» Nowość na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie :: Forum Akademickie

Szkoły wyższe

Nowość na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

Opublikowano: 2017-06-09

forum akademickie

Pierwsze w Polsce studia podyplomowe Nauczanie Języka Angielskiego Uczniów o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych uruchomione zostaną w październiku br. w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Studia przeznaczone są dla nauczycieli języka angielskiego spotykających w swojej pracy dydaktycznej uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, czyli i tych wybitnie uzdolnionych, i tych z dysleksją, ADHD, spektrum autyzmu czy zaburzeniami społeczno-emocjonalnymi.

Studia przygotować mają nauczycieli do pracy w przedszkolu, szkole, a także innych placówkach oświatowych, w których uczniowie mają opinię lub orzeczenie o potrzebie dostosowania wymagań do potrzeb indywidualnych, albo w stosunku do których podejrzewa się wystąpienie ryzyka dysleksji lub/i pojawienia się innych specyficznych trudności w uczeniu. Absolwenci studiów opanują zarówno umiejętności planowania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z wymogami aktualnych przepisów prawa, uzyskają kompetencje z obszaru pracy dydaktyczno-pedagogicznej z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktyczno–wyrównawczych oraz korekcyjno–kompensacyjnych w szkole, jak również wyposażeni zostaną w umiejętności tworzenia indywidualnych programów edukacyjnych dla uczniów uzdolnionych, uczniów z ADHD, dysleksją, autyzmem oraz zaburzeniami funkcjonowania emocjonalnego i społecznego.

Całe studia trwać mają 2 semestry, ich kadrę stanowić będą pracownicy naukowi: językoznawcy, dydaktycy języka angielskiego, specjaliści w zakresie psychologii i pedagogiki oraz pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych. Wśród zajęć pojawią się bloki tematyczne: językoznawczy, w składzie którego znajdą się: psycholingwistyka, neurolingwistyka oraz elementy fonetyki i języka angielskiego; specjalistyczny, obejmujący m.in.: dydaktykę nauczania języka angielskiego uczniów o specjalnych potrzebach, testowanie, adaptację i tworzenie materiałów dydaktycznych oraz wspomaganie komputerowe procesu dydaktycznego; a także blok psychologiczno-pedagogiczny, w obrębie którego pojawi się diagnoza i terapia, praca zespołów przedmiotowych oraz regulacje prawne. Zajęcia prowadzone będą w języku angielskim oprócz tych z bloku psychologiczno-pedagogicznego, którego jednym z elementów jest zapoznanie słuchaczy z dokumentacją, rozporządzeniami i regulacjami prawnymi. Celem postawionym przez twórców kierunku jest zrozumienie mechanizmów zaburzających nabywanie języka angielskiego jako obcego, a także organizacja pracy dydaktycznej z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

az

(źródło: up.krakow.pl)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie