درس اول تا سوم  1- نيازهاي انسان به چند دسته تقسيم مي شوند. نام برده براي هر يک مثالي بزنيد؟

دو دسته : 1. نيازهاي مادي مثل خوراک، پوشاک، مسکن و ...
2. نيازهاي غيرمادي مثل نياز به روابط دوستانه، رهبري ، دانستن ، کمال و ...
   2 – انسان براي رفع نيازهاي مادي خود با .... و .... موجود در آن رابطه برقرار مي کند.
الف) منابع طبيعي و ابزار
ب) طبيعت و شگفت
ج) جهان پيرامونش و منابع طبيعي
د) جهان پيرامونش و نيازهاي اساسي

جواب : گزينه ج صحيح است    3 – چرا انسان براي تأمين نيازهايش ناچار است که از منابع پيرامون خود استفاده کند؟

چون انسان نياز به مسکن ، خوراک و پوشاک دارد و همه ي اين ها را بايد از کوه ها و جنگل ها و گياهان و جانوران به دست آورد.    4 – نياز به بازي کردن و محبت جزء کدام يک از نيازهاي ماست ؟

نيازهاي غيرمادي    5 – کدام يک از نيازهاي زير مادي و کدام يک غيرمادي است؟
الف) دعا کردن - غيرعادي
ب) رهبري - غير مادي
ج) اکسيژن – مادي
د) دوستي – غير مادي

ه) غذا - مادي    6 – کدام مورد از نيازهاي مادي است؟
الف) زيبايي
ب) دانستن
ج) بازي کردن
د) خوردن

جواب : گزينه د    درس دوم
7 – اعضاي يک خانواده براي اين که به هدف برسند بايد چه نکاتي را رعايت کنند؟

در کارهاي خود با يکديگر مشورت کنند – کاري را که به عهده مي گيرند به خوبي انجام دهند. در انجام کارها منظم باشند – در کارها با يکديگر همکاري کنند - در مقابل مشکلات زندگي مقاومت داشته باشند از سخنان و رفتار رهبر خانواده پيروي کنند.    8 – خانواده ي روستايي و عشايري را با خانواده شهري مقايسه کنيد؟

1. خانواده شهري معمولاً از پدر، مادر، خواهر، برادر تشکيل شده است ولي در خانواده عشايري علاوه بر آن ها پدر بزرگ و مادر بزرگ نيز زندگي مي کنند
2. خانواده هاي شهري بيشتر به کار خدماتي و صنعتي اشتغال دارند ولي خانواده هاي عشايري بيشتر دامدار و کشاورز هستند
3. تعداد اعضاء خانواده شهري کم است ولي در خانواده عشايري معمولاض تعداد اعضا زياد است.
   9 – هر يک از اعضاء خانواده وظايفي را برعهده مي گيرند که اين وظايف را ........ افراد خانواده مي نامند.

نقش    10 – به چه علت هايي ممکن است انسان خانواده ي خود را از دست بدهد؟

بر اثر سيل، زلزله، جنگ ، تصادف ، بيماري و ....    11 – آيا ما به ايجاد رابطه به ديگران نيازمنديم؟ چرا؟

بله – چون اگر نيازهاي مادي ما هم به گونه اي تأمين شود براي تأمين نيازهاي غيرمادي به رابطه با ديگران نيازمنديم و بدون وجود ديگران نمي توانيم زندگي کنيم.    درس سوم
12 – مهم ترين فعاليت دروني خانواده چيست؟

مراقبت از فرزندان و تربيت آن ها    13 – اگر همه ي اعضاي يک خانواده به وظايف خود عمل کنند براي آن خانواده چه فايده هايي دارد؟

آن خانواده به هدف مي رسد و اعضاء خانواده مي کوشند تا با رفع نيازهاي عاطفي و اقتصادي يکديگر آمادگي لازم را براي خدمت به جامعه و کسب موفقيت در زمينه هاي مختلف به دست مي آورند.    14 – رهبر خانواده در چه مواردي بايد تصميم گيري کند؟

1. تصميمات لازم را در مواقع حساس بگيرد
2. نيازهاي اقتصادي اعضاء خانواده را تأمين کند
3. مشکلات اعضاء خانواده را بشناسد و براي رفع آن ها برنامه ريزي کند
4. مقرراتي تنظيم کند که با پيروي از آن ها اعضا خانواده در کارهاي خود موفق شوند

15 – در يک خانواده ي عشايري پدر چه وظايفي دارد؟
پدر سرپرست خانواده مي باشد و به انجام کارهايي از قبيل نگه داري گوسفندا، فروش توليدات خانگي و خريد وسايل مورد نياز خانواده مي پردازد.

