Corona Håndbog - by Dr. Sørensen (Danish)
You are on page 1of 292

at vide, for at forstå

Alt hvad du har brug for


ad de r fo re gå r un de r COVID-19 pandemien
hv

CORONA OVERLEVERENS

HÅNDBOG

N EN TI L O
T IO
ORGANISA

PL
YSNING O

OOC
M
CORONA

SØREN VENTEGODT • LIVSKVALITETSFORLAGET 2020


CORONA OVERLEVERENS

HÅNDBOG
Alt hvad du har brug for at vide for
at forstå hvad der foregår under
COVID-19 pandemien

Af Søren Ventegodt
Livskvalitetsforlaget 2020
CORONA OVERLEVERENS HÅNDBOG.
Alt du har brug for at vide for at forstå hvad der foregår under
COVID-19 pandemien.

1. udgave, 1. oplag 2020


© Søren Ventegodt, København 2020
Coronafotos: Mathilde Grafström
Omslag: Lia Hörner
Tilrettelæggelse, lay out og sats: Livskvalitetsforlaget
Tryk: Toptryk Grafisk
ISBN 978-87-90190-19-4
EAN 9788790190194

Kopiering fra denne bog er frit tilladt med fuld reference som
følger: ”Ventegodt S. Corona Overleverens Håndbog.
Alt du har brug for at vide for at forstå hvad der foregår under
COVID-19 pandemien. Livskvalitetforlaget, 2020.”
PDF af bogen kan frit deles med reference.
Til undervisningsbrug på skoler og institutioner følges
reglerne fra Copy-Dan.
Bogen er produceret i samarbejde med OOC – Organisationen til
Oplysning om Corona.

Livskvalitetsforlaget
Forskningscenter for Livskvalitet
Livskvalitet ApS
Schlegels Alle 4, 5.t.v.
1807 Frederiksberg C.
Tlf. 20666766
Email: ventegodt@livskvalitet.org
Indholdsfortegnelse 7) Hospitaliserings rate��������������������������44 Hvad siger videnskaben om C ­orona dommen og endda øge Corona-dødelig-
­COVID-19?�����������������������������������������������77 heden?����������������������������������������������������97
8) Procentdel af COVID-19 dødsfald på
plejehjem�������������������������������������������������44 Offentlig debat����������������������������������������78 Er det muligt at forhindre spredning af
Spørgsmål til Wodarg, Bhakdi og Corona-virus, og er det ønskeligt?�������98
9) Samlet dødelighed�����������������������������45
DEL 1��������������������������������������� 15 Ioannidis analyser af Corona COVID-19-
Har vi brug for Corona-infektioner for at
10) Udvikling af epidemien��������������������47 pandemien����������������������������������������������80
forblive resistens mod Corona-virus?
Corona er ikke ny�����������������������������������83 ������������������������������������������������������������� 100
Er Corona COVID-19 testen brugbar –
Hvad sker der, hvis man lader folk, der ik-
Forord������������������������������������� 16 dvs. specifik og præcis? Er den videnska-
ke har brug for det, fylde hospitalerne?
En hyldest til beligt valideret inden brug?�������������������85
Hvad sker der med de patienter, der så
tre whistleblowers���������������� 56 Hvis Corona COVID-19-statistikkerne er ikke kan modtages på hospitalerne, fordi
lavet videnskabeligt, og efter den samme sengene er forbeholdt Corona-patienter-
Sammendrag �����������������������������������������57
Introduktion�������������������������� 26 formel, hvorfor er de så forskellige fra ne?���������������������������������������������������������100
Nøgleord�������������������������������������������������57 land til land? �������������������������������������������87
Hvad er Corona Virus?���������������������������27 Vildleder medierne os til at tro, at Coro-
Introduktion��������������������������������������������58 Kan vi stole på statistikken over Corona
Hvordan ser COVID-19 sygdommen ud?  na er farlig og skaber de således stærk
COVID-19 dødeligheden? ����������������������88
�����������������������������������������������������������������27 Svineinfluenza�����������������������������������������59 frygt i befolkningen for Corona
Stopper vi med at tænke selvstændigt, COVID-19?
Hvordan smitter corona virus?�������������27 Billedet er mere komplekst�������������������61
når vi står over for medierne og/eller ������������������������������������������������������������� 101
Hvordan fungerer immunsystemet?����28 Der sker noget underligt������������������������62 myndigheders magt? Eller er vi blevet
Bliver de politiske beslutninger vedrø-
svage, så vi følger autoriteter, selv når vi
Er COVID-19 farligt? �������������������������������29 Noget at tænke over������������������������������63
ved, at det er forkert?����������������������������90 rende Corona taget på et videnskabeligt
Hvad prøver vi at sige?���������������������������64 grundlag?��������������������������������������������� 101
Hvis Corona COVID-19 kun er almindelig
Wolfgang Wodarg�����������������������������������65 forkølelse, hvorfor udtaler så kun meget Kan det være, at politikerne nyder deres
få videnskabsfolk og læger sig om dette i magt for meget?��������������������������������� 102
Er Corona farlig? ������������������� 34 Uddannelse og profession��������������������66
den offentlige debat?����������������������������91
Kan demokratiet overleve massivt mis-
Gennemgang af alle større videnskabeli- Parlamentsmedlem��������������������������������67
Er Corona COVID-19-infektion farligere brug og politisk mis-guidance?��������� 103
ge undersøgelser af COVID-19s døde-
Hvad siger Wolfgang Wodarg om Corona end en normal, ufarlig almindelig
lighed�������������������������������������������������������38 Hvis det er sandt, hvad Wodarg, Bhakdi
COVID-19-pandemien?���������������������������67 forkølelse?�����������������������������������������������92
og Ioannidis siger, at politikerne begår
1) Immunologiske undersøgelser���������39
Wodarg’s hjemmeside���������������������������68 Har vi at gøre med en splinterny, unik og vor tids største fejltrin, vil sandheden,
2) Antibody seroprevalens studier�������39 meget farligere Corona COVID-19 når den endeligt går op for befolknin-
Wodarg i radioen������������������������������������69
virus?��������������������������������������������������������93 gen, svække vores tillid til politikerne i
3) Controlled PCR studier����������������������40
Kan vi stole på Wolfgang Wodarg?������70 en sådan grad, at vores demokratiske
Er der en simpel psykosomatisk forkla-
4) Epidemiologiske modeller�����������������41 systemer risikere at falde fra hinanden?
Sucharit Bhakdi���������������������������������������71 ring på COVID-19s usædvanlige kliniske
������������������������������������������������������������� 103
5) Additional antibody and PCR studies��� billede?����������������������������������������������������94
Bhakdis analyse via et interview ���������72
�����������������������������������������������������������������42 Gør vi alvorlig skade på økonomien?.103
Kunne de beslutninger, der er truffet for
John PA Ioannidis �����������������������������������74
6) Middelalder af de COVID-19 døde at begrænse spredningen af infektionen,
​​ Hvordan kan vi tage os af miljøet, hvis vi
efter land�������������������������������������������������43 Ioannidis’ videoer og skrifter ����������������75 i sig selv, være mere skadelige end syg- bruger alle vores ressourcer til at prøve
at forhindre, at de meget syge, alleræld- Plejehjemmenes rolle��������������������������141
ste mennesker dør?............................  105 DEL 2������������������������������������� 205 Om forfatteren�������������������� 576
Hospitalernes rolle�������������������������������142
Kan det være, at Corona COVID-19 pan-
Det kliniske billede af COVID-19��������143
demien også er blevet formet ud af inte-
OOCs første grundlovssag
resser, der potentielt kunne drage fordel Børn og skoler��������������������������������������144
af, at Corona COVID-19-virus opfattes Debat������������������������������������ 206 mod Den danske Stat anlagt
Effektiviteten af ansigtsmasker�����������145
som mere skadelig end den er?
juli 2020�������������������������������� 580
�������������������������������������������������������������� 106 Om virussens oprindelse���������������������146

Big Pharma...........................................  109 Vaccination mod COVID-19�����������������147


Søren Ventegodt
Verdenssundhedsorganisationen (WHO) Medicin mod COVID-19������������������������149
�������������������������������������������������������������� 109 debatterer på facebook������ 208
Ekspertudtalelser (udvælgelse)�����������150
En ny verdensorden?..........................  112
Succeshistorier�������������������������������������152
Diskussion............................................  113
Yderligere nyheder�������������������������������153
Anbefalinger.........................................  120 Mathilde Grafström
Mediernes rolle�������������������������������������155
debatterer på facebook������ 340
Appendiks ...........................................  122
Politisk udvikling�����������������������������������156
Beregning af COVID-19s dødelighed ba-
Kreative bidrag�������������������������������������159
seret på data fra de nordiske lande pr
15. marts 2020, opdateret 18 april 2020�� B. Lande og regioner����������������������������159
Epilog ����������������������������������� 558
�������������������������������������������������������������� 122
WHO og medicinen – opgør med 20 års
COVID-19-dødelighed baseret på data fra
medico-industrielt tyranni�������������������559
obduktionsundersøgelser 28. april 2020
.............................................................. 124 Corona i New York City ������188
Anerkendelser I ���������������������������������� 124 Introduktion������������������������������������������189

Tak til alle whistleblowers������������������� 124 Formål���������������������������������������������������189 Lærervejledning �������������������� 566


Anerkendelser II���������������������������������� 125 Objektivt������������������������������������������������191 Kursus i Corona virus – og to modstriden-
de synspunkter: Er COVID-19 farlig, eller
tak til fonde som har støttet mm.������ 125 Diskussion���������������������������������������������195
er der tale om en falsk pandemi? ������568
Forfatternes erklæringer�������������������� 126 Konklusion��������������������������������������������197

Sucharit-paper��������������������� 138 OM OOC���������������������������������570


Generelt afsnit������������������������������������� 139 OM OOC – Foreningen til Oplysning om
Corona���������������������������������������������������571
Undersøgelser om dødeligheden af​​
COVID-19���������������������������������������������� 139 Kontakt og medlemskab����������������������572
NEJ, CORONA ER IKKE FARLIG.

DER ER TALE OM FORKØLELSE.


DET VED DU DA GODT IKKE ER
FARLIGT.

IKKE SANDT?

10 11
DEL 1

12 13
FORORD Er corona farlig, eller er der tale
om en almindelig forkølelse som
sære interesser har pustet op til
stod dengang at vi ikke behøver at
blive syge, hvis vi bare forstår at leve
lykkeligt. Næsten al sygdom kan
at se ud som et monster? forebygges. Vi behøver ikke de man-
ge piller, som sjældent hjælper og
For almindelige mennesker, der ofte skader.
har samfundssind og tillid til politi-
kere og embedsværk, er bare tan- Jeg talte dengang om det i medierne.
ken om at COVID-19 IKKE skulle Mere end 1000 gange var jeg og vo-
være farlig en sær idet. Når Dron- res forskning i de store medier. Jo
ningen, statsministeren, sund- mere jeg forstod om at vi kan holde
hedsministeren og en hærskare af os raske og helbrede os selv når vi er
politikere og embedsmænd har syge, og jo mere jeg talte om det, jo
udtalt, at Corona virus COVID-19 mere upopulær blev jeg hos de læ-
er farlig, og hele samfundet er luk- ger og psykiatere der ønsker at be-
ket ned og sundhedsvæsenet mid- handle med kemiske lægemidler, i
lertidigt omstruktureret for at kla- stedet for med medmenneskelighed
re belastningen af alle de og forståelse – eller kald det bare for
COVID-19 syge, ja så MÅ COVID-19 kærlighed, for det er jo det det er.
jo være farlig. Ellers skulle hele
verden jo kollektivt og på en gang Jeg fik så en meget stor bevilling –
have mistet forstanden!!! og et hus på 4 etager – stillet til rå-
dighed af IMK Almene Fond, der
Jeg forstår at du gerne vil have at støtter forskning i alternativ be-
verden er fornuftig. Jeg forstår at handling. Sundhedshuset i Tegl-

IO N E N TI
du gerne vil have at det der sker, gårdstræde blev skabt. Forskningen

T sker af en god grund, ud fra for- tog fart, og snart havde vi mere end

SA L nuftige og velovervejede motiver,


baseret på solid og robust viden-
200 videnskabelige publikationer fra
min internationale forskergruppe.
I
ORGAN

skabelig dokumentation. Naturlig-


OP

OOC
vis vil du det. Det ville jeg også ger- Samtidig voksede modstanden til
ne have. det helt ufattelige. Jeg udtalte til Jyl-
LYSNING

lands Posten at jeg var bange for at


I 1991 blev jeg leder af et stort blive skudt. For det var jeg. Men jeg
forskningsprojekt på Rigshospitalet blev ikke skudt. Jeg blev framet,
i det gode liv – Livskvalitetsunder- hængt ud som sex forbryder. Og det
søgelsen af 10000 danskere. Det på trods af at jeg aldrig havde fået
tog mere end 10 år at komme til en klage fra en patient. Politiet talte
A

OM konklusioner. Vi opdagede at lykke- med alle mine kvindelige patienter,


CORON lige mennesker næsten altid er ra-
ske både fysisk og psykisk. Jeg for-
og der var ikke en eneste af dem
der ville klage over mig. Alle fortalte

14 15
politiet at de havde fået en god be- af de uafhængige forskere har kriti-
handling. seret i så voldsomme vendinger: De
industrielle studier er ren markeds- Fra: Søren Ventegodt [mailto:ventegodt@livskvalitet.org] Sendt: 05 February 2020
Jeg mistede min lægeautorisation i føring. De har intet med videnskab 10:19 Til: debat@berlingske.dk Emne: Et læserbrev om virus-vandvid
2005, fordi jeg lavde vaginal massa- at gøre. Så enkelt kan det sige. Og
ge på kvinder med kroniske smerter det sagde Gøtzsche allerede da han debat@berlingske.dk
i underlivet og andre kvindeproble- tog sin doktordisputats netop i kritik  
mer. Jeg fik min lægeautorisation af industrielle studier. Til debatredaktøren
igen i 2020 efter at jeg kunne doku-  
mentere over for landsretten at va- I 2009 havde vi så den store svine Kære debatredaktør,
ginal akupressur er den rigtige be- influenza skandale hvor det blev af-  
handling for kroniske smerter. Det sløret at det udvalg der rådgav WHO jeg har skrevet denne lille tørre notits til jeres gode avis, som jeg håber I vil bringe.
tog 15 år. om influenza vaccine har 5 personer  
der havde modtaget mere end 7 Med venlig hilsen
I de 15 år forskede jeg stadig. Men millioner dollars fra medicinalindu- Søren Ventegodt
jeg lavede nu systemkritisk forsk- strien. Det var for resten dagbladet  
ning. Jeg undersøgte hvorfor alle læ- Information der var med til at afslø-
ger brugte lægemidler, som det uaf- re det. WHO blev afsløret som kor-  
hængige Cochrane institut og rupt. Som dybt korrupt. WHO blev Søren Ventegodt, forsker, forfatter til artiklen “Why the Corruption of the World He-
mange andre forskere fandt var kritiseret af hele verden. Men det alth Organization (WHO) is the Biggest Threat to the World’s Public Health of Our Ti-
skadelige og ikke gavnlige. Jeg for- har vi åbenbart glemt på 11 år. me”
stod det i lang tid ikke. Hvordan kan   
Sundhedsstyrelsen finde på at bru- Og så kommer COVID-19 pandemi-
ge industriens data og ikke de data en. Jeg skrev til alle de store aviser Virus-vanvid
der kommer fra uafhængig forsk- som følger nedenfor, og fik alle ste-
ning af langt højere kvalitet? Så fik der mit indlæg afvist: Verden er gået amok – igen. WHO står bag balleden, med sin erklæring om at verden
jeg øje på WHO. WHO har anbefalin- er i en international sundhedskrise, pga. et virus i Kina.
ger af de kemiske lægemidler, og
det viste sig at Sundhedsstyrelsens Vi ved fra tidligere virusalarmer, at WHO er fuldstændigt styret af kommercielle inte-
data var i overensstemmelse med resser i medicinalindustrien. Svineinfluenza skandalen fra 2009 er sådan et godt ek-
de data der kom fra WHO. Jeg var sempel på en international sundhedskrise, der blev blæst op, så der kunne sælges
chokkeret da den danske leder af uvirksom og utestet vaccine for milliarder, selv om der slet ikke var ikke var nogen
WHO, da han gik af, fortalte til Politi- farlig virus på færde, som det senere viste sig. Hele verden var ført bag lyset, og medi-
ken, at medicinalindustrien fuld- cinalfirmaernes kontoer bugnede, fordi stort set alle stater i verden opkøbte håblåst
stændigt har taget magten over store mænger af den uvirksomme og til med skadelige vaccine.
WHO. Jeg var endnu mere chokeret
over at ingen reagerede på det. Som Nu har der faktisk aldrig været et virus, der har truet verdenssundheden, og det kom-
om at ingen forstod hvad det betød mer der derfor nok heller aldrig til at være. Selv de hårdeste vira der har eksisteret,
at dem der laver den kemiske medi- har hovedsageligt taget livet af de allerede syge og svage.
cin selv tester den. Det er det som
Peter Gøtzsche og så mange andre

16 17
For mig var der ikke noget nyt under lige historier – om massegrave i
Så nu kan vi vælge vores kamp for sundheden: Vi kan gå med på WHOs kampagne solen. Jeg vidste at corona virus er New York City osv. - som senere na-
med isolation af virussen, herunder lukning af flyruter og grænser og så meget glo- forkølelsesvirus og helt ufarlige. Jeg turligvis viste sig at være helt hen i
balt kaos, at det truer hele verdensøkonomien. Og en efterfølgende multimilliardreg- vidste at WHO altid forsøger at ska- vejret.
ning til vacciner, naturligvis. be marked for den medicin der pro-
duceres af den medicinalindustri, Så begyndte verdens førende for-
Eller vi kan bruge vores energi, penge og opmærksomhed på at skabe reel sundhed der i al væsentlighed financierer skere og eksperter at lægge videoer
for alle og give omsorg til de syge og svage. WHO. Jeg vidste ganske enkelt fra op på youtube og andre steder med
starten af pandemien hvor dumt appeller til befolkningen, politikerne
Sundhed hænger sammen med egenomsorg og lykke, og lykke hænger sammen med det hele var. og regeringerne om at komme til
bevidsthed. Personlig sundhed hænger sammen med selverkendelse, selvforståelse, fornuft og forstå at WHO løber med
altså dybden af vores bevidsthed. Men dybden af vores bevidsthed hænger også Mit problem var, at jeg ikke er et rygte der ikke har nogen saglig-
sammen med vores generelle adfærd, og vores evne til at tage os af hinanden og af virolog. Mit område er livskvalitet, hed og ingen grund i realiterne.
miljøet og det globale økosystem. Det er altså den vej vi skal gå, hvis vi skal redde psykosomatik og selvhelbredelse. Snart var 50 professor og institutle-
planeten og sikre verdenssundheden. Så jeg udtaler mig ikke med vægt dere ved verdens førende universi-
om virus. teter trådt frem individuelt og uaf-
At medicinalindustrien kan hjælpe os mod en global viral sundhedstrussel med vacci- hængigt af hinanden med opråb til
ner osv. er en myte, som ingen der kender fakta – og ingen der kender WHOs allerede Jeg rystede på hovedet og opgav at verden om at komme til fornuft og
sorte historie fuld af bedrag og manipulation i pengenes tjeneste - kan tro på.  tænke mere på det. stoppe den falske pandemi og det
politiske vanvid.
Måske synes du, at det er hårde ord jeg bruger, men så er det fordi du ikke kender nok Men tingene udviklede sig, og ver-
til historien om svineinfluenza-skandalen fra 2009. Jeg vil tillade mig at citere konklusi- den blev mere og mere vanvittig. Samtidig begyndte regeringstro læ-
onen fra min artikel, der analyserede ikke bare denne skandale, men også kvaliteten af Blimrende vanvittige optællinger af ger at gå i medierne over hele ver-
de generelle anbefalinger, der konstant kommer fra WHO om medicinen: gamle mennesker med kræft og den og fortælle hvad de personligt
  dårligt hjerte der døde og som til- havde oplevet af frygteligt syge
fældigt også havde fået en forkølel- corona patienter der måtte i respi-
se blev til lange lister over ”coro- rator og ikke kunne komme ud af
Konklusion na-døde”. Tossede politiske respiratoren igen osv. Og der kom
beslutninger i Italien der fik samlet patienter der havde haft COVID-19,
I dag efter svineinfluenceskandalen ser det ud til, at lægemiddelindustrien har fået alle de døde i overfylde hospitalska- og det havde været en forfærdelig
kontrol over WHO-systemet, hvilket har ført til en ekstrem bias mod brugen af ​​ikke peller blev pludselig beviset på at omgang, skulle de lige hilse og sige.
kun ineffektive og unødvendige influenza-vacciner og medicin, men også mod brugen Corona COVID-19 var gået i gang
af antipsykotika,
​​ antidepressiva, antianxiety og andre psykofarmakologiske lægemid- med at slå Italien ihjel. (Det viste sig Verden eksploderede i angst og
ler, cytotoksisk kemoterapi mod kræft og en række andre medikamenter, som ifølge naturligvis senere at der slet ikke mundbind, afstand mellem men-
uafhængige metaanalyser og Cochrane-undersøgelser viser sig at være uden væsent- var overdød i Italien i foråret 2020, nesker, frygt for smitte, isolation
lig gavnlig virkning - og ofte skadelige. og at de døde i gennemsnit var 82 af de ældre, infektionsmidler osv.
år gamle og havde en til tre dødeli- – og så kom nedlukningen af sam-
Vi anbefaler en grundlæggende revision af WHO-systemet, der har vist sig svagt over ge sygdomme i forvejen.) fundet, med nedlukning af al kul-
for medicinalindustriens interesser. turlig forsamlingsforbud og lange
Verden gik grassat i angst og alle de lister af anbefalinger fra myndig-
store medier bragte disse forfærde- hederne.

18 19
Som ekspert i psykosomatik – jeg er len som superskurk, så sorte inte-
vel den der har forsket mest i psyko- resser kan få frit spil.
somatik i Danmark med over 250 vi-
denskabelige artikler i den gade – Sammen med to venner stiftede jeg
var det ikke svært at se hvad der så OOC – Organisationen til Oplys-
foregik. Masser af mennesker var ning om Corona COVID-19. Organisa-
bange, og frygten forstærkede alle tionens formål var enkelt: Vi skulle
symptomer. Lægerne var totalt obse finde den videnskabelige sandhed
på COVID-19, så alt nyt og skrække- om COVID-19 og få den ud til befolk-
ligt blev forklaret med COVID-19, selv ningen. Vi skulle ganske enkelt rydde
om man naturligvis ikke kan kende op. Og vi skulle bruge lejligheden til
de mekanistiske sammenhænge ud at synliggøre, hvordan medicinalin-
fra en klinisk observation. dustrien bruger WHO som markeds-
føringsplatform. For så kunne folk
Noget som jeg sørgeligt lærte af mi- måske begynde at forstå hvorfor vi
ne år som forskningschef på Rigsho- har den ineffektive og farlige, kemi-
spitalet var, at overlægerne er politi- ske medicin i Danmark som vi har, i
ske, og at de er meget stedet for en god gammeldags men-
opmærksomme på at opføre sig po- neskelig medicin, hvor det er lægen
litisk korrekt, altså at tjene syste- opgave at hjælpe patienten.
met, også offentligt, så de får stjer-
ner, gode positioner og Det er den Hippokratiske medicin,
forfremmelser. Jeg forstod derfor som er den eneste medicin der efter
også det politiske spil i at overlæ- de statistikker jeg kender virkelig
gerne gik ud med meldinger om virker (fraset nogle få virkelig gode
HVOR farligt COVID-19 er, og HVOR kemiske lægemidler som fx penicil-
SYGE COVID-19 patienterne bliver. lin, det må jeg hellere huske at sige
Det er jo præcist hvad en regering så du ikke tror jeg er religiøs tilhæn-
der lukker samfundet ned har brug ger af Jesus-healing), og som bare
for, så det der er fuldstændig irrati- går i glemmebogen, fordi de kemi-
onelt ikke ser irrationelt ud i befolk- ske lægemidler bliver pushet så
ningens øjne. Politik er bare så utrolig hårdt.
grimt nogle gange.
Det du sidder med i hånden er
Jeg havde holdt mig lagt væk fra alt OOCs første bog om Corona CO-
med COVID-19 indtil denne situati- VID-19. Den er ikke særlig god. For
on blev for meget for mig. Jeg for- den er lavet alt for hurtigt. Men den
stod, at kun en person der kendte er god nok til at komme ud nu, fordi
systemet indefra, kunne forstå og verden har brug for handling.
forklare det som skete. En fuldstæn- Den har kapitler, der er til at læse
dig ufarlig og uskadelig virus får rol- og kapitler der næsten ikke er det.

20 21
Jeg vil gerne sige undskyld for det. os om 6-12 måneder, uden at det
De videnskabelige kapitler er bare gør noget som helst.
meget tunge. Det er der ikke noget
at gøre ved. Jeg har allerede smidt Kan du tro på det? Sikkert ikke lige
masser af tungt videnskabeligt stof nu. Men måske tror du på det, når
ud, som bare ville skræmme folk til du har læst bogen. Gør du det har
ikke at købe bogen. Men videnskab jeg lykkedes med min formidling af
er bare meget svært. Det har taget videnskaben om corona. Jeg be’r til
mig 40 år at lære det lidt jeg nu min Gud at det kan lade sig gøre.
kan i dag. Og tro mig, jeg har været
ret flittig. Bare det at læse en vi- Frederiksberg 2020-06-21
denskabelig artikel og finde fejlene
i den tog mig 20 år at lære.
Søren Ventegodt,
Så jeg ved ikke hvad jeg stiller op, Formand for OOC – Foreningen til
når jeg nu skal formidle det jeg Oplysning om Corona
ved til dig. Så jeg har valgt at gøre
det på denne måde: Jeg siger hvad
jeg ved først, på en enkel måde.
Og så giver jeg dig noget debat og
lidt fest og ballade. Og så får du
videnskaben, råt for usødet. Læs
den eller lad være.

Jeg håber, du forstår at jeg er op-


rigtig og ærlig, når jeg siger til dig,
at jeg forstår godt hvad der sker
og det er ikke rart. Corona er for-
kølelser og slet ikke farlig. CO-
VID-19 er bare den almindelige år-
lige mutation af Corona, som vi
har haft hver år i mange år. Vi er
derfor helt og aldeles immune
over for corona. Vi bliver ikke syge
når vi bliver smittet. Vi får ingen
symptomer. Vi smitter andre, der
heller ikke får symptomer. Og me-
get hurtigt er alle smittede og im-
mune, både over for den aktuelle
virus og over for den næste muta-
tion af samme virus, der rammer

22 23
INTRODUKTION Hvad er Corona Virus? Hvordan ser COVID-19
sygdommen ud?
En virus er en lille fedtboble med
HVAD ER CORONA VIRUS, HVORDAN lidt arvemateriale – DNA eller RNA –
i, som kan trænge ind i en levende Mange forkølelser giver stoppede
SER COVID-19 SYGDOMMEN UD, celle og kopiere sig selv ved at over-
tage cellens stofskifte.
næser og overproduktion af slim;
COVID-19 er mere fredelig og er
HVORDAN SMITTER Corona er en af omkring 100 for-
kendetegnet ved hoste, stakåndet-
hed, evt. lidt feber og ondt i halsen.
CORONA, HVORDAN FUNGERER skellige virus, der konstant muterer
og som angriber menneskers luftve-
Nogle beskriver lidt af den muske-
lømhed som kendetegner influenza,
IMMUNSYSTEMET - je. Der er andre 100 virus, der angri-
ber mave-tarm kanalen, og så er der
og COVID-19 er derfor blevet kaldt
”influenzalignende”.
OG ER COVID-19 FARLIGT? yderligere et stort antal virus der
angriber specielle cellegrupper i Det er vigtigt at forstå at i langt de
kroppen, fx den berømte HIV-virus, fleste tilfælde kommer der slet ikke
der overføres med blod, sæd og an- nogen sygdom, fordi vi er immune
dre kropsvæsker og som angriber over for en lang række forskellige
T-hjælper celler. corona virus.

En corona virus hedder corona fordi


den har sk. spikes, altså nogle spid-
ser af proteiner (integrale mem-
branproteiner), som sidder i boblen Hvordan smitter
og hjælper virussen til at komme corona virus?
ind den epitelcelle i luftvejene, som
den er specialiseret i at angribe. Dis-
se spikes sidder som en corona (be- Smitten sker ved at en portion (bo-
tyder: krone) omkring virus (sml. so- lus) af virus – formentlig omkring 20
lens corona). virus – overføres fra et smittet men-
neske, til et andet. Langt de fleste
Hver angreben celle laver – hvis den der smittes bliver ikke syge, fordi
da ikke skaffes af vejen af immunsy- immunsystemet bekæmper infektio-
stemet først - tusindvis af virus, indtil nen før den når at blive så stor at
den er helt fyldt op af virus og dør, den skaber problemer for værten.
hvorefter virussen spredes til nabo Det sker normalt i løbet af få dage.
cellerne, der så også inficeres osv. Når man er smittet med ikke er syg,
smitter man selv ved at sprede vi-
russen i de små væskedråber vi alle
udånder, fordi alveolesækkene i
lungene åbner og lukker sig. Der er

24 25
mænd i dag ved hjælp af begrebet finde ud af om de døde af COVID-19.
”biologisk information” – men dette Der er meget pålidelige og gode dø-
begreb er i sig selv så uklart at ingen delighedsstatistikker fra næsten he-
rigtig ved hvad det er. Der er feltte- le verden, og de viser samstemmen-
orier og mange andre teorier der de at COVID-19 IKKE forårsager
forsøger at forklare det biologiske overdødelighed. Det betyder at CO-
informationssystem, men en god VID-19 ikke er farlig.
model mangler stadig.
De systematiske studier der er gjort
Det specifikke immunsystem laver ved obduktion af COVID-19 døde fx i
receptormedierede angreb på virus Hamburg som er en by med 2 milli-
og virus-inficerede celler. Antistoffer oner indbyggere viser at der ikke er
er store proteinmolekyler der er nogen der er døde af corona, skal
specielt designet til at binde sig til man tro den ledende professor der
de store molekyler, der sidder på vi- har stået for obduktionerne.
rus, typisk ved corona til spikes.
Der er også en række data, som
Når der er antistoffer mod corona man ikke kan lægge til grund for
kan man finde disse ved en anti- COVID-19s farlighed, fx kliniske tolk-
stof-basseret test. Denne test viser ninger af COVID-19s skadelige virk-
naturligvis ikke om en person har ninger. Det foregår på den måde at
tale om meget små dråber (4- Hvordan fungerer bekæmpet virussen med det uspeci- man har en patient der er testet po-
0,01µm, altså ned til 0,00001 mm). immunsystemet? fikke immunsystem. Derfor er den sitiv for CIVID-19, som udviser en
Disse dråber er så små at de ikke test vi normalt bruger ikke viden- række uforståelige og alvorlige
kan fanges i et mundbind/ansigts- skabelig gyldig til at måle, hvor man- symptomer, som man så tillægger
maske. Nye studier tyder som vi Immunsystemet har to linjer, det ge mennesker der har haft corona. COVID-19, uden at man faktisk ved
skal se i det videnskabelige afsnit uspecifikke (innate) og det specifik- Når denne test bruges kan man ikke at det er COVID-19 der vitterligt har
på, at 80-90% af alle mennesker ik- ke (aquired immunsystem). Det før- se 80-90% af alle de smittede, hvor- forårsaget symptomerne. Det er
ke får symptomer når de bliver ste bruger levende celler der patrul- ved det såkaldte ”mørketal” bliver meget let at lave fejl ved en sådan
smittede. jerer vævet; det sidste antistoffer. alt for lille, og virussen derfor i reg- FORTOLKNING af de kliniske fund,
Hvordan det uspecifikke immunsy- nestykket mange gange farligere som det har vist sig igen og igen i
Hvis man ikke har et stærkt immun- stem fungerer ved vi meget lidt om, end den er. den medicinske historie.
system kan man blive syg, og så ud- fordi vi ikke forstår hvordan celler
skiller man pludselig dråber der er fungerer og kan identificere smitte- Når vi nu med sikkerhed kan slå fast
meget større, typisk over 2µm. Dis- de celler når de ikke kan ”se” de mo- at COVID-19 ikke er farlig, så må
se dråber kan til dels fjernes med lekyler som virus har afsat på den Er COVID-19 farligt? man jo undre sig over hvad den glo-
mundbind (ansigtsmaske) og da inficerede celle. Det uspecifikke im- bale COVID-19 pandemi egentlig
tyngdekraften tager fat i dem og munsystem virker i stedet ved at læ- Der er kun to måder at finde ud af handler om. For den handler ikke
trækker dem til jorden virker det og- se om cellen er ”forstyrret”, altså om COVIUD-19 er farligt. Enten må vi se om at nogle dør eller bliver syge af
så beskyttende mod smitten at hol- den orden der er i vævet er brudt. på dødelighedstallene, eller vi må un- Corona. Så meget ved vi med sikker-
de afstand. Dette forklarer mange videnskabs- dersøge de døde ved obduktion for at hed ud fra de foreliggende data.

26 27
28 29
30 31
ER CORONA FARLIG? I dette lille kapitel bringer jeg tung
videnskabelig dokumentation for at
dødeligheden (IMR) for COVID-19
hopper med på den. Det er helt
ufatteligt for mig at selv Dronnin-
gen, der burde være fornuftens

NEJ, COVID-19 ER SLET kun er 0,02%, hvilket er langt min-


dre end dødeligheden for influenza
(IMR=0,1%). Hermed er det viden-
stemme i en tid med manipulation
og vanvid, er gået på TV og har
medvirket til at piske en stemning

IKKE FARLIG, VISER DEN skabeligt bevist, at også Corona CO-


VID-19 kun er en uskyldig og harm-
løs forkølelse, og intet andet.
op og få folket til at købe ind i illusi-
onen om den farlige COVID-19 virus.

NYESTE FORSKNING.
Jeg ved at du vil sidde med en tvivl
WHO og regeringen som af uransa- om det jeg siger kan være rigtigt,
gelige grunde har valgt at følge når du nu 100 gange har stået i køer
WHO har gjort COVID-19 til et med 2 meter mellem menneskene,
skrækkeligt monster, med frygteligt når du har sukket over at din ynd-
manipulerede statistikker og mani- lingscafe og det lokale teater har
pulerede forkerte konklusioner. været lukket, når du ikke længere
Man har testet de døende for CO- har kunnet gå i byen, danse eller få
VID-19 og når de døde har man så en øl… Eller måske endnu værre,
DØDELIGHEDEN sagt at de døde af COVID-19, hvilket har siddet og grædt på en bænk
ER 3,4% - DEN de ikke gjorde. Pga. WHO’s magt har mens din gamle far døde alene i en
hospitalsseng fordi du ikke måtte
SLÅR OS IHJEL !
mange lande optalt ”COVID-19 dø-
de” på den måde, og vi har fået ind- sidde ved hans side ”pga. corona”.
tryk af at en dødbringende pandemi
har rullet over planeten. Samtidig Politiet, sundhedsstyrelsen, alle læ-
har alle de store medier købt ind i ger osv. har samstemmende sunget
fortællingen og har bragt forfærdeli- sangen om den farlige virus. Rege-
ge historier med frygtelige billeder, ringen har holdt alvorlige pressemø-
som har overbevist verden om at der, og fortalt befolkningen om
der var en dødbringende pandemi. hvordan myndighederne har anbe-
falet nedlukning af samfundet (det
Men det var der ikke. I kapitlet med gjorde de så ikke, men det er en an-
medie kritik vil du se at historierne den og mere politisk historie). Du
er fabrikerede; det er historier på har fået sms-er direkte på telefo-
Ekstra Blads niveau, hvor der ikke er nen, og hver gang du har åbnet din
hold i noget af det, men hvor alting smartphone eller PC er du blevet
præsenteres som den endelige og præsenteret for information om
skinbarlige sandhed. Det som er hvordan du skal forholde dig under
overraskende ved Corona pandemi- corona pandemien. I alt er du man-
en er at selv medier som normalt ge tusinde gange i løbet af foråret
forholder sig seriøst og kritisk, som 2020 blevet fortalt historien om den
de store aviser, DR og så videre, farlige corona virus, og om hvordan

32 33
vi skal passe på hinanden ved at veje den mulighed at corona slet ik-
holde afstand og undgå at smitte ke er farlig?
hinanden.
Hvis du og resten af befolkningen
Og nu siger jeg til dig, at det hele ikke tænker over det er det let at
har været meningsløst, uden saglig forudsige hvad det er for en verden
begrundelse, og at der overhovedet vi er på vej ind i: Hvert eneste af de
ikke har været en farlig corona virus hundredvis af virusser der hvert år
på færde. Hvordan skal du kunne angriber os – uden at vi overhove-
tro på det? det så meget som opdager det fordi
vi er immune – et efter et skal påvi-
Her må du bruge din fornuft. Du ses, med efterfølgende ”forsigtig-
kender godt forkølelse. Du ved godt hed” vil vi se konstant sam-
at forkølelse ikke er farlig. Påstan- funds-nedlukning, kampagner om at
den om at forkølelsesvirus pludselig holde fysisk afstand og ikke røre
mutterer til en farlig virus er ikke ved hinanden, vi vil se mange flere
troværdig. Virusser skifter ikke radi- afskedigelser og fallitter, og massiv
kal karakter, så de går fra at være menneskelig elendighed. Der vil ik-
fuldstændig uskyldige til at være ke være overskud til at passe på pla-
dødbringende monstre – og slet ik- neten og miljøet, eller til at tage os
ke samtidig med at industrien ud- af andre vigtige spørgsmål. Uddan-
vikler en test for corona, så man nu nelse og mange andre ting der ko-
kan påvise virus og om lidt også vac- ster penge vil blive nedprioriteret.
cinere imod corona. Når man holder Kulturen vil forsvinde og blive er-
de to ting sammen, så kommer man stattet af elektronisk underhold-
som forsker og fagmand umiddel- ning. Er det den verden du gerne vil
bart til den konklusion at der er no- leve i?
gen der ønsker at bilde én en histo-
rie på ærmet, i den hensigt at sælge Så jeg beder dig mindeligt om at gå
tests og vacciner. de kedelige videnskabelige fakta
igennem. Check også gerne kilderne
Det er naturligvis lidt vanskeligere hvis du skulle være i tvivl om rigtig-
for lægmand at drage den konklusi- heden af det jeg bringer til dig her.
on. Det er svært ikke at tro på Jeg har været så omhyggelig og or-
sundhedsstyrelsen, regeringen og dentlig jeg har kunnet være med da-
dronningen, det forstår jeg, men ta og konklusioner basseret på data.
helt ærligt: når der ikke er overdø- Og jeg siger til dig: Jeg VED på bag-
delighed, og når alle de der arbej- grund af denne forskning at corona
der med obduktioner siger at de ik- COVID-19 ikke er farligere end en al-
ke finder nogen der er døde af mindlig forkølelse. Det er det som
corona, er det så ikke værd at over- forskningen helt entydigt viser. Hvil-

34 35
ken som helst influenza er farligere igen og igen er blevet kaldt kor- 1) Immunologiske undersøgelser
end Corona COVID-19. ruption. Jeg skal fortælle dig om
svineinfluenza skandalen fra ”Immunologisk undersøgelse” betyder her en serologiske antistofundersø-
Vi har oplevet en vildledning, som vi 2009 i et andet kapitel, så du for- gelser, der måler antistoffer i blodet (IgG og IgM); typisk findes populations-
aldrig har set magen til. Hele verden står hvor grelt det står til med baserede IFR-værdier mellem 0,1% og 0,5% (se nedenfor); imidlertid kan
er blevet ført bag lyset af WHO, der WHO. Det er en sørgelig historie. disse metoder højst detektere 20% af alle COVID-19 infektioner, fordi langt
samarbejder tæt med medicinalin- Men nu først – fakta om CO- de fleste mennesker neutraliserer coronavirus allerede ved virus møde
dustrien – alt for tæt, så tæt at det VID-19s dødelighed. med slimhinden (IgA) eller ved brug af det uspecifikke cellulære (Innate,
med T-celler) immunsystem, hvor der kun udvikles milde symptomer eller
for det meste slet ingen symptomer. Dette betyder, at de serologiske
IFR-værdier falder med en faktor på fem, og kommer ned på værdier vi ser i
denne tabel på under 0,1%, globalt helt ned på 0,02%.

