15分鐘召傳議員到場;事務委員會、法案委員會、小組委員會嘅委員人數設上限為15個;政府議案、議員議案、休會待續議案分別劃下辯論時限。有民主派前議員批評,建制派咁係「自閹」權力。

相關字詞﹕點人數 議事規則委員會 議事規則 謝偉俊

上 / 下一篇新聞