16 – خانواده مي کوشد فرزندان را براي چه کاري آماده کند؟
الف) خدمت به جامعه و کسب موفقيت
ب) تأمين نيازهاي اقتصادي
ج) توانايي انجام کارهاي مختلف
جواب : الف صحيح است

17 – اولين گروهي که ما را در رفع نيازهايمان کمک مي کند چه نام دارد؟
خانواده
 

درس چهارم و پنجم  18 – به جاي واژه ي همکاري چه کلمات ديگري مي توان نوشت ؟

همياري، تعاون، هم دردي کمک به همديگر    19 – عمل کردن به نقش خود در خانواده يعني چه و چه تأثيري بر روابط اعضاي خانواده دارد؟

عمل کردن به نقش عبارت است از انجام وظايفي که به عهده ي هر يک از اعضاي خانواده است و باعث مي شود که خانواده اي صميمي تر، روابطي دوستانه تر و در نتيجه زندگي بهتري داشته باشيم و در بين اعضاء خانواده صفا و صميمت حاکم شود.    20 – اگر اعضاء يک خانواده با هم همکاري نکنند. با چه مشکلاتي روبرو مي شوند؟

همه ي وظايف با بخش عمده اي از وظايف بر عهده ي يک نفر مثلاً مادر خانواده است و او زود از پا در مي آيد و مريض و ناتوان مي شود. هرج و مرج در خانواده، بي نظمي در خانواده، عدم احترام به يکديگر، انزجار از يکديگر و عدم صميمت بين اعضاء خانواده ايجاد مي شود.    درس پنجم
21 – چه عاملي موجب شده است که انسان ها در انجام کارهاي يکسان متفاوت عمل کنند؟

استعدادها و توانايي هاي گوناگون در انسان ها    22 – چرا نتيجه ي کار انسان ها با هم تفاوت دارد؟

زيرا هر انساني در مورد انجام کاري به حو خاص مي انديشد که ممکن است فرد ديگري چنين انديشه اي را در ذهن نداشته باشد و به روش ديگري به انجام کار بپردازد.    23 – احساس مسؤوليت يعني چه ؟

اگر به هر کس وظيفه يا کاري داده باشيم آن وظيفه يا کار را به خوبي انجام دهد او احساس مسؤوليت کرده است.    24- منظور از همکاري چيست؟

کمک و مساعدت به ديگران در انجام کارها    25 – مشورت را تعريف کنيد؟

درباره موضوعي با ديگران بحث و گفتگو کردن و از نظر و انديشه ي ديگران استفاده کردن را مشورت گويند.    26 – مشورت کردن با ديگران چه فوايدي دارد؟

از آگاهي و تجربه ي ديگران استفاده مي کنيم. ميزان خطا و اشتباه ما کمتر مي شود، نتيجه کار ما بهتر و صحيح تر خواهد بود و به هدف خواهيم رسيد.    27 – افرادي که با آن ها مشورت مي کنيم بايد داراي چه ويژگي هايي باشند؟

رازدار باشند – با تقوا باشند – داراي اطلاعات و آگاهي کافي باشند – با تجربه باشند – مورد اعتماد باشند – خواهان موفقيت ديگران باشند – داراي قدرت تفکر و تعقل باشند    28 – انسان ها در طول زندگي، از طريق يادگيري ها و ... خود توانايي ها و مهارت هاي گوناگون را کسب مي کنند.

تجربيات    29 – انديشه هاي انسان ها در انجام کارهاي ... متفاوت است.

يکسان    30 – تنها افراد کم تجربه به مشورت با ديگران نيازمندند.