Country Published Population IFR (%) Source

Global May 23 Global ≤0.02 2,3

2) Antibody seroprevalens studier


Gennemgang af alle større videnskabelige undersøgelser af
(Population-based antibody seroprevalence studies).
COVID-19s dødelighed (pr. 19 maj 2020)

Country Published Population IFR (%) Source


Kilde: Fakta om COVID-19 (1)
Global June 8 23 studies 0.04¹ 4
Her gennemgås alle de vigtigste videnskabelige kilder til viden om Corona Germany May 4 Heinsberg Cluster <0.08² 5
COVID-19s dødelighed:
Iran May 1 Guilan province <0.02 6

USA April 30 Santa Clara County 0.04 7


1) Immunologiske undersøgelser;
2) Antistofundersøgelser; Denmark April 28 Blood donors (<70y) 0.02 8

3) PCR-undersøgelser; USA April 24 Miami-Dade County <0.04 9


4) Modelleringsundersøgelser; USA April 21 Los Angeles County <0.05 10
5) Andre undersøgelser;
6) Opgørelser over dødsalder
7) Opgørelser over hospitaliseringsrate Notes: 1) Median value; 2) The adjusted IFR is 0.27% (page 9).
8) Opgørelser over døde fra plejehjem Note 1: Some of these studies are preprints (11). Note 2: The original
9) Overordnet dødelighed numbers have been divided with 5 because at least 80% of the infected
10) Udvikling af corona pandemien. IFR: Infektionsdødelighed (populations- have no antibody response. In areas with a generally healthy population
justeret) (OBS: også somme tider kaldt Infektions Mortalitets Rate, IMR). this number might be higher.

36 37
3) Controlled PCR studier 4) Epidemiologiske modeller

Døden tillægges her corona COVID-19, selv om de 60-80 årige formentlig er COVID-19 IFR baseret på epidemiologiske modeller eller forudsigelser. Dis-
døde af anden sygdom jf. obduktionsrapporterne. Resultatet er derfor se værdier er ofte noget højere end de faktiske værdier baseret på serologi-
formentlig mindst en faktor 10 for højt. ske antistofundersøgelser (se ovenfor). I maj 2020 offentliggjorde US CDC
et bedste estimat IFR på 0,26% (baseret på 35% asymptomatiske tilfælde).
(Controlled PCR studies in population subgroups.) Dette tal er formentlig 10 gange for højt, pga. fejl i modellernes grundanta-
gelser.

Country Date Population IFR (%) Source


Country Published Population IFR (%) Source
France May 21 Health workers 0.05 12
USA May 20 CDC estimate 0.26¹ 24
USA May 10 MLB employees 0.00 13
France May 13 France 0.70 25
France May 10 Aircraft carrier 0.00 14
Switzerland May 11 Switzerland 0.40 26
USA May 10 Aircraft carrier 0.09 15
UK May 7 UK 0.08² 27
USA May 1 Tennessee prison 0.00 16
France May 7 France 0.80³ 28
Italy April 28 Health workers 0.30¹ 17 Global May 6 Metastudy 0.64 29
USA April 17 Boston homeless 0.00 18 Global May 5 Global 0.17 30
USA April 17 Boston blood donors 0.00 19 India May 3 India 0.41 31
Greece April 16 Repatriations 0.00 20 Lombardia New York
Italy USA April 20 >0.84 >0.50 32
City
USA April 13 NYC pregnant women 0.00 21
China March 30 Mainland China 0.66 33
Ship March 17 Diamond Princess 0.13² 22
China March 13 Wuhan city 0.12 34
China March 9 Mainland China 0.50 35

1) See table below; 2) Age-adjusted IFR based on US population.


1) 0.4% symptomatic CFR and 35% asymptomatic cases; 2) Based on 29%
prevalence and 50,000 deaths; 3) The IFR is 0.50 excluding nursing homes.

Deaths in Italian health care workers by age group (ISS (22), May 20) French model: IFR (x100) per age group (24)

38 39
5) Additional antibody and PCR studies 6) Middelalder af de COVID-19 døde efter land

Disse undersøgelser bestemmer forekomsten af nylige ​​ eller aktuelle CO- (Half of all deaths were below, half were above the median age.)
VID-19-infektioner i en befolkning eller region. I de fleste tilfælde finder de,
at COVID-19 er meget mere udbredt end tidligere antaget, hvor de fleste
mennesker ikke har haft nogle eller kun milde symptomer.
Country Median age Source

Immunologisk undersøgelse (se ovenfor) indikerer, at antistof-prævalen- Austria 80+ years 52


sværdierne skal multipliceres med en yderligere faktor på op til fem eller
Canada ~86 years 53
mere for at få de faktiske coronavirus-prævalensværdier, fordi mange
England 80+ years 54
milde tilfælde neutraliserer virussen med deres slimhinde-immunsystem.
France 84 years 55

Germany 82 years 56

Italy 81 years 57
Country Published Population Prev. Factor Source
Spain ~82 years 58

Russia June 10 Russia 14% 40x 37 Sweden 86 years 59


USA May 15 Boston 12.5% 8x 38 Switzerland 84 years 60
Czech Rep. May 15 South Bohemia 5% 10x 39 USA ~80 years 61
USA May 13 Indiana 2.8% 11x 40
5%
Spain May 13 Spain Madrid 10x 41
11.3%
UK May 8 UK 29% 200x 42
Switzerland May 6 Geneva 9.7% 10x 43
Global May 5 < 65 years old     44

Japan May 5 Kobe City 2.7% 396x 45


New York State New 12.3%
USA May 2 8x 10x 46
York City 19.9%
Spain May 2 Health workers 11.2%   47
Netherlands April 29 Blood donors 2.7%   48
France April 23 Northern France 3%   49
USA April 19 Chelsea MA 32% 16x 50

Iceland April 14 Iceland (PCR) 0.8%   51

Example: Death rate by age group in Massachusetts (58)

40 41
7) Hospitaliserings rate

De oprindelige skøn baseret på kinesiske data (59) antog en meget høj


(20%) hospitaliseringsgrad, hvilket førte til strategien om at ”udflade kur-
ven” for at undgå overbelastning af hospitaler. Imidlertid har populations-
baserede antistofundersøgelser (se ovenfor) siden vist, at de faktiske ind-
læggelsesniveauer er tæt på 1%, hvilket er inden for intervallet af
indlæggelsesgrader for influenza (1 til 2%) (60).

Den amerikanske CDC fandt (61) at COVID-19 hospitaliseringsrater for folk


over 65 år er ”inden for intervallet af influenzaindlæggelse”, med priser, der
er lidt højere for folk i alderen 18 til 64 år og ”meget lavere” (sammenlignet
med influenza) for mennesker under 18 år.

I lokale hotspots som New York City er den samlede indlæggelse på hospita-
ler baseret på antistofundersøgelser ca. 2,5% (19,9% eller 1,7 millioner men-
nesker med antistoffer (43) og 43.000 hospitaliseringer (62) inden 2. maj).
Source: 67 (Freopp, May 12, 2020)

Den meget lavere hospitaliseringsgrad end forventet kan forklare, hvorfor


de fleste COVID-19 ’felthospitaler’, selv i hårde ramte lande som USA, Stor-
britannien (63) og Kina, stort set forblev tomme (64). 9) Samlet dødelighed

I lande som USA, Storbritannien og også Sverige (uden lockdown) ligger den
8) Procentdel af COVID-19 dødsfald på plejehjem samlede dødelighed siden begyndelsen af året
​​ inden for hvad man ser ved
en kraftig influenzasæson; i lande som Tyskland, Østrig og Schweiz ligger den
I mange lande udgør dødsfald i plejehjem 30 til 60% (65) af alle yderligere samlede dødelighed inden for hvad man ser ved en mild influenzasæson.
dødsfald. I Canada (66) og nogle amerikanske stater (67) tegner plejehjem
sig for op til 80% af alle ”COVID19-relaterede” dødsfald. Care home deaths:
absolute numbers (bars, left scale) and percentages (dots, right scale)

Source: 65 (LTC COVID, May 21, 2020)

42 43
10) Udvikling af epidemien

Selv i lande uden lockdown nåede epidemien sit højeste inden for et par
uger efter udbruddet. Imidlertid viste mange medier kumulative dødsfald
pr. Rapporteringsdag (venstre) i stedet for daglige dødsfald pr. Dødsdag
(højre), hvilket falsk skaber billedet af en stadigt eskalerende situation.
Cumulative deaths per day of report vs. daily deaths per day of death.

(OWD/FOHM; April 24)

Se også:
• Additional COVID-19 Antibody Serological Studies
(Dr. Henrik Jarlov) (73)
• Global COVID-19 Case Fatality Rates
(Oxford Center for Evidence-Based Medicine) (74)
• Rate of positive COVID-19 tests per
country over time (SPR) (75)

Kilder: US (68), UK-1 (69), UK-2 (70), Sweden (71), Switzerland (63), Germany(72)

44 45
REFERENCER 10. UCS. Preliminary results of USC-LA County 19. Lytras T, Dellis G, Flountzi A, Hatzianastasi- tes. medRxiv 27.05.2020. doi: https://doi.org/1
COVID-19 study released. UCS media relations ou S, Nikolopoulou G, Tsekou K. High preva- 0.1101/2020.05.03.20089854.
Los Angeles, 20.04.2020. URL: https://pressro- lence of SARS-CoV-2 infection in repatriation 29. Chow C, Chang J, Gerkin R, Vattikuti S. Glo-
1. Swish Policy research. Facts about CO- om.usc.edu/preliminary-results-of-usc-la-coun- flights to Greece from three European countri- bal prediction of unreported SARS-CoV2 infec-
VID-19. June 2020. URL: https://swprs.org/a- ty-COVID-19-study-released/ . es. Journal of Travel Medicine 16.04.2020. htt- tion from observed COVID-19 cases. medRxiv
swiss-doctor-on-COVID-19/. 11.medRxix. What is an unrefereed preprint?. ps://doi.org/10.1093/jtm/taaa054. 05.05.2020. doi: https://doi.org/10.1101/2020.
2. Swiss Policy research. Coronavirus likely five MedRxiv 2020, URL: https://www.medrxiv.org/ 20. Sutton S, Fuchs K, D´Alton M, Goffman D. 04.29.20083485.
times more common and less deadly than as- content/what-unrefereed-preprint. Universal Screening for SARS-CoV-2 in Women 30. Mukhopadhyay S, Chakraborty D. Estimati-
sumed. June 2020. URL: https://swprs.org/ 12.Santé publique France. COVID-19: Epide- Admitted for Delivery. The New England Jour- on of Undetected COVID-19 Infections in India.
coronavirus-antibody-tests-show-on- miological update of 21 May 2020 [COVID-19 : nal for Medicine 28.05.2020. N Engl J Med medRxiv 03.05.2020. doi: https://doi.org/10.11
ly-one-fifth-of-infections/. point épidémiologique du 21 mai 2020]. Santé 2020; 382:2163-2164. 01/2020.04.20.20072892.
3. Cervia C, Nilsson J, Zurburchen Y, Valaperti publique France 21.05.2020. URL: https:// 21. Ioannidis J. A fiasco in the making? As the 31. Modi C, Boehm V, Ferraro S, Stein G, Seljak
A, Schreiner J, Wolfensberger A et al. Systemic www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-trau- coronavirus pandemic takes hold, we are ma- U. How deadly is COVID-19? A rigorous analy-
and mucosal antibody secretion specific to matismes/maladies-et-infections-respiratoi- king decisions without reliable data. STAT sis of excess mortality and age-dependent fa-
SARS-CoV-2 during mild versus severe CO- res/infection-a-coronavirus/documents/bulle- 17.05.2020. URL: https://www.statnews. tality rates in Italy. medRxiv 14.05.2020. doi:
VID-19. bioRxiv 2020; doi: https://doi. tin-national/ com/2020/03/17/a-fiasco-in-the-making-as- https://doi.org/10.1101/2020.04.15.20067074
org/10.1101/2020.05.21.108308. COVID-19-point-epidemiologique-du-21- the-coronavirus-pandemic-ta- 32. Verity R, Okell L, Dorigatti I, Winskill P,
4. Ioannidis J. The infection fatality rate of CO- mai-2020. kes-hold-we-are-making-decisions-without-re- Whittaker C, Imai N. Estimates of the severity
VID-19 inferred from seroprevalence data. 13.Slusser S. MLB antibody study: 0.7% of tho- liable-data/. of coronavirus disease 2019: a model-based
medRxiv 2020; doi: https://doi.org/10.1101/20 se tested had been exposed to coronavirus. 22. see Swish Policy research. Facts about CO- analysis. The Lancet 30.03.2020. VOLUME 20,
20.05.13.20101253. San Francisco Chronicle 10.05.2020. URL: htt- VID-19. June 2020. URL: https://swprs.org/a- ISSUE 6, P669-677, JUNE 01, 2020
5. Streek H, Schulte B, Kuemmerer B, Richter E, ps://www.sfchronicle.com/athletics/article/ swiss-doctor-on-COVID-19/. 33. Mizumoto K, Kagaya K, Chowell G. Early
Hoeller T, Furhmann C. Infection fatality rate MLB-antibody-study-7-percent-exposed- 23. CDC. COVID-19 Pandemic Planning Scena- epidemiological assessment of the transmissi-
of SARS-CoV-2 infection in a German commu- to-15260314.php. rios. Center for Disease Control and Preventi- on potential and virulence of coronavirus di-
nity with a super-spreading event. medRxiv 14.Wikipeadia. COVID-19 pandemic on Charles on 20.05.2020. URL: https://www.cdc.gov/coro- sease 2019 (COVID-19) in Wuhan City: China,
2020; doi: https://doi.org/10.1101/2020.05.04. de Gaulle. May 2020. URL: https://en.wikipe- navirus/2019-ncov/hcp/planning-scenarios. January-February, 2020. medRxiv 15.06.2020.
20090076. dia.org/wiki/COVID-19_pandemic_on_Charles_ html. doi: https://doi.org/10.1101/2020.02.12.20022
6. Shakiba M, Nazari S, Mehrabian F, Rezvani S, de_Gaulle. 24. Salje H, Kiem C, Lefrancq N, Courtejoie N, 434.
Ghasempour Z. Seroprevalence of COVID-19 15. Wikipedia. COVID-19 pandemic on USS Bosetti P, et al. Estimating the burden of SARS- 34. Russell t, Hellewell J, Jarvis C, van-Zandvo-
virus infection in Guilan province, Iran. medRx- Theodore Roosevelt. June 2020. URL: https:// CoV-2 in France. AAAS 13.05.2020. DOI: ort K, Abbott S, Ratnayake R, et al. Estimating
vis 2020; doi: https://doi.org/10.1101/2020.04. en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_ 10.1126/science.abc3517. the infection and case fatality ratio for CO-
26.20079244. on_USS_Theodore_Roosevelt. 25. Balabdaoui F, Mohr D. Age-stratified model VID-19 using age-adjusted data from the out-
7. Bendavid E, Mulaney B, Sood N, Shah S, Ling 16. Allison N, Timms M. Tennessee to test all of the COVID-19 epidemic to analyze the im- break on the Diamond Princess cruise ship.
E, Bromley-Dulfano R. COVID-19 Antibody inmates, prison staff after massive COVID-19 pact of relaxing lockdown measures: nowca- medRxiv 09.03.2020. doi: https://doi.org/10.11
Seroprevalence in Santa Clara County, Califor- outbreak at Trousdale Turner. Nashville Ten- sting and forecasting for Switzerland. medRxiv 01/2020.03.05.20031773.
nia. medRxiv; doi: https://doi.org/10.1101/202 nessean 01.05.2020. URL: https://eu.tennesse- 13.05.2020, doi: https://doi.org/10.1101/2020. 35. Tickle J. Towards herd immunity? New data
0.04.14.20062463. an.com/story/news/politics/2020/05/01/ten- 05.08.20095059. suggests millions of Russians may have CO-
8. Erikstrup C, Hother C, Pedersen O, Mølbak nessee-testing-all-inmates-prison-staff-af- 26. Stedman M, Davies M, Lunt M, Verma A, VID-19 antibodies. RT 10.06.2010. URL: https://
K, Skov R, Holm D. Estimation of SARS-CoV-2 ter-multiple-outbreaks/3067388001/. Anderson S, Heald A. A phased approach to www.rt.com/russia/491436-COVID19-rus-
infection fatality rate by real-time antibody 17. See Swish Policy research. Facts about CO- unlocking during the COVID‐19 pandemic— sia-herd-immunity/.
screening of blood donors. med Rxiv 2020; VID-19. June 2020. URL: https://swprs.org/a- Lessons from trend analysis. Clinical Practice 36. Public health comission Boston. RESULTS
doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.24.20075 swiss-doctor-on-COVID-19/. 07.05.2020. https://doi.org/10.1111/ijcp.13528. RELEASED FOR ANTIBODY AND COVID-19 TE-
291. 18. Karedes D. Coronavirus: CDC reviewing 27. Roques L, Klein E, Papaix J, Soubeyrand S. STING OF BOSTON RESIDENTS. City of Boston
9. Abril P, Gonzales D. Second round of CO- ‘stunning’ universal testing results from Bo- Using early data to estimate the actual infecti- 18.05.2020. URL: https://www.boston.gov/
VID-19 community testing completed; Mia- ston homeless shelter. Boston25News.com on fatality ratio from COVID-19 in France. news/results-released-antibody-and-CO-
mi-Dade County and the University of Miami 17.04.2020. URL: https://www.wsbtv.com/ medRxiv 07.05.2020. doi: https://doi.org/10.11 VID-19-testing-boston-residents.
Miller School of Medicine announce initial fin- news/trending/coronavirus-cdc-revie- 01/2020.03.22.20040915. 37. Bartos J. Every twentieth person had coro-
dings. Miami, 24.04.2020. URL: https://www. wing-stunning-universal-testing-results-bo- 28. Meyerowitz-Katz G, Merone l. A systematic navirus, the results of South Bohemian tests
miamidade.gov/releases/2020-04-24-samp- ston-homeless-shelter/ZADQ45HCAZEVJAZA- review and meta-analysis of published re- suggest [Koronavirus měl už každý dvacátý,
le-testing-results.asp. 3OTCUR7M6M/. search data on COVID-19 infection-fatality ra- naznačují výsledky jihočeských testů]. iDnes

46 47
15.05.2020. https://www.idnes.cz/ceske-bude- lence of antibodies against SARS-CoV-2 among COVID-19-point-epidemiologique-du-7- URL: https://www.cdc.gov/flu/about/burden/
jovice/zpravy/test-strakonice-pisek-koronavi- health care workers in a large Spanish referen- mai-2020. index.html.
rus-COVID-martin-kuba-jihocesky-kraj-vysled- ce hospital. medRxiv 02.05.2020. doi: https:// 53. RKI. Current situation report of the RKI on 61. CDC. COVIDview. A weekly surveillance
ky.A200515_151927_budejovice-zpravy_khr. doi.org/10.1101/2020.04.27.20082289. COVID-19 [Aktueller Lage-/Situationsbericht summary of U.S. COVID-19 activities. Center for
38. Fairbanks School of Public Health. IU, ISDH 45. Slot E, Hogema B, Reusken C, Reimerink J, des RKI zu COVID-19]. Robert Koch Institut Disease Control and Protection. URL: https://
release preliminary findings about impact of Molier M, Karregat J. Herd immunity is not a 23.06.2020. URL: https://www.rki.de/DE/Con- www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/CO-
COVID-19 in Indiana. IUPUI 13.05.2020. URL: ht- realistic exit strategy during a COVID-19 out- tent/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situati- VID-data/COVIDview/index.html.
tps://fsph.iupui.edu/news-events/news/iu-is- break. Research Square 29.04.2020. https:// onsberichte/Gesamt.html. 62. NYC. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
dh-release-preliminary-findings-about-im- doi.org/10.21203/rs.3.rs-25862/v1. 54. Epidemiology for public health. Characteri- Daily Data Summary. NYC health 01.05.2020.
pact-of-COVID-19-in-indiana.html. 46. Fontanet A, Tondeur L, Madec Y, Grant R, stics of COVID-19 patients dying in Italy [Carat- URL: https://www1.nyc.gov/assets/doh/down-
39. ISCIII. Coronavirus: the first seroprevalence Besombes C, Jolly N. Cluster of COVID-19 in teristiche dei pazienti deceduti positivi all’infe- loads/pdf/imm/COVID-19-daily-data-summa-
data estimate that 5% of the population has be- northern France: A retrospective closed cohort zione da SARS-CoV-2 in Italia]. Episentro ry-hospitalizations-05022020-1.pdf.
en infected, with variability according to provin- study. medRxiv 23.04.2020. doi: https://doi.org 18.06.2020. URL: https://www.epicentro.iss.it/ 63. Discombe M, Clovehttps://www.hsj.co.uk/
ce [Coronavirus: los primeros datos de seropre- /10.1101/2020.04.18.20071134. en/coronavirus/sars-cov-2-analysis-of-deaths. service-design/newly-opened-nightingale-to-re-
valencia estiman que un 5% de la población ha 47. Corcoran K. A test of 200 people just outsi- 55.SECRETARIA GENERAL DE SANIDAD. Coro- main-empty-for-time-being/7027465.article.r B,
estado contagiada, con variabilidad según pro- de Boston found that 32% had been exposed navirus Disease Update Nr. 96 (COVID-19). Dunhill L. Newly opened Nightingale to remain
vincias]. Instituto de Salud Carlos III 13.05.2020. to the coronavirus, compared to an official ra- 05.05.2020[Actualización nº 96. Enfermedad empty for time being. HSJ 21.04.2020. URL:
URL: https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Pa- te of 2%. Buisness insider 19.04.2020. URL: htt- por el coronavirus (COVID-19). 05.05.2020]. 64. Rose J. U.S. Field Hospitals Stand Down,
ginas/Noticias/PrimerosDatosEstudioENECO- ps://www.businessinsider.com/coronavirus- Centro de Coordinación de Alertas y Emergen- Most Without Treating Any COVID-19 Patients.
VID19.aspx. test-200-chelsea-massachusetts-finds-32-per- cias Sanitarias 05.05.2020. URL: https://www. npr 07.05.2020. URL: https://www.npr.
40. Stringhini S, Wisniak A, Piumatt i G, Azman cent-exposed-2020-4?r=DE&IR=T. mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ org/2020/05/07/851712311/u-s-field-hospitals-
A, Lauer S, Baysson H. Repeated seroprevalen- 48. Gudbjartsson D, Helgason A, Jonsson H, ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/ stand-down-most-without-treating-any-COVID-
ce of anti-SARS-CoV-2 IgG antibodies in a popu- Magnusson O, Melsted P, Norddahl G. Spread Actualizacion_96_COVID-19.pdf. 19-patients.
lation-based sample from Geneva, Switzerland. of SARS-CoV-2 in the Icelandic Population.The 56. Bundesamt für Gesundheit BAG. New 65. Comas-Herrera A, Zalakain J, Litwin C, Hsu
medRxiv 06.05.2020. doi: https://doi.org/10.110 New England Journal of medicine 11.06.2020. N coronavirus: situation in Switzerland [Neues A, Lane N, Fernandez-Plotka J. Mortality associ-
1/2020.05.02.20088898. Engl J Med 2020; 382:2302-2315DOI: 10.1056/ Coronavirus: Situation Schweiz]. BAG ated with COVID-19 outbreaks in care homes:
41. Ioannidis J, Axfors C, Contopoulos-Ioannidis NEJMoa2006100. 23.06.2020. URL: https://www.bag.admin.ch/ early international evidence. Long-Term Care
D. Population-level COVID-19 mortality risk for 49. Bundesministerium für Soziales, Gesund- bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epide- response to COVID-19 12.04.2020. URL: https://
non-elderly individuals overall and for non-el- heit, Pflege und Konsumentenschutz. Official mien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epide- ltcCOVID.org/2020/04/12/mortality-associa-
derly individuals without underlying diseases in Dashboard COVID19publicly available informa- mien/novel-cov/situation-schweiz-und-interna- ted-with-COVID-19-outbreaks-in-care-ho-
pandemic epicenters. medRxiv 05.05.2020. doi: tion [Amtliches Dashboard COVID19öffentlich tional.html. mes-early-international-evidence/
https://doi.org/10.1101/2020.04.05.20054361. zugängliche Informationen]. Gesundheitsmini- 57. National Center for Health Statistics. 66. https://www.washingtonpost.com/world/
42. Doi A, Iwata K, Kuroda H, Hasuike T, Nasu sterium 24.06.2020. URL: https://info.gesund- Weekly Updates by Select Demographic and the_americas/coronavirus-canada-long-term-
S, Kanda A et al. Estimation of seroprevalence heitsministerium.at/dashboard_GenTod.html. Geographic Characteristics. CDC 17.06.2020. care-nursing-homes/2020/05/18/01494ad4-
of novel coronavirus disease (COVID-19) using 50. Government of Canada. Coronavirus disea- URL: https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/CO- 947f-11ea-87a3-22d324235636_story.html
preserved serum at an outpatient setting in se 2019 (COVID-19): Epidemiology update. VID_weekly/index.htm. 67. Girvan G. Nursing Homes & Assisted Living
Kobe, Japan: A cross-sectional study. medRxiv Government of Canada 23.06.2020. URL: htt- 58. Massachusetts Department of Public He- Facilities Account for 43% of COVID-19 Deaths.
05.05.2020. doi: https://doi.org/10.1101/2020. ps://health-infobase.canada.ca/COVID-19/epi- alth. COVID-19 Dashboard. Massachusetts De- Freopp 07.05.2020. URL: https://freopp.org/
04.26.20079822. demiological-summary-COVID-19-cases.html. partment of Public Health 06.05.2020. URL: ht- the-COVID-19-nursing-home-crisis-by-the-
43. Cuoma Press office. Amid Ongoing CO- 51. NHS. COVID-19 Daily Deaths. NHS England tps://www.mass.gov/doc/ numbers-3a47433c3f70.
VID-19 Pandemic, Governor Cuomo Announ- 23.06.2020. URL: https://www.england.nhs.uk/ COVID-19-dashboard-may-6-2020/download. 68. Malo G. US cumulative all cause mortality.
ces Results of Completed Antibody Testing statistics/statistical-work-areas/COVID-19-dai- 59. Huang P. How The Novel Coronavirus And NCHS 31.05.2020. URL: https://twitter.com/bo-
Study of 15,000 People Showing 12.3 Percent ly-deaths/. The Flu Are Alike ... And Different. npr riquagato/status/1267174557976166402.
of Population Has COVID-19 Antibodies. New 52. Santé publique France.COVID-19: epide- 20.03.2020. URL: https://www.npr.org/secti- 69. Haimes A. We’re all in the big numbers
York State governor June 2020. URL: https:// miologisk opdatering af 7. maj 2020. Santé ons/goatsandsoda/2020/03/20/815408287/ now. off-Guardian 25.05.2020. URL: https://
www.governor.ny.gov/news/amid-ongoing-CO- publique France 07.05.202. URL: https://www. how-the-novel-coronavirus-and-the-flu-are-ali- off-guardian.org/2020/05/25/were-all-in-the-
VID-19-pandemic-governor-cuomo-announ- santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatis- ke-and-different?t=1592733695624 big-numbers-now/.
ces-results-completed-antibody-testing. mes/maladies-et-infections-respiratoires/infe- &t=1592987429282. 70. InProportion2. COVID-19 in proportion?.
44. Garcia-Basteiro A, Moncunill G, Tortajada ction-a-coronavirus/documents/bulletin-natio- 60. CDC. Disease Burden of Influenza. Center InProportion2 June 2020. URL: http://inpropor-
M, Vidal M, Guinovart C, Jimenez A. Seropreva- nal/ for Disease Control and Protection 17.04.2020. tion2.talkigy.com/.

48 49
71. Harald W. Comparing deaths. InProporti-
on2. 08.06.2020. URL: https://twitter.com/Ha-
raldofW/status/1270080210545733632
72. Statistisches Bundesamt. Special evaluati-
on of mortality figures for the year 2020 [Son-
derauswertung zu Sterbefallzahlen des Jahres
2020]. DStatis 19.06.2020. URL: https://www.
destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/
Bevoelkerung/Sterbefaelle-Lebenserwartung/
sterbefallzahlen.html.
73. Harlov H. Anti-SARS-CoV-2 screening.
15.06.2020. URL: https://docs.google.com/
spreadsheets/d/17Tf1Ln9VuE5ovpnhLR-
BJH-33L5KRaiB3NhvaiF3hWC0/edit#gid=0
74. Payne M. Global COVID-19 Case Fatality
Rates. CEBM Research 09.06.2020. URL: htt-
ps://www.cebm.net/COVID-19/global-CO-
VID-19-case-fatality-rates/
75. Swiss Policy Research. Rate of positive CO-
VID-19 tests. SWPRS 25.04.2020. URL: https://
swprs.org/rate-of-positive-COVID19-tests/

50 51
52 53
CORONA-VIRUS COVID-19 (SARS-COV-2): Søren Ventegodt, *1 MD, mængder raske smittede, og igno-
MMedSci, EU-MSc-CAM & rerer både alt det vi allerede ved om
Joav Merrick2-5, MD, Corona-virussen, og alle statistikker

EN HYLDEST TIL TRE MMedSci, DMSc


om almindelig forkølelse og influen-
za, som fx de statistiske oplysninger
om dødelighed i befolkningen som

WHISTLEBLOWERS Sammendrag vi har adgang til, og skaber derved


et billede af en pandemi med et dø-
Vi er i dette øjeblik midt i Corona deligt Corona virus. Desværre har
COVID-19 (SARS-CoV-2) pandemien, verdens politikere reageret på
hvor vi står over for en global kata- WHO-kampagnen, som om den var
strofe, som efter sigende er forårsa- sand, hvilket skaber massiv frygt;
get af en ny dødbringende virus, befolkningen har af sundhedsmyn-
med en dødelighed på omkring 3,4 dighederne fået at vide, at vi står
%, som hele verden prøver at hånd- over for en ny dødbringende infekti-
tere, efter advarsel fra Verdens- on. Massiv frygt øger symptomerne
sundhedsorganisationen (WHO) Tre på Corona infektionen. Dette ses
førende eksperter i infektionssyg- især hos mennesker som er særligt
domme, Wolfgang Wodarg, Sucharit sårbare af individuelle psykosomati-
Bhakdi og John PA Ioannidis, mener, ske årsager. Hvis du mener, du har
at vi fortolker statistikken fejlagtigt en dødelig infektion, og alle, herun-
og at vi ikke står over for en ny og der din egen læge og hospitalet be-
farlig virus men overfor en misinfor- kræfter dig i opfattelsen, er det kun
mationskampagne. WHO tæller naturligt, at du føler dig dårligt tilpas.
dødstallene forkert, ignorerer store Og hvis du har det dårligt på hospita-
let, ja, så bliver du behandlet. Både
indlæggelse, medicin og respiratorer
1
Forskningscenter for Livskvalitet, København kan give infektioner, bivirkninger og
(Quality-of-Life Research Center, Copenhagen) øge dødeligheden. På den måde har
og Forskningsklinik for Holistisk Medicin, Psy-
verden bekræftet sig selv i illusionen
kologi og Sexologi, København (Research Clinic
for Holistic Medicine, Psychology, and Sexo- om en dødelig pandemi, der til at be-
logy, Copenhagen, Denmark), gynde med simpelt hen ikke eksiste-
2
National Institute of Child Health and Human rer. COVID-19 har en dødelighed på
Development, Jerusalem, Israel, omkring 0,01 % ifølge statistikkerne
3
Department of Pediatrics, Mt Scopus Campus,
fra mange lande.
Hadassah Hebrew University Medical Center,
Jerusalem, Israel,
4
Kentucky Children’s Hospital, University of
Kentucky, Lexington, Kentucky, United States Nøgleord
and
5
Center for Healthy Development, School of
Oversat fra “Ventegodt S, Merrick J. A tribute to the Corona virus COVID-19 Coronavirus, COVID-19, SARS-CoV-2,
(SARS-CoV-2) whistle-blowers. J Altern Med Res 2020;12(2):In Press” ISSN: 1939-5868 Public Health, Georgia State University, Atlanta,
Open Access. Teksten kan bruges frit med denne reference.
© Nova Science Publishers, Inc. United States of America pandemi, psykosomatisk teori, dø-

54 55
delighed, dødsfald, Verdenssund- enig om, at en ny Coronavirus, CO- Alle normale videnskabelige indika- neinfluenza skandalen fra 2009, vil
hedsorganisationen, korruption, fej- VID-19, spreder sig over hele verden. torer for almindelig forkølelse og in- straks reagere på denne måde (27-
linformation, politik, økonomi fluenza, som stadig er til rådighed i 70): Tør vi overhovedet stole på
Men der er altid nye vira, der spre- de fleste lande viser, at der ikke er WHO i denne situation?
der sig, hvilket ikke er et problem, tegn på et unormalt virusangreb.
Introduktion hvis de ikke er farlige. Ledende for- Der er ingen dokumenteret overdø-
skere inden for medicin og infekti- delighed, heller ikke i Italien, hvor Svineinfluenza
onsbiologi, som Professor Bhakdi Corona-rapporterne siger, at 7 % af
I øjeblikket er hele verden lukket (10-15), Professor John PA Ioannidis de Coronasmittede er døde (19). I H1N1-influenzaen kaldet ”Svinein-
ned, under pres fra den nye død- (16-20), og Professor Jay Bhattachar- Når Wogard, Bhakdi, og Ioannidis fluenza” gav en pandemi i 2009,
bringende Corona-virus, COVID-19, ya (21, 22) siger alle det samme: at beregnede dødeligheden fra de til- hvor WHO gjorde influenzaen meget
som rapporteres, at dræbe tusind- der ikke er videnskabelige beviser til gængelige tal, fandt de alle den værre end den var. Til sidst viste det
vis af mennesker. Medierne giver os at bakke påstanden op om, at den samme lave dødelighed for Corona sig, at Svineinfluenzaen var en af de
​​
hver dag nye Corona dødstal fra he- nye Corona COVID-19 skulle være COVID-19 på 0,01 % (1-22). Dette er mildeste influenzaer, vi nogensinde
le verden. Nødlovgivning vedtages farlig; derfor må vi antage, at den er 10 gange mindre end en normal in- har haft, og at alt panik var ube-
dagligt overalt, og de fleste europæ- lige så ufarlig som den forkølelse vi fluenza. Der er intet at bekymre sig grundet. Problemet var, at WHO
iske lande har lukket grænserne, havde sidste år, året før, året før om overhovedet! pushede Svineinfluenza-vaccinen i
skoler, arbejdspladser, restauranter det, og hvert år forinden… Ja, altid! en sådan grad, at næsten alle lande
og offentlige mødesteder ned, næ- Det er videnskabens logik: Hvis du Oplysningerne om en dødbringende købte unødvendig vaccine til hele
sten stoppet produktionen og sendt ikke ved noget konkret, er du nødt COVID-19-pandemi kommer fra Ver- befolkningen, som senere skulle
millioner af arbejdere hjem. Over til at gå med den simpleste forkla- denssundhedsorganisationen sendes til destruktion - vaccine for
tre milliarder mennesker på ver- ring, som er, at hvad du står med i (WHO) som hævder, at den nye vi- milliarder af dollars (27-70).
densplan har været sat i karantæne. dag, blot er det helt normale, lige- rus har en dødelighed på 3,4 % (24,
Mennesker lider, økonomien lider, som det du stod med i går. Dette 25) og fra de nationale statistikker, Undersøgende journalister under-
og den personlige frihed er generelt kommer fra det berømte princip om hvor WHO også har været vejleder søgte efterfølgende WHO og opda-
begrænset. Dette er den triste ver- “Occam’s ragekniv” (23). for udarbejdelsen (26). WHO har ad- gede et alt for tæt samarbejde med
denssituation den 26. marts 2020. varet verden om, at vi står over for medicinalindustrien, som fik journa-
Hvis dette er sandt, hvad så med århundredets største medicinske listerne til at konkludere, at WHO er
Ifølge den tyske lungespecialist Wol- den forfærdelige statistik, vi hver katastrofe. Politikere over hele ver- blevet offer for korruption. Medici-
fgang Wodarg er den nye Coronavi- dag ser i medierne? Dokumenterer den har taget WHO’s advarsel me- nalindustrien havde fået sine egne
rus, COVID-19 (SARS-CoV-2) ufarlig alle disse dødstal ikke den forfærde- get alvorligt og reageret i overens- folk ind i WHO’s centrale rådgivende
og giver kun en almindelig forkølel- lige dødelighed? Nej, siger Wodarg, stemmelse hermed. ”Better safe udvalg, og på denne måde havde
se (1-9). Den eneste grund til, at vi Bhakdi og Ioannidis, igen i perfekt than sorry” har været mottoet. medicinalindustrien kunnet kontrol-
kender til denne virus, er en ny enighed: Disse forfærdelige tal er lere og bruge WHO (27-70). Korrup-
Corona-test, der for nylig blev taget skræmmende, men når man ser Hvis dette var hele historien, ville tionen af WHO
​​ blev fordømt af
i brug, hvilket gør spredningen af vi-
​​ nærmere på dem, er de blot et pro- det der sker nu være forståeligt, mange lande og af mange nationale
rus sporbar. Men det er en test, dukt af den forkerte måde statistik- måske endda rimeligt. Men proble- og internationale organisationer
som ikke er videnskabeligt valideret, ken laves på, af den dårlige kvalitet met er, at der allerede har været (27-70).
og den ser ud til at være alvorligt af de indsamlede data, og af alvor- enorme problemer med de oplys-
mangelfuld, uspecifik og upræcis. Ik- ligt manipulerede fortolkninger af ninger, der kommer fra WHO om Wolfgang Wodarg var formand for
ke desto mindre er videnskaben statistikken (1-22). pandemier. Enhver, der husker svi- PACE Health Committee under svi-

