[luō luō]  

罗罗

(汉语词汇)

编辑 锁定 讨论 上传视频
本词条缺少概述图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!
罗罗即乌蛮,是现代彝族的先民。元时乌蛮诸部仍大多都有各自的部名,而罗罗则是对他们的统称。南诏乌蛮七部落中有号鹿卢蛮者,当即罗罗一名的来源。蒙古人又在这个名称之后加上复数后缀-S,汉语音译为罗罗斯,专门用来指集中居住在今四川凉山自治州和西昌地区的罗罗人;元置宣慰司于其地,称罗罗斯宣慰司。乌蒙、乌撒地区也是罗罗人的集中居地。此外,惟其农业大体上还处于刀耕火种阶段。
中文名
罗罗
别    名
乌蛮
居住地区
今四川凉山自治州和西昌地区
定    义
彝族的旧称

目录

罗罗词典解释

编辑
1.疏朗放诞。南朝 宋刘义庆世说新语·赏誉》:“ 司马太傅 为二 王 目曰:‘ 孝伯 亭亭直上, 阿大 罗罗清疎。’”刘孝标注:“ 恭 ,正亮沉烈; 忱 ,通朗诞放。”
2.谓疏朗清晰。清朱彝尊疏影·黄梅花》词:“横斜满院,见蜂须乱叠,莺羽新剪,冷缀苔枝,疎影罗罗。”郭绍虞中国文学批评史》第三章:“大纲细目,罗罗清疏,可说对于文体的辨析,基本上确定了基础了。”
3.《山海经·海外北经》:“有青兽焉,状如虎,名曰罗罗。”袁珂校注引吴任臣曰:“《骈雅》曰:‘青虎谓之罗罗。’今云南蛮人呼虎亦为罗罗,见《天中记》。”
4.传说的兽名。鸟名。《山海经·西山经》:“西三百五十里,曰莱山,其木多檀楮,其鸟多罗罗,是食人。”郭璞注:“罗罗之鸟,所未详也。”
5.彝族的旧称。元代在今四川西昌地区及大凉山一带设立“罗罗斯宣慰司”。

罗罗风俗

编辑
李京记载元代罗罗风俗说:
男子椎髻,摘去须髯,或髡其发。左右佩双刀,喜斗好杀。……以轻死为勇。马贵折尾,鞍无■,剜木为镫,状如鱼口,微容足趾。妇人披发,衣布衣,贵者锦■,贱者披羊皮,乘马并足横坐。室女耳穿大环,剪发齐眉,裙不过膝。男女无贵贱皆披毡跣足。……虽贵,床无褥,松花铺地。……有疾不识医药,惟用男巫,号大奚婆,以鸡骨占吉凶,酋长左右斯须不可阙,事无巨细皆决之。……每岁以腊月春节,竖长杆,横设一木,左右各坐一人,以互相起落为戏。