درست
غلط ×
   31 – فقط افراد با تجربه نياز به مشورت دارند

درست
غلط ×

32 – هر انساني همه ي استعدادها و توانايي ها را در خود دارد.
درست
غلط×

33 – يکي از فوايد مشورت ايجاد محبت صميمت است.
درست×
غلط

34 – مشورت با ديگران ميزان خطا و اشتباه را کمتر مي کند.
درست ×
غلط

35 – هنگام صبحانه پدر چاي را آماده مي کند، خواهر سفره پهن مي کند، برادر نان مي خرد و مادر وسايل را در سفر مي چيند. اعضاي خانواده در اين مورد با يکديگر.........
الف) مشورت
ب) همکاري
ج) احساس مسؤوليت
د) رهبري مي کنند.
جواب گزينه ب صحيح است (همکاري)
 


  درس ششم و هفتم  36 – کدام يک از اعضاء خانواده بيش از سايرين احساس مسؤوليت مي کند؟
الف) فرزندان
ب) پدر و مادر
ج) همه اعضا خانواده

جواب : گزينه ب صحيح است    37 – اگر ما در انجام کارها احساس مسؤوليت داشته باشيم چه نتايجي خواهد داشت؟

1. کارها به موقع و درست انجام شده و نتيجه بهتري دارد.
2. افراد خانواده از يکديگر راضي و خشنود مي شوند
3. صفا و صميميت در خانواده حاکم مي شود.
   38 – اگر پدر و مادر احساس مسؤوليت نکنند چه مشکلاتي پيش مي آيد؟

بي نظمي در خانواده ايجاد مي شود و افراد نسبت به سرنوشت يکديگر بي تفاوت مي شوند. دوستي و محبت بين اعضا کم مي شود. فرزندان از نظر آموزشي، تربيتي و رفاهي ضربه مي خورند و در آينده براي خود و جامعه مشکل درست مي کنند.    39 – حاصل احساس مسؤوليت مشترک خانواده اي .... و ... است.

جواب : مهربان و صميمي    40 – وقتي مراقبت از برادر کوچکتر خود را برعهده گرفته ايم و از او مراقبت مي کنيم به کدام يک از وظايف خانواده عمل مي کنيم؟
الف) احساس مسؤوليت
ب) از خود گذشتگي
ج) رعايت نظم
د) تحمل سختي ها و مشکلات

جواب : گزينه الف    41- چه زماي ا حساس مسؤوليت کرده ايم؟

اگر وظيفه اي که انجام دادن آن را قبول کرده ايمف به موقع و در زمان معين انجام دهيم احساس مسؤوليت کرده ايم.    درس هفتم
42 – به چه صورت مي توان خانواده اي را منظم ناميد؟

در صورتي که هر چيزي در جاي خود قرار داشته باشد، همه ي کارها طبق برنامه اي منظم انجام گيرد، هر کاري در زمان معين خود انجام گيرد، هر کدام از اعضاء وظيفه خود را بشناسند و به نحو مطلوب انجام دهند.    43 – افرادي که نظم را رعايت نمي کنند با چه مشکلاتي روبه رو مي شوند؟

اين افراد به دليل اين که هر شي يا وسيله اي را در جاي خود قرار نداده اند بيشتر اوقات وقت خود را تلف مي کنند و نمي توانند کارهاي خود را به موقع به اتمام برسانند.    44 – چرا کساني که در انجام کارهايشان از برنامه استفاده مي کنند هيچ گاه احساس نگراني نمي کنند؟

زيرا زمان مشخصي براي انجام تکاليف درسي و ساير فعاليت هاي خود در نظر گرفته اند    45 – شکل زندگي در خانواده ي نامنظم چگونه است؟

وسايل در جاي مخصوص خود قرار ندارند و در زندگي و کارهاي روزانه از برنامه استفاده نمي شود.    46 – آيا نظم اين است که هر چيزي را در جاي خود قرار دهيم؟

خير – انجام دادن کارها در زمان مشخص و به نحو مطلوب و قرار گرفتن هر چيز و هر کاري در جاي خود نظم است.    47 – خانواده براي انجام چه کارهايي مي توانند برنامه تهيه کنند؟

کارهايي مانند ديد و بازديد دوستان و اشنايان، رفتن به مسافرت، پارک، تفريح، مطالعه کردن، تهيه غذا و ...    48 – برنامه به ما کمک مي کند که کارهاي خود را بهتر انجام دهيم و از انجام کارهاي ... غافل نشويم .