56 57
neinfluenza-pandemien og sagde viser, at der ikke har været nogen Billedet er mere komplekst hedssektoren, får patienter der
dengang: ”WHO’s ”falske pandemi” overdødelighed her i foråret 2020 kommer på hospitalet en tro på, at
influenzakampagne er en af år-
​​ i nogen af disse
​​ lande. Hvis der Mange klinikere præsenteres for COVID-19 virkelig er en dødbringen-
hundredets største medicinske var tale om at en skadelig virus usædvanlig stærke symptomer fra de ny sygdom.
skandaler” (37). I 2010 sagde han spredte sig, burde der være no- patienter inficeret med Corona CO-
også, at: ”Erklæringen af pandemi gen som døde af den, hvilket ikke VID-19 virus; symptomerne ligner De dramatiske forholdsregler der er
alarmer må ikke være under påvirk- er tilfældet ifølge disse statistik- underligt nok symptomer fra hjer- truffet i mange lande, for at forhin-
ning af medicinsælgere” (37). ker. nen, og ikke fra kroppen; de ligner dre spredning af Corina-infektionen,
neurologiske symptomer (73,74). Et skaber en tilstand af offentlig panik.
Når Wodarg, Bhakdi og Ioannidis si- Så dette bliver en mærkelig histo- generelt mønster er, at patienterne Denne panik har en ekstrem stærk
ger, at dødeligheden af Corona CO- rie, hvor WHO påstår at COVID-19 kan føle sig meget dårlige; i nogle indflydelse på sårbare sjæle, hvilket
VID-19 er meget lav, omkring 0,01 er 340 gange mere dødelig end tilfælde kan COVID-19 vise sig som er nøjagtigt hvad der skal til, for at få
%, får de støtte af de seneste døde- hvad Wodarg, Bhakdi og Ioannidis utilpashed, desorientering eller ud- en forkølelse til klinisk at ligne en al-
lighedsstatistikker fra USA (17), Dan- siger. Forskellen mellem de to mattelse (73). Disse symptomer er vorlig sygdom hos disse mennesker.
mark (71), Østrig (72) (se figur 1), estimater er ekstrem. Hvem har ikke en del af den almindelige forkø-
Tjekkiet og Italien (2,8) - hvilke alle ret, og hvem tager fejl her? lelse, som vi kender den, så måske Dette er i overensstemmelse med
har vi trods alt alligevel at gøre med den rapporterede polaritet som CO-
en farlig, ny virus? VID-19 patienterne har vist (73,74).
De fleste mennesker mærker ikke
Det store antal tilsyneladende neu- engang infektionen, fordi den er
rologiske symptomer er sandsynlig- subklinisk, eller får kun milde
vis snarere psykologiske sympto- symptomer. Andre får vilde og eks-
mer; disse peger på det bizarre i det treme reaktioner, hvor de hurtigt
kliniske billede af COVID-19, som går ind i en alvorlig klinisk tilstand;
bestemt afviger fra den almindelige de sælsomme er her at de mange
forkølelse. stærke symptomer synes at komme
fra hjernen (sindet), og ikke fra
Her præsenterer vi en psykosoma- kroppen.
tisk hypotese for COVID-19. Folk er
udsat for massiv misinformation fra Teorien er, at de mennesker, der
medierne, der igen og igen bringer har en mild reaktion, har genkendt
forkerte fortolkninger af kritisable infektionen som en almindelig,
statistikker for Corona-dødelighe- harmløs forkølelse, og de reagerer
den, som giver samme forkerte bil- derfor hensigtsmæssigt, i overens-
lede af en dødelig virus, som WHO stemmelse med deres tidligere erfa-
fortæller os om. Kombineret med ringer med almindelig forkølelse. De
myndighedernes gentagne advars- følsomme og modtagelige menne-
Figur 1. Et nyt studie af Corona COVID-19-dødelighed i Østrig (72) har undersøgt forskellen i døde-
ler mod Corona-virussen, der be- sker lægger deres angst for at dø og
lighed for personer med og uden en positiv Corona COVID 19-test; undersøgelsen viser overhovedet kræftes af strenge forholdsregler en generel tendens til frygt og be-
ingen forskel i dødelighed, uanset hvor gammel man er. Dette fund er i overensstemmelse med mod smitte overalt i samfundet, for- kymring til deres tilstand, og de rea-
Wodarg, Bhakdi og Ioannidis estimat af en dødelighed på 0,01 % for COVID-19.
stærket af nærmest hysteri i sund- gerer derfor meget kraftigt, når de

58 59
bliver klar over, at de er blevet infi- Der sker noget underligt det, hvilket er rigtig smart, for så er selv, men hos politikerne, som naivt
ceret med Corona virus. Disse men- forbindelsen til medicinalindustrien stoler på WHO, i stedet for at følge
nesker er overdrevent opmærksom- jo ikke så synlig; om industrien også verdens førende eksperter inden for
me på alle deres symptomer, hvilket Der sker helt bestemt noget meget er bag denne gang må jo undersø- lægevidenskaben og deres viden og
gør symptomerne væsentligt stær- mærkeligt og usædvanligt i CO- ges, før vi kan udtale os om det. forståelse for sygdomme og deres
kere. Frygten og desorienteringen VID-19-pandemien. Folk bag WHO, Formålet med WHO’s ekstreme behandling. Det er meget bemær-
ses som et resultat af infektionen, bag forskning i Corona-virus vacci- overdrivelse af Corona-virussets dø- kelsesværdigt, at politikerne følger
men kommer i virkeligheden fra sin- ner, altså folk som Bill Gates, der delighed er ikke altså tydeligt, også WHO, i lyset af den tidligere Svinein-
det, som en reaktion på den situati- har investeret milliarder af Dollars i fordi der er så mange forskellige in- fluenzaskandale.
on, at patienten tror at have fået en vaccine industrien og samtidigt givet teresser, som kan påvirke WHO.
dødelig, viral infektion. milliarder til WHO (75 ,76), har of-
fentligt udtalt, at virus er en større Vi har set over hele verden, at politi-
Til sidstnævnte gruppe hører de trussel for helbredet end atomkrig Noget at tænke over kere har været meget hurtige med
mennesker, som er alt for villige til (76) og dermed den nye trussel mod at træde frem og benytter sig af den
at følge deres læges forslag om be- menneskeheden. Den indlysende hypotese er, at vi absolutte magt, som en frygt for en
handling og hospitalisering. Der er står over for en skrækkampagne, ny, superdødelig pandemi giver
endda en gruppe mennesker, også Ifølge Wodarg, Bhakdi og Ioannidis der igen skal få hele verden til at kø- dem. Problemet kan simpelthen væ-
yngre mennesker, der insisterer på er det ikke sandt, at vi står over for be unødvendige vacciner til milliar- re, at politikere generelt elsker at
at blive indlagt på intensivafdelin- en ny dødbringende virus, og det er der dollars, denne gang som en kur træde ind i rampelyset og spille hel-
gen, i det lille håb, at de herved kan også yderst usandsynligt, at en mod den nye ”dødbringende” CO- te, der redder verden fra en død-
overleve denne forfærdelige, død- Corona-virus muterer til en farlig vi- VID-19-virus - og naturligvis også bringende pandemi. Politikerne el-
bringende COVID-19 infektion, som rus, fordi vores krop allerede er så mod de mange, mange andre farlige sker muligvis dette skuespil så
de allerede har hørt så meget bekendt med denne type virus, at vira, der kommer i fremtiden. Den- meget, at de helt glemmer at give si-
skrækkeligt om og nu sørgeligt selv den har en ekstremt god immunitet ne mistanke er oplagt på baggrund tuationen den fornødne, grundige
har pådraget sig. over for dem. Dette er grunden til, af det, der skete i 2009 med svinein- analyse, og helt åbenlyst er det, at
at de fleste inficerede ikke engang fluenza-skandalen (27-70). de glemmer at analysere de alvorli-
Hvis Wodarg, Bhakdi og Ioannidis bemærker, at de er blevet inficere- ge konsekvenser deres handlinger
har ret, og Corona COVID-19 er lige de. En alternativ hypotese er, at WHO, har for mennesker og samfund.
så ufarlig som enhver anden almin- der nu fungerer som en privat insti-
delig forkølelse, kan Corona CO- I stedet står vi over for et “Coro- tution, simpelthen er ude efter me- Grundlæggende er det altså politi-
VID-19 stadig se ud som en ny, me- na-hysteri”, der meget vel bare kan re finansiering og mere magt til sig kerne, som i kampens hede undla-
get alvorligere sygdom end være endnu en gigantisk selv, og derfor laver sine egne for- der at tage det nødvendige skridt til-
forkølelse, netop på grund af de helt WHO-skræmmekampagne, med al- tolkninger og vejleder fabrikationen bage og danne sig overblik; derfor
specielle, ekstreme omstændighe- vorlige konsekvenser for hele det af ​​statistikker, der dokumenterer ser de ikke at hele virakken omkring
der. Dette er meget vigtigt at huske. globale samfund. Men denne gang WHO´s egen vigtighed. Præsident Corona-virussen handler om at red-
er det gjort så godt, at vi ikke så let Trump i USA så dette og stoppede de de allerede meget syge, gamle
kan afsløre bluffet. Hvis det er tilfæl- den årlige finansiering af WHO for mennesker fra at dø måske i gen-
det, at der er tale om skjult mar- 400 millioner dollars. nemsnitligt et par uger tidligere end
kedsføring, kan man sige, at WHO forventet. For det er det, vi efter
har lært af sine fejl fra 2009. Der er En tredje hypotese er, at problemet eksperternes vurdering taler om. Og
ikke nogen vaccine klar på marke- ikke så meget ligger hos WHO i sig det er det de ofre vores alles velbe-

60 61
findende for, det er det de lukker kompleks” er ikke noget nyt (77). påstand. Whistleblowernes analyser af en ufarlig forkølelse; et stort antal
hele samfundet ned for. Måske handler Corona-hysteriet er klare og stringente, og deres kon- læger og akademikere i mange lan-
overhovedet ikke om WHO, men om klusioner synes at være i overens- de siger det samme (se listen neden-
Vores whistle-blowers anfører såle- allestedsnærværende Big Pharma’s stemmelse med hinanden: Vi over- for). Vi har valgt disse tre mennesker
des at gennemsnitsalderen for men- skjulte indflydelse. reagerer alle sammen - mennesker, ud, på grund af deres klarhed i tale,
nesker der opføres som ”døde af patienter, læger og politikere. Hele deres store videnskabelige eksperti-
Corona” i COVID-19-statistikkerne, Og igen, måske er det ikke den far- verden er gået ind i en hysteri-til- se og deres mod til at tale direkte
selv i Italien, der er det land i verden maceutiske industri, der står bag stand; hvad sociologer og psykolo- imod en hel verden i panik.
der siges at være hårdest ramt af dette, men folk med direkte interes- ger kalder massehysteri eller mas-
den nye Corona-virus, er 81 år; de ser, som Bill Gates, der har investe- sepsykose (78). Det var også hvad vi Husk, at protesten mod det, der
statistiske opgørelser viser at hele ret milliarder af dollars i vaccinein- så i 2009 (31,32). sker overalt i verden under Corona
99% af de døde patienter allerede dustrien og samtidig giver milliarder COVID-19 pandemien, ikke kommer
havde 1, 2 eller endda 3 alvorlige af dollars til WHO? Hvad vi ser i dis- I dette fænomen overføres kollekti- fra et par skøre forskere, men fra en
sygdomme i forvejen (8,10,18-22). se dage kan være en ny verdensor- ve illusioner om trusler, hvad enten meget betydelig del af det videnska-
den, hvor store kommercielle interes- de er reelle eller imaginære, gen- belige samfund. Mange flere kunne
Tænker vi over medicinalindustrien ser og enkeltpersoner med nem en befolkningsgruppe til hele råbe op, men tør ikke. Som vi skal
rolle kan det være, at branchen har endeløse mængder af penge, men samfundet, som et resultat af rygter se, kan det, selv i vores moderne
placeret sine folk overalt, for at uden sund fornuft og demokratisk og frygt. I medicinen bruges udtryk- demokrati, nemt koste dig dit job,
hjælpe politikerne med kigge mod sans, styrer verden? ket til at beskrive den spontane ma- hvis du taler imod politikerne.
WHO. Er det, vi ser i COVID-19-pan- nifestation af de samme eller nær-
demien, simpelthen indflydelsen fra liggende hysteriske, fysiske I denne artikel vil vi først undersøge,
de samarbejdende farmaceutiske Hvad prøver vi at sige? symptomer, hos mere end en per- hvad disse tre informanter har at si-
industrier (kaldet “Big Pharma”)? Vi son; en almindelig type massehyste- ge, og derefter vil vi diskutere nogle
ved, at medicinalindustrien beskæf- ri opstår, når en gruppe mennesker af de mange spørgsmål, dette fører
tiger millioner af mennesker over I dette dokument vil vi kort se på kollektivt mener, at de lider af den med sig.
hele verden; med en årlig omsæt- mange af de ovennævnte aspekter. samme sygdom eller lidelse, også
ning på cirka to tusinde milliarder Det er simpelthen umuligt i en en- selv om denne lidelse slet ikke fin-
dollars er medicinalindustrien ble- kelt artikel at gå nok i dybden; hvad des medicinsk set; dette er blevet
vet mere magtfulde end visse natio- vi håber at gøre, er at starte en de- set utallige gange gennem historien Wolfgang Wodarg (1)
nalstater. På grund af dens størrel- bat og tilskynde til efterforskning af (78). Sådanne overbevisninger har
se, accumulation af penge, køb af de mange ukendte og uklare for- ofte en vis grund i virkeligheden; Wolfgang Wodarg (se figur 2 ) (født
akademisk status og andre aktiver, hold, vi står over for. der er et gran af sandhed, hvilket 2. marts 1947) er en tysk læge spe-
kombineret med massiv markedsfø- gør det meget sværere at indse den cialiseret i lungesygdomme med
ring og verdensomspændende lob- Wodarg, Bhakdi og Ioannidis holder illusoriske natur af massehysteriet - subspeciale i virologi. Han er også
byisme, har medicinalindustrien en sig i deres analyser til det videnska- som i dette tilfælde, hvor der faktisk politiker for SPD (Sozialdemokratis-
enorm indflydelse. Den farmaceuti- belige; de taler ikke om politik. Men er en Corona-virus, der spreder sig. che Partei Deutschlands), det social-
ske industri handler ofte gennem de kritiserer alle stærkt WHO for at demokratiske parti i Tyskland. Og
lægerne, der har fordele fra samar- have sagt, at COVID-19 er farlig, De tre whistleblowers, som vi har som formand for den Parlamentari-
bejdet med industrien på mange med en dødelighed på 3,4%, uden valgt at fokusere på i denne artikel, ske forsamling for Europarådets
måder; kritikken af branchens brug overhovedet at have noget, der vi- står ikke alene med budskabet om, sundhedsudvalg (Parliamentary As-
af læger i det ”medico-industrielle denskabeligt underbygger denne at vi laver et skræmmemonster ud sembly of the Council of Europe He-

62 63
alth Committee), foreslog Wodarg Han er lungespecialist, læge i statens Parlamentsmedlem (1) Hvad siger Wolfgang
en resolution om at undersøge sundhedssystem, arbejdsmediciner Wodarg om Corona
WHO den 18. december 2009, som og tidligere leder af Sundhedssekto-
blev drøftet januar 2010 i en krise- ren i byen Flensborg, hvor han var le-
COVID-19-pandemien?
Fra 1986 til 1998 var Wodarg med-
debat: “Falske pandemier, en trussel der af afdelingen for lungesygdomme lem af sin fødeby Niebys’ sogneråd.
for sundhed.” (PACE Plenary session (Department of Pulmonary and Bron- Fra 1994 til 2009 har han været
social affairs Council of Europe to chial Medicine). Han var medlem af medlem af Forbundsdagen. Her var
investigate WHO Jan 25-29, 2010”). “examination boards of the Schleswig Wodarg fra 2003 til 2005 talsmand
Wodarg opfordrede på dette tids- Holstein Medical Association for en- for SPD og har siddet i undersøgel-
punkt til en undersøgelse af påstået vironmental medicine, pulmonary seskommissionen for etik og love
urimelig indflydelse udøvet af far- and bronchial medicine and for social vedrørende medicin. Siden 1999 har
maceutiske virksomheder på Ver- medicine”. I 1991 modtog Wolfgang Wodarg også tilhørt den parlamen-
denssundhedsorganisationens glo- Wodarg et stipendium til at studere tariske forsamling for Europarådet.
bale H1N1 influenza-kampagne. epidemiologi og sundhedsøkonomi Siden 2002 har han været næstfor-
(27,28,37) WHO blev undersøgt af ved Johns Hopkins University i Balti- mand for den socialistiske gruppe Figur 2. Wolfgang Wodarg sammenligner Coro-
flere forskellige grupper og dette more, USA. og siden 2006 præsident for de ty- na-situationen med HC Andersens eventyr om
kejseren, som blev narret af to smarte hustlers
førte siden til fordømmelse af kor- ske socialdemokrater og næstfor- til at tro, at han havde tøj på. Først når et lille
ruptionen af WHO overalt i verden. mand for den tyske delegation. barn siger: ”Kejseren er nøgen” kan alle se be-
draget. Wodarg ser sig selv som det lille barn (8).

Partitilknytning (1)
Nogle af hans kendte citater: Ifølge avisen “Lokalheute” (17. marts
Uddannelse og profession 2020), udtrykker Wodarg et klart
(1, 3-8) Wodarg har været medlem af det synspunkt om Corona COVID-19 pan-
socialdemokratiske parti (SPD) siden ”WHO’s ”falske pandemi” demi, her er teksten fra en video,
1988. Fra 1992 til 2002 var han leder hvor Wodarg præsenterer sine syns-
influenza-kampagne er en punkter (8):
Wodarg er fra Slesvig-Holsten. Han af SPD’s distrikt Slesvig-Flensborg.
studerede medicin i Berlin og Ham- Fra 19. november 2005 til 1. decem- af århundredets største
borg og fik sin lægelicens i 1973, og i ber 2007 var Wodarg formand for medicinske skandaler.” ”Den nuværende panik har intet at
1974 modtog han sin doktorgrad SPD-distriktet Flensborg. Siden 1990 (37) gøre med sygdom eller epidemier”,
Dr. Med. fra Hamborg Universitet. har Wodarg været medlem af ekse- hævder Dr. Wolfgang Wodarg - ikke
Siden 1983 har han været ansat kutivkomiteen for den nationale er en konspirationsteoretiker, men
som medicinsk regionsdirektør sammenslutning af socialdemokra- som lungespecialist og tidligere leder
(“Amtsarzt”) i sundhedssektoren i ter i sundhedssektoren og siden
”Erklæringen af pandemi i sundhedssektoren med eget over-
Flensborg og som lektor ved univer- 1994 den føderale næstformand, og alarmer må ikke være un- vågningssystem for influenzasyg-
sitetet i Flensborg. Wodarg har givet i 2002 blev han valgt til formand for der påvirkning af medicin- domme en, der ved hvad han taler
kurser på Charité Berlin og på andre det føderale udvalg. sælgere” (37) om. Han er overbevist om, at: ”Alle
europæiske universiteter om emner influenza overvågnings-indikatorer
som forskning og etik, European po- viser normale værdier. Ingen ekstra-
licy, sundhed og sociologiske pro- ordinære tilfælde af alvorlig sygdom
blemstillinger i sundhedssektoren, er registreret, hverken i Kina, Italien
politik og naturvidenskab. eller nogen andre steder.”.

64 65
Lægen fra Kiel stiller spørgsmål og de (2). Her har han følgende udsagn De ikke-verificerbare pande- SARS, ikke kun en enkelt. Testen vi-
forsøger at forstå, hvorfor opfattel- om Corona COVID-19 pandemien: miscenarier, er billeder, der bruges ser kun, at de testede mennesker
sen af sygdommen er anderledes i til at skræmme offentligheden. på et tidspunkt har haft kontakt
politik og i samfundet. Han vil ikke Sundhedsvurdering: Der er ingen med en af disse
​​ SARS-vira.
underspille COVID-19 - ligesom gyldige data og ingen beviser for Wuhan og Italien bruges til at frem-
mange andre vira skal den ikke un- ekstraordinære sundhedsmæssige stille uhyggelige billeder. I Italien vil- Wodarg peger også her på, at i Itali-
dervurderes. trusler. le du uden de nye tests, kun se den en, det land, hvor Corona siges at
årlige influenza skade. dræbe flest mennesker, var 99% af
Kina chokerede befolkningen i Ubestridte kendsgerninger: Den of- de patienter, der blev testet positive
Wuhan gennem to måneder og de- ficielle dødelighedsstatistik, som På Wodarg’s webside finder man en for Corona og efterfølgende døde,
monstrerede for verden, hvordan stadig er tilgængelig, og flere for- lang række dokumenter og kilder til allerede diagnosticerede med en el-
man kan spore en epidemi, hype skellige nationale influenzaovervåg- støtte for hans udsagn ovenfor (2). ler flere alvorlige sygdomme, hvilket
den op og derefter bekæmpe den ningsinstitutter viser at kurverne er den sande dødsårsag, og altså ik-
autoritært. De europæiske lande har et normalt forløb. Der er tale ke Corona-virussen (10-12). Der er
følger nu dette teater og isolerer om sæsonbestemt ”influenza” som Wodarg i radioen (6) ikke flere mennesker der døde i Ita-
hinanden. I Europa er økonomien sædvanlig. lien i år, end på samme tidspunkt
ved at kollapse, og menneskerettig- sidste år, så der er ingen dødelig
hederne glemmes, alt imedens Kina Corona-vira er der og har altid væ- I et radiointerview i Radio München pandemi, ikke engang i Italien (2-8).
lige er færdig med disse ubrugelige ret der. Corona-vira, influenzavirus den 27. marts 2020 ” COVID 19 - De forfærdelige dødelighedstal
COVID-19-tests og hurtigt har erklæ- og andre vira ændres kontinuerligt. Test ist unspezifisch - Dr. Wolfgang kommer fra den måde statistikken
ret krisen for at være et udenlandsk Så ”nye” vira er normale. Wodarg” forklarer Wodarg yderlige- laves på; det har intet at gøre med
problem”, siger lungelægen. re sin hypotese; at hvis vi ikke havde en farlig infektion.
Betydningen og anvendelsen af ​​ den nye Coronatest, ville vi ikke ha-
COVID-19 - en reel fare, eller er vi alle [Corona COVID-19] PCR-test: De an- ve haft nogen varsel om Corona vi- Om de mennesker, der dør af Coro-
netop blevet blinde? Form din egen vendte tests er ikke officielt valide- rus COVID-19 overhovedet, og heller na i statistikken, uden at have en
mening på www.LOKALHEUTE.TV ret, men er kun godkendt af samar- ikke noget som helst problem med farlig sygdom før infektionen, for-
bejdende institutter. Testene er ofte nogen pandemi. Dette års globale klarer Wodarg, at Spanien, Italien og
Det bemærkes derefter, at ”avisen selektivt anvendte (Wuhan og Itali- Corona-infektion ville bare være Grækenland er kendte for at have
“Lokalheute” ikke tager side, hver- en), f.eks. alene anvendt på kritisk endnu en almindelig forkølelse med en meget høj antibiotikaresistens.
ken pro eller contra, og vi taler hel- syge mennesker og data er derfor en ufarlig virus. På hospitaler har disse lande en
ler ikke imod formodede nødvendi- ubrugelige til vurdering af sygdoms- meget høje frekvens af sygehusin-
ge forholdsregler - vi mangler risiko. Uden disse tests, der er tvivl- Problemerne med testen er, at den fektioner. Hvis du kommer på ho-
specialviden. Men selvfølgelig har vi somme med hensyn til deres infor- er uspecifik; hvis nogen tidligere spital i Italien, er du i livsfare. Hvis
verificeret udsagnene”. mative værdi, og giver et havde haft en Corona-infektion, vil du kommer i respirator, er risikoen
vildledende billede af situationen, den vise sig positiv, og ofte har test- for at få en sådan hospitalsinfektion
ville der ikke være indikation for no- personerne tre forskellige Coro- igen meget højere. Wodarg under-
Wodarg’s hjemmeside (2) gen nødforanstaltninger. na-vira i sig, der reagerer på testen. streger det faktum, at de fleste in-
Opfinderen af testen
​​ lavede en pro- fektioner er subkliniske så man slet
Andre risici ved forkerte fortolknin- tokol, der blev forelagt WHO; alle ikke bemærker dem, fordi Coro-
Wolfgang Wodarg kommunikerer ger: WHO er økonomisk afhængig af kan downloade den. Protokollen vi- na-virusser er så almindelige, at næ-
også til offentligheden via sin websi- Gates Foundation. ser, at testen finder alle asiatiske sten alle mennesker har god im-

66 67
munologisk resistens mod dem. med en konstrueret kontroversiel Sucharit Bhakdi (9) of ​​the German Research Communi-
Wodarg er bekymret over at mange holdning til Corona COVID-19-pande- ty - Proteins as Tools in Biology” ved
af navnene på forskerene, der er in- mien for at få opmærksomhed. Wod- Universitetet i Giessen (1987-1909),
volveret i den nye Corona forskning, arg’s holdning om, at det hele er ”hy- Professor Sucharit Bhakdi er mikro- Deputy Speaker of the Special Re-
også var involveret i den forskning, pet”, og ikke er en farlig virus, synes biolog og forsker. Han har ydet be- search Area ”Immunopathogenesis”
der blev brugt af WHO i forbindelse at være en meget vanskelig position tydelige videnskabelige bidrag til vo- (1990-1999) og Speaker of the Spe-
med svineinfluenza pandemien i at have i det offentlige rum, hvor så res viden om proteiner, vores cial Infection Area in Mainz (2000–
2009. mange mennesker virkelig er bekym- immunsystem, vores blodkomple- 2011).
rede på grund af de oplysninger, de ment-system, bakteriologi og pato-
Teksten til Radio-programmet siger: har modtaget fra medierne og de ty- logi. Bhakdi er en af de
​​ mest citere- Sucharit Bhakdi har for nylig offent-
”Corona - COVID-19: Intet emne har ske sundhedsmyndigheder, om at de medicinske forskere i Tyskland. liggjort en række åbne videobreve
bragt samfundet til [et så ekstremt] Corona-virussen har en meget høj (se figur 3 til 7), hvor han siger, at
handlingsniveau og på samme tid dødelighed. Bhakdi er født 1. November 1946 i Corona COVID-19 infektion blot er
stoppet så meget på kortest mulig Washington DC, USA, søn af thai- en almindelig forkølelse, men som
tid som nyheden om denne lille vi- Wodarg er en erfaren politiker med landske forældre i den diplomatiske på grund af nye testmetoder og nye
rus. Klimakrisen har ikke gjort det, mange år i det tyske parlament. Han tjeneste. Han studerede humani- måder at lave statistikker på, er ble-
terrorangreb har ikke gjort det ... Al- er også 73 år gammel. Derfor ser stisk medicin ved universitetet i vet fremstillet som farlig (9-15).
le mødes for at stå imod denne nye det ikke ud til, at han er efter hurtig Bonn 1963-1970, 1966-1970 som
fjende. En af de første til at tage of- berømmelse og popularitet og en medlem i den tyske Academic Ex-
fentlig modstand fra den panik var karriere. Wodargs position er heller change Service. I februar 1971 mod-
Dr. Wolfgang Wodarg og måske blev ikke en ny position; han havde sam- tog han sin ph.d. Fra 1972 til 1974
han derfor behandlet dårligt i medi- me indstilling i 2009 med svineinflu- modtog han et stipendium fra Max
erne. Knap nogen kontrovers om enza-pandemien, hvor det viste sig, Planck Society på Max Planck Insti-
hans teser forblev faktuelle og over at han havde ret. tut for Immunbiologi i Freiburg. Fra
bæltestedet. Så her er en liste over 1974 til 1976 modtog han et stipen-
hans ekspertise… ” Han er ikke på nogen måde ekstre- dium fra Alexander-von-Hum-
mist, men en politiker tæt på det boldt-stiftelsen ved Max Planck-in-
politiske centrum; Derfor har vi in- stituttetet. Efter et års ophold på
Kan vi stole på Wolfgang gen grund til at tro, at han har en Københavns Universitet arbejdede Figur 3 . Bhakti fortæller os, at COVID-19 slet
Wodarg? forkærlighed for ekstreme positio- han fra 1977 til 1990 ved Institut for ikke er farlig
ner. Alt i alt finder vi Wolfgang Wod- Medicinsk Mikrobiologi ved Ju-
arg troværdig. stus-Liebig-Universitetet i Giessen,
Den kendsgerning, at Wodarg også Tyskland. Han blev udnævnt til
er politiker, og det gør det nødven- C2-professor i 1982 og 1987 som
digt at stille dette spørgsmål, da poli- C3-professor i medicinsk mikrobio-
tiske interesser kunne influere hans logi, før han blev indkaldt til Univer-
synspunkter. Wodarg’s videnskab ser sity of Mainz i 1990.
ud til at være i orden, og han taler Fra 1991 underviste han som pro-
som lungespecialist inden for sit eks- fessor ved Institut for Medicinsk Mi-
pertiseområde. Spørgsmålet er, om krobiologi og Hygiejne. Bhakdi var
Figur 4 . Bhakti fortæller os, at de vedtagne
han som politiker søger rampelyset medlem af ”Special Research Area foranstaltninger er ”­ meningsløse”.

68 69
land. I dag vil vi tale om dødeligt resultat. Dette sker for CO- gøre dette virus forskelligt fra alle
Corona-virussen. Denne virus spre- VID-19, men en sådan konklusion er andre daglige Corona-virus i ver-
der frygt over hele verden. Også i falsk og giver anledning til faren for, den. Svaret er klart: NEJ!
Tyskland indføres der pga. nødsitu- at andre vigtige faktorer overses.
ationen ekstreme restriktioner. Vi har rapporteret 10,000 infekti-
Hvad er Corona-vira? Forskellige dødeligheder kan godt oner (18 marts 2020). 99.5 % har
skyldes forskellige lokale situationer. ingen eller kun milde symptomer.
Bhakdi: Disse virusser eksisterer Hvad har for eksempel Norditalien til Her kan vi allerede se, at det er
Figur 5 . Bhakti fortæller os, at karantænen kan
forkorte folks liv. sammen med mennesker og dyr fælles med Kina? Svar: Forfærdelig falskt og farligt at påstå at der
over hele kloden. Virusserne er år- luftforurening. Den højeste i verden. findes 10.000 ”patienter”! For de
sagen til meget almindelige, mindre Norditalien er Europas Kina. Indbyg- er ikke alvorligt syge. ”Infektion”
sygdomme i luftvejene. Meget ofte gernes lunger er blevet kronisk ska- er ikke identisk med ”sygdom”.
forbliver infektioner subkliniske, alt- det i årtier, og af denne enkle grund, Ud af 10.000 inficerede, var kun
så uden symptomer. Svære tilfælde er situationen muligvis ikke sam- 50-60 alvorligt syge. Og 30 døde
forekommer næsten udelukkende menlignelig med andre steder. indtil i dag. I løbet af 30 dage.
hos ældre patienter med andre un-
derliggende sygdomme, især lunge- Hvad med Tyskland - virussen har Så vi har en tilsyneladende døde-
og hjertesygdomme. Nu er der imid- også spredt sig til os? Ja. Det spre- lighed på ét positivt tilfælde af
Figur 6 . Bhakti advarer mod forfærdelige kon- lertid et nyt medlem [af Corona der sig i Tyskland. Den vigtigste kon- COVID-19 pr. Dag. Indtil nu. Det
sekvenser af at skade verdensøkonomien virus gruppen] på banen, der spre- sekvens er, at vi nu har tilstrækkeli- værst tænkelige og truende sce-
der frygt over hele verden. ge data til at måle den virkelige fare narie, der ifølge myndighederne
for virussen i vores land. Hvilket er må forhindres, ville således være
Hvorfor? Den nye COVID-19 stam- hvad, de tyske eksperter og politike- 1,000,000 tilfælde og måske 3,000
mer fra Kina og spredte sig hurtigt. re har bidraget med. Det højeste dødsfald i løbet af 100 dage.
Den så ud til at være ledsaget af et alarmerings niveau er blevet erklæ-
uventet stort antal dødsfald. Efter- ret, og der er installeret ekstreme Dette ville betyde 30 dødsfald om
følgende kom alarmerende rappor- forebyggende foranstaltninger i et dagen. Målet er at forhindre dette
ter fra Norditalien, som var enig i desperat forsøg på at forsinke ”worst case scenario”. Alle nuvæ-
den kinesiske oplevelse. Det skal spredningen af ​​virussen. rende nødsituationer har til for-
Figur 7 . Bhakti kalder hele panikken omkring dog påpeges, at det store flertal af mål at bremse virusspredningen
Corona-pandemien for ”et spøgelse”.
andre udbrud i andre dele af verden Ja, og det er den utrolige tragedie. for at redde liv. Ja. Men vi ser alle-
så umiddelbart ud til at have en la- Fordi alle de vedtagne foranstaltnin- rede på det værst tænkelige sce-
vere dødelighed, og høje tal på 4, 5 ger faktisk er meningsløse. I det føl- narie - 30 dødsfald på en dag. 30
Bhakdis analyse via et eller 6% sås ikke. gende bliver de presserende dødsfald på en dag kan lyde som
interview ( 10-15 ) spørgsmål besvaret. meget. Husk, at hver dag forlader
For eksempel var dødeligheden i 2,200 over-65-årige os i Tyskland.
Sydkorea tilsyneladende på 1%. For det første: Forårsager virussen Husk, at mange af disse har al-
Interviewer: Professor Dr. Sucharit Hvorfor ”TILSYNELADENDE” dødelig- generelt mere alvorlig sygdom, også mindelige Corona-virusser i sig.
Bhakdi, du er specialist i infektions- hed? Når patienter samtidig har an- hos unge mennesker og dræber den Hvoraf mange ikke er kendt, så
sygdomme. Du er en af de ​​ mest ci- dre sygdomme, må ét smittestof ik- patienter, der ikke har nogen sam- lad os bare antage 1% (hvilket helt
terede medicinske forskere i Tysk- ke alene holdes ansvarligt for et eksisterende sygdomme? Dette ville sikkert er for lavt). Dette ville over-

70 71
sættes til 22 om dagen. Og disse dør Konsekvenserne for den lægelige onssygdom. Han var formand ved dets pandemi. Men det er muligvis
hver dag. behandling er alvorlig. I øjeblikket Institut for Hygiejne og Epidemiolo- århundredet fiasko.
reduceres behandlinger til patienter gi, Ioannina Universitet / School of
Den eneste forskel er, at vi ikke taler der er i nød, operationer aflyses, kli- Medicine og adjunkt ved Tufts Uni- På et tidspunkt, hvor alle har brug
om ”Corona-døde”. Fordi vi ved, at nikker står tomme, hospitalets per- versitet / School of Medicine. Han for bedre information, fra sygdoms-
disse vira normalt ikke er den væ- sonale svinder ind. Alt dette vil på- har også været præsident for “So- modeller og regeringer til personer,
sentlige dødsårsag. Så det vi gør i virke vores samfund meget. ciety for Research Synthesis Met- der er i karantæne eller blot i social
øjeblikket er at forhindre, at disse Jeg kan kun sige: Alle disse foran- hodology” og er en af de
​​ mest cite- afstand, mangler vi pålidelige bevi-
22 erstattes af 30 COVID-19 positive staltninger fører til selvdestruktion rede medicinske forskere. ser for, hvor mange mennesker, der
patienter. Det er hvad der sker. og kollektivt selvmord på grund af er blevet inficeret med SARS-CoV-2,
intet andet end et spøgelse. Siden 2010 har Ioannidis været eller som fortsætter med at blive in-
Vi er bange for, at 1,000,000 infekti- professor i medicin, sundheds- ficeret. Bedre information er nød-
oner med den nye virus vil medføre I en række videopræsentationer ud- forskning, politik og biomedicinsk vendig for at vejlede beslutninger og
30 dødsfald om dagen i løbet af de dyber Bhakdi sine synspunkter og datavidenskab ved Stanford Uni- handlinger af monumental betyd-
næste 100 dage. Men vi er ikke klar kommer med yderligere argumen- versitet / School of Medicine og ning og for at overvåge deres ind-
over, at 20 eller 30 eller 40 eller 100 ter (10-15 ). professor i statistik ved Stanford virkning.
patienter, der ville teste positive for Universitet / School of Humanities
normale Corona-vira, allerede dør and Sciences. Han er direktør for Drakoniske modforanstaltninger er
hver dag. For at undgå, at COVID-19 Stanford Prevention Research Cen- blevet vedtaget i mange lande. Hvis
kommer ind på scenen i stedet for John PA Ioannidis (16 ) ter og meddirektør sammen med pandemien spredes - enten alene
de andre Corona-vira, installeres Steven N. Goodman, for “Meta Re- eller på grund af disse foranstaltnin-
der ekstreme foranstaltninger. search Research Innovation Cen- ger - kan ekstrem social distance-
John PA Ioannidis er professor i me- ter” i Stanford (METRICS). Han er ring og nedlukninger på kort sigt
dicin og professor i epidemiologi og chefredaktør for “European Journal være tålelige. Hvor længe skal så-
Interviewer: Så hvad synes du om befolkningssundhed samt professor of Clinical Investigation“. Ioannidis danne foranstaltninger dog fortsæt-
alle disse foranstaltninger? i biomedicinsk datavidenskab ved har modtaget adskillige priser og te, hvis de pandemiske bekymringer
Stanford Universitet School of Medi- ærestitler, og han er medlem af over hele kloden fortsætter ufor-
Bhakdi: De er groteske, absurde og cine, ydermere professor i Statistik “US National Academy of Medici- mindsket? Hvordan kan beslutnings-
meget farlige. Vores ældre borgere ved Stanford Universitet School of ne”, “European Academy of Scien- tagere vide, om de gør mere gavn
har til enhver tid ret til at gøre en Humanities and Sciences og meddi- ces and Arts” og til sidst er han en end skade?
indsats for ikke at tilhøre de 2,200, rektør af Meta-Research Innovation “Einstein Fellow”.
der dagligt tager på deres sidste rej- Center i Stanford (METRICS) ved De hidtil indsamlede data om, hvor
se. Sociale kontakter og sociale be- Stanford Universitet (se figur 8). mange mennesker der er inficeret,
givenheder, teater og musik, rejser og hvordan epidemien udvikler sig,
og ferier, sport og hobbyer osv. osv. Han blev født i New York i 1965. Ioannidis’ videoer og er fuldstændigt upålidelige. I be-
er alle med til at forlænge deres op- Han uddannede sig som den bedste skrifter (17-20) tragtning af den ringe test, bliver
hold på jorden. Forventet levealder i sin klasse på Athens Medicinske sandsynligvis langt de fleste infekti-
for millioner mennesker reduceres. Universitet og gik derefter på Har- oner med SARS-CoV-2 overset. Vi
Den forfærdelige indvirkning på ver- vard Universitet og uddannede sig i Vi citerer (17) in extenso: ”Den nu- har en usikkerhed på, om vi formår
densøkonomien truer eksistensen intern medicin. Han fik et stipendi- værende corona virus sygdom, CO- at opdage infektioner, der ligger på
af ​​utallige mennesker. um ved Tufts Universitet for infekti- VID-19, er blevet kaldt århundre- en faktor 3 til 300. Tre måneder ef-

72 73
ter at udbruddet opstod, mangler mer elefanten til at hoppe ud fra en 2,5 gange rækkevidde, svarende blev først beskrevet i 1966 af Tyrell
de fleste lande, herunder USA, ev- en klippe og dør. til titusinder af dødsfald. Hvert år og Bynoe , som dyrkede vira fra pa-
nen til at teste et stort antal menne- skyldes nogle af disse dødsfald in- tienter med forkølelse. Baseret på
sker, og ingen lande har pålidelige Kunne dødsfaldet i COVID-19 være fluenza og nogle andre virus, lige- deres morfologi som sfæriske virio-
data om udbredelsen af virussen
​​ i så lavt? Nej, er der nogle der siger, som almindelig forkølelses-coro- ner med en kerneskal og overflade-
en repræsentativ tilfældig prøve af og peger på den høje sats hos æl- navira. projektioner, der ligner en solcoro-
den generelle befolkning. dre. Dog kan nogle såkaldte milde na, blev de betegnet som
eller almindelige forkølelses coro- I en obduktionsserie, der testede for coronavirus (latin: corona = krone).
Denne bevisfiasko skaber enorm navira, der har været kendt i årtier, åndedrætsvirus i prøver fra 57 ældre Genstørrelsen varierer mellem 26 kb
usikkerhed omkring risikoen for at have dødstal helt op på 8 %, når de personer, der døde i influenza-sæso- og 32 kb. De største fire strukturelle
dø af COVID-19. De rapporterede til- inficerer ældre på plejehjem. Faktisk nen 2016 til 2017, blev influenzavirus gener koder for nukleocapsidprotei-
fælde af dødsfald, ligesom det offi- inficerer sådanne ”milde” Coronavi- påvist i 18 % af prøverne, mens en- net (N), spyd proteinet (S), et lille
cielle tal på 3,4 % fra Verdenssund- ra millioner af mennesker hvert år, hver form for åndedrætsvirus blev membranprotein (SM) og mem-
hedsorganisationen (WHO), og tæller som 3 % til 11 % af dem, fundet hos 47 %. Hos nogle af de branglycoproteinet (M) med et yder-
forårsager rædsel - og er menings- der indlægges i USA med mindre mennesker der dør af virale respira- ligere membranglycoprotein (HE),
løst. De patienter, der er testet for luftvejsinfektioner hver vinter. toriske patogener, findes der mere der forekommer i HCoV-OC43 og
SARS-CoV-2, er uforholdsmæssigt end én virus ved obduktion, og bak- HKU1 beta-coronavira. SARS-CoV-2 er
dem med de alvorligste symptomer Disse ”milde” Coronavirus kan være terier overlejres ofte. En positiv test 96% identisk på hele genom-niveauet
og det giver dårlige resultater. Da impliceret i flere tusinder af døds- for coronavirus betyder ikke nødven- med et flagermus coronavirus.
de fleste sundhedssystemer har be- fald hvert år over hele verden, skønt digvis, at denne virus altid primært
grænset testkapacitet, kan valg af langt de fleste af dem ikke er doku- er ansvarlig for en patients død. Vi ved fra erfaring meget om faren
bias endda forværres i den nærme- menteret med præcis testning. I ste- og dødeligheden ved Corona-virus,
ste fremtid. Ved tilføjelsen af disse det går de tabt som støj blandt 60 da det er en af de
​​ mest almindelige
ekstra usikre kilder, varierer et for- millioner dødsfald af forskellige år- årsager til forkølelse. Meget lidt vi-
nuftigt skøn for dødsfaldskvoten i sager hvert år. Selvom succesrige des på et videnskabeligt grundlag
den generelle amerikanske befolk- overvågningssystemer længe har om dødeligheden af Corona-virus,
​​
ning fra 0,05 % til 1%. eksisteret til influenza, bekræftes fordi der aldrig er foretaget store
sygdommen af et ​​ laboratorium i et kontrollerede studier. En grundig
Denne enorme forskel påvirker lille mindretal af tilfældene. I USA er gennemgang fra 1974 af Monto (79)
markant, hvor alvorlig pandemien for eksempel indtil videre i denne konkluderer, at ingen nogensinde
er, og hvad der skal gøres. Døds- sæson 1.073.976 prøver blevet te- Figur 8. Prof Ioannidis fra Stanford University døde af en Corona-virusinfektion.
fald målt på den brede befolkning stet, og 222.552 (20.7 %) er testet taler om usikkerheden omkring corona og situ- Dette er, hvad enhver medicinstu-
på 0,05 % er lavere end sæsonbe- positivt for influenza. I samme peri- ationen i Italien (19) dent i verden har lært indtil i dag:
tonet influenza. Hvis det er de ode ligger det anslåede antal influ- Corona-virus er kun farligt for men-
sande tal, kan det, at lukke verden enzalignende sygdomme mellem Hvad siger videnskaben om nesker med alvorligt kompromitte-
ned, med potentielt enorme so- 36.000.000 og 51.000.000, med et ret immunitet og et meget dårligt
ciale og økonomiske konsekven- estimeret antal af dødsfald fra ­Corona ­COVID-19? helbred; og omkring 100 forskellige,
ser, være totalt irrationelt. Det er 22.000 til 55.000 af influenza. Coronavira er indhyllede, positive almindelige vira er farlige for dem.
som, hvis en elefant blev angrebet enkelstrengede store RNA-vira, der
af en huskat. Frustreret og i et Bemærk usikkerheden omkring in- inficerer mennesker, men også en En ny undersøgelse i The Lancet (80)
forsøg på at undgå katten, kom- fluenzalignende sygdomsdødsfald: lang række dyr (79, 106 ). Coronavira konkluderer, at Corona COVID-19

74 75
har en dødelighed på omkring 1%, asymptomatiske bærere spreder stande og råd blot blevet gentaget håndtering af epidemier, herunder
men undersøgelsen er modelbase- Corona-virusset gennem mikrodrå- ukritisk, imens den dokumentation på Statens Serum Institut, hvor hun
ret, med et meget lavt gæt på antal- ber fra normal vejrtrækning (82,83, for COVID-19s farlighed, som Wod- arbejdede med HIV/AIDS-epidemi-
let af smittede raske mennesker (et se nedenfor). arg har efterspurgt, ikke er blevet en. I 2009 var hun ansvarlig for for-
lille mørketal), og antallet af døde leveret - fordi den ikke findes. I ste- valtningen af H1N1
​​ svineinfluen-
patienter kommer samtidig fra tæl- det for at bringe en seriøs debat om za-pandemien i Danmark. Hun er
lingen af allerede
​​ dødeligt syge pa- de vigtige medicinske forhold Wod- også en erfaren leder inden for
tienter, der også testede positivt for arg peget på, bragte Spiegel i stedet sundhedsvæsenet med en god for-
Corona. Så denne undersøgelse li- et angreb på Wodarg’s person, og ståelse af, hvordan tingene funge-
der af præcis de samme grundlæg- skrev at han var indirekte forbundet rer. Smith understregede i Politiken
gende problemer som Wodarg, med både nazisme og satanisme. Vi 15. marts 2020, at politik, og ikke
Bhakdi og Ioannidis alle peger på (1- finder intet, der knytter Wodarg sunde sundhedsfaglige vurderinger
2 2): Det er baseret på statistik for hverken til nazisme eller Satan-dyr- lukkede Danmark ned. I Politiken
antal konkrete døde (”case fatality”) kelse; hvordan sådanne mærkelige forklarede hun det på denne måde:
for Corona COVID-19, der er taget Figur 9. Slide fra professor for medicin ved beskyldninger kan blive en del af
Stanford Universitet, Jay Bhattacharya, hvor
for at være dødeligheden (”mortality han citerer sin egen artikel i World Street Jour- debatten i Der Spiegel forbliver et ”Hvert andet til tredje år oplever
rate”); hvordan denne artikel der nal (22), hvor han præsenterer sin konklusion mysterium, men viser, hvor emotio- Danmark en sæsoninfluenza, hvor
åbenbart er alvorligt fejlbehæftet, om, at Corona COVID-19-virussen har en døde- nel debatten er. op mod 1.500 mennesker dør.
lighed på 0,01 %.
har kunnet finde vej til offentliggø- »Det accepterer vi uden stort ståhej
relse med status som en videnska- Efter Wodarg’s whistleblowing har og nedlukninger, men det er jo net-
belig undersøgelse i Lancet forbliver andre eksperter i Tyskland og andre op de samme persongrupper, som
et dybt mysterium. Når man ser på steder sagt det samme som Wod- nu er i risiko for smitte og alvorlig
finansieringen af dette
​​ arbejde, fin- arg. Det er ukendt, om dette er rela- sygdom samt død – de ældre, de
der man, at WHO og Bill Gates Fon- teret til Wodarg’s offentlige frem- svækkede, de kronisk syge. De til-
den er involveret, hvilket rejser mis- træden og den debat, denne har tag, vi tager nu, ville hvert an-
tanken om, at dette arbejde er skabt. det-tredje år måske også beskytte
alvorligt biased (partisk) og ikke en mange af de 1.500 borgere. Men det
objektiv videnskabelig analyse af I Danmark sagde den tidligere direk- gør vi ikke«, siger Else Smith.
Corona COVID-19-dødeligheden. Figur 10. Professor for medicin ved Stanford tør i Sundhedsstyrelsen, Speciallæ-
Universitet, Jay Bhattacharya, præsenterer sin
konklusion om at Corona COVID-19-virus har en ge, formand, Dansk Selskab for Me- Det er eksempelvis også frivilligt,
Desværre giver offentliggørelsen af dødelighed på 0,01 % (22) dicinsk Prioritering, Else Smith til om borgere i risikogrupper og sund-
denne undersøgelse
​​ lægfolk så vel avisen Politiken: ”Der var og er intet hedspersoner lader sig vaccinere,
som fagfolk og myndigheder grund reelt sundhedsfagligt belæg for at forklarer hun. For influenza er jo ba-
til at tro, at Corona COVID-19 er et lukke hele landet ned” (85). re noget, man risikerer. Også selv-
farligt virus, hvilket er med til at øge om mange svækkede hvert år dør.
verdens forvirring. Offentlig debat Dr. Else Smith er en af de
​​ førende
Nye undersøgelser har vist os, at eksperter indenfor infektionssyg-
mindst 4 ud af 5 Corona-inficerede domme i Danmark. Hun har arbej- Sundhedsstyrelsen har anslået, at
personer er asymptomatiske (81), Wolfgang Wodarg’s holdning er ble- det med smitsom medicin siden mellem 1.680 og 5.600 vil dø inden
formentlig ligger tallet snarere på vet debatteret i Tyskland, også i Der 1980’erne, forebyggelse af spred- for de kommende 2-3 måneder af
99% som nævnt ovenfor, og at de Spiegel (84), men her er WHO’s på- ning af infektionssygdomme og COVID-19. Alt efter smittespredning

76 77
og hospitalernes evne til, at håndte- hvor vi har et offentligt sundheds- omstændighederne omkring Coro- er den nye Corona statistik i forhold
re de mest kritisk syge. væsen, og hvor næsten alle læger na-pandemien. til den normale nationale overvåg-
derfor er direkte ansat i staten, har ning af influenza og almindelig for-
Danmark lukker ned i det største det alvorlige konsekvenser. Det kan også være vigtigt at under- kølelse? Hvordan sammenlignes de
indgreb i fredstid, folk fyres, hele strege, at ordet ”pandemi” i sig selv med den normale dødelighedsstati-
brancher frygter konkurser, økono- Dette kan være årsagen til at me- ikke siger noget om faren ved syg- stik, dør der flere mennesker nu
mien vakler, så vi kommer gennem get få læger deltager i den offentli- dommen, kun om området den bre- end normalt?
en sygdomsepidemi, der i bedste ge debat i Danmark og andre lan- der sig i, nemlig et helt land eller i
fald tager livet af lige så mange sær- de med et nationaliseret dette tilfælde med Corona-virussen, d) Kan vi stole på statistikken over
ligt udsatte borgere som ved en al- sundhedsvæsen. På trods af, at læ- i hele verden. ”Pandemi”, der er ble- Corona COVID-19 dødeligheden?
mindelig alvorligere sæsoninfluen- ger ofte deler den opfattelse pri- vet et negativt ladet ord i det offent- Hvem regnes som døde af Corona,
za. I værste fald tre-fire gange så vat, at den politiske håndtering af lige rum, betyder derfor ikke noget og kender vi det samlede antal af in-
mange. Corona COVID-19 pandemien er ir- dårligt; ordet bruges ofte om forkø- ficerede mennesker? Godtager vi, at
rationel, fordi vi har at gøre med lelse. de talte dødsfald er Corona CO-
»Det er derfor, jeg kalder det poli- en Corona-virus, som jo efter alt VID-19 dødstal? Hvis vi gør det,
tisk. Der står jo altså også en, to, tre hvad vi ved, er den samme som al- Spørgsmålene er beregnet til at rej- hvorfor gør vi det så, når vi ved at
ministre til hvert pressemøde. Hvad mindelig forkølelse, og derfor min- se debat og tilskynde til yderligere det er videnskabeligt forkert?
laver de der, hvis det skulle være dre farlig end influenza, vælger undersøgelser og analyser; vi er ikke
rent sundhedsfagligt? Kan man man at forblive tavs offentligt (44). i stand til at give endelige svar på de e) Stopper vi med at tænke selv-
spørge.«, siger hun. mange spørgsmål. stændigt, når vi konfronteres med
Spredningen af infektionen
​​ sker ef- mediernes og/eller myndighedernes
ter bogen ... Spørgsmål til Wodarg, magt? Eller er vi blevet svage, så vi
1. Kan det være, at den nye følger autoriteter, selv når vi ved, at
»Spørgsmålet er, om denne vold- Bhakdi og Ioannidis Corona Virus COVID-19 bare er en det er forkert?
somme indgriben i samfundet, der analyser af Corona almindelig forkølelse og
kan ødelægge vores økonomi, hjæl- COVID-19-pandemien overhovedet ikke er farlig? f) Hvis Corona COVID-19 bare er en
per. Det er jo et virus, der skal finde almindelig forkølelse, hvorfor er der
en balance med os mennesker, og a) Er Corona virussen COVID-19 me- så ikke flere videnskabsfolk og læ-
nok vil ende som et sæsonvirus, Rækken af spørgsmål har vi inddelt get farlig, som WHO siger, eller giver ger, som siger noget om det offent-
som vi har så mange andre af i for- i fire sektioner. Den første handler den bare en almindelig forkølelse ligt, når myndighederne overreage-
vejen«, siger Else Smith.” om faren for den nye Corona CO- som overhovedet ikke er farlig? rer og lukker samfundet ned?
VID-19; den anden handler om den
psykosomatiske karakter af CO- b) Er Corona COVID-19 testen brug- g) Konklusion: Er Corona COVID-19
Et år tidligere, efter kritik af hvordan VID-19 i betragtning af de specielle bar - dvs. specifik og præcis? Er den infektion farligere end en normal,
tingene var i sundhedssektoren, sociale og psykologiske omstæn- blevet videnskabeligt valideret in- ufarlig almindelig forkølelse?
blev hun tvunget til at forlade sit job digheder; den tredje sektion hand- den brug?
som viceadministrerende direktør ler om de politiske handlinger, der
for Hvidovre Hospital (86), hvilket blev truffet under pandemien; og c) Hvis Corona COVID-19 statistik- 2. Er der tale om en helt ny, unik og
beviser hendes pointe på det tids- den fjerde sektion handler om de ken er lavet videnskabeligt, og efter farligere Corona-virus, eller er det
punkt: Hvis du udtaler din mening politiske og økonomiske interes- den samme formel, hvorfor er de så nye kliniske billede vi ser overalt et
imod myndighederne i Danmark, ser, der kunne have indflydelse på forskellige fra land til land? Hvordan produkt af de sjældne og særlige

78 79
omstændigheder, hvori patienterne en truffet på et videnskabeligt påvirket, hvordan dødeligheden forkølelse og overhovedet ikke er
mener, at en almindelig forkølelse grundlag? måles, og hvordan statistikken for- farlig?
er en dødelig ny sygdom, og hele tolkes?
samfundet er gået i panik? f) Kan det være, at politikerne nyder
deres magt for meget og kan lide at c) Verdenssundhedsorganisationen
a) Er der en simpel psykosomatisk spille rollen som helt, der redder (WHO) leder verden gennem Corona
forklaring på det usædvanlige klini- vælgerne, i et omfang, hvor de COVID-19-pandemien, men er WHO
ske billede, sommetider med massi- grundlæggende principper for fri- objektiv, neutral og videnskabelig,
ve neurologiske symptomer, som vi hed i vores demokrati er suspende- så vi kan stole på WHOs vejledning?
ser hos nogle patienter med Corona ret?
COVID-19-infektion? d) Vi oplevede en vildledning i 2009
g) Hvis vi skader økonomien, hvor- med svineinfluenza-skandalen, hvor
dan kan vi få råd til bedre sund- hundrede lande blev narret til at kø- Figur 11 . Wodarg stiller det mest grundlæggen-
de spørgsmål: Hvordan ved vi, at COVID-19 er
hedsydelser? be ubrugelige og unødvendige vac- farlig? (8 )
3. Kunne de handlinger, der er truf- ciner mod en meget mild influenza.
fet for at begrænse spredningen af ​​ h) Hvordan kan vi tage os af miljøet, Kan Corona COVID-19 krisen, bare
infektionen i sig selv, være mere hvis vi bruger alle vores ressourcer være en anden svineinfluenza-skan- Er Corona Virus COVID-19 meget
skadelige end sygdommen og til at forhindre, at de meget gamle dale? farlig, som WHO siger, eller er den
endda øge Corona-dødeligheden? og syge dør? blot en almindelig forkølelse og
e) WHO har åbnet for private virk- overhovedet ikke farlig? Dette er det
a) Er det muligt at forhindre spred- i) Tager politikerne de forkerte be- somheder for samarbejde, og Bill vigtigste spørgsmål i disse dage. Vi
ning af Corona-virus, og er det øn- slutninger, når de lukker vores sam- and Melinda Gates Foundation har har set baggrunden for de spørgs-
skeligt? fund ned for at forhindre spredning investeret milliarder af dollars i mål der stilles af Dr. Wolfgang Wod-
af Corona COVID-19-infektionen? WHO; kan dette påvirke, hvordan arg (8 ): ”Hvordan har du fundet ud
b) Har vi brug for Corona-infektio- WHO har rådgivet verden under CO- af, at virussen er farlig?” (figur 11),
ner for at forblive resistente mod VID-19-pandemien? og vi finder det som et relevant og
Corona-virus? 4. Kan det være, at Corona CO- væsentligt spørgsmål berettiget af
VID-19-pandemien også er dannet f) Har vi en ny verdensorden, hvor den eksisterende erfaring og viden-
c) Hvad sker der, når folk, der ikke af interesser, der potentielt kunne de private virksomheder er blevet skabelige viden.
har brug for at blive indlagt, bliver drage fordel af, at Corona så magtfulde, at de har taget førin-
indlagt? Hvad sker der med de pa- COVID-19-virus opfattes som mere gen i verden, og på den måde gjort
tienter, der ikke modtages på hospi- skadelig, end den er? en ende på nationalstaternes suve- Corona er ikke ny
taler, fordi sengene er forbeholdt rænitet og dermed demokratiet,
Corona-patienter? a) Hvem har interesser i at ”hype” som vi kender det?
Corona COVID-19-pandemien og gø- Den første ting, som dr. Wolfgang
d) Vildleder medierne os til at tro, at re den farligere end den er? Wodarg understreger er, at Coro-
Corona er farlig og således skaber Lad os nu se nærmere på de spørgs- na-vira altid har været med os - det
stærk frygt hos mennesker for Coro- b) Den farmaceutiske industri dra- mål, som følge af whistleblow- er en af de
​​ mest almindelige klasser
na COVID-19 virussen? ger åbenlyst fordele af panikken ers-analyserne. af vira, der forårsager forkølelse - og
e) Er de politiske handlinger vedrø- over COVID-19-pandemien. Kan det Kan det være, at den nye Corona Vi- at den har muteret og forårsaget
rende Corona COVID-19-pandemi- være, at lægemiddel firmaerne har rus COVID-19 bare er en almindelig epidemier og pandemier hvert ene-

80 81
hjælp af en ny type Corona-test. Vi Når Dr. Wolfgang Wodarg spørger:
har også stadig alle de normale in- ”Hvordan har du fundet frem til at
dikatorer for forkølelse og influen- Corona virussen er farlig?” så er det
zaer, inklusiv meget pålidelige dø- derfor et meget godt spørgsmål.
delighedsstatistikker for Fordi dette virus burde ikke være
befolkningen. farligt, vi kender trods alt til det, og
når alt kommer til alt, kender vi og-
Mens de WHO-guidede dødeligheds- så til alle Corona pandemierne.
statistikker viser, at mange menne-
sker dør af Corona COVID-19, er det Klassiske videnskabelige reviews af
bemærkelsesværdigt, at de klassiske Corona-virus fortæller os også, at
indikatorer IKKE viser nogen unor- der aldrig har været et eneste død-
mal situation eller dødelighed over- fald alene på grund af Corona-virus
hovedet. Selvfølgelig skal man se på (79), det er sådan en ufarlig forkølel-
disse velkendte indikatorer, der har se normalt anses for at være. Det
Figur 12 . Hvert år har vi en række pandemier med Corona-vira (grøn); ca. 15 % af alle forkølelser
været brugt i lang tid, for at estimere skal derfor nogle ganske massive
er forårsaget af Corona-vira (fra Wodarg's præsentation ) (1) den sande situation, fordi her har vi argumenter til for at bevise, at der
historikken, så vi er i stand til at vur- nu findes en meget skadelig version
dere, hvad der faktisk sker. af Corona-virussen (87).

Hvis vi anvender en ny og ikke-te- Vi har selvfølgelig brug for statistik-


stet metode, ved vi slet ikke, hvad ker over dødeligheden for at kunne
ste år siden tidernes begyndelse. I ner, og effektivt bekæmper omkring der er normalt, i så fald er vi ikke i bevise det. Men de statistikker, vi får
de sidste 100 millioner år må vi ha- 100 forskellige vira årligt. stand til at fortolke, hvad vi ser, og i disse dage, lavet efter WHOs anvis-
ve haft sådanne vira, da det er grun- dette kan let føre til fejlagtig fortolk- ninger, er ifølge Wodarg, Bhakdi og
den til, at vores pattedyrs immunsy- I sin præsentation viser Wodarg stati- ning, overvurdering af faren og ube- Ioannidis, imidlertid slet ikke desig-
stem har udviklet sig; det er årsagen stikkerne fra målinger i Glasgow rettiget panik. Bemærk også, at dø- net til at besvare dette spørgsmål
til, at alle pattedyr i dag er i stand til (Storbritannien), hvor forskere årligt deligheden heller ikke er
at tackle vira som Corona-vira. overvåger skoven af omkring 100 for- Corona-dødeligheden, men kun dø-
skellige vira, der kontinuerligt mute- deligheden blandt de testede men- Er Corona COVID-19 testen
Co-evolutionen af virusser
​​ og patte- rer og inficerer os igen og igen, for nesker, der allerede var syge og
dyrs sårbare lungevævs immunolo- det meste uden at give kliniske syg- som viste sig samtidigt at have brugbar - dvs. specifik og
giske forsvar har gjort vira uskadeli- domme. I hans diagram (se figur 12) Corona virus i kroppen; antallet af præcis? Er den videnskabe-
ge for os, hvis vi er normalt sunde; er Corona-vira markeret med grønt; mennesker, der døde MED Coro- ligt valideret inden brug?
derfor er en almindelig forkølelse i vi ser, at en væsentlig del af de vira, na-virus i deres krop, er ikke antallet
dag oftest subklinisk, dvs. at vi ikke der kommer epidemisk og pande- af mennesker, der døde AF Coro-
engang oplever af være vært for vi- misk hvert eneste år, er Corona-vira. na-virusinfektionen. Erfaringsmæs- Det nye er, ifølge Wodarg, at vi te-
russen. Mange mennesker oplever sigt ved vi, at det at dø af Corona-vi- ster for Corona COVID-19 virus og
ikke engang af få en forkølelse eller Wodarg påpeger også, at det vi ser i rusinfektion - forkølelse - er således viser noget, der aldrig før
influenza en gang om året, på trods COVID-19-pandemien er en ny må- ekstremt sjældent. Du dør simpelt- har været synligt og derfor fanger
af at de løbende får virale infektio- de at måle og følge virussen på, ved hen ikke af en forkølelse. vores opmærksomhed. Den nye

82 83
Corona-virus test er ikke blevet vi- En lærerig begivenhed var infektio- tioner hos de fleste mennesker normale nationale statisti-
denskabeligt valideret, og ifølge nen med COVID-19 på krydstogtski- (81,82), så de slet ikke bliver syge. ske overvågning af influen-
Wodarg er der store problemer med bet Diamond Princess, hvor 3.711 Disse mennesker havde altså også
Corona-testen; mange testede pa- passagerer blev holdt om bord på en Corona-infektion, men de havde za og forkølelse? Hvordan
tienter kommer ud falskt-positivt skibet, med 460 personer i karantæ- ingen symptomer, og de vil heller ik- sammenlignes de med den
(de har ikke Corona infektion, men ne i deres kabys. De fleste i alderen ke slå positivt ud på nogen kendt normale dødelighedsstati-
testen siger, at de har det), eller omkring 55 år (18-21,89). Mellem test, da det ikke var deres antistof-
falsk-negative (de har infektionen, den 13. og 20. februar 2020 blev i fer, men deres celler, der bekæmpe- stik - dør flere mennesker
men testen siger, de ikke har den). alt 2,571 af de ombordværende te- de sygdommen. Da dette er den nu, end normalt?
stet, og heraf blev 460 testet positi- mest almindelige måde at blive
Op til 50 % af alle testede vises fal- ve for corona virus, men så mange smittet på, vil disse mennesker I Italien siger statistikken, at 7 % af
skt som positive for COVID-19, for- som 320 a disse havde slet ingen sandsynligvis stadig opnå forstær- de Corona COVID-19-inficerede dør;
klarer Wodarg. Hvis dette er rigtigt, symptomer, da testen blev udført. Ti ket immunitet mod Corona-virus- i Tyskland siger statistikken, at det
betyder det, at hvis vi tester den af passagererne døde. sen, eftersom informationen om er 0,3% af de inficerede, der dør
normale population, ville halvdelen den nye virus indtages i immunsy- (26). Selv det laveste antal fra Tysk-
teste positivt for COVID-19, selv om Alt skete i et lukket miljø, hvor isole- stemet til immunologisk læring. Det- land på 0,3% er mange gange den
de ikke skulle have infektionen. Det- ring af de syge passagerer var umu- te sker ved at de uspecifikke im- normale dødelighed for forkølelse,
te kan være årsagen til WHO’s råd lig, fordi personalet besøgte alle ka- munceller præsenterer dele af der ligger på 0,01% eller mindre. Så
om at man kun skal teste den mest rantæneholdte på deres værelser og vironet for immunsystemet (90-93). ifølge disse statistikker er vi hjem-
syge del af befolkning. således fungerede som sunde virus- søgt af den nye Corona-virus.
spredere; på samme tid blev en Det er derfor meget sandsynligt, at
Dertil kommer at 15-50 % af de te- masse inficerede jo i sagens natur testen har en yderligere fejl på 80% Her kommer det næste problem,
stede personer kommer falskt ud testet falsk-negativt, og disse fort- falsk negativ, og at den sande døde- som Wodarg, Bhakdi og Ioannidis
som negative, afhængigt af den satte med at sprede infektionen om lighed for Corona COVID-19 for den alle peger på: Hvis vi kun tester de
valgte test (88). Da de nye Coro- bord. I denne situation er det ikke ældre befolkning på Diamond Prin- meget syge og døende, og tæller en-
na-tests, der er i brug, ikke er blevet muligt, at kun 460 blev inficeret; cess var 10/3711 = 0,27 %, hvilket er hver død person med Corona i hans
videnskabeligt valideret, er der end- mest sandsynligt er det, at alle om- meget mindre end vi ser i en normal eller hendes krop som død AF Coro-
nu heller ikke brugbare tal for fejle- bord fik aktiv Corona-virus i lunger- influenza. na COVID-19-virus og ikke MED
ne i testene (8). ne ved at indånde små partikler Corona virus, skaber vi kunstigt en
sammen med Corona fra de mange statistik, der dokumenterer, at vi-
Det er sandsynligt, at de fleste sunde, men inficerede mennesker. Hvis Corona COVID-19-sta- russen er meget farlig og dødbrin-
Corona-tests på markedet reagerer, Alle boede tæt sammen og åndede gende. Det er åbenlyst, at dette sker
hvis du på et tidspunkt har haft en den samme luft i mange uger. tistikkerne er lavet viden- over hele verden, og at det er blevet
infektion med en hvilken som helst skabeligt, og efter den sam- kritiseret af en række førende for-
af ​​Corona-virusserne i den under- Hvad vi ser her, er en meget overset me formel, hvorfor er de så skere (20-22, se også acknowledge-
klasse af virus,
​​ som der bliver testet ting, nemlig at det uspecifikke im- ment), også af vores tre whistle-
for. Dette betyder, at testene ikke munsystem (linjen af immunceller
​​ forskellige fra land til land? blowers (1-19).
engang tester specifikt for CO- som makrofager og Kupfer-celler, Hvorfor er de nye statistik-
VID-19; selv med en positiv test kun- der ikke har brug for et molekylær ker over Corona-dødelighe- At de nationale statistikker er meget
ne du have en af de​​ mange andre signal til at handle imod virusinfice- upålidelige, er let at se ud fra for-
Corona-vira. rede celler), tager sig af mikroinfek- den så forskellige fra den skellene i dødelighed i Italien og

84 85
Tyskland – 7 % af de Corona CO- dødsstatistik, og Wodarg har også
VID-19 inficerede, dør i Italien, men her vist, at antallet af døde er nor-
kun 0,3 % af de inficerede dør i malt, og ikke alarmerende på nogen
Tyskland. Naturligvis kan den sam- måde (2-8). Hvorfor deles denne vig-
me virus ikke være 20 gange farlige- tige information ikke i medierne? Og
re i Italien end i Tyskland. Der er no- hvorfor bruges den ikke af politiker-
get galt her. ne i deres beslutningstagning? - Der
bruges kun de alarmerende
For omkring 10,000 mennesker WHO-styrede tal og fejlagtige stati-
smittet med Corona-virus, har de stikker. Vi henviser til Wodarg hjem-
100 en dårlig oplevelse fra at lide af meside (2), til videoerne af Bhakdi
en almindelig forkølelse, 10 må gå (10-15), og til Ioannidis (18-20) for
til lægen eller hospitalet med alvor- yderligere dokumentation.
Figur 13. Fra den officielle webside fra dansk fjernsyn (DR) d. 15. april 2020. Åbenbart er 6.17 % af
lige symptomer på infektion. Ud af
de COVID-19 inficerede allerede døde, og kun 23 % er kommet sig (13. april 2020). Sandheden er,
disse 10, dør én person. Det er den at antallet af mennesker, der er blevet smittet i verden i dag er mere sandsynligt adskillige milliar-
normale statistik for forkølelse. Vi Kan vi stole på statistikken der, og antallet af patienter, der dør AF Corona COVID-19, og ikke MED Corona, er ubetydeligt lille. I
stedet for at bringe denne objektive information, informerer DR nationen fejlagtigt og skaber en
har ikke disse numre for COVID-19,
men vi må antage, at det også er til- over Corona COVID-19 generel panik. Vi ser at medierne opfører sig på denne ukritiske, uansvarlige og hovedløse måde i
alle de europæiske lande. (98)
fældet for denne virus, da dette er dødeligheden? Hvem regnes
tilfældet for næsten alle Corona-vi- som døde af Corona, og
ra. De mennesker, der ikke kan na-virus; men da det er kendt, at Så for at komme fra den officielle
overleve en almindelig forkølelse, kender vi det samlede antal Corona-virus er ufarlig, dør ingen dødsrate til et relevant tal for døde-
eller en influenza, der er meget vær- inficerede mennesker? God- virkelig af Corona-virus. ligheden, er det meget sandsynligt,
re, er de meget gamle, syge og der- tager vi de målte dødsfald at vi må dividere antallet af døds-
for meget svage mennesker. Selv i Hvis du tester alle døende eller dø- fald med 10. På samme tid skal vi
Italien er den gennemsnitlige alder til at være årsag til Corona de mennesker, er de fleste dødsfald multiplicere antallet af inficerede
for de døde patienter som er testet COVID-19 dødeligheden? ikke engang tæt knyttet til en virus- med en faktor 10-100, for at finde
positiv for Corona 81 år (8,19 ). Hvis vi gør det, hvorfor gør infektion, dvs. Corona-infektion. I den rigtige Corona COVID-19-døde-
Danmark blev tre dødsfald regnet lighed, da det kun er de meget syge
Wodarg har sammenlignet den nye vi det så, når det er viden- som ”Corona-dødsfald” i de nationa- der testes.
WHO-guidede COVID-19 statistik skabeligt forkert? le statistikker, men ved kontrol var
med de normale statistikker for in- det kun et dødsfald, der overhove- Dette giver en fejl på en faktor 100 el-
fluenza og almindelige forkølelser Professor Ioannidis fra Stanford er det havde en relation til Corona ler mere, i de statistikker, som offent-
og han fandt, at sidstnævnte viser et en af de
​​ førende kritikere af den (94). På samme tid kender vi ikke ligheden præsenteres for hver dag i
helt normalt billede, mens den måde, statistikken fremstilles på; mørketallet, som muligvis er meget medierne. I stedet for en Corona-dø-
WHO-guidede statistik viser alarme- ifølge ham er det af vital betydning højt, da Corona-virus spreder sig delighed på 1 %, som den amerikan-
rende tal (26). Det er bemærkelses- at skelne mellem patienter, der dør meget hurtigt i en befolkning (83). ske regering siger, eller 3,4 %, som
værdigt, at ingen bruger de klassi- MED Corona-virus i kroppen, og pa- Det ukendte antal smittede er sand- WHO siger, er den reelle dødelighed
ske målemetoder i en tid, hvor vi er tienter, der dør AF Corona-virus. Da synligvis 10-100 gange større end sandsynligvis 0,01 % (1-22). Corona
desperate efter en god og pålidelig Corona-virus findes overalt og i næ- tallet, der kommer fra de syge og te- COVID-19 virus er således blot en an-
statistik. Vi har også den normale sten alle, dør de fleste med Coro- stede patienter. den harmløs virus ud af omkring 100

86 87
forskellige vira, der angriber os i pan- dig mødes og fester, når de burde være kritiske, som i tilfældet med CO- være mere årvågne og ivrige i vores
demier hvert eneste år. sidde derhjemme alene. VID-19 hvor vi bliver ført eftertrykke- bestræbelser efter at fjerne en så-
ligt bag lyset, følger vi blot efter, og ig- dan svaghed i vores egen kultur,
De fleste lande følger WHO’s anvis- Hippokrates sagde: ”Hvis du ikke er norerer vores egen rationalitet og som jo er roden til mange af de for-
ninger om håndteringen af Coro- din egen læge, er du et fjols” (100). dømmekraft. På den måde bliver en færdelige ting der sker i verden?
na-situationen (95-97) og strategien På grund af vores moderne kultur, helt almindelig forkølelse til den vær-
er, at kun de meget syge testes, og hvor vi har stærk tillid til eksperter ste pandemi, som verden nogensinde
at alle døde med Corona-infektion og myndigheder som læger og mini- har set! Hvis Corona COVID-19 kun
regnes som ”døde af Corona.” Nu sterielt ansatte, og meget lidt tillid
begynder vi at forstå, hvorfor vi får til os selv, er vi blevet lette ofre for Husk på, at der i år 1920 døde 1% af er almindelig forkølelse,
disse forfærdelige statistikker fra fejlinformation. de smittede af Den spanske syge. hvorfor udtaler så kun
næsten alle lande. Når dødeligheds- Når WHO så siger, at dødeligheden meget få videnskabsfolk og
tallet kommer i medierne uden no- Men vi lever også i Europa i sociale af Corona COVID-19 er 3,4 % (24), er
gen kritik, som den nøgne sandhed, demokratier med en høj grad af dette den værste pandemi, verden læger sig om dette i den
bliver folk frygteligt forkert informe- støtte og pleje til de enkelte borge- nogensinde har set. Hvordan kan vi offentlige debat?
ret; og det er kun naturligt, at de bli- re, og ud af dette kommer naturlig- kollektivt komme til at tro på sådan
ver meget bange. Det ser ud til at vis en stærk tro på vores politikere. en ting, uden skyggen af videnska- Sandheden er, at enhver med en vi-
være en gigantisk fejl at offentliggø- Vi overfører meget af den tillid, som belig dokumentation? denskabelig uddannelse ved, at
re disse vildledende statistikker (1- vi havde til vores forældre som små WHOs dødelighedsstatistik og de na-
12), og det skaber den panik som vi børn, til vores politikere, når vi vok- Vi accepterer kollektivt som borgere tionale dødelighedsstatistikker for
ser i denne tid (se figur 13) (98). ser op og bliver store. Medierne ses at lukke vores samfund ned og opgi- COVID-19 er foretaget forkert, når du
også ofte som budbringere af sand- ve alle vores borgerlige rettigheder. baserer det på antallet af døde, der
hed; både de rapporterede data som I de fleste lande er der næsten in- tester positivt for COVID-19. Alle, der
Stopper vi med at tænke jo ofte er helt forkerte, og konklusio- gen modstand mod denne galskab, er uddannet inden for natur- eller
nerne, der ofte ikke engang passer til som kommer med en enorm reg- sundhedsvidenskab, ved også, at
selvstændigt, når vi står de præsenterede oplysninger, anses ning til os alle, som påpeget af de Corona-viraerne er blandt de mest
over for medierne og/eller ukritisk for at være rigtige. tre whistleblowers (1-22). Vi er en- almindelige vira, der giver os forkø-
myndigheders magt? Eller ten samlet set blevet så tilpas naive, lelse, og at de er ufarlige. Ikke desto
Den massive fejlinformation om at vi har opgivet at vide ting så vi mindre tør få mennesker med denne
er vi blevet svage, så vi Corona COVID-19, der kommer fra blindt er nødt til at myndighederne, baggrund tale åbent om det; der er
følger autoriteter, selv når alle de store medier hver eneste eller også er vi blevet så svage, at vi en streng konsensus om ikke at tale
vi ved, at det er forkert? dag, og på samme tid fra politikerne følger ydre autoriteter, på trods af den offentlige mening imod, skabt af
og alle nationale myndigheder, lige- at vi godt inderst inde ved, hvad der de skandalesultne medier og af sam-
som de kommer fra medarbejdere i er rigtigt og rationelt. arbejdende og desværre sørgeligt
Den samme desperate besked om en sundhedssystemet, fra politiet og misinformerede politikere.
ny dødelig Corona virus vi skal passe endda fra butiksejere, skaber en Det er interessant, hvor let og hur-
på kommer overalt fra – fra alle medi- stærk og bestyrket tro på, at Coro- tigt vi bebrejder mennesker, der Ikke desto mindre har nogle menne-
er, enhver politiker, hver læge, hver na-pandemien er dødeligt farlig. blindt eller ud af frygt følger ydre sker mod nok til at stå frem. Den 15.
eneste myndighed, endda også fra Man kan sige, at vi er opdraget til at autoriteter, når vi tænker på fx marts 2020 udtalte den tidligere di-
den danske dronning (99), der bebrej- udvise tillid, og ikke til at være kriti- krigsforbrydelser, bande-forbrydel- rektør for Sundhedsstyrelsen, Else
der de unge mennesker for, at de sta- ske. Når vi så virkelig har brug for at ser osv. Men skulle vi så ikke selv Smith, offentligt at ”Der var og ikke

88 89
er noget reelt sundhedsfagligt kommer. Hospitalerne er tomme, nemlig at sætte antallet af målte faktum, at hverken politikere eller
grundlag for at lukke hele landet alle behandlingsfunktioner er stop- dødsfald af patienter der tester po- journalister har været i stand til at
ned” (85). 29. marts måtte hun forla- pet, mens de akutte patienter lider, sitivt (”the case fatality rate”), lig forstå denne simple ting.
de sit job som hospitalsvicedirektør måske endda dør, i deres eget hjem. med Corona dødeligheden (”the
for et af de største hospitaler i Kø- mortality rate”) (20-22). Alle disse
benhavnsområdet (86). Dette viser eksperter ser ud til at være enige i, Har vi at gøre med en
problemet med ytringsfrihed i Dan- at Corona COVID-19 overhovedet ik-
mark, som af mange ellers menes at Er Corona COVID-19- ke er farlig; det er simpelthen ikke splinterny, unik og meget
være et velfungerende, demokratisk infektion farligere end en en virus, du kan dø af, med mindre farligere Corona COVID-19
land. Der er åbenbart ingen ytrings- normal, ufarlig almindelig man altså er meget gammel og me- virus?
frihed for personer, der er ansat i get syg - reelt døende - i forvejen, el-
det offentlige sundhedsvæsen un- forkølelse? ler immun-kompromitteret af andre
der en pandemi; tværtimod er der grunde, som fx hvis man allerede Vi har skabt en verden, hvor mange
massiv frygt blandt lægerne - ikke Konklusionen er, at Corona CO- har et alvorligt nedsat funktionsni- mennesker når det kommer til sund-
for Corona-virussen - men for at mi- VID-19 virus efter al sandsynlighed veau i immunsystemet, så man har hed stoler blindt på medicinske eks-
ste jobbet eller for andre alvorlige er mindre farlig end en almindelig svært ved at bekæmpe de mest ba- perter, og ikke lytter til deres egen
konsekvenser, der kan være ved at influenza; Wodarg, Bhakdi og Ioan- nale infektioner. sunde fornuft og intuition. Det er
tale fra hjertet om det man ved. nidis peger alle på en dødelighed derfor at verden smelter ned i en ir-
omkring 0,01 % beregnet ud fra de Hvis vi ser på dødeligheden på 0,01 rationel frygt for den globale CO-
I Danmark har Vibeke Manniche, udmærkede data, de har til rådig- %, er dette tal 340 gange mindre VID-19 pandemi; det vi ser er den tri-
MD, ph.d. lavet en hjemmeside un- hed (1-22). Vi har altså ingen viden- end WHO’s estimat af dødeligheden ste konsekvens af denne udvikling.
der overskriften “Hurra – intet tegn skabelig grund til at tro, at Corona på 3,4 % (24), og 100 gange mindre
på faretruende Corona-epidemi” COVID-19 overhovedet er farlig; det end 1% -estimatet fra Anthony Kan det være så simpelt, at de pro-
(87), hvor hun sætter spørgsmåls- er blot den almindelige forkølelse, Fauci, direktør siden 1984 for USA’s blemer, vi i disse dage står over for,
tegn ved statistikken over Corona der er blevet blæst op til at være et Nationale Institut for Allergi og in- hvor hundredetusindvis af menne-
COVID-19-dødeligheden. Hun har skræmmende monster. Al vor vi- fektionssygdomme (102). sker over hele verden i panik søger
lidt offentlig ydmygelse for dette i denskabelige viden om Corona virus læge og hospital, skyldes deres over-
det nationale danske TV (DR), på i almindelighed og COVID-19 i sær- En fejl på faktor 100 - to størrelses- bevisning om at deres Corona-infek-
grund af en lille regnefejl, imens in- deleshed ser ud til at understøtte ordener - eller endnu mere, er så tion er en dødelig virusinfektion?
gen har erkendt hendes modige bi- whistleblower’nes samstemmende stor en fejl, at det gør hele forskel- Kan frygt gøre dig syg? Kan negative
drag til sandheden om Corona CO- konklusioner. len mellem en ufarlig forkølelse og følelser fx som følge af social isolati-
VID-19s ufarlighed (101). Manniche en ny dødelig mutation, der er kom- on svække dit immunsystem?
rapporterer (100), at mange læger Wodarg, Bhakdi og Ioannidis ser ud met for at udslette menneskeheden
skriver til hende privat, at de mener, ​​ til at have ret i deres vurdering og af planeten. COVID-19 ligner klinisk set en splin-
at det der sker under Corona-pan- flere og flere eksperter bakker dem terny sygdom; at dømme ud fra det
demien, er forkert. Hospitalslæger op og bekræfter COVID-19s ufarlig- Alle vores globale problemer, der kliniske billede ligner COVID-19 en
klager over, at alle de normale funk- hed, som professor for medicin ved kommer fra Corona COVID-19 pan- type virus, vi aldrig før har haft med
tioner på hospitalerne er blevet sus- Stanford Universitet, Jay Bhattachar- demien, hvor mere end tre milliar- at gøre, en virus som angriber både
penderet, og at alle senge er forbe- ya, der har engageret sig i kampen der mennesker bliver holdt i karan- krop og hjerne på samme tid. Et ge-
holdt de Corona-patienter, der for at få verden til at forstå den enk- tæne eller er belastet på andre nerelt mønster i den nye sygdom
forventes at komme – men som ikke le, men fatale fejl, WHO har gjort, måder, ser ud til at komme fra det COVID-19 er ifølge klinikeren der

90 91
behandler COVID-19 patienter, at Forestil dig nu, at du har forkølelse, Da vi mennesker er psykofysiske den forstærkes af kraftig frygt og
patienterne faktisk kan føle sig me- men at du tror på, at det er en ny væsener, er der en velkendt psyko- andre negative følelser og overbe-
get dårlige; i nogle tilfælde kan CO- muteret, ekstremt farlig virus med somatisk komponent i alle sygdom- visninger.
VID-19 optræde som utilpashed, en dødelighed på 3,4 %; og forestil me. Kan det forstærke dine sympto-
desorientering eller udmattelse dig så også, at du allerede fra medi- mer og måske endda være farligt at I infektionsbiologien er der to kend-
(73,74). De er også ofte svære at få erne kender til alle de slemme tro på, at du har en dødbringende te måder, hvorpå den psykosomati-
ud af respiratoren. Samtidig er de symptomer på denne nye sygdom. virusinfektion, når du faktisk kun ske påvirkning kan manifestere sig:
yngre COVID-19 patienter kendt for Ville du gå i panik? Vil du lade din fa- har forkølelse? Ja, det kan faktisk den ene måde er, at de kendte
at SMSe fra respiratoren, noget milie tage sig af dig? Vil du søge læ- være farligt (103-106 ). symptomer forstærkes - man kan
som de virkeligt syge aldrig gør. ge? Ville du foretrække at tage på et kalde det hysterisk forstærkning;
Dette bringer os til vores næste hospital? Vil du endda opleve alle de Social isolering kombineret med den anden måde, som kan føre til
spørgsmål: symptomer, du ved, at denne syg- frygten for at dø er direkte usund; vi øget dødelighed, er at den immuno-
dom giver? er socio-psyko-biologiske væsener logiske modstandskraft rent faktisk
og vi har derfor stærke psykosoma- reduceres, så en infektion skader
Er der en simpel psykoso- Naturligvis hænger vores syn på en tiske reaktioner. Det må forventes, kroppen meget mere end normalt.
sygdom nært sammen med oplevel- at der er en betydelig uforudset ef- Det har således vist sig, at immun-
matisk forklaring på det sen af at have sygdommen. Oplevel- fekt på s​ ygdommen der kommer af systemets svækkelse korrelerer
usædvanlige kliniske sen er langt hen ad vejen et produkt de negative overbevisninger, som godt med niveauet af stress (113).
billede, sommetider med af, hvad vi i forvejen ved om sygdom- alle der lever i samfundet og lader
men. Oplevelsen kommer altså langt sig informere gennem medierne, At blive indlagt på hospitalet med
massive neurologiske hen ad vejen fra vores bevidsthed. deler om COVID-19 virussen. en dødelig sygdom kan sammenlig-
symptomer, som vi ser hos nes med ”isolering i et fængsel eller
nogle patienter med Coro- Hvis vi mener, at det er en meget far- Psykosomatik kunne let forklare at i en anden institution” og er givet 63
lig, ny sygdom, som vi har fået, opfø- de medicinske klinikker og hospita- point ud af 100 mulige på “Hol-
na COVID-19 infektion? rer vi os også meget anerledes end lerne er fyldt med syge patienter. mes-Rahe Life Stress Inventory”
hvis vi mener at det er en uskyldig Instruksen til landets læger om at (114). Indflydelsen kan sammenlig-
Forestil dig, at du har en forkølelse, forkølelse. Den almindelige tro på, at alle COVID-19 patienter skal under- nes med ”skilsmisse” (74 point), og
og at du ved, at det bare er en for- COVID-19 er meget farlig, får følsom- søges nøje og behandles grundigt ”ægteskabelig skilsmisse (adskillelse
kølelse. Hvad gør du? Du bliver me mennesker til at gå i panik og sø- hjælper naturligvis også til. fra sin partner)” (65 point), og med
hjemme fra arbejde, holder dig i ge akut lægehjælp. Hvis lægerne og- ”større personlig skade eller syg-
sengen og nyder en dejlig kop ka- så mener, at den nye Corona-virus er Psykosomatik kan på flere måder dom” (53 point).
millete og måske en god bog. Din farlig, foretager de en masse tests og forklare de stærke symptomer som
familie vil passe dig, og du vil være isolerer patienterne, hvilket blot øger vi undertiden ser hos Corona CO- En akut indlæggelse for en patient,
ganske glad for at holde en kort panikken yderligere. VID-19 patienter, sammenlignet som tror at COVID-19 er en dødelig
pause i dit travle liv, til du bliver med den almindelig forkølelse vi al- sygdom, er således af de mest stres-
rask igen. Nogle gange vil der være Alle, der bor i en by under denne le kender i forvejen. Enhver, der har sende begivenheder man møder i li-
hoste, en løbende næse, feber osv. Corona pandemi, vil hver eneste studeret den nye videnskab om psy- vet. I scoringen af stress-testen ad-
Det er irriterende symptomer, men dag massivt udsættes for misinfor- ko-immunologi / psykoneuroim- derer du dine forskellige
du ved, at det kommer hvert år, me- mation der siger, at vi står over for en munologi (107-112), vil vide, at en stressfaktorer, for at få dit samlede
re eller mindre, så du kender turen, livstruende ny virus. Hundrede gange uskyldig infektion kan manifestere ”stress-tal”. Hvis du gør dette regne-
og det har aldrig været et problem. hver dag bliver vi mindet om det. sig som en alvorlig sygdom, hvis stykke for en Corona-indlæggelse,

92 93
med isolation fra familie og ven- velkendt som placebo-effekten i me- ligere. Pga. al den frygt svækkes du, at blive virkeligt syg af Corona-infek-
ner, kan dette give over 150 point. dicinen. Hvis du tager en inaktiv pil- så du i sidste ende måske virkelig tionen. Det er det værste af det hele.
Du har med et sådan stressniveau le, men tror, at
​​ den indeholder et kan dø af, hvad der i virkeligheden
50 % risiko for et opleve et større skadeligt stof, vil du lide af de bivirk- bare er en helt harmløs virus. Det er
sundhedsmæssigt sammenbrud ninger, du tror at stoffet du har ind- en slags Voodoo. Det er det virkelig. Kunne de beslutninger, der
efterfølgende (114). taget giver. Otte ud af tyve fik denne Og ja, Voodoo fungerer faktisk også,
reaktion i et noceboforsøg; en ud af ifølge videnskaben (67). er truffet for at begrænse
Tilfældet med Storbritanniens pre- tyve havde det i en sådan grad dår- spredningen af ​​infektio-
mierminister Boris Johnson er et ligt, at patienten i eksperimentet Hele det moderne fagområde kaldet nen, i sig selv, være mere
sådant tilfælde, hvor en almindelig måtte stoppe med at tage kalkpillen, psyko-immunologi bekræfter ratio-
forkølelse bliver til en indlæggelse som han blev tilbudt (116). Nogle nalet bag den psykosomatiske me- skadelige end sygdommen
(115). Johnson sendes til hospitalet mennesker er mere følsomme for dicin. Det er velkendt, at frygt, van- og endda øge Corona-døde-
af sin egen læge på et tidspunkt, selvsuggestion, og de reagerer mere skelige følelser og negative ligheden?
hvor der er hårdt brug for ham; på nocebo-situationer. En ud af 100 overbevisninger svækker vores im-
hospitalet fører ham til intensivaf- vil have en ekstrem reaktion. En ud munsystem og vores helbred (103-
delingen, vel fordi han er premier- af 1,000 eller 10,000 kan måske 115); den skadelige virkning af en Ekstreme forholdsregler som karan-
minister, og fordi han har det dår- endda dø. Forskerne, der arbejder negativ psyke er meget stærkere, tæner og lukninger af lufthavne og
ligt. Her får han ilt (i respirator?). med nocebo, siger, at man ikke må end de fleste forventer. landegrænser, nedlukning af ar-
Nyheden om en sund Boris John- undervurdere denne effekt. bejdspladser, forbud mod offentlige
son som får Corona, hvorefter han Så ja, med Corona COVID-19 panik- forsamlinger, kombineret med
bliver bragt til intensivafdelingen Hvis du tror, at
​​ du har en dødbrin- ken er Corona blevet en ny sygdom strenge kriseregler, forholdsregler
går verden over. Men hvad skete gende virussygdom, vil du naturlig- med et nyt klinisk billede, farvet med hensyn til spredning af infekti-
der egentlig? Der var ingen, spe- vis føle panik og være meget op- stærkt af neurologiske elementer, on, desinfektion i butikker og gader
cielt ikke hans egen læge, der øn- mærksom på symptomerne, som som forvirring, frygt og panik, desori- osv. har nedsat livskvaliteten for
skede at tage ansvar for situatio- forstærkes derved måske 2, 10 eller entering, udmattelse og alle slags fø- mindst tre milliarder mennesker
nen, Johnson blev indlagt på 100 gange, afhængigt af din person- lelsesmæssige reaktioner. Biologisk rundt om i verden.
hospitalet, reelt helt uden grund. lige tendens dertil. set taler vi stadig kun en almindelig,
Der var ikke tale om en nødsituati- normal forkølelse; virologisk set er Lad os igen se på Bhakdi’s alarme-
on på hospitalet, men om at John- Desuden vil stærk frygt og stærke det ikke farligere end normalt. Men rende besked (10-15):
sons læge ”syntes det var bedst, at sygdomssymptomer tvinge dig til at kombiner en stærk frygt for døden,
han blev indlagt for at få taget flere søge læge, og når lægen også virker altså overbevisningen om at enden De [de trufne foranstaltninger] er
prøver”. På hospitalet bliver man bekymret pga. troen på dødelig- er nær, fordi man er smittet med groteske, absurde og meget farlige.
behandlet, især hvis man har det hedsstatistikken, øges din frygt igen, den mest dødbringende virus, der Vores ældre borgere har enhver ret
dårligt. Hvordan kunne man undgå og symptomerne forværres yderli- nogensinde set i ens land, med pro- til at gøre en indsats for ikke at til-
at få det dårligt, hvis man ryger på gere og så bliver du indlagt. På ho- vokerende social isolation, massiv høre de 2,200, der dagligt foretager
hospitalet med en virusinfektion, spitalet bliver du behandlet som en fejlinformation og massehysteri, og deres sidste rejse. Sociale kontakter
som man har hørt har en dødelig- person med en dødelig infektion; du har forvandlet forkølelsessyg- og sociale begivenheder, teater og
hed på 3,4%? man isolerer dig, og nu ser du folk dommen til en helt ny ting. musik, rejser og ferie rekreation,
klædt i rumdragter tage sig af dig, sport og hobbyer osv. osv. er alle
Nocebo-effekten - de skadelige hvilket skræmmer dig endnu mere, Med kendskabet til psyko-immuno- med til at forlænge deres ophold på
virkninger af negativ tro - er lige så og forstærker dine symptomer yder- logi ender man måske endda med jorden. Forventet levealder for milli-

94 95
oner af mennesker reduceres. Den om så små partikler kan blive fanget mindre end porestørrelsen på pa-
forfærdelige indvirkning på verdens-
Er det muligt at forhindre af en normal medicinsk ansigtsma- piret eller stoffet i masken.
økonomien truer eksistensen af ​​ spredning af Corona-virus, ske; eller om du har brug for en mi- Mange lande har nu love, der gør
utallige mennesker. Konsekvenser- og er det ønskeligt? litær gasmaske til det? det obligatorisk at bære ansigtsma-
ne på den medicinske behandling er sker udendørs; denne indsats sy-
voldsom. Allerede nu reduceres ser- Vi har ikke været i stand til at finde nes at være uden væsentlig effekt,
vices til patienter der er i nød, ope- En væsentlig årsag til nedlukning af videnskabelige undersøgelser, der når man tager ovenstående data i
rationer bliver aflyst, klinikker står landende, grænselukninger og viser, at ansigtsmasker modvirker betragtning. Langt de fleste af de
tomme, hospitalets personale svin- lockdowns, har været at forhindre Corona-virus spredning. Det er mennesker, der inficerer os, er
der ind. Alt dette vil påvirke vores COVID-19- virussen i at sprede sig. kendt fra pandemierne fra 2002 og sunde, men altså inficerede men-
samfund meget betydeligt. For nyligt, i erkendelsen af, at dette 2003, at sundhedsfagfolk, der brug- nesker, der overhovedet ikke har
var umuligt, har hensigten da væ- te de bedste medicinske masker på symptomer (79) - personer, der ik-
De handlinger og forholdsregler, ret at sprede de dødelige konse- markedet dengang, for at beskytte ke engang bemærker, at de er sy-
der er truffet over hele verden i dis- kvenser af virussen ud over tid (”af- sig mod SARS, blev inficeret alligevel ge. Dette betyder også, at rådet
se dage, har indflydelse på næsten fladige kurven”), så (121), formodentlig fordi maskerne ”bliv hjemme, hvis du er syg, så du
alle dele af vores samfund. Sociale sundhedssystemerne i det mindste ikke beskytter mod de inficerende ikke inficerer andre”, er af meget
interaktioner har været begrænse- kunne håndtere de hundredtusind- mikropartikler fra luften. Det hjæl- ringe betydning. Ud fra den viden
de. I lande som Danmark er det for- vis af døende folk, den dødelige per heller ikke, at det praktisk taget vi har, finder vi det usandsynligt, at
budt med offentlige forsamlinger i Corona forventes at slå ihjel. Hele er umuligt at tilpasse en ansigtsma- det er muligt at forhindre, at en
grupper på mere end 10 personer; det politiske scenarie bygger på til- ske perfekt til ansigtet; nogle pro- Corona-virus, der spreder sig, vil
selv den danske dronning har bedt lid til WHO’s varsel om en dødelig- cent af luften vil altid komme ufiltre- inficere hver eneste person, der
folk om at blive i hjemmet (99). I hed på 3,4 % for smittede med ret ned i lungerne. Man behøver en bor i byen.
mange lande som fx Tjekkiet er det Corona COVID-19 virus. tætsluttende gummimuffe for at
forbudt at forlade hjemmet uden en undgå infektion med Corona, lige- Der er omkring 100 kendte vira,
god grund og uden en ansigtsma- Men kan man forhindre, at Coro- som dem der findes på de gasma- der opfører sig ud fra samme in-
ske. Lignende nødregler er ellers na-virus spreder sig? Det er klart sker der bruges i militæret. fektions - og sygdomsmønster. At
kun blevet set i krigstid. man ikke kan, siger eksperterne. forsøge at isolere os fra at få dem,
De små partikler på 1μm eller Hvis man ser på porerne på papiret er simpelthen umuligt. Vores im-
Påvirkningen af verdens politiske sy- derunder, som stammer fra nor- eller stoffet i en ansigtsmaske, er munsystem håndterer dem godt,
stemer, den globale økonomi, ver- mal vejrtrækning (82,120), kan infi- disse altid meget større (de bedste hvis vi er normale og sunde perso-
dens sundhed og det globale miljø cere dig, så sikkerhedsafstanden er papirer kan filtrere ned til 1-2 μm) ner, endda små børn og gamle
er vanskelig at estimere, men eks- ikke 1 eller 2 meter, som gælder end de meget små mikropartikler, mennesker har sjældent proble-
perter fra Financial Times og lignen- smitte, der bæres af store dråber de skal filtrere (0,01-4 μm) partikler, mer; vi har tilmed brug for at få
de medier mener, at den er enorm på 10-100 μm, men derimod 10- der kommer fra åbningen og luknin- disse små og sikre, konstante in-
og ødelæggende (118,119). Lad os 100 meter. De små dråber falder gen af lungernes alveoler) (120). Et fektioner, for at holde immunsyste-
se på de politiske handlinger og ikke til jorden; de må derfor fortyn- ansigtsmaske filter er godt til større met i god form, som vi vil forklare
konsekvenserne deraf, for at finde des i luften, indtil de ikke er farlige partikler (hvor 98% af partiklerne nedenfor. Heldigvis er Corona
ud af, om sådanne politiske hand- længere. Og sådan en afstand kan fjernes fra den luft, som går igen- overhovedet ikke, ifølge vores whi-
linger er berettigede, og hvilken man ikke holde til hinanden i en nem masken), mens kun nogle få stleblowers, farlig, så der er heller
skade de måtte forårsage, beretti- by. Mange mennesker er iført an- procent af de mindre partikler fjer- ingen grund til at forsøge at forhin-
gede eller ej. sigtsmaske, men spørgsmålet er, nes, når partikelstørrelsen bliver dre nogen i at få infektionen.

96 97
Har vi brug for Corona-in- Hvad sker der, hvis man la- synligt, at massive indlæggelser af vil du opdage, at få emner nogen-
fektioner for at forblive re- der folk, der ikke har brug befolkningen smittet med det ufarli- sinde har fået så meget kun negativ
sistens mod Corona-virus? for det, fylde hospitalerne? ge virus COVID-19 øger både syge- opmærksomhed, som CO-
lighed og dødelighed. Alle, der er VID-19-pandemien. Det er især be-
Hvad sker der med de fortrolige med Ivan Illichs bog ”Me- mærkelsesværdigt, hvordan medi-
Det menes blandt forskere i im- patienter, der så ikke kan dical nemesis”, vil smile, når de læ- erne er enige om at udføre
munologi, at vi har brug for regel- modtages på hospitalerne, ser dette. Fordi dette er lige præcis personlige angreb på mennesker
mæssige infektioner med Corona vi- Illichs pointe (77). som fx Wolfgang Wodarg, der of-
rus for at vedligeholde
fordi sengene er forbeholdt fentligt har udtrykt uenighed med
Corona-immuniteten, således at in- Corona-patienterne? politikerne og WHO. Mange men-
fektionerne forbliver subkliniske nesker rapporterer om censur – det
(90-93). At blive inficeret med Coro- Svaret på det første spørgsmål er Vildleder medierne os til at har været umuligt at komme til or-
na-vira er derfor sundt for os og slet velkendt. Det er meget farligt at ta- de med et besindigt ord. Hvad ske-
ikke dårligt. Det betyder ikke noget, ge på et hospitalet. Den hospitalsin- tro, at Corona er farlig og te der med objektiviteten? Hvad
om du er et år gammel eller 80 år, fektion, du kan risikere at få, er ofte skaber de således stærk skete der med den uafhængige tan-
du har stadig brug for løbende in- en infektion med resistente bakteri- frygt i befolkningen for kegang og analyse?
fektioner med Corona og alle de an- er, som er svær at behandle, og de
dre virus for at holde dig immun. medikamenter, du sandsynligvis får, Corona COVID-19?
har bivirkninger, som kan være al- Bliver de politiske beslut-
Hvis du har en alvorlig sygdom, så- vorlige; de kan endda øge dødelig- Medierne elsker skandaler og sensa-
som terminal kræft eller akut koro- heden. 10-15 % af alle hospitalsind- tioner, og de har haft buldrende suc- ninger vedrørende Corona
nararterie stenose, kan en forkølel- lagte mennesker får en infektion på ces under Corona COVID-19 pande- taget på et videnskabeligt
se eller en influenza rigtig nok være hospitalet, og bakterierne på hospi- mien. I stedet for at være fattede og grundlag?
det, der tipper læsset og sender dig taler er ofte resistente overfor anti- kritiske, har de konkurreret om at
til den anden side. Men igen, måske biotika (124). Især i Italien, Spanien bringe de mest blodige og forfærde-
er dette for det bedste, for det er og de andre lande, hvor der har væ- lige historier; de har ikke tøvet med Wodarg, Bhakdi og Ioannidis er alle
sådan, naturen fungerer (122). Sir ret store problemer med Corona at kommunikere WHOs og politiker- meget tydelige i deres holdning
William Osler (1849-1919), der er COVID-19-virus, er hospitalsinfektio- nes advarsler ud til befolkningen om her, og de deler deres synspunkt
kendt som ”den moderne medicins ner hyppige og ofte multiresistente den skrækkelige COVID-19 virus med med mange andre forskere som fx
fader”, satte stor pris på dødsfaldet og derfor meget farlige (1-22). Be- hele 3,4 % dødelighed, og de har ind- professor i medicin ved Stanford
forårsaget af lungebetændelse og handlingen er bredspektret antibio- gydt frygt i befolkningen til en sådan Universitet, Jay Bhattacharya (figur
beskrev det som ”den gamle mands tika, som er kendt for at være meget grad, at folk med en almindelig for- 9,10): Hvad der sker er irrationelt,
bedste ven”, da døden ofte sker mere giftigt end simpel penicillin. kølelse nu ønsker at se deres læge, det er politisk, det er bestemt ikke
hurtigt og smertefrit (123). Mange og endda er villige til at blive indlagt baseret på videnskab, da der ikke
gamle mennesker ønsker at dø, for- Det er også meget stressende at på hospitalet for at føle sig sikre. er nogen pålidelige data, der kan
di deres liv har mistet sit indhold og komme på hospitalet, og det er vel- vejlede os. Handlinger, der ikke er
er blevet til en lidelse. At leve giver kendt, at stress svækker immunsy- Social fobi er eksploderet, og psy- baseret på videnskab eller bare
ikke meget mening mere for dem. stemet som nævnt ovenfor, hvilket kosomatiske symptomer blomstrer. sund fornuft, er irrationelle og som
Livskvaliteten er blevet meget lav. I gør den infektion man får mere al- Hvis du tæller timerne i nyhederne sådan højst sandsynligt skadelige.
dette tilfælde kan det være viist ikke vorlig. Frygt er heller ikke godt for og informative tv-programmer på Når det kommer til spørgsmålet:
at forsøge at gå imod naturen. helbredet. Så ja, det er meget sand- nationalt tv i de europæiske lande, ”Er Corona COVID-19 farlig?” er der

98 99
ingen objektive og videnskabelige vælgerne så meget, at de hvis du henviser til WHO, kan ingen Er der ikke en grundlæggende kon-
data, der kan hjælpe os med at be- ikke bekymrer sig for, at de rigtig kritisere dig for det; du gjorde flikt mellem demokratiet og den
svare dette spørgsmål, som disku- hvad du skulle og hvad du kunne. Og måde politikerne agerer, med ned-
teret ovenfor. grundlæggende principper hvis du stoler på WHO og tror på lukning af samfundet som vi i disse
for frihed som vores WHO’s dramatiske statistikker, der vi- dage ser det over hele verden, ikke
Nu kan du argumentere for, at det i demokrati bygger på, er ser en dødelighed på 3,4 % for Coro- mindst i næsten alle de europæiske
dette tilfælde er bedre at være på na COVID-19, ja, så må du hellere lande? Er det ikke for fristende for
den sikre side. Men du kan sige det suspenderet? skynde dig og få beskyttet din nation! de diktatoriske tendenser hos vores
samme om alle de 100 vira, der politikere, at udnytte argumentet
rammer os hele tiden. Det kan du ”At tvinge millioner af mennesker til Vores lands økonomi eller folkets om ”folkesundhed” til at kontrollere
også sige om alle nye mutationer af at blive hjemme, og som derved op- velbefindende og lykke kan ikke væ- og regulere alles opførsel?
vira der kommer i fremtiden. lever en smerte ved at blive straffet, re vigtigere end befolkningens liv.
er vejen til Big Brother-herredømme. Det kan alle forstå. Vi forsøger at forlænge de meget
Der er et simpelt princip, der gæl- Det er ikke tilfældigt, at magtsultne gamle og meget syge menneskers
der både inden for videnskab og fi- Eurokrater var hurtige til at følge Ki- Så her sker der altså det, at alle poli- liv en lille smule, ved at forhindre in-
losofi, kaldet “Occam’s ragekniv” nas eksempel. Og hvem driver mere tikere handler, og de bekræfter til- fektioner og sørge for, at der er
(23): Antag, at der er to forklaringer panik end den tværnationale Ver- med hinanden i overbevisningen plads, så de alle kan behandles på
på en begivenhed. I dette tilfælde denssundhedsorganisation WHO? om, at disse dramatiske tiltag er det et hospital - det er virkelig, hvad det
er den forklaring, der kræver det Hvis H’et stod for Hysteri, var det rigtige at gøre. De kritiserer endda hele handler om nu. Selv hvis du
mindste antal antagelser, normalt som fod i hose.” Apfel 2020 (119). lande som Sverige, som i lang tid ik- mener, at Corona virus er farlig for
korrekt. Det simpleste er det san- ke var i panik og som stadig holder ældre og svage, er dette så værd at
deste. En anden måde at sige det Der er ingen tvivl om, at mange poli- sine grænser åbne. miste selve vores demokrati for? Er
på er, at jo flere antagelser du skal tikere nyder deres optræden i medi- en beskeden livsforlængelse af de
bruge, des mere usandsynlig er din erne og især muligheden for at allerældste og allermest syge ikke
forklaring. fremstå som stærke aktører, der Kan demokratiet overleve for stor en pris at betale for tabet af
redder befolkningen fra en dødelig personlig frihed, retten til at gå på
I tilfælde af Corona-faren betyder fare. Politikerne har ofte begrænset massivt misbrug og politisk arbejde, muligheden for at opret-
brugen af “​​Occam’s ragekniv”, at du viden om videnskab og biologi, og mis-guidance? holde et normalt familieliv, mulighe-
har brug for en god grund til at tro, der er derfor helt afhængige af den den for at afholde politiske forsam-
at den nye Corona COVID-19 ikke information, de får fra autoriteter Hvis det er sandt, hvad Wodarg, linger, og en lang række andre
kun er endnu en forkølelse. Hvis der på området. Bhakdi og Ioannidis siger, at politi- demokratiske rettigheder (125-127)?
ikke foreligger en sådan grund, er kerne begår vor tids største fejltrin
der bare tale om en almindelig for- WHO er ofte set som den højeste (17), vil sandheden, når den endeligt
kølelse. autoritet inden for sundhedsspørgs- går op for befolkningen, svække vo-
mål, dette på trods af det velkendte res tillid til politikerne i en sådan Gør vi alvorlig skade på
faktum, at WHO tidligere har været grad, at vores demokratiske syste-
upålidelig, dvs. i svineinfluenza-pan- mer risikere at falde fra hinanden økonomien?
Kan det være, at politiker-
demien i 2009. Og der har ofte været (125-127). Kan demokratiet overleve
ne nyder deres magt for kritik af korruption i WHO (27-70). en regerings diktatoriske opførsel, Næsten tre milliarder mennesker
meget og kan lide at spille Og alligevel er der åbenbart stadig hvis den ikke er baseret på den over hele kloden er under lock-
rollen som helte der redder en følelse blandt politikere af, at mindste fornuft? down som følge af COVID-19 pande-

100 101
blinde (WHO) leder den blinde (vo- Det er også velkendt, at den kemi-
res politikere). ske industri, heriblandt den farma-
ceutiske industri, som er langt den
mest magtfulde, er blandt de indu-
”Hvis Corona-whistle- strier, der belaster miljøet mest
(129). Viljen til at lægge alle vores
blowerne har ret, er alt samfundsressourcer i farmaceutisk
dette der foretages jo des- medicin, som vi ser i disse dage på
værre ikke rationelt og globalt plan, er derfor en meget
velunderbygget. Verdens uholdbar og beklagelig udvikling.

politikere begår deres livs At beskytte de ældste og allerede


største fejltagelse. Det går dødeligt syge mennesker fra at dø,
ikke godt når den blinde er essensen af det, vi taler om i den
(WHO) leder den blinde politiske håndtering af Corona CO-
VID-19 pandemien. Det er jo vel-
(vores politikere).” kendt, at kun er denne lille del af
befolkningen er plaget af Corona vi-
ra. Selv de meget gamle overlever
Hvordan kan vi tage os af fint en forkølelse, hvis de ikke er dø-
deligt syge i forvejen. Husk, at selv i
Figur 14. De internationale aktiemarkeder har reageret kraftigt på COVID-19-pandemien. (118)
miljøet, hvis vi bruger alle Italien, som er den mest plagede
vores ressourcer til at nation af Corona COVID-19 af alle
prøve at forhindre, at de nationer, er den gennemsnitlige al-
der for de døde med Corona altså
mien (tal fra 26. marts 2020) (128). indgår i ligningen for at forstå den meget syge, allerældste 81 år, og stort set alle døde havde
Analytikere i Financial Times og lig- fulde konsekvens af foranstaltnin- mennesker dør? alvorlige eller ligefrem dødelige syg-
nende steder har advaret mod de gerne under COVID 19 pandemien. domme i forvejen.
alvorlige, negative konsekvenser af Ét element er virkningen af virussen
​​
de politiske indgreb, eftersom ver- på os, et andet, som er uendeligt I løbet af de sidste årtier, har vi set Viljen til at ofre livskvaliteten for fler-
dens aktiemarkeder har reageret meget større, er påvirkningen af det en stigende bevidsthed om vores tallet af mennesker, den personlige
med et fald på 20-25 % (se figur 14) økonomiske sammenbrud på men- skrøbelige planets behov for om- frihed, og de demokratiske rettighe-
(118). neskene” (119). Hvis vi har brug for sorg og støtte. Der er lagt meget op- der, for blot at forlænge levetiden
ressourcer til at tage os af menne- mærksomhed i spørgsmålet om bæ- for de meget syge, meget gamle
De drastiske foranstaltninger, der sker, er det så klogt at ødelægge he- redygtighed, global opvarmning osv. mennesker en lille smule, og den
blev anvendt til at forhindre den af le økonomien? Hvis Corona-whistle- Hvordan kan vi tage os af det globa- manglende vilje til at ofre selv meget
WHO forudsagte katastrofe med blowerne har ret, er alt dette der le miljø, hvis vi investerer denne lidt, for at redde planetens sårbare
massedød, har været massivt kriti- foretages jo desværre ikke rationelt ekstreme mængde økonomiske og økosystem fra fremtidig ødelæggel-
seret af økonomer: ”Politikere og og velunderbygget. Verdens politi- sociale ressourcer i at beskytte vo- se og nedbrydning, er værd at tænke
rådgivere har mistet deres fornuft kere begår deres livs største fejlta- res samfunds i forvejen alvorligt sy- dybt over. Hvorfor er gamle, meget
når de har glemt, at to elementer gelse. Det går ikke godt når den ge, meget gamle mennesker? syge menneskers død et stort pro-

102 103
blem for alle politikere i verden, lektivt står overfor, er der meget desto sværere bliver det. Når vi bra- delig ny virus? Kunne det være,
mens ødelæggelsen af hele​​ planeten langt. Det er politikerne der hand- instormer finder vi en række men- at WHO er blevet vildledt af vi-
i en nær fremtid ikke er det? ler, og det gør i sidste ende politi- nesker og organisationer, stater og denskabsmænd, der ønsker at
kerne ansvarlige for det, der sker. virksomheder, både nationale og in- føle sig vigtige og få deres forsk-
”Hvorfor er gamle, meget ternationale, der kunne have inte- ning finansieret, som Wodarg
resse i det. antager (8)? Eller går problemet
syge menneskers død et dybere, hvor WHO har egne inte-
stort problem for alle po- Kan det være, at Corona
Det enkleste svar er, at den største resser i at erklære en sådan ka-
litikere i verden, mens øde- COVID-19 pandemien også interesse ligger hos den tilsynela- tastrofe, som en privat finansie-
læggelsen af ​​hele planeten er blevet formet ud af dende mest indflydelsesrige aktør i ret organisation med velkendte
interesser, der potentielt Corona-krisen, nemlig WHO, er ikke stærke bånd til den farmaceuti-
i en nær fremtid ikke er nødvendigvis sandt. Mange interes- ske industri, der producerer vac-
det?” kunne drage fordel af, at ser kan være større og mere indfly- ciner, test og medicin? Eller er
Corona COVID-19-virus delsesrige end WHO’s. det sandt, hvad de mest radikale
Villigheden til at handle med fuld opfattes som mere skadelig kritikere har sagt i årevis: At
skrue på en simpel forkølelse samti- Regeringer og politikerne kunne gå WHO virkelig drives af farmaceu-
dig med uvilligheden til at handle på end den er? efter magt; farmaceutisk industri og tiske virksomheder, at WHO er
de åbenlyse, globale klima-, miljø- enkeltaktører med store investerin- helt igennem korrupt, og at WHO
og naturproblemer er uforståelig og Dette bringer os til det sidste ger i vaccineindustrien som Bill Ga- fungerer som en kæmpe marke-
helt ude af proportion. Tager politi- spørgsmål om, hvorfor Corona-pa- tes kunne spille en afgørende rolle. tingsplatform for den farmaceu-
kerne ikke de helt forkerte beslut- nikken sker. Når man stå over for Selv almindelige mennesker, der tisk industri?
ninger, når de lukker vores samfund en krise på dette globale niveau, er gerne vil hjælpe, der gerne vil be-
ned og bruger endeløse milliarder der naturligvis mange indflydelsesri- slutte, styre og kommandere, eller Medierne bærer også et stort
af kroner på at forhindre – eller for- ge aktører og interesser på banen. som ønsker at undslippe virkelighe- ansvar. I konkurrencen om op-
sinke som det jo er nu - spredning Beslutninger i disse dage har ikke den og forsvinde ind i deres egen mærksomhed er skandaler, kata-
af Corona COVID-19 infektionen? kun lokal indflydelse på enkelte lan- verden, ser måske pandemien som strofer og nødsituationer altid
de eller samfund, men kan poten- en fin mulighed for at realisere de- velkomne. Næsten alle store me-
Konklusion er, at vi står over for en tielt påvirke en enorm del af ver- res skjulte drømme om en bedre liv, dier har spillet sammen og skabt
global katastrofe, der alene er skabt dens befolkning. Hvem er disse ved at gøre en karriere ud af den en massiv frygt i verdens befolk-
af politikerne, som det er påpeget af aktører, globale og lokale, som po- globale tragedie. ning. Små ubetydelige historier
Wodarg, Bhakdi og Ioannidis. Det er tentielt kunne drage fordel af en så- som at et lighus i de italienske
rigtigt, at vi har manglet objektive dan global krise? Hvem har interes- Det er stadig et godt spørgsmål bjerge er løbet tør for plads, som
data om Corona COVID-19s farlig- ser i at ”hype” Corona hvor interesserne i den globale krise det antageligt gør hvert andet år
hed, og det er oplagt at WHO spre- COVID-19-pandemien og gøre den ligger, hvis whistleblowerne har ret i på grund af den velkendte un-
der frygtelig rygter om virussens dø- farligere end den er? Dette ser ud til at COVID-19 faktisk ikke er mere derkapacitet i de italienske of-
delighed. Med derfra og til at vores at være det vigtigste spørgsmål af skadeligt end nogen anden alminde- fentlige systemer, har været det
politikere ofrer hele vores kultur, alle, ved siden af spørgsmålet
​​ om lig forkølelse. sidste bevis for verden på at vi
vores demokratiske frihed, vores faren for COVID-19. står over for en katastrofe værre
økonomi og dermed vores evne til Til at starte med: Hvorfor skulle end en atomkrig. Problemet er,
at gøre noget alvorligt ved de virke- Det er ikke et let spørgsmål at be- WHO behandle Corona COVID-19 at folk gennem sådanne små hi-
lige problemer i verden, som vi kol- svare. Jo mere man tænker over det, som en farlig pandemi med en dø- storier, som de i det mindste kan

104 105
forholde sig til, komme til at købe gøre med “hjælpe-egoer” fra den mennesker er de mennesker, der statistik foretaget af en udbyder el-
illusionen om, at Corona COVID-19 halve befolkning, der poleres og bliver vrede, hvis du fortæller dem ler producent af et lægemiddel eller
er meget farligt. styrkes af Corona-hypen. Selv folk den vidunderlige nyhed: at Corona en vaccine, er normalt mangelfuld
med et psykisk behov for at blive COVID-19 i virkeligheden er helt og manipuleret i en sådan grad, at
vrede, har fundet noget at være be- harmløs og bare endnu en alminde- du ikke kan tro på statistikken (132-
Det mest oversete af alle disse fak- rettiget vred over. Mennesker med lig forkølelse - og at vores krop 137). For at besvare spørgsmålet
torer synes at være folks psykologi- neurotiske tendenser til at isolere overhovedet ikke har noget pro- om hvor stor indflydelsen fra medi-
ske behov som nævnt ovenfor. Cirka sig selv, til at være triste og blive blem i at tackle den - medmindre vi cinalindustrien kunne være, har vi
halvdelen af befolkningen
​​ lider i en skuffede, har fundet en god grund altså er 81 år, og allerede er ved at brug for en dyb udforskning af
vis grad af irrationel frygt og neuro- til at være det. dø af en alvorlig sygdom. WHO, dets ansatte, kommunikatio-
tisk angst (130,131). Vores samfund nen mellem interne organisationer i
har aldrig været mere sikkert for Så Corona pandemien har på et ver- WHO, og med medicinalbranchen
mennesker; vand har aldrig været densomspændende plan støttet de Big Pharma og folk relateret til den farmaceuti-
renere, mad aldrig bedre. Boliger er menneskelige egoer og på et ople- ske industri, anden industri, samt
store og lune; arbejdet er sikkert, og velsesmæssigt niveau hjulpet dem Den farmaceutiske industri drager statslige og private organisationer.
der er masser af fritidsaktiviteter. Så ud af vanskelige følelsesmæssige og tydeligvis fordel af panikken over Vi har brug for total gennemsigtig-
den frygt og angst, folk føler, mang- psykiske problemer. Selvfølgelig har COVID-19-pandemien. Kunne det hed og fuld adgang til al kommuni-
ler en god grund. Den ”farlige” Coro- nedlukningen også forårsaget reelle være, at lægemiddelfirmaerne har kation der involverer WHO, internt
na-virus giver folk en årsag til at væ- problemer; utallige familier er ble- påvirket, hvordan dødeligheden må- og eksternt. Mangel på åbenhed i
re lige så bange, som de psykologisk vet brudt, utallige hustruer og børn les, og hvordan statistikken fortol- organisationen har tidligere gjort
og eksistentielt allerede er. er blevet udsat for vold; utallige kes? Kunne kommercielle interesser det meget vanskeligt at undersøge
mennesker har dræbt hinanden og fra de farmaceutiske virksomheder, processerne i WHO (27-70).
endnu flere har begået selvmord, der producerer vacciner til verden,
Et andet psykologisk behov er beho- fordi de for eksempel er gået ban- påvirke den måde, hvorpå Verdens-
vet for at hjælpe andre og føle sig kerot. Utallige mennesker har mi- sundhedsorganisationen (WHO) Verdenssundhedsorganisa-
værdifuld. Rigtig mange mennesker stet deres job eller i det mindste en opererer, og de oplysninger, rådgiv-
har været hjælpsomme under Coro- del af deres indkomst. Folk har ning og vejledninger WHO giver til tionen (WHO)
na-pandemien; medarbejdere har grædt fordi de ikke har fået lov til at verden? Ja, det er muligt, og det
elsket at tage sig af at sikre afstan- besøge deres syge og gamle pårø- kunne forklare, hvordan hele Coro- Verdenssundhedsorganisationen
den mellem kunderne i butikkerne, rende, som ofte har døet alene, na-alarmen og panikken startede. (WHO) guider verden gennem Coro-
folk har opført sig ansvarligt og und- uden at de der elskede dem har Cochranebevægelsen, hvor tusinder na COVID-19-pandemien, men er
gået at inficere hinanden ved flittig kunnet side ved deres side. af læger og forskere begyndte at la- WHO objektiv, neutral og videnska-
brug af hånd-desinfektion, ansigts- Hvis du ser på det hele med ud- ve ny statistik over de gode og dårli- belig, så vi kan stole på WHO’s vej-
masker osv. Folk i Tjekkiet har syet gangspunkt i forståelsen af, at Coro- ge virkninger af medicin, kom fra ledning? Hvordan kommer WHO til
ansigtsmasker til hinanden, da de na COVID-19 bare er en almindelig forståelsen af, at interesser gør me- at erklære en verdenskatastrofe,
var udsolgt i butikkerne. På så man- forkølelse, ser du kraften i det socia- dicinsk statistik upålidelig (132-137). uden at have meningsfulde data at
ge måder har folk været hensynsful- le teater og så forstår du også den Jo stærkere interessen er, desto basere en sådan erklæring på? WHO
de og hjælpsomme overfor hinan- glæde, som mange mennesker føler mindre kan du stole på dataene. løber virkelig med rygter. Farlighe-
den. Tænk bare på for gode folk har ved at deltage i det. Mange menne- den af COVID-19 er ganske enkelt
været til ikke at besøge de svage, sy- sker har bygget et helt nyt ego op Hvis der er penge involveret, skal du noget WHO bare har fundet på. Det
ge og ældre mennesker. Vi har at omkring Corona-pandemien. Disse være særlig skeptisk. En medicinsk er ren misbrug af autoritet.

106 107
formuleret rapport, på at WHO er på sin plads. Hvorfor anbefaler svarlig på dette tidspunkt. I stedet
”Farligheden af CO- blevet privatiseret, og så dette som WHO verden at dokumentere døde- flød milliarder af dollars til medici-
den virkelige årsag til alle proble- ligheden af Corona
​​ på denne måde? nalindustrien.
VID-19 er ganske enkelt merne (28, 68). I løbet af 2010 fort- Ønsker WHO, at Corona-infektionen
noget WHO bare har fun- satte situationen med at udvikle sig skal se farligere og meget mere Undersøgelser lavet i årene efter
det på. Det er ren misbrug og blev til en medicinsk skandale dødbringende ud end den er? 2009 af, hvad der dengang blev
af autoritet.” uden fortilfælde (27-70). Ineffektive Spørgsmålet er, om WHO kunne ha- kendt som den største WHO-skan-
og farlige vacciner for milliarder af ve en sådan interesse? dale nogensinde, viste, at den far-
dollars blev sendt til destruktion. maceutisk industri var dybt involve-
Vi så under Svineinfluenza-pande- Nære og hemmelige forbindelser Igen, når vi kender de nære bånd ret i WHO, og på mange måder
mien i 2009 en meget tæt tilknyt- mellem WHO og den farmaceutiske mellem den farmaceutiske industri havde påvirket WHO’s adfærd (27-
ning mellem WHO og de farmaceuti- industri, som producerer vacciner- og WHO, er det let at gætte, hvad 70). Wodarg sagde dengang: ”WHO’s
ske virksomheder; især de ne, blev afsløret. Den danske avis der sker: Det er en stor skræmme- ”falske pandemi” influenzakampag-
virksomheder, der producerer vacci- ”Information” fandt ud af, at fem kampagne til hele verden, som skal ne er en af århundredets
​​ største
ner (27-70). Med en sådan tilknyt- forskere, der var involveret som motivere ethvert land til at købe medicinske skandaler”, og ”Erklærin-
ning, er vi nødt til at være meget centrale rådgivere af WHO under vacciner af de farmaceutiske indu- gen af en
​​ pandemi alarm må ikke
forsigtige, når vi skal fortolke de op- skandalen, var blevet betalt omkring strier. WHO er næppe objektiv, men være under indflydelse fra medici-
lysninger, som WHO giver os. Vi er syv millioner euro af vaccineindu- biased her; WHO’s forhold til den nalindustrien” (37).
nødt til at være skeptiske og tilbage- strien (27-70). farmaceutiske industri og WHO’s
holdne med at følge instruktionerne sponsorer har sandsynligvis spillet Hvis du ser, hvad WHO foreslår,
til udarbejdelse af de nationale sta- ”Den danske avis Infor- en rolle. Men det er gætteri. Vi har som i kommunikéet formuleret d.
tistikker, fx angående faren og dø- brug for at vide hvad der er foregå- 13 april 2020, er det oplagt, at dags-
deligheden for Corona-virus CO-
mation fandt, at fem for- et og vi har derfor brug for en me- ordenen er at sælge vacciner mod
VID-19. For at bedømme skere, der var i­ nvolveret i get grundig og tilbundsgående un- almindelig forkølelse. Her sagde
troværdigheden af WHO er vi nødt at rådgive WHO ­­­­­­under dersøgelse af WHO. WHO’s generaldirektør Tedros Ad-
til at se nøje på WHO’s tidligere skandalen, var blevet betalt hanom Ghebreyesus i en virtuel bri-
handlinger, især i år 2009 under Svi- Vi oplevede at blive totalt vildledte i efing fra Genève: ”Vores globale for-
neinfluenza-pandemien, og de æn-
­omkring syv millioner euro 2009 med Svineinfluenza-skanda- bundenhed betyder at der er risiko
dringer i WHO, der er sket siden da. af v­ accineindustrien.” len. Talrige lande blev narret til at for genindførsel og genopblussen af
købe ubrugelige og unødvendige COVID-19” og ”I sidste ende er det
I 2010 var en række repræsentanter vacciner mod en meget mild influ- nødvendigt at udvikle og levere en
fra regeringer over hele verden så- Desværre ser det ud til, at verdens enza. Kunne Corona COVID-19 alar- sikker og effektiv vaccine for at
vel som en række internationale or- regeringer har glemt, hvad der ske- men være bare en anden Svineinflu- standse spredning af smitten”(138).
ganisationer, herunder Europarå- te i 2009; WHO møder kun lille skep- enza skandale? Mange lande som fx Fra alt vi ved, er dette både unød-
det, enige om, at WHO havde sis, og ofte præsenterer medierne Norge købte dengang to portioner vendigt og meningsløst, og da al ke-
forårsaget en international panik og og politikere resultaterne fra de pr. borger; Danmark købte en porti- misk medicin, også vacciner, har bi-
katastrofe ved at erklære den milde- WHO-styrede nationale statistikker on per borger. Denne vaccine blev virkninger, er det også skadeligt.
ste influenza nogensinde, A / H1N1 som den højeste sandhed. Både po- aldrig brugt, og regeringen var hur-
”Svineinfluenza”, for at være en pan- litikerne og de store medier burde tig til at glemme denne pinlige fejl. Det, vi står overfor i dag, kan være
demi truende menneskeheden. være loyale over for fædrelandet, og Af politiske grunde blev skandalen præcis det samme som det vi så i
Europarådet påpegede, i en alvorlig intelligent kritik havde derfor været tysset ned, og WHO ikke holdt an- 2009, bare i en meget større skala,

108 109
og meget bedre planlagt. Igen, som sælge hans vacciner? Eller er Bill Ga- enormt store og magtfulde medici- Kan vi undgå, at verden bliver en
sagt, sagen kræver en grundig un- tes naiv og bliver udnyttet af medici- nalvirksomheder, sammen med an- enhed i et sådant omfang, at den
dersøgelse. nalindustrien i hans gode tro og vilje dre globale aktører, der tager kon- kan kontrolleres og overtages af en-
til at hjælpe? Ser vi fælles interesser trol over verden og dens nationer keltorganisationer og virksomheder
WHO har åbnet for samarbejde med mellem Gates og medicinalbranchen, (27-70). Når virksomheder til stadig- eller industrikomplekser (som det
private virksomheder, og Linda og der begge går med en stor plan om hed vokser sig større og bliver mul- medico-industrielle kompleks, hvor
Bill Gates Foundation har doneret ære og rigdom? Vi kender alle det tinationale, kommer der et punkt, lægerne og alle de store lægemid-
milliarder af dollars til WHO; kan gamle ordsprog, at ”Vejen til helvede hvor magtbalancen tipper; magten delfirmaer finder sammen, drevet af
dette påvirke, hvordan WHO har er brolagt med gode intentioner”. glider fra at være i hånden på en na-​​ de enorme indtægter fra komplek-
rådgivet verden under CO- tionale politikere, til at være i hån- set)? Kan vi stoppe udviklingen mod
VID-19-pandemien? Bill Gates siger i Det er måske også nyttigt at vide at den på lederne
​​ af verdens store en politisk og økonomisk sammen-
et nyligt tv-interview (75), at han har COVID-19 pandemien allerede er virksomheder. Hvis Wodarg, Bhakdi smeltet verden under kontrol af de
investeret milliarder af dollars i vac- blevet fulgt af en p
​ engeindsamling og Ioannidis har ret, kunne vi reelt store virksomheder? Det ser ud til at
cineindustrien. Så Bill Gates taler ud fra WHO, som man kan læse i have denne nye verdensorden her være hvor verden går hen. Der er
fra sine egne interesser, ikke fra et WHO-kalenderen: “13. marts 2020 og nu, i dag, og dette er ekstremt mange spørgsmål og få svar.
objektivt og neutralt, uvildigt sted, blev ”COVID-19 Solidarity Response problematisk. Og eftersom denne
det er meget vigtigt at huske. Fund” lanceret for at modtage dona- udvikling har været på vej længe er
tioner fra private, selskaber og insti- det også besynderligt at vore politi-
Spørgsmålet er, om Bill Gates ser tutioner” (139). Som nævnt ovenfor kere ikke har kunnet forudse, at det Diskussion
WHO som markedsføringsplatform kan det også være, at WHO handler ville ske en dag.
for sine vacciner. Det kan også være i egen interesse for fundraising. Det er tid til at undersøge, hvad vi
omvendt; at folk bruger det faktum, En central kritik rejst af blandt an- ved med sikkerhed, og også nøje
at Gates’ største ekspertiseområde dre den danske professor og tidlige- undersøge kilderne, som vi får vo-
er computere og ikke biologi, til at En ny verdensorden? re direktør for Nordic Cochrane In- res viden fra. I vores kultur deler vi
narre ham med historier om ”den stituttet Peter Gøtzsche (som han en masse information, der tager
farlige virus” med det formål at få Har vi en ny verdensorden, hvor de fremsatte inden han blev fyret, fordi form af tro (82). Vi mener, at viden-
ham til at investere sine penge i de- private virksomheder er blevet så han åbnede munden) er, at medici- skaben bringer sandhed, men
res brancher. magtfulde, at de har taget føringen i nalindustrien varetager sine egne grundlaget for videnskab er også
verden, og dermed afsluttet natio- økonomiske interesse på en uetiske tro. Selv grundlaget for matematik
Vi ved for lidt om lobbyismen fra virk- nalstaternes suverænitet, og på den måde; man manipulerer ofte med er overbevisninger, kaldet aksio-
somhederne og rige personer som måde reelt nedlagt demokratiet, som forskningsdata og konklusioner, og mer. De er undertiden nyttige, men
Gates imod WHO til at give et svar på vi kender det? Hvis Wodarg, Bhakdi meget ofte ser man bort fra menne- de er aldrig helt sande. Vi kan ikke
det spørgsmål; det er dog velkendt, og Ioannidis har ret, er hele Corona skers behov og rettigheder. Hertil erstatte vores sunde fornuft, vores
at medicinalindustrien har tusindvis COVID-19 så sådan en ”hype”, plan- kommer dårlige forretningsmane- følelse af rationalitet og sandhed,
af lobbyister, hvoraf mange er rettet tet i det internationale samfund gen- rer, samt at man ofte ignorerer og vores jordbundne, fattede sind og
mod regeringerne og de overnatio- nem WHO af mennesker og organi- overtræder både nationale og inter- fornuft, vores direkte syn på og er-
nale sundhedsmyndighedsorganisa- sationer med interesser? nationale love (134-136). faring af verden, med videnskabe-
tioner som netop WHO. lig, boglig viden.
En naturlig mistanke i betragtning af Kan vi stoppe denne udvikling mod
Er Bill Gates skyldig i at manipulere Svineinfluenza skandalen er, at CO- en ny verdensorden, hvor penge, og Meget mindre kan vi gøre det, hvis
WHO til at skabe en panik, der vil VID-19 pandemien handler om at de ikke mennesker, hersker? de mennesker, der skriver de bøger

110 111
og artikler vi læser, bliver betalt for demier. Desværre har WHO været i Infektionen med Corona-virus er Dør folk? Ja selvfølgelig; meget sva-
at gøre hvad de gør, sige hvad de si- stand til at kontrollere både den må- den samme som forkølelse; Coro- ge og meget gamle mennesker, der
ger og tænke hvad de tænker. de, de nationale statistikker over na-virus har muteret flere gange allerede er meget syge, kan dø nog-
Corona-dødelighed skabes på, og hvert eneste år og skabt epidemier le få uger tidligere, hvis de bliver
Tro er, hvad vores fælles virkelighed den måde, hvorpå de fortolkes, hvil- igennem måske en million år, uden smittet med Corona-virus, i forhold
er baseret på, vores samfund og vo- ket har ført til massiv fejlinformation nogensinde at true vores liv eller ek- til hvis de ikke havde pådraget sig
res kultur. Men tro er ikke sandhed, om Corona COVID-19-dødeligheden. sistens (se figur 11). COVID-19 er ik- en forkølelse. Det er faktisk faren, vi
det er stadig kun tro. WHO har sagt, at det er 3,4 % af de ke anderledes. Men selvfølgelig er taler om her. Det er, hvad vi sætter
inficerede dør af Corona. Sandheden det kliniske billede af en Corona-in- verden på den anden ende for at
Noget, der er indlysende for alle, der ifølge Wodarg, Bhakdi og Ioannidis fektion helt nyt, fordi folk for første undgå. Massehysteri, massepsyko-
har brugt en del år på medicinsk er, at det er 0,01 % af de inficerede gang i historien nu tror, at en almin- se, massepsykogen sygdom, kald
forskning er, at overalt, hvor der er mennesker, der dør, og disse men- delig forkølelse kan dræbe dig. det hvad du vil, men det er, hvad vi
store økonomiske interesser, er der nesker i gennemsnit er over 80 år har med at gøre her.
manipulation, forvrængning af infor- gamle og har mindst en alvorlig syg- De søger læge og bliver indlagt, be-
mation, og fejlagtige fortolkninger; dom i forvejen, ofte to eller tre. finder sig omgivet af katastrofepro-
fordi det simpelthen er for fristende cedurer, får lægemidler og bliver ”Massehysteri, massepsy-
for os mennesker at gå efter penge- Men den falske nyhed om, at Coro- behandlet af paramedicinere i rum-
ne i stedet for efter sandheden. na COVID-19-dødeligheden er på 3,4 dragter; de bliver isoleret fra deres
kose, massepsykogen syg-
%, er blevet spredt af myndigheder familie og venner; de behandles dom, kald det hvad du vil,
Meget få virksomheder driver ver- verden over til næsten hvert eneste som om de havde en sygdom, der men det er, hvad vi har
den i dag, og de bliver mere magt- menneske på planeten Jorden. Den var værre end ebola. Selvfølgelig fø- med at gøre her.”
fulde for hver dag (141-143). En af falske statistik giver indtryk af, at vi ler de sig dårlige under de omstæn-
de største og rigeste industrier i dag står over for en dødelig, ny virus, en digheder. Derfor får de behandlin-
er den meget kritiserede medicinal- type virus, vi er nødt til at frygte, og ger som ilt og respirator, Det spørgsmål, der kommer frem i
industri (27-70.132-137, 143). som kunne gøre en ende på vores beroligende midler, sovepiller osv. tankerne i denne situation er:
kultur. På den anden side fortæller De får også ofte hospitalsinfektio- Hvordan kunne verden blive så
Vi lærte desværre af Svineinfluenza vores tre whistleblowers Wodarg, ner, som enhver anden, der bliver skør? Hvordan kan så mange men-
pandemien i 2009, at medicinalin- Bhakdi og Ioannidis os, at der sim- indlagt, og så får de ofte bivirkninger nesker pludselig tro på sådan en
dustrien har taget kontrollen over pelthen ingen data findes til at bakke fra de stærke lægemidler, de så må løgn, i en sådan konstruktion, der
Verdenssundhedsorganisationen en sådan erklæring op (1-2 2). Der er indtage. Igen tror folk, at det, de fø- naturligvis tjener medicinalindustri-
(WHO) (27-70). Wodarg sagde den- overhovedet ingen videnskabelig ler, kommer fra den dødbringende ens interesser? Er det fordi det
gang som nævnt at WHO’s falske in- grund til at tro på denne dødelighed. Corona smitte, de har pådraget sig. samtidig tjener forskerne og deres
fluenza-pandemi var e ​ n af å
​ r- Statistikkerne er lavet på en sådan organisationer som har brug for fi-
hundredets største, medicinske måde, at Corona-virussen ser farlig Naturligvis er det kliniske billede nansiering, politikerne i deres be-
skandaler. Han talte modigt fra sit ud; men det er manipulation, og vi af forkølelse anderledes under så- hov for magt og medierne i deres
hjerte. Den kommercielle interesse falder for det, fordi vi er naive, ukriti- danne omstændigheder! Vi er psy- behov for gode historier? Måske har
for vacciner er så stærk, og båndene ske og bange. Vi burde virkelig stop- kofysiske væsener, og vi har stær- jordens mennesker endda behov
mellem medicinalindustrien og pe med at tro blindt på WHO’s ud- ke psykosomatiske reaktioner på for noget nyt, nogle ændringer, no-
WHO er så stærke, at du ikke længe- sagn, og forstå, at WHO ikke er frygt og negativ tro, som videnska- get variation i et liv, der har været
re kan stole på de oplysninger, der objektiv, hvilket selv præsident ben tydeligt har vist os de sidste fi- for kedeligt, for begivenhedsløst og
kommer fra WHO vedrørende pan- Trump nu har indset. re årtier. for forudsigeligt?

112 113
Derudover, hvordan kunne det vig- ønsket at skabe, for at malke dig og Kejseren dirrede, for han havde mere panik end den internationale
tigste spørgsmål i vores tid, nemlig dit land, nøjagtigt som den dumme mistanke om, at de havde ret. Men Verdenssundhedsorganisation
spørgsmålet om global bæredygtig- kejser i H.C. Andersens (1805-1885) han tænkte: ”Optoget er nødt til at (WHO). Hvis H stod for Hysteri, ville
hed, pludselig glemmes fra den ene berømte eventyr (140): fortsætte.” Så han gik nu mere stolt det passe som fod i hose.”
dag til den anden, bare fordi en al- end nogensinde, og hans adels- Apfel 2020 (119).
mindelig forkølelse spreder sig, som mænd holdt slæbet højt, der over-
det har gjort hvert år i årtusinder? Vi Så gik kejseren i optog under hovedet ikke fandtes.” ”Da vi var børn, var den katastrofe vi
er nødt til at forstå, at vores moder- var mest bekymrede for, en atom-
sin pragtfulde baldakin. Alle i
ne kultur er blevet en kollektiv Oplysninger er altid fordrejede, når krig. Derfor havde vi en tønde nede
drøm; indholdet af denne drøm le- gaderne og vinduerne sagde: der er interesser involveret. Jo stær- i vores kælder, fyldt med dåser mad
veres af autoriteter og myndighe- ”Åh, hvor fine kejserens nye kere interessen er, jo større er for- og vand. Da atomangrebet kom,
der, der taler til os gennem medier- klæder er! Passer de ham ik- drejningen. Udforsk denne gamle skulle vi gå nedenunder, gå ned og
ne. På en måde gentager vi sandhed for dig selv. Lad ikke medi- spise af den tønde. I dag ser den
ke perfekt? Og se hans lange
kollektivt vores barndom, hvor vi cinalindustrien, WHO og politikerne største risiko for global katastrofe
lod vores forældre fortælle os sand- slæb!” Ingen ville tilstå, at de skabe en ny verdensorden sammen, ikke sådan ud (se figur 15). I stedet
heden om verden og lod dem skabe ikke kunne se noget, for det baseret alene på din frygt. ser det anderledes ud (som vist i fi-
vores idé om virkeligheden. Vi våg- ville bevise at de var uegnet gur 16). Hvis noget dræber over 10
nede aldrig op, vi voksede aldrig op, Vi er for nyligt brudt fri af 1,000 års millioner mennesker i de næste årti-
til deres job, eller bevise at de
vi fandt aldrig vores selvstændige slaveri fra kirken og de feudale kon- er, er det mest sandsynligt en me-
øjne på verden. var et fjols. Intet kostume, ger. Mennesket står i dag på kanten get smitsom virus snarere end en
som kejseren havde båret før, af ​​en vidunderlig ny tid med demo- [atom]krig. Ikke missiler, men mi-
I vores sult efter komfort og en var nogensinde en så fuld- krati og åndelig frihed. Lad os ikke krober” sagde Bill Gates i 2015 (76), i
smertefri, let levevej, har vi helt igen falde i slaveri af uvidenhed og den periode, hvor han var ved at in-
stændig succes.
glemt vores indre visdomskompas; vi ydre autoritet. Prisen for den illusi- vestere milliarder af dollars i vacci-
har mistet vores sunde fornuft, vores on, vi nu deler kollektivt, er allerede neindustrien (75).
følelse af hvad der er sandt og hvad ”Men han har ikke noget på” enorm; og hvis vi ikke bryder trold-
der ikke er. Corona COVID-19-histori- sagde et lille barn. dommen, betaler vi alle prisen i
en har lært os, at vi bekræfter hinan- form af en ny industristyret ver-
Har du nogensinde hørt en
den i vores kollektive overbevisnin- densorden, som vil fortsætte i lang
ger, og når vi samlet handler efter sådan uskyldig snak? ”Sagde tid fremover.
hvad vi tror på, bliver overbevisnin- barnets far. Og en person hvi-
gerne endnu mere solide. skede til en anden, hvad bar-
Konklusioner
net havde sagt,” Han har ikke
Når vores autoriteter får alle til at
handle på disse overbevisninger, noget på. Et barn siger, at ”At tvinge millioner af mennesker til
bliver de etableret som den højeste han ikke har noget på. ” at blive hjemme under trusler om
sandhed. Historien gentager sig straf er vejen til et Big Brother-her-
selv. Wodarg fortæller os: Kejseren redømme. Det er ikke tilfældigt, at
”Men han har ikke noget
er nøgen! Du og hele verden er ble- magtsultne Eurokrater har været
vet narret. Og du har været et for let på!” råbte hele byen. hurtige til at følge det eksempel,
Figur 15. Ifølge Bill Gates er dette ikke længere
en alvorlig trussel mod menneskeheden: Atom-
offer den illusion, som nogen har som Kina har sat. Og hvem driver krigen. . .

114 115
WHO finder på den måde en døde- som igen behandles med medicin undgå at blive inficeret. Der er ingen
lig der er 340 gange for stor. med bivirkninger, og herved øges måde, du kan undgå at få infektio-
dødeligheden. Selv unge menne- nen på, hvis du bor i en by, men
WHO ignorerer alt vi allerede ved sker kan dø, selv om det dog er mest sandsynligt er det at du ikke
om Corona vira, og alle de veletab- yderst sjældent. engang vil bemærke det, da ca. 99%
lerede traditionelle statistiske oplys- af infektioner er subkliniske. Der er
ninger om forkølelse og influenzaer, På denne måde har verden bekræf- ikke behov for lukkede grænser,
vi også har adgang til. WHO ignore- tet sig selv i illusionen om en døde- lock-downs, lukkede restauranter,
Figur 16. I stedet skal vi frygte Corona og Influ- rer også de veletablerede og pålide- lig pandemi, som simpelthen aldrig arbejdspladser, skoler osv.
enzavirus ... De er meget farligere. Men det er lige statistikker om dødelighed i be- har eksisteret. Mange af de patien-
ikke det, som videnskabsfolkene tror.
folkningen, som vi også har adgang ter, der finder ud af at de er infice- At få COVID-19-infektionen vil styr-
til, således at der skabes et billede ret med Corona-virus, tror på den ke immunsystemet, så man også
af en dødelig pandemi, der i hen- dystre WHO-dødelighedsstatistik; og bliver immun over for der næste
Under Corona COVID-19 (SARS- hold til videnskaben slet ikke findes. er man overbevist om, at man lider forkølelsesvirus man møder. Hver
CoV-2) pandemien står vi over for Kort sagt, WHO følger eller skaber af en dødelig sygdom, fremviser sund bærer spreder den ufarlige
en global katastrofe, der tilsynela- et rygte, der blot og bart er en på- man ofte et klinisk billede, som ikke COVID-19-virus til utallige andre
dende er forårsaget af et nyt døde- stand helt hen i vejret, fuldstændigt ligner forkølelse, men en ​​ ny, mere mennesker gennem små bitte drå-
ligt virus, som hele verden forsøger uden videnskabeligt grundlag. alvorlig sygdom. ber (4-0,01 m), vi udånder. Det
at håndtere efter advarsel fra Ver- hjælper ikke nødvendigt at bruge
denssundhedsorganisationen om Desværre har verdens politikere re- Hvis vi tager hensyn til, hvad vi vi- ansigtsmaske, da en ansigtsmaske
en dødelighed på 3,4%. Tre førende ageret på WHO-kampagnen, som denskabeligt ved om psykosomatik, ikke kan filtrere så små dråber. Der
eksperter i infektionssygdomme, om den var sand, hvilket skaber er der ingen tvivl om, at denne nye er ganske enkelt ingen måde, hvor-
Wodarg, Bhakdi og Ioannidis, me- massiv frygt i befolkningen, som nu symptomatologi er skabt af panik- på man kan undgå at få COVID-19
ner, at vi fortolker statistikken fejl- er kommet til at tro, at vi står over ken i samfundet, der rammer de infektionen på, hvis man bor i en
agtigt, og at hvad vi står over for er for en dødbringende ny virusinfekti- sårbare patienter hårdt; og ikke af by eller bare kommer der af og til.
en misinformationskampagne, ikke on, der kan sende os alle i respira- den nye Corona COVID-19 (SARS- Derfor er der ikke behov for hygiej-
en farlig ny virus (1-22). tor. Massiv frygt forstærker sympto- CoV-2) forkølelsesvirus, som er fuld- niske og antiseptiske procedurer
merne på Corona COVID-19 stændig harmløs. for at forsøge at undgå COVID-19
Vi har vurderet at whistleblower’nes patienter kraftigt, især hos modta- smitte.
udsagn er korrekte: WHO tæller gelige, letpåvirkeligt individer. Da der ikke er nogen farlig virus i
Corona dødstallene forkert op, idet COVID-19-pandemien, kan vi alle Der er ikke behov for medicin eller
WHO bruger patientdødstallet for Dette sker af velkendte, psykoso- bare vende tilbage til vores normale vacciner mod COVID-19; en vaccine
de Corona-positive (”Case Fatality matiske årsager: Hvis du tror, du ​​ livsførelse. Det verdensomspæn- har bivirkninger, og et generelt, glo-
Rate”) som udtryk for Corona døde- har en dødelig infektion, og alle, in- dende Corona massehysteri må balt vaccinationsprogram imod den
ligheden (”Mortality Rate”), hvilket er klusiv din egen læge samt hospita- slutte nu. Det er ikke nødvendigt at harmløse COVID-19 virus, som fore-
forkert. WHO optæller ”patienter let bekræfter dig i troen, er det kun holde fysisk afstand til andre men- slået af WHO vil ikke gavne, men
døde MED Corona” hvor man burde naturligt, at du får det dårligt. Hvis nesker på grund af COVID-19 - det kun skade utallige mennesker.
tælle ”patienter døde AF Corona”, og du har det dårligt på hospitalet, bli- er ikke farligt, selv for meget gamle
WHO ignorerer det store mørke an- ver du behandlet. Indlæggelse og mennesker, hvis de ikke allerede De politikere og medier, der er an-
tal COVID-19 inficerede, hvorved der især medicinsk behandling med re- har en alvorlig sygdom, der truer svarlige for verdens sørgelige til-
indføres en fejl af enorm størrelse. spirator, giver hospitalsinfektioner, deres liv. Det er ikke nødvendigt at stand, må nu gøre deres allerbedste

116 117
for at reparere den skade, de har Corona COVID-19 dødeligheden, ef- kumenteret ikke har nogen væsentlig hedsorganisationen (WHO) og i
forårsaget ved ukritisk at tro Ver- terfulgt af anbefalinger om global (signifikant) effekt, men som har stedet oprette nationale rådgiv-
denssundhedsorganisationen vaccination – vaccination af alle meget betydelige, skadelige bivirk- ningskommisioner inden for de
(WHO) udsagn om COVID-19s farlig- mennesker på planeten! - imod en ning (137), og som derfor ikke skulle nødvendige medicinske områder.
hed og følge WHOs råd. totalt ufarlig forkølelse. være på markedet. Heller ikke her Pladserne i rådene bør besættes
har kritik ført til nogen ændring af af folk der er veluddannet i viden-
Vi har set et WHO, der ikke fortryder WHO’s adfærd. skabelig metode, og som er uden
Der er brug for en fælles, øjeblikkeli- eller undskylder sine handlinger ef- nogen som helst tilknytning til me-
ge og energisk bestræbelse på ver- ter at korruptionen blev dokumen- Ligeledes er WHO’s anbefaling af dicinalindustrien, og som heller ik-
densplan med fokus på at rette tin- teret i 2009 i den største skandale i Chlorokin og andre lægemidler til ke tidligere har haft tilknytning til
gene op igen, så vi undgår varig WHO’s historie; vi så hverken nogen behandling og forebyggelse af Coro- medicinalindustrien.
skader på verdens befolkning, ver- ændring i WHO’s opførsel eller i den na COVID-19 meningsløse og farlige
dens økonomi og den globale men- måde WHO var organiseret eller og uden videnskabeligt grundlag (2). Ved behov for en international
neskelige omgangskultur. struktureret på, som en konsekvens Ifølge Wodarg, forventes WHO’s an- indsats inden for de forskellige
af skandalen. befaling af brugen af Chlorokin at sundhedsområder, anbefaler vi, at
blive fulgt i Afrika, hvor det vil forår- der udarbejdes internationale ad-
Det er trist at se at WHO intet har sage massive skader på befolknin- hoc-udvalg med deltagelse af de
Anbefalinger gjort for at skabe mere åbenhed og gen (2). førende forskere på de respektive
gennemsigtighed, hvilket fortsat gør områder; disse udvalg bør kun ek-
Verdenssundhedsorganisationen det meget vanskeligt for offentlighe- Det ser ud til at være en kendsger- sistere, indtil problemet er løst, og
(WHO) har for mere end et årti si- den, medierne og medlemslandene ning, at dødeligheden af Corona-vi-
​​ udvalgets opgave skal være snæ-
den åbnet op for privat finansiering at kontrollere WHO for korruption rus COVID-19 (SARS-CoV-2) ikke er ver og veldefineret.
og sponsorater, hvilket har gjort og anden uetisk og upassende op- 3,4 %, som WHO har sagt gennem
samarbejdet mellem private virk- førsel. Dette betyder, hvilket er af- hele pandemien, men 0,01 %, eller Al kommunikation skal være of-
somheder og WHO meget tættere. gørende vigtigst, at der stadig ingen en faktor 340 mindre end hvad fentlig, og projektets økonomi bør
Desværre har dette givet os en offentlig kontrol er af WHO’s viden- WHO siger. styres af fagfolk, der overhovedet
sundhedsorganisation, der er kon- skabelig kvalitet og WHO’s videnska- ikke har interesser i sagen og som
trolleret af de velhavende og magt- belige grundlag for handlinger og Det er på tide at holde WHO ansvar- også er uden forbindelse til aktø-
fulde spillere omkring WHO, som vi anbefalinger. lig for den globale krise vi har i dag, rer med interesser. Kun på denne
har set mange eksempler på. Et vig- som den ukorrekte information om måde kan vi sikre os, at videnskab
tigt eksempel er Svineinfluen- I forhold til anbefalinger af lægemid- COVID-19 til medlemslandene og of- og ikke penge og politik sætter
za-skandalen i 2009, et andet er at ler og vacciner er det særlig vigtigt at fentligheden har forårsaget. Der er dagsordenen for medicinen.
WHO i løbet af det sidste årti syste- have et videnskabeligt grundlag at ingen tvivl om, at WHO har udspillet
matisk har fulgt de industrielle data bygge på, eftersom patienterne får de sin rolle som en vis, global guide in- Det er vigtigt at understrege, at
for lægemidler og vacciner i sine an- forkerte lægemidler, hvis industriens den for sundhedsområdet. Præsi- lægemiddelindustriens rolle i
befalinger, i stedet for uafhængige data for lægemidlerne lægges til dent Trump har allerede erkendt den globale Corona COVID-19
undersøgelser af højere kvalitet grund, som talrige gange påpeget af dette og her i 2020 annulleret USA’s krise på dette tidspunkt er
(137); nu ser vi, i hvert fald i henhold Cochrane forskerne. Vi har set at bidrag til WHO-budgettet. ukendt. Vi anbefaler en grundig
til vores tre whistleblowers, endnu WHO er fortsat med at anbefale bru- undersøgelse af WHO for at se,
et eksempel på massiv og systema- gen af mange
​​ typer af lægemidler, Vi anbefaler medlemslandene øje- om vi igen er blevet ofre for svig
tisk fejlinformation til verden om som talrige Cochrane-reviews har do- blikkeligt at nedlægge Verdenssund- og korruption.

118 119
ge og Norge, hvor nationale stati- ta giver os et endeligt tal for CO-
stikker er pålidelige . VID-19 dødelighed på 0,02-0,07 %.