ضروري    49 – برنامه ريزي به کدام يک از وظايف خانواده مربوط مي شود؟
الف) مشورت
ب) همکاري
ج) نظم
د) رهبري

جواب گزينه ج

50 – اعضاي خانواده هر يک ... خاص خود را در برقراري نظم در خانواده برعهده دارند.
الف) مقصود
ب) برنامه
ج) نقش
د) هدف


51 – کساني که داراي برنامه ريزي هستند چه ويژگي دارند؟
1. آن ها به عمل کردن به برنامه ي روزانه در کارهاي خود موفق تر هستند
2. هيچ گاه در انجام کارهايشان احساس نگراني نمي کنند
 

درس هشتم و نهم  52 – به چه کسي رهبر يا سرگروه مي گويند؟

کسي که سرپرستي و هدايت يک تيم را برعهده دارد و همه ي اعضاي تيم از او اطاعت مي کنند را رهبر يا سرگروه مي گويند.    53 – خانواده و تيم کوهنوردي چه شباهت هايي با يکديگر دارند؟

1. هر دو گروه هستند
2. هر دو گروه تعداد کمي عضو دارند
3. هر دو سرگروه دارند و از دستورات او اطاعت مي کنند
4. در هر دو گروه خطرات و مشکلات بسيار وجود دارد که احتياج به تحمل و سختي دارند
   54 – چه وظايفي برعهده رهبر يک تيم کوهنوردي است؟

انتخاب مسير، زمان حرکت و توقف، مکان توقف و استراحت، مشورت با اعضاء گروه، تنظيم مقررات براي افراد گروه    55 – رهبر خانواده در چه مواردي بايد تصميم گيري کند؟

1.تصميمات لازم را در موقع حساس بگيرد
2. نيازهاي اقتصادي اعضا خانواده را تأمين کند
3. مشکلات اعضاء خانواده را بشناسد و براي رفع آن ها برنامه ريزي کند
4. مقرراتي تنظيم کند که با پيروي از آن ها اعضاء خانواده در کارهاي خود موفق شوند.
   56 – اعضاء خانواده نسبت به رهبر خانواده چه وظايفي را برعهده دارند؟

1. به سرپرست خانواده در تأمين نيازهاي خانواده ياري برسانند
2. با او در حل مشکلات اعضاء خانواده هم فکري کنند
3. از مقررات و دستورات او پيروي کنند
   57 – چرا اعضاء يک تيم کوهنوردي نمي توانند به طور جداگانه تصميم بگيرد؟

چون موجب ايجاد تفرقه و اختلاف در بين اعضاء گروه مي شود و اعضاء از خطرات کوهستان در امان نخواهند ماند، تيم از هم پاشيده مي شود و به هدف خود نمي رسد و در صورتي موفق مي شوند که با مشورت کردن و نظرهاي متفاوت از رهبر اطاعت کنند تا به هدف برسند.    58 – اعضاء يک تيم کوهنوردي براي اين که از خطرات ..... در امان بمانند و سالم به قله برسند بايد با هم .... داشته باشند.

کوهستان – وحدت    59 – در بيشتر خانواده ها ... سرپرست خانواده است.

پدر    60 - ... در تصميم گيري پدر خانواده نقش مهمي دارد.

مادر    61 – براي استفاده از .... و ... ديگر اعضاء خانواده و کسب .... بيشتر و گسترش فضاي صفا و ... در محيط خانواده رهبر خانواده بايد به نظرات ديگر اعضاء خانواده توجه کند.

فکر – انديشه – موفقيت – صميمت    درس نهم
62 – وظايف اعضاء خانواده در برابر مشکلات چيست؟

تحمل سختي ها و مشکلات همکاري و همياري و حفظ وحدت اعضاء خانواده، صبوري و شکيبايي در برابر مشکلات و تلاش براي حل مشکلات    63 – يک خانواده ممکن است در زندگي با چه مشکلاتي مواجه شود؟

مشکلات مالي و اقتصادي – از دست دادن سرپرست خانواده – بيماري هاي طولاني – مشکلات ناشي از جنگ، زلزله ، سيل و ... ، شکست تحصيلي    64 – در يک سفر کوهنوردي چه مسائلي ممکن است موجب از دست رفتن مقاومت افراد شود؟

جيره بندي آذوقه به علت کم بودن – کمبود آب – مجبور بودن به عبور از گردنه هاي خطرناک – خطر حيوانات وحشي – بيماري افراد، مجروح شدن، سردي هوا ....    65 – چه کساني در يک سفر کوه نوردي مي توانند قله را فتح کنند و پيروز شوند؟

کساني که در راه رسيدن به قله تمامي سختي ها و مشکلات از قبيل کمبود غذا، کم ابي، عبور از سراشيبي ها را تحمل کنند و به دستورات رهبر و سرگروه خود عمل نمايند در يک سفر کوهنوردي موفق تر هستند.

66 – وجود سختي ها و مشکلات در زندگي امري ... است.
طبيعي

67 – مقاومت در برابر مشکلات و نواقص مانع از اين نمي شود که ما در جهت برطرف کردن آن بکوشيم .
درست ×
غلط
 

درس دهم و يازدهم  68 – چرا افراد بايد نسبت به يکديگر همياري و از خود گذشتگي داشته باشند؟

چون حادثه هيچ زماني خبر نمي کند و ممکن است براي همه در زمان هاي مختلف مشکل اتفاق بيفتد و اگر انسان ها به همديگر در زمان بروز مشکلات کمک و ياري کنند و از خودگذشتگي داشته باشند باعث حل مشکلات و کسب موفقيت و پيروزي خواهند شد.    69 – از خودگذشتگي يعني چه ؟

يعني افراد تنها به دنبال برآوردن خواسته هاي خود نيستند بلکه براي رفع نيازهاي ساير افراد نيز تلاش مي کنند و براي رفاه و سلامت ديگران از رفاه و سلامت خود مي گذرند.    70 – افرادي که از خود گذشتگي ندارند داراي چه خصوصياتي هستند؟

1. به مشکلات يکديگر توجه ندارند
2. هر کس به فکر علاقه و کار شخصي خود است
3. پيروزي يا شکست ساير اعضا اهميت ندارد
4. کانون خانواده صميمي نبوده و در آن اختلاف و بي نظمي حاکم است.
   71 – در يک خانواده ... خانواده بايد از خودگذشتگي داشته باشند.

همه افراد    72 – اگر از علايق و خواسته هاي خود به خاطر ديگران بگذريد چه کرده ايد؟
الف) همکاري
ب) دوستي
ج) از خود گذشتگي
د) احساس مسؤوليت

گزينه ج جواب است    73 – افرادي که از خود گذشتگي دارند تنها زندگي مشخصي خود را دوست دارند؟

درست
غلط×
   74 – ما در خانواده چه وظايفي برعهده داريم؟

1. نظم را رعايت کنيم
2. از خود گذشتگي داشته باشيم
3. به نقش خود عمل کنيم
4. احساس مسؤوليت داشته باشيم
5. در برابر مشکلات مقاومت کنيم
6. همکاري داشته باشيم
   درس يازدهم
75 – گروه دوستي چه ويژگي هايي دارد؟

1. روابط ميان اعضاء صادقانه، پايدار و صميمي است
2. تعداد اعضاء گروه کم است
3. نسبت به هم وفادار هستند
4. فرد را به خاطر خودش دوست دارند و براي هم ارزش قائلند
5. اگر کسي آن ها را بيازارد آزرده مي شوند و براي دفاع از آن ها اقدام مي کنند
   76 – آيا افراد کلاس شما مي تواند يک گروه دوستي محسوب شوند؟

خير، زيرا ويژگي ها و خصوصيات يک گروه دوستي را ندارند و براي درس خواندن در مدت زمان معيني در يک کلاس جمع شده اند و بعد از پايان مدرسه ممکن است همديگر را نبينند    77 – خانواده و گروه دوستي را با يکديگر مقايسه کنيد؟

در هر دو گروه اعضاء اگر مدتي يکديگر را براي مدتي نبينند احساس دلتنگي مي کنند در هردو گروه روابط عاطفي وجود دارد و افراد نسبت به يکديگر مهر و محبت دارند در هر دو گروه در جهت دفاع از يکديگر برمي آيند. در هر دو گروه اعضا کم هستند    78 – نخستين گروهي که به رفع نيازهاي ما مي پردازد ... نام دارد.
الف) مدرسه
ب) دوستي
ج) خانواده
د) بسيج

جواب گزينه ج صحيح است    79 – همه ي گروه ها گروه دوستي هستند.