Den 15. marts 2020 havde vi nok Data fra de nordiske lande viser, at
data fra Danmark, Norge og Sverige Corona Virus COVID-19 slet ikke er
til at foretage en valid analyse af dø- forskellig fra den sæsonbestemte
deligheden af COVID-19,
​​ og vi fandt forkølelse, vi har hvert år med en dø-
følgende for de nordiske lande (se delighed på 0,01% -0,03% (p = 0,05),
tabel 1). Der er 3.154 mennesker, og er mindre farlig end influenza.
der blev testet og fundet positive Corona COVID-19-virussen er bare
for Corona; de fleste af disse men- forkølelse, og den er ikke farligere
nesker havde alvorlige symptomer end den altid har været.
og gik derfor til lægen eller blev ind-
lagt. Fra dette kan vi estimere det Den 18. april 2020 var vi i stand til at
Tabel 1. Dødeligheden af COVID-19
​​ er 0,02-0,07 % baseret tal fra de nordiske lande (2). Da data for
reelle antal inficerede til 9.000- kontrollere dette resultat igen ved
dødeligheden for Sverige og Norge sandsynligvis er faktor tre for høj, er estimatet for dødeligheden
af ​​Corona COVID-19 dog fortsat 0,01-0,03 %, se teksten. 30.000. Det officielle antal døde fra hjælp af de nationale dødsårsags-
Corona-virussen i de tre nordiske statistikker fra Danmark Statistik, på
lande er ni, hvilket giver os en døde- et tidspunkt, hvor de nationale eks-
lighed på 0,03-0,01 %. De døde var perter i Danmark er enige om, at
gennemsnitligt 82 år. Vi står over for pandemien er overstået, og landet
et mønster med en forkølelse, og de langsomt åbner igen og afslutter
fleste almindelige forkølelser er fak- dens nedlukning. Konklusionen fra
tisk Coronavirus, så dette passer. statistikere er, at der ikke er nogen
Vi foreslår endvidere finansiering af “over-død” i Danmark i de første fire
psykosomatisk og psyko-immuno- APPENDIKS Men så er der optællingen. Vi ved måneder af 2020, hvor pandemien
logisk forskning, da en bedre for- fra Danmark, at ud af de tre døde, spredte sig i Danmark (71). Dette vi-
ståelse af forbindelsen mellem sind var der kun én, der døde, hvor Coro- ser tydeligt, at COVID-19 er en for-
og krop ved infektionssygdomme Beregning af COVID-19s na-virussen kunne have været en kølelse og ikke en dødeligt farlig ny
ville have gjort det lettere at forstå medfaktor; de to andre døde af ik- virus, som WHO i det sidste halve år
naturen af COVID-19
​​ symptomerne, dødelighed baseret på data ke-relaterede grunde (2). Vi har mis- har insisteret på uden at have no-
som blev væsentlig forstærket af fra de nordiske lande pr tanke om, at de var med i optællin- gen videnskabelige data til at bakke
frygt. Forståelse af dette tidligt kun- 15. marts 2020, opdateret gen af politiske
​​ grunde. Det samme op om dette. Nu har vi dataene, og
ne have forhindret mange af de er sandsynligvis tilfældet i Norge og nu ved vi det.
meningsløse og skadelige politiske 18 april 2020. Sverige, men vi er ikke i stand til at
tiltag, der har førte til den globale få oplysninger om de døde menne- De forholdsregler, der er truffet i
krise vi har i dag. sker der. Fra det, vi ved, foreslår vi, Danmark har ikke været i stand til at
Infektionen forårsaget af den nye at dødeligheden faktisk kun er 0,01- stoppe spredningen af virus, og det
Corona-virus SARS-CoV-2 er den 0,03 %. Vi taler således om en infek- var ikke hensigten med de forholds-
samme som forkølelse, og dødelig- tion, der i værste tilfælde skader regler; de forudsagte problemer
heden af COVID-19
​​ er 0,01-0,03 %, som en mild forkølelse gør det. Be- med et stort antal mennesker med
som nu er kendt fra Danmark, Sveri- regningerne baseret på de givne da- åndedrætsproblemer som overvæl-

120 121
Dr. Peer Eifler Prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.
dede hospitalerne og gav mangel på overensstemmelse med en række
respiratorer, kom aldrig. Det er der- lignende obduktionsundersøgelser, Dr. Shiva Ayyadurai Prof. MUDr. Robert Lischke, PhD.
for ikke muligt at forklare den lave der nu er kommet fra mange lande. Dr. Vibeke Manniche Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
dødelighed med de politiske handlin-
ger, der er truffet vedrørende Coro- Dr. Wolfgang Wodarg Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
na; grunden til, at ingen døde af Dr. Yanis Roussel Prof. Peter C Gøtzsche
Corona er, at virusset ikke er farligt. Anerkendelser I -
MUDr. Jaroslav Svoboda
Tak til alle whistleblowers
MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.
Listen af Corona Whistleblowers er
Vi ønsker at takke de følgende 46 Prof. DDr. Martin Haditsch langt fra komplet. Vi ønsker at ud-
COVID-19-dødelighed
læger og eksperter som under Prof. Dr. Carsten Scheller trykke vores taknemmelighed for
baseret på data fra 2019-2020 COVID-19 pandemien of- deres mod til at tale åbent imod
obduktionsundersøgelser fentligt har udtalt at de finder Coro- Prof. Dr. Jochen A Werner myndigheder i deres respektive lan-
28. april 2020 na COVID-19s dødelighed (”mortali- Prof. Dr. John lonannidis de, på et tidspunkt hvor de fleste
ty rate”) meget lav, omkring 0,01%, der sad inde med videnskabelig vi-
og langt lavere end den af WHO’s Prof. Dr. Matteo Bassetti den om Corona virus og COVID-19
Opdatering 28-04-2020. Prof Klaus påstående dødelighed på 3,4%: Prof. Dr. Pietro Vernazza pandemien ikke turde tale.
Püschel ved Universitätsklinikum
Hamburger-Eppendorf har gennem- Prof. Dr. Stefan Hockertz
ført obduktion af alle
​​ koronapositi- Prof. Dr. Sucharit Bhakdi
Dr. Bodo Schiffmann
ve patienter, der er døde i Ham- Anerkendelser II –
borg, og han fandt, at ikke var en Dr. David Katz Prof. Dr. Yoram Lass
eneste af disse
​​ patienter med CO- tak til fonde som har støttet
Dr. Else Smith Prof. Erich Bendavid
VID-19, der døde af Corona COVID mm.
19. Fra dette kan vi lære, at den san- Dr. Gérard Krause Prof. Frank Ulrich Montgomery
de dødelighed af Corona-virus er Prof. Hendrik Streeck
Dr. Heiko Schöning
mindre end en ud af 100.000 eller Den danske livskvalitetsundersøgel-
≤0,001%, hvilket er 10 gange mindre Dr. Jaroslav Belsky Prof. Jay Bhattacharya se, Forskningscenter for Livskvalitet
end whistleblowers’ estimat. Gen- Prof. Karin Mölling og Forskningsklinik for Holistisk Me-
Dr. Jenö Ebert
nemsnitsalderen for de døde Coro- dicin, Psykologi og Sexologi, Køben-
na patienter der blev obduceret var Dr. Joel Kettner Prof. Klaus Püschel havn, blev fra 1987 til idag støttet
80 år, og Püshel fandt at de havde Prof. Maria Rita Gismondo med bidrag fra Apotekerfonden af
Dr. Karl J Probs,
alle en eller flere alvorlige sygdom- 1991, De praktiserende lægers
me, der forklarede, hvorfor de dø- Dr. Leonard Coldwell Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. goodwill-fond, JL-Foundation, E. Da-
de. Det var ikke Corona CO- Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. nielsen and Wife’s Foundation, Em-
Dr. Mark Fiddike
VID-19-virus, der var dødsårsagen i merick Meyers Trust, Frimodt- He-
et eneste tilfælde. Prof Püschel kon- Dr. med. Claus Köhnlein Prof. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc., MBA eeken Foundation, Hede Nielsen
kluderer, at vi absolut ikke har no- Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., Family Foundation, Petrus Ander-
Dr. Michael T Osterholm
gen grund til at frygte, at virussen sens Fond, grossist CP Frederiksens
kan dræbe os. (144) Hans fund er i Dr. MUDr. Martin Balík, Ph.D. MBA Study Trust, Else og Mogens We-

122 123
REFERENCER 11. Bhakdi S. Youtube channel. URL: https://
dell-Wedellsborg’s Foundation, IMK www.youtube.com/channel/UCgjxQLD-
Almene Fond og IMK Erhvervs Fond. keoa-uJu4sE0eNrg.
Forskningen i livskvalitet og viden- 12. Bhakdi S. Corona crisis: Open letter to the
1. Wodarg W. Wikipedia. URL: https://en.wiki- Federal Chancellor by Prof. Sucharit Bhakdi
skabelig komplementær og holistisk
pedia.org/wiki/Wolfgang_Wodarg 2020 Mar 29 [Corona-Krise: Offener Brief an
medicin blev godkendt af Viden- 2. Wodarg W. Home page. URL: https://www. die Bundeskanzlerin von Prof. Sucharit Bhakdi
skabsetiske Komité for Københavns wodarg.com/. 2020 Mar 29]. URL:
of Frederiksberg Kommuner under 3. Frontal21 ZDF. Pulmonologist Wolfgang https://www.youtube.com/watch?v=LsExPrH-
numrene (KF) V. 100,1762-90, (KF) V. Wodarg now speaks LIVE about the effects of CHbw.
the corona virus. [Lungenfacharzt Wolfgang 13. Bhakdi S. Corona crisis: Professor Sucharit
100,2123 / 91, (KF) V. 01-502 / 93,
Wodarg spricht jetzt LIVE über die Auswirkun- Bhakdi explains why the measures are sen-
(KF) V. 01-026 / 97, (KF) V. 01-162 / gen des Corona Virus]. Frontal21 2020 Mar 10. seless and self-destructive 2020 Mar 19 [Coro-
97, (KF) V. 01-198 / 97, og yderligere URL: https://www.youtube.com/ na-Krise: Professor Sucharit Bhakdi erklärt
korrespondance. watch?v=hW4qzAPP5pU. warum die Maßnahmen sinnlos und selbstzer-
4. Frontal21 ZDF. Coronavirus - not worse störerisch sind 2020 Mar 19]. URL: https://
than a “severe flu”? [Coronavirus - nicht sch- www.youtube.com/watch?v=JBB9bA-gXL4.
limmer als eine “schwere Grippewelle”?] 2020 14. Bhakdi S. Sucharit Bhakdi - Corona Sup-
Mar 10. URL: https://www.youtube.com/ plement 1: Resilience of the Health System
Forfatternes erklæringer watch?v=7_uKN9vdigE. 2020 Mar 22. [Sucharit Bhakdi - Coro-
5. Rubikon. Dr. Wolfgang Wodarg on the coro- na-Nachtrag 1: Belastbarkeit des Gesundheits-
Alle relevante etiske retningslinjer na crisis (Easter 2020) [Dr. Wolfgang Wodarg systems 2020 Mar 22]. URL: https://www.
zur Corona-Krise (Ostern 2020)] 2020 April 13. youtube.com/watch?v=lJEJBKiBVlA.
er blevet fulgt; alle nødvendige IRB-
URL: https://www.youtube.com/watch?v=bZc- 15. Bhakdi S. Sucharit Bhakdi - Corona Crisis
og / eller etiske komitégodkendelser G_7k4LaM. Addendum 2 - Terror Scenarios from Italy
er opnået, og detaljer om IRB / til- 6. Radio München. COVID 19 - test is unspeci- 2020 Mar 22 [Sucharit Bhakdi - Corona-Krise
synsorganet er inkluderet i manu- fic - Dr. Wolfgang Wodarg. [COVID 19 - Test ist Nachtrag 2 - Schreckensszenario Italien 2020
skriptet. Alle nødvendige samtykker unspezifisch - Dr. Wolfgang Wodarg.] 2020 Mar 22]. URL: https://www.youtube.com/
Mar 27. URL: https://soundcloud.com/radio- watch?v=MARVdS-pHdQ.
fra patienter/deltagere er opnået,
muenchen/COVID-19-test-testet-alle-corona- 16. Wikipedia. John Ioannidis. URL: https://en.
og de relevante institutionelle for- viren-dr-wolfgang-wodarg. wikipedia.org/wiki/John_Ioannidis.
mer er arkiveret. Vi har fulgt alle re- 7. Frontal 21 ZDF. Coronavirus - no worse 17. Ioannidis JPA. A fiasco in the making? As
levante forskningsrapporteringsret- than a “severe flu” - Fact check. [Coronavirus - the coronavirus pandemic takes hold, we are
ningslinjer. Vi erklærer ingen nicht schlimmer als eine “schwere Grippewelle making decisions without reliable data, 2020
–Faktencheck] 2020 Apr 09. URL: https://www. Mar 17. URL: https://www.statnews.
konkurrerende interesser. Der blev
youtube.com/watch?v=cmohBuUvsLE. com/2020/03/17/a-fiasco-in-the-making-as-
ikke modtaget nogen ekstern finan- 8. LokalHeute TV. Stop the Corona Panic” - the-coronavirus-pandemic-ta-
siering til denne artikel eller forsk- Ex-Health Director Dr. Wolfgang Wodarg. kes-hold-we-are-making-decisions-without-re-
ningen bag det. [Stoppt die Corona-Panik” - Ex-Gesundheit- liable-data/.
samtsleiter Dr. Wolfgang Wodarg]. Interview, 18. Ioannidis JPA. Perspectives on the pande-
Dockumentation. 2020 Mar 17. URL: https://m. mic, Episode 1, 2020 Mar 26. URL: https://
youtube.com/watch?v=XnlT3rPNUp0. www.youtube.
9. Wikipedia. Professor Dr Sucharit Bhakdi. com/watch?v=d6MZy-2fcBw.
URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Sucharit_ 19. Ovalmedia. Professor Ioannidis from Stan-
Bhakdi. ford University on the uncertainty around
10. Bhakdi S. CV-9Teen. Open letter from Pro- corona and the situation in Italy, 2020 Apr 03.
fessor Sucharit Bhakdi to German Chancellor URL: https://www.youtube.com/watch?v=NPt-
Angela Merkel 2020 Mar 29. URL: https://www. wcbWUg2I.
youtube.com/ 20. Ioannidis J. Dr Ioannidis on why we don‘t
watch?v=CGCJEBh80gg&app=desktop. have reliable data surrounding COVID-19,

124 125
2020 Apr 03. URL: https://www.youtube.com/ 30. WHO swine flu experts ‘linked’ with drug 44. Law R. WHO and pandemic flu. There was 56. Galushko I. The reality behind the swine
watch?v=QUvWaxuurzQ. companies. BBC 2010 Jun 04. URL: https:// also no new subtype. BMJ 2010;340:c3460. flu conspiracy. RT 2009. URL: https://www.rt.
21. Hoover Institute. Questioning conventio- www.bbc.com/news/10235558. URL: https://www.bmj.com/content/340/bmj. com/russia/
nal wisdom in the COVID-19 crisis, with Dr. Jay 31. Bethge P, Elger K, Glüsing J, Grill M, Ha- c3460.long. reality-swine-flu-conspiracy/.
Bhattacharya 2020 Mar 31. URL: https://www. chenbroch V, Puhl J, et al. Reconstruction of a 45. Payne D. Tamiflu: The battle for secret 57. Voller L. Can we trust WHO? [Tør vi stole
youtube.com/watch?v=-UO3Wd5urg0. mass hysteria: The Swine flu panic of 2009. drug data. BMJ 2012;345:e7303 URL: https:// på WHO?]. Information 2009. URL: https://
22. Bendavid E, Bhattacharya J. Is the Coro- Der Spiegel Part 1 2010. www.bmj.com/content/345/bmj.e7303.long. www.information.dk/
navirus as deadly as they say? Current estima- 32. Bethge P, Elger K, Glüsing J, Grill M, Ha- 46. Watson R. WHO is accused of “crying wolf” debat/leder/2009/12/toer-stole-paa-who.
tes about the COVID-19 fatality rate may be chenbroch V, Puhl J, et al. Reconstruction of a over swine flu pandemic. BMJ 2010;340: c1904. 58. Mercola J. Major victory with swine flu
too high by orders of magnitude. Wall Street mass hysteria: The Swine flu panic of 2009. URL: https://www.bmj.com/content/340/bmj. scandal. Infowars 2009. Retrieved 2020-04-18
Journal 2020 Mar 24. URL: https://www.wsj. Der Spiegel Part 2 2010. c1904.long. from https://www.infowars.com/major-victory-
com/articles/is-the-coronavirus-as-deadly-as- 33. Ramesh R. Report condemns swine flu 47. Zarocostas J. Swine flu pandemic review with-swine-flu-scandal/.
they-say-11585088464. experts’ ties to big pharma. The Guardian panel seeks access to confidential documents 59. Rappoport J. A new giant vaccine scandal
23. Use Occam‘s razor to keep it simple. The 2010. between WHO and drug companies. BMJ exposes government lies and psyops. Jon Rap-
English Farm 2019 Aug 10. URL: https://the- 34. Ventegodt S. Why the Corruption of the 2010;340:c2792. URL: https://www.bmj.com/ poport’s Blog 2013. URL: http://flyingtigercomi-
englishfarm.com/ World Health Organization (WHO) is the big- content/340/bmj.c2792.long. cs.blogspot.com/
blog/use-occams-razor-keep-it-simple. gest threat to the World‘s public health of our 48. Neale T. World Health Organization scien- 2013/06/a-new-giant-vaccine-scandal-exposes.
24. Lovelae Jr B, Higgins-Dunn N. WHO says time. J Integrative Med Ther 2015;2(1):5. tists linked to swine flu vaccine makers. ABC html.
coronavirus death rate is 3.4% globally, higher 35. Franck L. Trust WHO. Oval Media Film News 2010. URL: https://abcnews.go.com/He- 60. Ramesh R. Report condemns swine flu
than previously thought. CNBC 2020 Mar 03. 2018. alth/SwineFlu/swine-flu-pandemic-world-he- experts’ ties to big pharma. The Guardian
URL: https://www.cnbc.com/2020/03/03/ 36. A message from Oval Media, producers of alth-organization-scientists-linked/sto- 2010. URL: https://www.theguardian.com/bu-
who-says-coronavirus-death-rate-is-3point- trust WHO: TrustWHO filmmakers respond to ry?id=10829940. siness/2010/jun/04/swine-flu-exper-
4percent-globally-higher-than-previous- Vimeo censorship, 2020 Apr 17. URL:https:// 49. Way opened for Pandemrix swine flu jab ts-big-pharmaceutical.
ly-thought.html. www.youtube.com/watch?v=VjQGyqVN5RM. compensation. BBC 2013. URL: https://www. 61. Shanahan C. Law firm not expecting swine
25. Ducharme J, Wolfson E. The WHO estima- 37. Taylor L. EU to probe pharma over “false bbc.com/news/health-24172715. flu narcolepsy case in court before 2016. Irish
ted COVID-19 mortality at 3.4%. That doesn‘t pandemic”. PharmaTimes Online 2010 Jan 04. 50. Holder R, Loertscher S, Rohner D. Biased Examiner 2014. URL: https://www.irishexami-
tell the whole story. Time 2020 Mar 09. URL: URL: http://www.pharmatimes.com/news/eu_ experts, costly lies, and binary decisions. SSRN ner.com/
https://time.com/ to_probe_pharma_over_false_pande- 2010. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/pa- ireland/law-firm-not-expecting-swine-flu-nar-
5798168/coronavirus-mortality-rate/. mic_982876. pers.cfm?abstract_id=1639351. colepsy-case-in-court-before-2016-286331.ht-
26. The Editor. Overview - the days numbers 38. Braillon A. The World Health Organization: 51. Walsh F. WHO swine flu experts ‘linked’ ml.
and the most important news on the Corona No game of thrones. BMJ 2014;348:g4265. with drug companies. BBC 2010. URL: https:// 62. Stein R. Reports accuse WHO of exaggera-
virus. [lynoverblik-dagens-tal-og-vigtigste-ny- URL: https://www. www.bbc.com/ ting H1N1 threat, possible ties to drug makers.
heder-om-coronavirus]. Sundhedspolitisk Tids- bmj.com/content/348/bmj.g4265/rr/703675. news/10235558. Washington Post 2010 Jun 04. URL: http://com-
skr 2020 Mar 15. URL: https://sundhedspoli- 39. Cohen D, Carter P. Conflicts of interest- 52. Cohen D, Carter P. WHO and the pande- monamericanjournal.com/reports-accuse-
tisktidsskrift.dk/ WHO and the pandemic flu “conspiracies”. BMJ mic flu “conspiracies”. BMJ 2010;340:c2912. who-of-exaggerating-h1n1-threat-possible-ti-
nyheder/3073-lynoverblik-dagens-tal-og-vigtig- 2010;340:c2912. URL: https://www.bmj.com/ URL: https://www.researchgate.net/publicati- es-to-drug-makers/.
ste-nyheder-om-coronavirus.html. content/340/bmj.c2912. on/232266547_WHO_and_the_pandemic_flu_ 63. Special Court not competent in swine flu
27. Wodarg W, Baselga AF, Ayva L, Conde BA, 40. Cohen D, Carter P. WHO and the pande- conspiracies. vaccine case. B92.net 2012 Jul 26. URL: https://
Czinege IFP, Grozdanova D, et al. Faked pande- mic flu “conspiracies”. BMJ 2010;340:c2912. 53. MB. Australian journalist wins prestigious www.b92.net/
mics - a threat for health (PDF). Parliamentary 41. Doshi P, Jefferson T. WHO and pandemic award for exposing flu vaccine scandal. The eng/news/crimes.php?yyyy=2012&mm=07&d-
Assembly of the Council of Europe, 2009 Dec flu. Another question for GSK. BMJ Refusers 2011. URL: http://nhne-pulse.org/ d=26&nav_id=81470.
18. 2010;340:c3455. URL: https://www.bmj.com/ australian-journalist-wins-prestigi- 64. Villesen K, Voller L. Secrete committee gi-
28. Wodarg W. Faked pandemics, a threat to content/340/bmj.c3455.full. ous-award-for-exposing-flu-vaccine-scandal/. ves advices to WHO on Swine flu [Hemmelig-
health. PACE Plenary session social affairs 42. Jefferson T, Doshi P. Multisystem failure: 54. Edwards T. Big pharma probed for ‘false’ komitérådgiver WHO on svine influenza]. In-
Council of Europe to investigate WHO. Council the story of anti-influenza drugs. Recenti Prog swine flu pandemic 2010 formation 2009. URL: https://www.
of Europe 2010 Jan 25-29. Med 2014;105:187-90. 55. Fletcher V. Swine flu scandal: Billions of information.dk/udland/2009/12/hemmelig-ko-
29. Stoer J. Stop funding WHO until it cleans 43. Jefferson T, Doshi P. WHO and pandemic pounds are wasted on vaccines. Express 2010. mite-raadgiver-who-svineinfluenza.
up its act. Natl Rev 2017 Jun14. URL: https:// flu. Time for change, WHO. BMJ 2010;340: URL: https://www.express.co.uk/news/ 65. Voller L, Villesen K. WHO-advisers hides
www.nationalreview.com/2017/06/world-he- c3461. URL: https://www.bmj.com/con- uk/156359/Swine-flu-scandal-Billions-of- million-euro contributions from the pharma-
alth-organization-corrupt-wasteful/. tent/340/bmj.c3461. pounds-are-wasted-on-vaccines. ceutical industry [WHO-rådgiver skjuler milli-

126 127
onbidrag fra medicinalindustrien]. Information 75. CGTN. Bill Gates responds to vaccine con- 85. Rasmussen LI. Former Director of the Bo- politisktidsskrift.dk/nyheder/3073-lynover-
2009. URL: https://www.information.dk/ind- spiracy theories. CCTV 2020 Apr 10. URL: htt- ard of Health: There was and is no real health - blik-dagens-tal-og-vigtigste-nyheder-om-coro-
land/2009/12/who-raadgiver-skjuler-millionbi- ps://www.youtube.com/watch?v=nFUdX_0P- professional basis for shutting down the entire navirus.html
drag-medicinalindustrien, pT0. country. Politics and not a purely health pro- 95. World Health Organization. Homepage.
66. Wikipedia. 2009 flu pandemic by country. 76. Gates B. The next outbreak? We‘re not fessional assessment closed large parts of URL: https://www.who.int.
URL: https://en.wikipedia.org/wiki/2009_ ready. Bill Gates – YouTube. TED Talkes 2015 Denmark on Wednesday, says the assessment 96. World Health Organization. Coronavirus.
swine_flu_pandemic_by_country Apr 03. URL: https://www.youtube.com/ from former director of the National Board of URL: https://www.who.int/emergencies/disea-
67. William FE. Mega corruption at the WHO. watch?v=6Af6b_wyiwI&list=PLh9VQRAGyrKM- Health Else Smith. Politiken 2020 Mar 15. URL: ses/novel-coronavirus-2019.
Rense.com 2009. mFns4uG4vW9NyfTjHySeD. https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedog- 97. World Health Organization. Draft as of 12
68. Flynn P. The handling of the H1N1 pandemic: 77. Illich II. Medical nemesis. London: Calder motion/art7703620/Der-var-og-er-intet-reelt- February 2020. COVID-19 Strategic Prepared-
More transparency needed. Council of Europe Boyars, 1974. sundheds-fagligt-bel%C3%A6g-for-at-lukke-he- ness and Response Plan. Operational Planning
2010. URL: https://assembly.coe.int/Commit- 78. Wikipedia. List of mass hysteria cases. le-landet-ned. Guidelines. Geneva: WHO, 2020. URL: https://
teeDocs/2010/20100604_H1N1pandemic_e.pdf. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ 86. Döllner N. Else Smith: „Yes, I am a job se- www.who.int/docs/default-source/coronaviru-
69. Polish Health Ministry. Mrs Ewa Kopacz gi- mass_hysteria_cases. eker“ Deputy Director at Hvidovre and Amager se/COVID-19-sprp-unct-guidelines.pdf?sf-
ves speech in Polish Parliament. Youtube 79. Monto AS. Medical reviews. Coronaviru- Hospital stops with immediate effect. [Else vrsn=81ff43d8_4.
2009. URL: https://www.youtube.com/ ses. Yale J Biol Med 1974;47(4):234-51. Smith: »Ja, jeg er jobsøgende« Vicedirektør på 98. Danish television DR. COVID data for the
watch?v=RhZesZe33cw. 80. Verity R, Okell LC, Dorigatti I, Winskill P, Hvidovre og Amager Hospital stopper med world presented 2020 Apr 13. URL: www.dr.dk.
70. Grolle J, Hackenbroch V. Interview with Whittaker C, Imai N, et al. Estimates of the se- øjeblikkelig virkning.] Dagens Medicin 2020 99. Gøttler SØ. Moral reprimand from the
epidemiologist Tom Jefferson “A whole indu- verity of coronavirus disease 2019: a mo- Mar 29. URL: https://dagensmedicin.dk/else- Queen in historical speech: Thoughtless and
stry is waiting for a pandemic.” Der Spiegel del-based analysis. Lancet Open 2020 Mar 30. smith-ja-jeg-er-jobsoegende/. ruthless. [Opsang fra dronningen i historisk ta-
2009. URL: https://www.spiegel.de/internatio- doi: https://doin.org/10.1016/S1473- 87. Homepage Vibeke Manniche. Hurrah – no le: Tankeløst og hensynsløst.] Jyllands Posten
nal/world/interview-with-epidemiolo- 3099(20)30243-7. sign of a dangerous Corona epidemics. [Vibeke 2020 Mar 17. URL: https://jyllands-posten.dk/
gist-tom-jefferson-a-whole-industry-is-wait- 81. Day M. COVID-19: Four fifths of cases are Manniches. Hurra – intet tegn på faretruende indland/ECE12017622/opsang-fra-dronnin-
ing-for-a-pandemic-a-637119.html. asymptomatic, China figures indicate. BMJ corona-epidemi.] URL: http://vibekemanniche. gen-i-historisk-tale-tankeloest-og-hensynslo-
71. Ritzau Bureau. According to the Danish 2020 Apr 02. URL: https://www.bmj.com/con- dk/. est/.
National Statistics there is no over-mortality tent/369/bmj.m1375. 88. Weaver C. Questions about accuracy of 100. Jones WHS. Hippocrates, Vol. I–IV. Lon-
[in Denmark] this year compared to earlier 82. Service RF. You may be able to spread Coronavirus tests sow worry. Wall Street Jour- don: William Heinemann, 1923-1931.
years. [Ifølge Danmarks Statistik er der i år ik- coronavirus just by breathing, new report nal 2020 Apr 02. URL: https://www.wsj.com/ar- 101. Østergaard A. Detector: Doctor Vibeke
ke nogen overdødelighed sammenlignet med finds. Science 2020 Apr 02. URL: https://www. ticles/questions-about-accuracy-of-coronavi- Manniche misleads with homemade Corona
tidligere år.] Ritzau 2020 Apr 17. URL: https:// sciencemag.org/news/2020/04/you-may-be- rus-tests-sow-worry-11585836001. graph. Vibeke Manniche dims again and again
nyheder.tv2.dk/2020-04-17-corona-ser-ikke- able-spread-coronavirus-just-breathing-new- 89. Møller P. The cruise ship was abandoned the seriousness of the corona epidemic with a
ud-til-at-give-flere-doedsfald-end-normalt. report-finds. for 17 days, but doctors still found traces of vi- faulty graph. [Detektor: Lægen Vibeke Manni-
72. Posch M, Bauer P, Posch A, König F. First 83. Stieb M. Oxford model: Coronavirus may ruses. [Krydstogtskibet var forladt i 17 dage, che vildleder med hjemmelavet corona-graf.
analyzes of Austrian COVID-19 death numbers have already infected half of UK population. men lægerne fandt stadig spor af virus.] TV2 Vibeke Manniche nedtoner igen og igen alvo-
by age and gender 2020 Apr 10 [Erste Analy- Nymag 2020 Mar 24. URL: https://nymag.com/ 2020 Mar 28. URL: https://nyheder.tv2.dk/ud- ren af corona-epidemi med en fejlagtig graf].
sen ̈osterreichischer COVID-19Sterbezahlen intelligencer/2020/03/oxford-study-coronavi- land/2020-03-28-krydstogtskibet-var-forladt-i- DR 2020 Mar 25. URL: https://www.dr.dk/nyhe-
nach Alter und Geschlecht 2020 Apr 10]. URL: rus-may-have-infected-half-of-u-k.html. 17-dage-men-laegerne-fandt-stadig-spor-af-vi- der/detektor/detektor-laegen-vibeke-manni-
https://cemsiis.meduniwien.ac.at/fileadmin/ 84. Merlot J. Fact check. The dangerous false rus. che-vildleder-med-hjemmelavet-corona-graf.
cemsiis/MS/data/2020_04_06_COVID_19_Ana- information of Wolfgang Wodarg. [Fakten- 90. Alberts B, Bray D, Raff JLM, Roberts K, Wat- 102. Bloomberg Market and Finance. Coro-
lyse_Sterbezahlen.pdf. check. Die gefährlichen Falschinformationen son JD. The cell: Molecular biology of the cell. navirus is 10 times more lethal than seasonal
73. Landsverk G. Some COVID-19 symptoms des Wolfgang Wodarg]. Der Spiegel 2020 Mar New York: Garland, 1983. flu, Fauci says. National Institute of Allergy and
are turning out to be atypical. Here‘s what we 20. URL: https://www.spiegel.de/con- 91. Roitt I, Brostoff J, Male D. Immunology. Infectious Diseases Director Anthony Fauci
know so far. .Science Alert 2020 Apr 01. URL: sent-a-?targetUrl=https%3A%2F%2Fwww.spie- London; Gower Medical, 1985. tells the House Oversight and Reform Commit-
https://www.sciencealert.com/10-coronavirus- gel.de%2Fwissenschaft%2Fmedizin%2Fcoro- 92. Klein, J. Natural history of the major histo- tee that the novel coronavirus spreading
symptoms-you-may-not-be-aware-of. navirus-die-gefaehrlichen-falschinformatio- compability complex. New York: John Wiley across the globe is “10 times more lethal than
74. Smith C. Doctors have discovered unusual nen-des-wolfgang-wodarg-a-f74bc73b-aac5- Sons, 1986. the seasonal flu” 2020 Mar 11. URL: https://
new coronavirus symptoms. BGR 2020 Apr 02. 469e-a4e4-2ebe7aa6c270%3Ffb 93. Klein J. The science of self - Nonself discri- www.youtube.com/watch?v=2DekzGCJhJw
URL: https://bgr.com/2020/04/02/coronavi- clid%3DIwAR3ckelFZIOynoQS3cXoJLDPnfKLj- mination. New York: John Wiley Sons, 1982. 103. Broadbent DE, Broadbent MHP, Phill-
rus-symptoms-neurological-signs-point-to-CO- bYqMIWWmJwXK1eZRTh6Mm0DrGqC- 94. Denmark Coronavirus. URL: https://sund- potts RJ, Wallace J. Some further studies on the
VID-19-infection/ TY0&ref=https%3A%2F%2Fl.facebook.com%2F heds prediction of experimental colds in volunteers

128 129
by psychological factors. J Psychosom Res WCO.0000000000000313. mic is not just a health hazard. A permanent 138. AFP - Agence France Presse. Vaccine ne-
1984;28(6):511-23. 117. Lester D. Voodoo death. Omega (West- mode of crisis can also endanger open societi- eded to fully halt spread of COVID-19. URL: ht-
104. Clover RD, Abell T, Becker LA, Crawford S, port) 2009;59(1):1-18. es. In a state of emergency, the course is set tps://www.barrons.com/news/vaccine-needed-
Ramsey CN. Family functioning and stress as 118. Jones L, Brown D, Palumbo D. Coronavi- for an uncertain post-corona world. DW 2020 to-fully-halt-spread-of-COVID-19-who-
predictors of influenza B infection. J Fam Pract rus: A visual guide to the economic impact. Mar 25. URL: https://www.dw.com/en/ 01586794505?refsec=afp-news.
1989;28:535-9. BBC News 2020 Apr 03. URL: https://www.bbc. how-coronavirus-challenges-open-democra- 139. WHO Timeline. COVID-19. 2020 April 12.
105. Cohen S, Tyrrell DA, Smith AP. Psycholo- com/news/business-51706225. cies/a-52917307 URL: https://www.who.int/news-room/de-
gical stress and susceptibility to the common 119. Apfel S. COVID-19: The forgotten equati- 128. Lacina L. Nearly 3 billion people around tail/08-04-2020-who-timeline---COVID-19.
cold. N Engl J Med 1991;325(9):606–12. on wreaks havoc. Doesn‘t anyone realize that the globe under COVID-19 lockdowns - Today‘s 140. Hersholt J. The Emperor‘s new clothes.
doi:10.1056/nejm1991082932 shrinkage of the economy puts new demands coronavirus updates. World Economic Forum [En oversættelse af HC Andersens “Keiserens
50903. on public health well out of reach? The eco- 2020 Mar 26. URL: https://www.weforum.org/ nye Klæder”.] URL: https://andersen.sdu.dk/va-
106. Velavan TP, Meyer CG. Editorial. The CO- nomy has to be put into the equation. Israel agenda/2020/03/todays-coronavirus-updates/. erk/ hersholt/TheEmperorsNewClothes.html.
VID-19 epidemic. TMIH 2020 Febr 12. URL: htt- National News 2020 Mar 29. URL http://www. 129. Ventegodt S. A comparative analysis of 141. Who control the World? A surprisingly
ps://doi.org/10.1111/tmi.13383 israelnationalnews.com/Articles/Article. the environmental consequences of the wor- small number of corporations control massive
107. Irwin M, Vedhara K. Human psychoneu- aspx/25455. ld’s different types of medicine: Conscious- global market shares. International Business
roimmunology. New York: Oxford University 120. Bake B, Larsson P, Ljungkvist G, ness-based holistic medicine versus pharma- Guide 2020. URL: https://internationalbusines-
Press, 2005. Ljungstrom E, Olin A-C. Exhaled particles and ceutical medicine. J Altern Med Res sguide.org/corporations.
108. Segerstrom SC, ed. The Oxford handbook small airways. Respir Res 2019;20:8. doi. 2019:11(1):67-78. 142. Taylor K. These 10 companies control
of psychoneuroimmunology. New York: org/10.1186/s12931-019-0970-9. 130. Ventegodt S. [Livskvalitet i Danmark]. Qu- everything you buy. Independent 2017 Apr 17.
Oxford University Press, 2012. 121. Does facemasks protect against Corona ality of life in Denmark. Results from a popula- URL: https://www.independent.co.uk/life-style/
109. Sheridan JF Dobbs C, Brown D, Willing B. viruses? [Beskytter ansigtsmasker mod coro- tion survey. Copenhagen: Forskningscentrets companies-control-everything-you-buy-kel-
Psychoneuroimmunology: Stress effects on navirus?] Illustreret Videnskab URL: https://ill- Forlag, 1995. [partly in Danish] loggs-nestle-unilever-a7666731.html.
pathogenesis and immunity during infection. vid.dk/medicin/beskytter-ansigtsma- 131. Ventegodt S. [Livskvalitet hos 4500 31-33 143. Hagopian J. The evils of Big Pharma
Clin Microbiol Rev 1994;7:200-12. sker-mod-coronavirus. årige]. The quality of life of 4500 31-33 year- exposed. Global Research 2018 Jul 19. URL: ht-
110. Lloyd, R. Explorations in psychoneuroim- 122. Poletti RA. Ethics of death and dying. Int J olds. Result from a study of the Prospective tps://www.globalresearch.ca/the-evils-of-big-
munology. Orlando, FL: Grune Stratton, 1987. Nurs Stud 1985;22(4):329-34. Pediatric Cohort of persons born at the Uni- pharma-exposed/5425382.
111. Locke S, Ader R, Besedovsky H, Hal, N, 123. WIKI. Pneumonia. URL: https://da.wikipe- versity Hospital in Copenhagen. Copenhagen: 144. Püschel C. Corona autopsies: learning
Solomon G, Aron T. Foundations of psycho- dia.org/wiki/Lungebet%C3%A6ndelse. Forskningscentrets Forlag, 1996. [partly in Da- from the dead. [Corona-Obduktionen: Von den
neuroimmunology. New York: Aldine, 1985. 124. Ogwang M, Paramatti D, Molteni T, Ocho- nish] Toten lernen.] Hamburg Journal. NDR 28-04-
112. Ventegodt S, Flensborg-Madsen T, Ander- la E, Okello TR, Ortiz Salgado JC, et al. Preva- 132. Jefferson T, Zarra L .Bufala spotting, part 2020. URL: https://www.ndr.de/fernsehen/
sen NJ, Nielsen M, Morad M, Merrick J. Global lence of hospital-associated infections can be one: assessing research papers. J Royal Soc sendungen/hamburg_journal/Hamburg-Jour-
quality of life (QOL), health and ability are pri- decreased effectively in developing countries. J Med 2007 Jan 1. URL: https://doi.org/10.1177/ nal,sendung1020130.html
marily determined by our consciousness. Re- Hosp Infect 2013;84(2):138-42. doi: 10.1016/j. 014107680710000114.
search findings from Denmark 1991-2004. Soc jhin.2013.02.016. 133. Jefferson T, Zarra L .Bufale spotting, part
Indicator Res 2005;71;87-122. 125. Herszenhorn DM. Democracy in critical two: assessing systematic reviews. J Royal Soc
113. Cohen S, Williamson GM. Stress and infe- care as coronavirus disrupts governments. Med 2007 Apr 1. URL: https://doi. Submitted: March 26, 2020. Revised: April 14,
ctious disease in humans. Psychol Bull Travel bans and social distancing prompt org/10.1177/014107680710 2020. Accepted: April 20, 2020. This paper has
1991;109(1):5–24. changes to politics as usual — and fears of 011413. been granted Open Access by the publisher; it
114. Holmes TH, Rahe RH. The Holmes-Rahe executive overreach. Politico 2020 Apr 03. 134. Gøtzsche PC. Vaccines: Truth, lies and can be used freely but with reference: Vente-
Life Stress Inventory. URL: https://www.stress. URL: https://www.politico.eu/article/democra- controversy. Copenhagen: Peoples Press, 2020. godt S, Merrick J. A tribute to the Corona virus
org/wp-content/uploads/2019/04/stress-inven- cy-in-critical-care-as-coronavirus-dis- 135. Gøtzsche PC. Deadly medicines and orga- COVID-19 (SARS-CoV-2) whistle-blowers. J Al-
tory-1.pdf. rupts-governments/. nised crime: How Big Pharma has corrupted tern Med Res 2020;12(2):1-99.
115. The British Prime Minister Boris Johnson 126. Wigura K, Kuisz J. Coronavirus is now healthcare”. New York: Radcliffe, 2013.
is out of intensive care. [Den britiske premier- contaminating Europe‘s democracy. The Guar- 136. Gøtzsche PC. Deadly psychiatry and orga-
minister, Boris Johnson, er ude af intensiv.] DR dian 2020 Apr 01. URL: https://www.theguardi- nised denial. Copenhagen: People Press, 2017.
2020 Apr 09. URL: https://www.dr.dk/nyheder/ an.com/world/commentisfree/2020/apr/01/ 137. Ventegodt S. A review of World Health
udland/boris-johnson-er-ude-af-intensiv. coronavirus-contaminating-europe-democra- Organization‘s recommendations in “WHO‘s
116. Mitsikostas DD. Nocebo in headache. cy-viktor-orban-seize-more-power. model list of essential medicines”: Who provi-
Curr Opin Neurol. 2016;29(3):331-6. doi: 127. Szymanowski G. How coronavirus chal- des the data for the drug register? Altern Med
10.1097/ lenges open democracies. The corona pande- Res 2016;8(4):347-57.

130 131
LYKKELIGE MENNESKER BLIVER IKKE
SYGE NÅR DE BLIVER SMITTET, FORDI
DERES IMMUNSYSTEM ER SÅ STÆRK
AT DET KLARER SELV DE STØRSTE
UDFORDRINGER...

Vi lavede et studie i Afrika, i Uganda, hvor vi indsamlede da-


ta fra ubehandlede HIV-smittede om deres trivsel (livskvali-
tet) og deres immunstatus (CD4 count). (1)

Vi kunne vise en lineær og positiv sammenhæng mellem


livskvalitet og evnen hos det uspecifikke immunsystem til at
bekæmpe Hiv-virus.

Teoretisk betyder det at man kan helbrede sig selv for HIV
ved at forbedre sin livskvalitet - og vi ser jo også nogle gange
HIV-positive spontant sero-converterer til HIV-negativ. Synes
du ikke det er interessant?

Vi må forvente den samme sammenhæng når det kommer


til COVID-19: De folk der trives er immune. Der er således
prostituerede i Afrika der aldrig bliver smittede selv om de
har ubeskyttet sex med mange hiv-smittede dagligt og i åre-
vis... Det kunne også forklares på den måde...

1) Ventegodt, S., Flensborg-Madsen, T., Andersen, N.J., Morad, M.,


and Merrick, J. Clinical holistic medicine: A Pilot on HIV and Quali-
ty of Life and a Suggested treatment of HIV and AIDS. TheScienti-
ficWorldJOURNAL 2004;4:264-72.

132 133
134 135
SUCHARIT-PAPER Juni 2020 kring en femtedel af alle
COVID-19-infektioner (4).

Årsagen hertil er, at det nye coro-


GENERELT AFSNIT navirus, hos de fleste mennesker,
allerede er neutraliseret af antistof-
fer på slimhinden (IgA) eller ved cel-
Undersøgelser om lulær immunitet (T-celler). I denne
dødeligheden af ​​COVID-19 proces vises kun milde eller ingen
symptomer.