درست
غلط×
   80 – گروه سرود يک گروه دوستي است.

درست
غلط×
   81 – نقش رهبر گروه را در تيم هاي ورزشي کوچک مربي برعهده دارد.

درست
غلط×

82- در کدام يک از گروه هاي زير از خود گذشتگي بيشتري ديده مي شود؟
الف) بسيح
ب) دوستي
ج) داوطلبانه
د) همه موارد
جواب : گزينه ب (دوستي)
 

درس دوازدهم و سيزدهم  83 – چند نمونه از گروه هاي محلي را نام ببريد؟

گروه هاي ورزشي محله – بسيج – هيئت هاي مذهبي – شوراي محل – گروه هاي هنري که در مساجد محل فعاليت دارند.    84 – تشکيل گروه محلي در حل مشکلات محل و جامعه چه کمکي مي تواند بکند؟

باعث مي شود کارهايي که افراد نمي توانند به تنهايي انجام دهند در کار گروهي به بهترين شکل انجام گيرد و باعث حل مشکل محل مي شود و امنيت و زندگي آرام و سرشار از موفقيت در آن محل به وجود مي آيد و مردم آن محل زندگي در آن محل ا حساس لذت مي کنند.    85 – گروه محلي را با گروه دوستي مقايسه کنيد؟

1. در گروه دوستي روابط صميمانه و از خود گذشتگي بيشتر از گروه محلي است.
2. گروه دوستي براي انجام فعاليت خاص انجام نشده است و بيشتر به خاطر اعضاي گروه است اما گروه محلي براي انجام فعاليت خاص مانند ورزشي، تبليغاتي – سازندگي و تفريحي و ... ايجاد شده است.
3. دوام گروه هاي دوستي از گروه هاي محلي بيشتر است
4. اعضاء گروه دوستي هم سن و سال هستند و درگروه محلي اين طور نيست
5. افراد گروه دوستي ممکن است از جاهاي مختلف باشند اما افراد گروه محلي همه از يک محل هستند.
   86 – گروه هاي محلي را تعريف کنيد و بنويسيد به چه منظورهايي تشکيل مي شود؟

هر گاه افراد يک محله، کوچه و ... براي انجام فعاليت هاي مشترک دور هم جمع شوند گروه محلي را به وجود مي آورند و در زمينه هاي هنري، ورزشي، مذهبي، برگزاري جشن ها و اعياد ملي در يک محل به فعاليت مي پردازند.    87 – کدام يک از گروه هاي زير يک گروه محلي محسوب مي شود؟
الف) گروه هم کلاسي
ب) گروه همکاران
ج) هيئت هاي مذهبي
د) تيم فوتبال مدرسه

جواب : گزينه ج    88 – نماز جماعت يک گروه ... است.

جواب : محلي    89 – بسيج جزء کدام دسته از گروه هاست.
الف) گروه دوستي
ب) گروه محلي
ج) گروه مدرسه اي
د) گروه همکاران

جواب : گزينه ب    90 – گروه محلي مي تواند يک گروه .... هم باشد.

جواب : دوستي    91 – بسيج يک گروه ... است و جايگاه آن ... مي باشد و اعضاء بسيج به همکاري يکديگر به امور .... آشنا مي شوند.

جواب : محلي – پايگاه بسيج - نظامي    درس سيزدهم
92 – گروه هاي داوطلبانه به چه گروه هايي گفته مي شود؟

گروه هايي که ما به صورت اختياري يا داوطلبانه در آن ها شرکت مي کنيم تا به همراه ديگران کاري را انجام دهيم.    93 – آيا گروه هاي محلي جزء گروه هاي داوطلبانه هستند؟ چرا؟

بله – چون عضويت در گروه هاي محلي نيز به صورت اختياري و داوطلبانه است مانند بسيج يا شرکت در هيئت هاي مذهبي    94 – آيا يکي از گروه هاي مدرسه مي تواند گروه دوستي هم باشد؟

بله مثلاً در مدرسه تعدادي از دانش آموزان يک تيم ورزشي تشکيل داده و با هم دوست مي باشند.    95 – گروه هاي محلي چه تفاوتي با گروه مدرسه دارد؟

گروه مدرسه از دانش آموزان تشکيل مي شود ولي در گروه محلي غير دانش آموز هم وجود دارد – گروه مدرسه هم سن و سال هستند اما گروه محلي نه – در گروه هاي مدرسه فعاليت آن ها محدود به محيط مدرسه است اما در گروه هاي محلي فعاليت محدود نيست افراد از جاهاي مختلف هستند ولي افراد گروه محلي همه از يک محل هستند.    96 – شما و ساير همکلاسي هايتان تشکيل گروهي را مي دهيد که .... ناميده مي شود.

گروه کلاسي

97 – گروه انجمن اسلامي – گروه هاي برنامه صبحگاهي – گروه سرود و تئاتر از دسته گروه ... هستند.
جواب : مدرسه

98 - کدام يک ازگروه هاي زير جزء گروه هاي سياسي – مذهبي در مدرسه مي باشند؟
الف) گروه هنري
ب) گروه سرود
ج) گروه فوتبال
د) انجمن اسلامي
جواب گزينه د

99 – گروه هايي را که ما به درخواست خودمان عضو آن ها مي شويم گروه هاي داوطلبانه نام دارد
درست ×
غلط

100 – تيم ورزشي جزء کدام گروه است.
الف) گروه محلي
ب) گروه مدرسه
ج) گروه دوستي
د) گروه داوطلبانه
گزينه د (داوطلبانه)
 


  درس چهاردهم  101 – در تشکيل يک گروه چه عاملي لازم و ضروري است؟

پيروي از دستورات رهبر گروه    102 – اگر اعضاء گروه به وظايف خود عمل نکنند؟چه مشکلي پيش مي آيد؟

گروه از هم مي پاشد و افراد آن با مشکلات زيادي روبه رو مي شوند    103 – ما در برابر رهبر گروه چه وظايفي برعهده داريم؟

از دستورات او پيروي کنيم – وظيفه اي را که به ما داده است به خوبي انجام دهيم – به او کمک و ياري کنيم    104 – شما در کلاس درس از چه مقرراتي پيروي مي کنيد؟

درس خود را مي خوانيم – به صحبت هاي معلم گوش مي دهيم – بدون اجازه ي معلم از کلاس خارج نمي شويم – هم کلاسي ها را اذيت نمي کنيم.    105 – چهار مورد از وظايف ما در گروه ها را نام ببريد؟

مشورت با اعضا گروه - احساس مسؤوليت در کار گروهي – همکاري در کار گروهي – رعايت نظم در کار گروهي    106 – چرا گروه ها بايد از مقررات خاصي پيروي کنند؟

براي اين که بتوانند فعاليت هاي مشترک خود را به خوبي انجام دهند.    107 – اعضاي يک گروه براي بهتر انجام دادن کارها چه نکاتي را بايد رعايت کنند؟

به توصيه هاي رهبر گروه بايد گوش دهند، هر کس نقش و وظيفه ي خود را به خوبي انجام داده و با اعضا گروه همکاري کند، سختي ها و مشکلات را تحمل کند و با يکديگر مشورت کنند.    108 – اگر اعضاء گروه با هم همکاري نکنند با چه مسائلي روبه رو خواهند شد؟

اين گروه به هدف نخواهد رسيد و هرج و مرج و بي بندوباري در گروه ايجاد مي شود.    109 – وظيفه ي گروه ها در برابر مشکلات چيست؟

مقاومت در براي مشکلات و تلاش براي دفع آن ها با استفاده از ياري و کمک ديگران    110 – کدام يک از وظايف زيراز وظايف افراد در برابر گروه است؟
الف) مشورت
ب) همکاري
ج) پيروي از دستورات رهبر گروه
د) همه موارد

جواب : گزينه د    111 – ما براي رفع.......... در گروه هاي مختلف مدرسه، محلي و دوستي عضو مي شويم .

نيازهاي خود