I maj offentliggjorde John Ioannidis, Dette betyder, at COVID-19 måske


professor ved Stanford University, er endnu videre spredt end hidtil
en oversigt over antistofundersøgel- antaget, og dødeligheden pr. Infekti-
ser der indtil videre er udført. Ifølge on kan være op til fem gange lavere
disse ligger dødelighedsprocenten end angivet i tidligere undersøgel-
for COVID-19 (IFR) under 0,16 % i de ser. Den faktiske dødelighedspro-
fleste lande og regioner. Tre brænd- cent kan være langt under 0,1 %,
punkter har imidlertid vist en øvre hvilket kan sammenlignes med sæ-
grænse på 0,40% (1). son influenza.

Den amerikanske sundhedsafdeling Faktisk har adskillige undersøgelser


CDC har i sin seneste rapport redu- i mellemtiden vist, at op til 60 % af
ceret IFR for COVID-19 til 0,26 % alle mennesker allerede har en be-
(bedste skøn)(2). Selv dette antal skal stemt cellulær immunitet mod CO-
betragtes som øvre grænse, da CDC VID-19, opnået ved kontakt til andre
konservativt antager, at antallet af coronavirus (forkølelses virus). Især
asymptomatiske tilfælde er 35 %, børn kommer ofte i kontakt med så-
mens de fleste af undersøgelserne danne coronavirus, hvilket kan være
baserer deres arbejde på en asymp- en forklaring på deres lave følsom-
tomatisk case-sats på 50-80 % (3). hed over for COVID-19 (5).

I slutningen af maj
​​ offentliggjorde et Den nye schweiziske undersøgelse
schweizisk team af immunologer le- forklarer muligvis også, hvorfor der
det af prof. Onur Boyman den sand- i antistofundersøgelser, selv i hot
synligvis vigtigste undersøgelse om spot-områder som New York eller
dette emne indtil videre. Resultater- Madrid, kun fandtes en infektions-
ne af undersøgelsen viser, at almin- rate på max 20 %, da dette ville lig-
delige antistofprøver, der måler an- ne en faktisk rate på næsten 100 %
tallet af antistoffer i blodet (IgG og (6). I mange regioner burde spred-
IgM), kun højst kan identificere om- ningen faktisk have nået langt over

136 137
50 % og ligger derfor inden for derede; at fra et medicinsk syns-
grænserne for flokimmunitet (1). punkt, kan kontaktsporing under
ingen omstændigheder foreslås, da
En godkendelse af den schweiziske det ikke er en hensigtsmæssig løs-
undersøgelse vil også bekræfte vur- ning til let spredelige og generelt
deringen af ​​Oxford-epidemiologen, milde luftvejssygdomme (9).
prof. Sunetra Gupta, som antog, at
COVID-19 var temmelig vidt spredt Nogle hævder, at den temmelig lave
og med en lav dødelighed mellem dødelighed ikke er blevet identifice-
0,01 % og 0,1 % (7). ret i starten. Det er ikke helt sandt,
da data fra Sydkorea, krydstogtski-
På trods af den lave dødelighed for be og endda fra Italien allerede i
COVID-19 (IMR = Infektions Mortali- marts viste, at der er en ret lav risi-
tets Rate = dødsfald pr. infektion i ko for den generelle befolkning (10). Eksempel: dødsrate pr. Aldersgruppe i Massachusetts, USA (14)
procent) kan dens dødelighed
(dødsfald i befolkningen) øges regi- Mange sundhedsafdelinger var
onalt og midlertidigt stærkt, hvis vi- kendt med disse data, det viser læk-
russen spreder sig hurtigt og når kede e-mails fra Danmark i midten under gennemsnittet. Dette er for- hjem, at hente folk ind fra klinikker/
højrisikogrupper, såsom plejehjem- af ​​marts: ”Den danske sundhedsaf- årsaget af en meget høj gennem- hospitaler, hvilket næsten altid fører
beboere, da det har været tilfældet i deling antager fortsat, at COVID-19 snitlig alder på dødsfald på grund af til utallige nye infektioner og døds-
flere brændpunkter (jf. nedenfor). ikke kan kaldes en generel farlig COVID-19, og denne aldersgruppe fald. Dette var tilfældet i Norditalien
sygdom, da den hverken viser et viser nu mindre dødsfald end nor- (18), England og de stærkt berørte
COVID-19 ligger, på grund af sin normalt svært forløb eller en høj dø- malt (13). amerikanske stater New York (19),
temmelig lave dødelighed, højst på delighed (11). New Jersey og Pennsylvania (20).
niveau 2 i det pandemiske alvorlig-
hedsindeks, der i alt beskriver fem Nogle tv-selskaber og lægfolk fort- Plejehjemmenes rolle I Norditalien førte den vidt udbredte
niveauer, og som blev udviklet af sætter dog med at beregne en dø- frygt for virussen og nyheden om
den amerikanske sundhedsafdeling. delighed, der er meget højere, del- nedlukningen til, at mange sygeple-
Den vigtigste foranstaltning på ni- vis over 1 %, ved at dividere antallet Plejehjem spillede en nøglerolle i jersker, hvoraf mange kommer fra
veau 2, er blot ”frivillig isolering af af dødsfald med infektioner. Denne COVID-19-pandemien (15). I de fle- østeuropæiske lande, hurtigt forlod
syge mennesker”. Yderligere foran- metode er naturligvis ikke gyldig, da ste lande opstod en til to tredjedele Italien, hvilket ydereligere fremskyn-
staltninger, såsom obligatoriske an- den ikke tager hensyn til befolknin- af COVID-19-relaterede dødsfald på dede kollapset i ældreplejesystemet
sigtsmasker, midlertidig lukning af gens alder og risikostrukturer, som plejehjem. I Canada og nogle ameri- (21).
skoler, afstandsreguleringer, kon- er afgørende faktorer, når man taler kanske stater var satserne endnu
taktsporing, vaccinationer og ned- om COVID-19 (12). højere, op til 80 % (16). I Sverige, I USA er mindst 42 % af alle CO-
lukning af samfund, er imidlertid ik- hvor der ikke var nogen lukning, VID-19-relaterede dødsfald en del af
ke vist nyttige (8). De seneste data fra det europæiske forekom 75 % af dødsfaldene på de 0,6 % af befolkningen, der bor på
netværk for overvågning af dødelig- plejehjem og ældreboliger (17). plejehjem. Især plejehjem har brug
hed (EuroMOMO) viser, at i mange for en passende beskyttelse og dra-
En undersøgelse af influenzapande- lande, såsom Frankrig, Italien og Derfor er det temmelig alarmeren- ger ikke fordel af en generel nedluk-
mier udført af WHO i 2019 konklu- Spanien, kan man se en dødelighed de, at myndigheder pålagde pleje- ning af samfundet (22).

138 139
Derudover er det ofte uklart, om en Hospitalernes rolle mennesker (såkaldt nosocomial in- og havde bragt panik med “helt for-
ældre virkelig er død af COVID-19 el- fektion) (25) - et problem, som blev kerte meddelelser”. COVID-19 er ik-
ler af uger fulde af stress og streng Den anden nøglefaktor med hensyn observeret under SARS-udbruddet ke en “dræbervirus”, og opfordrin-
isolering (3). På engelske plejehjem til infektioner og dødsfald udover allerede i 2003 (26). gen til ny medicin eller vacciner er
er kun 10.000 ud af 30.000 ekstra plejehjem er hospitalerne selv. Et “præget af frygt”.
dødsfald officielt registreret som casestudie i Wuhan viste allerede, at Ifølge den viden vi har i dag, havde
forårsaget af COVID-19 (19). ca. 41 % af de indlagte patienter var de lande, der var i stand til at for- Den faktiske dødsårsag i de under-
blevet inficeret med COVID-19 på hindre udbrud af infektioner på ple- søgte tilfælde var lungebetændelse,
Bare i april døde 10.000 ekstra de- hospitalet (24). jehjem og hospitaler, relativt få men i ca. 50 % af tilfældene var også
menspatienter i England og Wales, dødsfald. I modsætning hertil spille- venøs trombose i benene til stede,
uden at være inficeret med Corona, I Norditalien, Spanien, England og de den generelle nedlukning ingen hvilket kan føre til dødelig lungeem-
men på grund af at være isoleret i andre hårdt ramte regioner spillede eller en kontraproduktiv rolle (se boli. I nogle tilfælde var nyrerne og
flere uger (23). I mellemtiden har infektionen på hospitaler også en nedenfor). hjertemuskulaturen også påvirket.
forskellige lande krævet eller indledt afgørende rolle, dvs. hospitalerne Professor Püschel anbefaler derfor,
undersøgelser vedrørende situatio- blev selve hovedstedet for smitten Det vides i dag, at almindelige coro- at give forebyggende blodfortyn-
nen i plejehjem (19). af COVID-19 til allerede svagelige navirus (forkølelsesvirus) også kan dende medicin i tilfælde af alvorlig
være farligt for mennesker på pleje- COVID sygdom.
hjem. Stanford-professor John Ioan-
nidis påpegede allerede i midten af ​​ Hvad angår tromboser og lungeem-
marts, at corona-vira når en døde- bolier, understregede professor
lighed op til 8 %. Püschel - som andre eksperter har
gjort før - at en “nedlukning” med
karantæne derhjemme er “den nøj-
Det kliniske billede agtig forkerte foranstaltning”, da
manglen på motion desuden frem-
af COVID-19
mer tromboser. Amerikanske spe-
cialister har også advaret om denne
I maj præsenterede den velkendte risiko, efter der opstod uventede
Hamburgs retsmedicinske forsker tromboser, selv hos personer, der
professor Klaus Püschel sit verdens- var COVID-negative (29-32).
omspændende førstestudie (en-
gelsk) på de første 12 af 190 detalje- På skift fortolkede mange medier
rede Corona obduktioner på en obduktionsfundene og omtalte CO-
pressekonference (tysk) (27,28). VID-19 som en farlig “flerorganssyg-
dom”, som angiveligt fører til trom-
Professor Püschel understregede boser og lungeembolier, i
igen, at COVID-19 “ikke er så truen- modsætning til influenza. Dette er
de som først mistænkt”. Faren var ganske vist forkert: Det har været
blevet “påvirket alt for meget af me- kendt i 50 år, at selv alvorlig influen-
diebilleder”. Medierne havde foku- za i høj grad øger risikoen for trom-
Dødsfald på plejehjem, absolutte og relative (LTCCOVID) (15). seret på alvorlige individuelle sager boser og embolier og kan påvirke

140 141
Effektiviteten af
hjertemuskulaturen og andre orga- lertid er dette sandsynligvis trans- ge eller ingen beskyttelse i hverda-
ner. Selv anbefalingen om forebyg- missioner fra lærere til elever, der til
ansigtsmasker gen. Opfordringen til obligatoriske
gende blodfortyndere ved svær in- deres bedrøvelse regelmæssigt te- masker er en “irrationel frygtrefleks”
fluenza har været kendt i 50 år stes, selvom de næppe viser symp- Uanset den allerede relativt lave dø- (51).
(33-36). tomer og selv næppe eller slet ikke delighed af COVID19 i den generelle
er smitsomme. befolkning (se ovenfor) er der stadig Et metastudie i maj 2020 af influen-
ingen videnskabelige beviser for ef- zapandemier, der blev offentliggjort
Børn og skoler Om Kawasaki sygdom kritiserede fektiviteten af brugen af masker
​​ hos af US CDC, fandt også, at ansigtsma-
det britiske Kawasaki Disease Foun- sunde og symptomfrie mennesker i sker var ineffektive (52).
dation igen den tvivlsomme og hverdagen (47).
I mellemtiden har adskillige under- uhyggelige mediedækning (44). Der I Østrig ophæves forpligtelsen til at
søgelser vist, at børn næppe nogen- har faktisk ikke været nogen signifi- En landsdækkende undersøgelse fra bære masker i detailhandelen og ca-
sinde bliver syge af COVID19 og ikke kant stigning i Kawasaki-sager og in- University of East Anglia konklude- tering igen fra midten af juni
​​ og
eller næppe nogensinde overfører tet beviset link til COVID-19. Gene- rede, at det ikke var nogen fordel at frem (53). I Sverige blev der aldrig
virussen(37), som allerede var kendt relle inflammatoriske reaktioner hos gøre masker obligatoriske, og at indført en forpligtelse til at bruge
fra SARS-udbruddet i 2003 (38). Der individuelle børn kendes også fra masker til gengæld kan øge risikoen ansigtsmaske, da den “ikke giver no-
var derfor på intet tidspunkt en me- andre virusinfektioner, men antallet for infektion (48). gen yderligere beskyttelse for be-
dicinsk grund til nedlukning af sko- af hidtil rapporterede tilfælde er folkningen”, som sundhedsmyndig-
ler (39). ekstremt lavt. To amerikanske professorer og eks- hederne udtalte (54).
perter inden for åndedræts- og in-
I overensstemmelse hermed regi- Tyske medicinske foreninger offent- fektion beskyttelse fra University of Talrige politikere, mediefolk og politi-
strerede alle de lande, der åbnede liggjorde også et “alt er godt” signal: Illinois forklarer i et essay, at an- folk er allerede blevet opdaget i at
deres skoler i maj, ikke en stigning i COVID-19 er ubetydelig eller meget sigtsmasker ikke har nogen effekt i tage deres ansigtsmasker på foran
infektionssager (40,41). Lande som mild hos næsten alle børn. Skoler hverdagen, hverken som selvbeskyt- en skare af mennesker, specielt for
Sverige, der aldrig lukkede deres og daginstitutioner bør derfor åb- telse eller til at beskytte tredjeparter tv-kameraerne, for straks at tage
folkeskoler, havde heller ingen pro- nes øjeblikkeligt og uden begræns- (såkaldt kildekontrol). De udbredte dem af igen, da de troede, at der ik-
blemer med dette. ninger, dvs. små grupper, afstands- masker ville heller ikke have forhin- ke længere var nogen filmoptagelse
regler eller masker er ikke dret udbruddet i den kinesiske by (55-57).
En undersøgelse af den tyske viro- nødvendige (45). Wuhan (49).
log Christian Drosten hævdede, at Der har været tilfælde af brutal poli-
risikoen for infektion hos børn er En undersøgelse, der blev offentlig- tivold, fordi en person “ikke havde
sammenlignelig med voksne og sko- gjort i april 2020 i tidsskriftet Annals sin maske ordentligt på”. I andre til-
ler bør derfor forblive lukket. Flere of Internal Medicine, konkluderede, fælde fik personer med handicap,
forskere fandt imidlertid metodolo- at hverken stofmasker eller kirurgi- som er medicinsk certificeret som;
giske fejl i undersøgelsen. Drosten ske masker kunne forhindre spred- ikke i stand til eller forpligtet til at
trak derefter henstillingen om skole- ning af COVID19-virussen ved hoste bære maske, nægtet adgang til ind-
lukninger tilbage (42). (50). købscentre (58,59).

På nogle skoler, for eksempel i En artikel i New England Journal of I konflikt med al dette bevismateria-
Frankrig og Israel, er der alligevel School children in France who have to play in Medicine i maj 2020 konkluderede le udbreder en gruppe kaldet
påstået “corona udbrud” (43). Imid- squares on the ground (46). også, at ansigtsmasker tilbyder rin- “masks4all”, grundlagt af en ung le-

142 143
der af World Economic Forum (WEF) Argumenter til fordel for en kunstig Ikke desto mindre er COVID19-virus- Ikke desto mindre er der allerede
Davos, en verdensomspændende oprindelse inkluderer, at bindingen sen ikke et “biovåben” i klassisk for- indsamlet flere milliarder dollars
forpligtelse til at bære masker (60). til den humane ACE2-cellereceptor stand: Virussen overføres let, men fra private og offentlige midler til
Det ser ud til, at forskellige regerin- er meget stærkere end i alle almin- er ikke særlig farlig for den generel- udvikling af en vaccine. Et “immuni-
ger og WHO reagerer på dette (61). delige dyr, og at intet hidtil har kun- le befolkning. Dyreforsøg har vist, at tetskort” til arbejde - og rejsetilla-
net identificeres med direkte oprin- der kan produceres betydeligt mere delse diskuteres stadig. I modsæt-
I denne sammenhæng mistænker delse. Derudover indeholdt virussen dødbringende coronavirus (73). ning til de fleste mediebilleder har
kritikere, at maskerne er mere tilbø- nogle iøjefaldende gensekvenser, de to førende vaccineprojekter i
jelige til at udføre en psykologisk el- der kunne have været kunstigt ind- nogle tilfælde ført til alvorlige kom-
ler politisk funktion (“mundkurv” el- sat (68,69). plikationer (80, 74, 81).
ler “synligt tegn på lydighed”), og Vaccination mod COVID-19
hvis de bæres ofte, kan det muligvis Den første teori om dyremarkedet i Hvad angår vaccinen fra University
føre til yderligere sundhedsmæssige Wuhan er siden blevet afvist, da in- of Oxford, blev alle seks rhesusaber
problemer (62). gen af dyrene
​​ der blev testet posi- Adskillige eksperter har allerede på- syge af COVID19 i dyreforsøg til
tivt, og en tredjedel af de allerførste peget, at en tvungen vaccine mod trods for at de var vaccinerede og
patienter, ingen forbindelse havde den nye coronavirus ikke er nødven- var lige så smitsomme som de
Om virussens oprindelse til dyremarkedet. Dyremarkedet ses dig eller nyttig på grund af den ge- uvaccinerede aber (82). Ikke desto
nu som et sekundært smittested nerelle lave dødelighed (se ovenfor) mindre fortsatte vaccinen i testfa-
(70). og den allerede faldende spredning. sen med mennesker. Projektlede-
I midten af marts
​​ argumenterede Beskyttelsen af risikogrupper,
​​ især ren forklarede imidlertid, at coro-
nogle forskere i et brev til tidsskrif- Man ved, at det virologiske labora- på plejehjem, kunne være meget na-virussen allerede var blevet så
tet Nature Medicine, at COVID19-vi- torium i Wuhan i samarbejde med mere målrettet (74-78). sjælden i befolkningen, at det var
russen måtte være af naturlig oprin- USA og Frankrig har foretaget forsk- usandsynligt at det kliniske forsøg
delse og ikke kunne komme “fra et ning på Corona-vira, herunder pro- Nogle eksperter, såsom den schwei- ville give et resultat (83).
laboratorium”. De citerede virus- duktion af “potentielt pandemiske ziske infektionsmediciner Dr. Pietro
sens struktur og det faktum, at bin- patogener” (PPP), som er særligt let Vernazza, har også påpeget, at erfa- I tilfælde af Modernas nye
dingen til den humane ACE2-cellere- overførte og / eller særlig farlige. ringerne har vist, at højrisikogrup- RNA-vaccine, som usædvanligt blev
ceptor ikke svarer til det teoretiske Derudover er der allerede sket flere pen drager mindst fordel af en vac- testet direkte på mennesker, hav-
maksimum (63). laboratorieulykker med frigivelse af cination, fordi deres immunsystem de 20 % af deltagerne i højdosis-
vira i Kina og i USA (71). ikke længere reagerer tilstrækkeligt gruppen en “alvorlig bivirkning”,
I mellemtiden har adskillige aner- på vaccinen (79). skønt Moderna kun lod meget sun-
kendte virologer imidlertid modsat Den uvildige observatør må derfor de mennesker deltage i forsøget
sig denne argumentation (64,65). En fortsat overveje flere realistiske mu- Forskellige eksperter har også påpe- (84,85).
kunstig oprindelse i forbindelse ligheder: En naturlig oprindelse af get de betydelige sundhedsrisici ved
med virologisk funktionel forskning virussen (som antaget for SARS en tvungen vaccination. Faktisk før- En af Moderna-deltagerne blev
er “mindst lige så plausibel” som en 2003), en laboratorieulykke i forbin- te vaccinationen mod den såkaldte derefter præsenteret og intervie-
naturlig oprindelse (66). Faktisk har delse med funktionel forskning (for- “svineinfluenza” fra 2009/2010 for wet som en “helt” af CNN. Det blev
intensiv forskning på sådanne Coro- modentlig i Wuhan) eller endda en eksempel til en undertiden alvorlig dog aftalt ikke at nævne, at delta-
na-virusser foregået i næsten 20 år bevidst frigivelse af en geopolitisk neurologisk skade, især hos børn, geren besvimede efter vaccinatio-
(SARS-udbruddet i 2003) i flere labo- interesseret aktør i øst eller vest og med millionvis af erstatningskrav nen og blev ”så syg som aldrig før i
ratorier (67). (72). som følge heraf (74, 80, 265). sit liv” (86). Flere eksperter kritise-

144 145
rede også, at Moderna ikke havde Tilhængere af obligatorisk vaccina- letportal Eventim, at der muligvis konkurrerende lægemiddel Remde-
afsløret de kliniske data tilstrække- tion, såsom præsidenten for World kun var “begivenheder igen, når der sivir på samme tid (97,98).
ligt (87). Medical Association, Frank Mont- findes en vaccine eller en tilsvaren-
gomery, hævder, at befolkningen de medicin klar - vi bliver nødt til at Brug af Remdesivir af det farmaceu-
Lederen af det
​​ amerikanske “pro- skal vaccineres for at beskytte vente et stykke tid længere” (93). tiske firma Gilead kom under pres,
gram for hurtig udvikling af en coro- dem, der af sundhedsmæssige år- efter at en førsteundersøgelse viste,
na-vaccine”, var tidligere selv direk- sager ikke kan vaccineres (92). I be- at lægemidlet ikke kunne reducere
tør i Moderna. Præsident Trump tragtning af den relativt lave døde- dødsrisikoen. Imidlertid ignorerede
meddelte også, at vaccinen muligvis lighed ved COVID19 og dens mange medier dette og rapportere-
Medicin mod COVID-19
kunne distribueres landsdækkende allerede meget udbredte anvendel- de stadig positivt om stoffet (99).
med det amerikanske militær. Nogle se, synes dette argument meget
lande, såsom Danmark, har allerede tvivlsomt. Derudover er der de al- Situationen med hensyn til nyttige En tidligere fransk sundhedsmini-
skabt det juridiske grundlag for obli- vorlige vaccine risici, der er beskre- lægemidler mod alvorlige tilfælde af ster afslørede i et interview, at re-
gatorisk vaccination af hele befolk- vet ovenfor (1). COVID19 er fortsat meget uklar. Der daktionerne for Lancet og NEJM i en
ningen. Også i Tyskland har forskel- er kun enighed om, at blodfortynde- fortrolig diskussion har erklæret, at
lige politikere udtalt sig for Ikke desto mindre forklarede che- re er nyttige til at forebygge livstru- lægemiddelvirksomhedernes pres
obligatorisk vaccination (88-91). fen for den største europæiske bil- ende trombose og blodpropper(- og indflydelse var blevet så stort, at
som ved alvorlig influenza) (95). man ikke længere kunne tale om vi-
denskab. Begge redaktører siges
Malaria-medikamentet hydroxycho- endda at have talt om en “kriminel”
loroquine (HCQ) har været genstand tilgang (100).
for ophedet debat i måneder. I slut-
ningen af maj
​​ offentliggjorde det vi- Forskellige hospitaler bruger eller
denskabelige tidsskrift Lancet en studerer HCQ hos COVID19-patien-
undersøgelse, der viser at HCQ fø- ter, nogle gange i kombination med
rer til en stigning i hjerteproblemer. zink, vitaminer eller andre lægemid-
WHO stoppede derefter alle sine ler (101). Det er imidlertid kendt, at
HCQ-undersøgelser. Kort efter blev HCQ kan føre til fatale komplikatio-
det imidlertid kendt, at Lancet-un- ner i den metaboliske særegenhed
dersøgelsen var baseret på et mani- ved favisme, der forekommer især
puleret datasæt (96). hos mennesker fra Afrika og Middel-
havsområdet (102).
Lancet-undersøgelsen og en anden
undersøgelse i New England Journal Desværre kan det antages, at for-
of Medicine (NEJM) måtte trækkes kert eller overdreven aggressiv me-
tilbage, hvilket er en af de
​​ største dicinering med HCQ, steroider, anti-
medicinske skandaler i de senere biotika og antivirale midler samt
år. Årsagen til den manipulerede invasiv ventilation under corona-
undersøgelse er ikke klar, men ho- pandemien har ført til adskillige
vedforfatteren ser ud til at være in- yderligere og undgåelige dødsfald
Ledere på det globale vaccinemøde den 4. juni 2020 (GAVI)(94) volveret i en undersøgelse af det (103,104).

146 147
Ekspertudtalelser
• Den schweiziske overlæge i in- men i stedet koster mange liv. af ​​COVID19 sandsynligvis vil væ-
(udvalgte) fektionsmediciner Dr. Pietro En “panikvirus” har spredt sig re under 0,1 %, og at mange
Vernazza, forklarer ved brug af blandt politikere over hele ver- mennesker allerede er kommet
aktuelle casestudier som ek- den (110). i kontakt med virussen uden at
• En seniorlæge for intensivmedi- sempler, at febermålinger og danne antistoffer (7).
cin ved University Hospital of kontakt-sporing ikke er nyttige • Professor Karel Sikora fra Uni-
Zurich, som selv plejede kritiske på grund af de ofte symptomfri versity of Buckingham argu- • En medarbejder i det tyske in-
COVID-19-patienter, kritiserede kurser og let overføring af CO- menterer i et interview, at frygt denrigsministerium, der var an-
i en opsigtsvækkende video det VID19 (106). i sidste ende vil dræbe “mange svarlig for katastrofekontrol,
“skræmmebillede” som er knyt- flere mennesker end virussen”, skrev sammen med eksterne
tet til sygdommen. For langt de • Den kendte schweiziske im- inklusive ubehandlede hjerte- eksperter en ca. 100-siders ana-
fleste mennesker er der ingen munolog Dr. Beda Stadler for- og kræftpatienter. Skoler bør lyse om corona-krisestyring,
betydelig risiko for at dø, tallene klarer i en artikel, at COVID19 er åbnes hurtigt, og masker skal som blev lækket til pressen i be-
er sammenlignelige med tidlige- en “meget selektiv sygdom”, og forblive en individuel beslut- gyndelsen af maj
​​ og provokere-
re influenzabølger. Risikogrup- at kun meget få mennesker er i ning, da deres nytte ikke er be- de kraftige reaktioner (113,114).
per kunne beskyttes specifikt, reel risiko (107). Medierne har vist. Man skal vende tilbage til I analysedokumentet beskrives
mens den generelle nedlukning på den anden side koncentreret en “gammel normal” og ikke en COVID-19 som en “global falsk
kun forhindrede immunisering sig om de få atypiske individuel- “ny normal”. (Bemærk: Videoen alarm”, og for den generelle be-
af den generelle befolkning. le tilfælde, der findes for hver med professor Sikora blev mid- folkning “var der sandsynligvis
sygdom. Mange forskere har fo- lertidigt slettet fra YouTube og på intet tidspunkt en fare ud
• Derudover dør folk på grund af kuseret for meget på deres mo- blev først åbnet igen efter pro- over det normale niveau”. Sik-
det foreskrevne medicinske un- deller og for lidt på virkelighe- tester) (111). kerhedsskader forårsaget af
derudbud på andre områder. den. Den planlagte nedlukningen er nu væsentligt
Den medicinske og sociale ska- kontaktsporing var medicinsk • Den tidligere israelske sund- højere end den bemærkelses-
de har for længe opvejet forde- “meningsløs” og spredte “for hedsminister, professor Yoram værdige fordel og overstiger
lene. Selv de delvist obligatori- det meste panik” (108). Lass, finder nedlukningsforan- langt risikopotentialet for coro-
ske ansigtsmasker for staltningerne “fuldstændig ufor- navirus. Alene i marts og april,
skolebørn giver “ingen medi- • Den britiske overlæge Dr. Chris holdsmæssige” og mener de er for eksempel, blev over en milli-
cinsk mening eller fordele” og Witty forklarede i et foredrag, at en akut trussel mod hundreder on operationer i Tyskland ikke
lægger en stor byrde på børne- COVID19 ikke udgør nogen fare af millioner mennesker over he- gennemført. Derudover var da-
ne. Den “daglige optælling” af “for størstedelen af befolknin-
​​ le verden. COVID19 var sam- taene leveret af RKI “ikke anven-
sagerne er meningsløse og gen”. De fleste mennesker lider menlignelig med en influenza- delige” som grundlag for beslut-
spreder kun frygt. De kontra- ikke under det eller kun mildt, epidemi og ville aldrig have ningstagning. Tjenestemanden
produktive foranstaltninger skal og selv de, der er meget syge, retfærdiggjort en sådan politisk blev efterfølgende fritaget for
stoppes hurtigt. Schweiziske har en god chance for bedring ødelæggelse af levebrød. Folk tjeneste og er nu blevet bort-
medier forsøgte at lægge pres (109). var blevet truet og “hjerneva- vist, fordi han havde produceret
på University Hospital Zürich ef- sket” (112). papiret “uden tilladelse”.
ter den udbredte distribution af • Stanford-professor og nobel-
videoen (75). Den originale vi- prisvinderen i kemi Michael Le- • Oxford-professor i epidemiolo- • En gruppe ledet af professor
deo er siden blevet fjernet af vitt forklarer i en ny artikel, at gi, Sunetra Gupta, hævder i en Sucharit Bhakdi har grundlagt
lægen. nedlukninger ikke reddede liv, nylig samtale, at dødeligheden den medicinske og videnskabe-

148 149
lige sammenslutning for sund- Tyskland og er sammenlignelig med millioner indbyggere, hvilket svarer siske by Wuhan, mens Sverige, Flori-
hed, frihed og demokrati den i England. Den ofte skjulte til Tysklands dødelighed (123). da og andre vellykkede regioner ik-
(MWGFD) (115), som allerede er grund til dette er, at omkring tre ke brugte masker i befolkningen
forbundet af over 16.000 til- fjerdedele af svenske dødsfald fore- Guvernøren forklarede i et inter- generelt.
hængere. I begyndelsen af juni​​ kom i plejehjem og plejeboliger. Me- view, at i modsætning til mediebe-
offentliggjorde gruppen en ap- dianalderen for svenske dødsfald er retninger gjorde tallene fra Sydko- Hviderusland: Af alle de industriali-
pel til den føderale regering og sandsynligvis den højeste i verden - rea og Italien det på et tidligt serede nationer har Hviderusland
alle statslige regeringer om øje- over 86 år (17). tidspunkt klart, at COVID19 kun var sandsynligvis indført de mindste re-
blikkeligt og fuldstændigt at op- farlig for en meget lille risikogruppe striktioner og endda afholdt større
hæve de pålagte corona-foran- Den svenske regering har undskyldt og at der derfor blev givet den bedst begivenheder såsom 75-års jubilæ-
staltninger(116) (video af for utilstrækkelig beskyttelse af ple- mulige beskyttelse af plejehjem um for afslutningen af anden
​​ ver-
initiativet) (117). Professor jepatienter og har annonceret en (124). Plejehjem var endnu vigtigere denskrig (128). Ikke desto mindre,
Bhakdis bog, “Corona - falsk undersøgelse. Mange medier for- med hensyn til forebyggelse end kli- selv efter mere end tre måneder,
alarm?”, Som vil blive offentlig- søgte at fremstille dette som en på- nikkerne selv, og denne strategi hav- tæller Hviderusland officielt mindre
gjort i slutningen af juni,
​​ er alle- stået “fiasko i strategien ingen- ned- de vist det værd. I slutningen af maj
​​ end 300 COVID19 dødsfald (129).
rede en Amazon-bestseller sim- lukning”, selvom plejehjem har brug meddelte guvernøren, at sommerlej- Langtidspræsident Lukashenko, der
pelthen på grund af for målrettet beskyttelse og ikke re og ungdomsaktiviteter kunne ud- gentagne gange havde beskrevet
forhåndsordrer (118). drager fordel af en social nedluk- føres uden begrænsninger (125). Corona som en “psykose”, erklærede i
ning (121). midten af maj,
​​ at hovedstaden Minsk
• Rubicon: 250 verdensomspæn- Japan: Japan registrerede nogle af allerede havde passeret sit højde-
dende ekspertstemmer mod I øvrigt var den samlede dødelighed de første tilfælde af COVID19 uden punkt (130). Beslutningen om at be-
Corona dogmer (119). i Sverige lavere end under de stær- for Kina, men indførte ikke en ned- handle COVID19-sager som normal
ke sæsonbetonede influenzaepide- lukning. I slutningen af marts
​​ spurg- lungebetændelse var den rigtige, sag-
mier gennem de sidste tredive år te Japan Times: “Hvor er coronavi- de han. Hvorvidt de hviderussiske tal
Succeshistorier (122). Derudover bør Sverige nu rus-eksplosionen?” (126) Bloomberg virkelig er korrekte, vil dog i sidste en-
drage fordel af en meget høj natur- rapporterer nu, at dette ikke er sket de kun vises ud fra statistikken over
lig immunitet, især i betragtning af til dato: der var ingen bevægelses- den totale dødelighed.
Sverige: Sverige havde ikke en ned- de seneste immunologiske undersø- begrænsninger, restauranter og fri-
lukning, obligatoriske masker eller gelser af det aktuelle antistofforsøg sører forblev åbne, der var ingen
lukninger af skoler, men baserede (se ovenfor). “sporingsapps” og ingen massetest Yderligere nyheder
sig hovedsageligt på befolkningens af den generelle befolkning (127).
selvansvar og samarbejde. Denne Florida: Florida indførte kun mini- Ikke desto mindre - eller måske på
tilgang fungerede godt, og Sverige male begrænsninger og ingen gene- grund af dette - har Japan nu langt • Smitteveje: En ny rapport fra
oplevede kun lav dødelighed i den rel lukning på trods af mange ældre. den laveste dødsrate sammenlignet den amerikanske sundheds-
almindelige befolkning under en Selv de populære strande blev åb- med G7-industrialiserede lande. myndighed CDC konkluderer, at
stærk sæsonbestemt influenzaepi- net tidligt, hvilket blev stærkt kritise- virussen hovedsagelig overføres
demi (120). ret af mange amerikanske medier. Det argumenteres undertiden for, gennem direkte menneskelig
Ikke desto mindre scorede Florida at åndedrætsværn har været afgø- kontakt og “ikke kan spredes let
Ikke desto mindre var den samlede meget godt sammenlignet med an- rende for Japans succes. Men ånde- på overflader (131). Den tyske
dødelighed betydeligt højere end i dre stater og kunne omsider tælle drætsværn er frivillige i Japan og virolog Hendrik Streeck var alle-
nabolandene i Skandinavien eller ca. 2300 dødsfald i en stat med 21 stoppede ikke udbruddet i den kine- rede i stand til at bevise, at den

150 151
nye coronavirus ikke spredes, el- • Virustest: En tysk matematiker • Anmeldelse: Hvorfor det ameri- navirus var overdrevet og politisk
ler næppe nogensinde spredes forklarer, at selv med forholds- kanske liv gik som normalt under instrumentaliseret. Kun et par uaf-
via genstande og aerosoler, der vis nøjagtige PCR-test, består de drabspandemien i 1969 (144) hængige medier var ikke klar over
flyder i luften (132). lave resterende infektionsrater i dette, måske fordi de manglede den
mange lande stort set af falske • Anmeldelse: ‘Den store pande- medicinske baggrundsviden (153).
• Afstandsregler: Island erklærede positiver, hvilket får pandemien mi fra 1957’ - Og hvorfor ingen
afstandsreglerne valgfri i slut- til at virke uendelig (139). husker det (145) Nogle analytikere sammenlignede
ningen af maj,
​​ og barer og klub- COVID-19 med en psykologisk ope-
ber blev åbnet igen (133). • “Anden bølge”: Undersøgelser ration, der bruger frygt for virussen
Schweiz konverterede afstands- af en “anden bølge” er underti- Mediernes rolle til at skabe politisk og social foran-
reglerne til en frivillig henstilling den baseret på fuldstændigt dring (154).
(134). En Cochrane-undersøgel- urealistiske antagelser, såsom
se fra 2011 viste allerede, at der en konstant risiko for infektion De fleste traditionelle medier, som Amerikanske platforme som Goog-
hidtil ikke er meget bevis for ef- og død i alle aldersgrupper. Ikke næsten alle er integreret i geopoliti- le, YouTube, Facebook og Twitter
fektiviteten af foranstaltninger- desto mindre viser eksemplet ske netværk, spreder massiv frygt- gennemførte en omfattende censur
ne om ​​“social afstand” (135). med Hong Kong influenza fra propaganda i Corona-perioden, som af corona-spørgsmål og slettede kri-
1968, at den globale spredning normalt er kendt i forbindelse med tiske synspunkter endda fra læger
• Operationer: I henhold til en ar- af pandemier kan strække sig angrebsskrige eller påståede terror- eller begrænsede deres formidling,
tikel i British Journal of Surgery over flere sæsoner (140). angreb (143, 146-148) . som det længe har været tilfældet
blev omkring 28 millioner opera- med geopolitiske spørgsmål (155).
tioner aflyst eller udsat over hele • Italien: I Milano havde næsten 5 Risikoen for den generelle befolk-
verden i løbet af 12 uger på % af befolkningen allerede anti- ning var stærkt overdrevet, regerin- Imidlertid har moderne mediebru-
grund af corona-foranstaltnin- stoffer mod COVID19 i midten gens politikere blev der næppe sat gere haft muligheden for at bruge
ger, herunder mange kræftope- af ​​februar, dvs. allerede inden spørgsmålstegn ved, situationen på manipulationsfrie søgemaskiner, så-
rationer (136). epidemiens udbrud. Dette indi- hospitaler blev dramatiseret, mani- som DuckDuckGo og uafhængige vi-
kerer igen, at virussen cirkulere- pulerende billeder blev brugt, kam- deoplatforme som Bitchute, samt
• Levetid: En evaluering af fire de i Europa tidligere end hidtil pagner blev iscenesat, og demon- generelt at bruge en annoncerings-
amerikanske professorer kon- antaget (141). stranter blev systematisk bekæmpet og sporingsblokerer på propagandi-
kluderer, at nedlukningen i USA som “idioter” (149-152, 128). stiske mediesider.
vil koste omkring dobbelt så • Arbejdsløshed: Det Internatio-
mange leveår som COVID-19 og nale Arbejdskontor (ILO) anslår, Nogle konservative medier kritisere-
derfor også fra et medicinsk at halvdelen af verdens
​​ arbejds- de de økonomisk skadelige nedluk-
synspunkt var en meget kontra- tagere eller 1,6 milliarder men- ningsforanstaltninger. Men det vir-
produktiv foranstaltning (137). nesker er i akut risiko for at mi- kelige spørgsmål vil være, om de
ste deres levebrød som følge af også vil kritisere de nu planlagte
• Formidling af coronavirus: En ny de politiske corona-foranstalt- overvågningsforanstaltninger så-
undersøgelse offentliggjort i ninger (142). som den generelle sociale kon-
Journal of Infectious Diseases vi- taktsporing.
ser, at corona-vira forekommer • Faktakontrol: 13 vildledende og
“kraftigt sæsonmæssigt” mellem falske påstande om koronaepi- De fleste uafhængige medier indså
december og april / maj (138). demien (143) før eller siden, at risikoen for coro- The Landing AI Social Distancing Detector (156).

152 153
Politisk udvikling
(gennem såkaldte “obligatoriske lige arbejdsgivere, administrationer, funktionerne i apparaterne “længe
vaccinationer”). udlejere og transportfirmaer spo- havde været derinde” og at kun en
Adskillige observatører har allerede ringsappen (162). I Argentina skal al- lille “finjustering” var påkrævet. Han
påpeget, at “coronakrisen”, der Mere end 600 videnskabsfolk har le, der er i det “offentlige rum”, akti- ser app’erne som en “trojansk hest”
overvejende er politisk fremkaldt, er advaret mod “hidtil uset overvåg- vere kontaktsporing (163). (170).
eller kunne være instrumentaliseret ning af samfundet” gennem proble-
til vidtrækkende sociale og økono- matiske apps til sporing af kontakt- Tyske politikere har også allerede Parallelt med introduktionen af ap-
​​
miske ændringer. personer (158). I nogle lande talt for at give app-brugere præfe- ps er mange lande begyndt at op-
udføres denne kontaktsporing alle- rence, når de rejser eller besøger rette specielle enheder til at spore
NSA-whistleblower Edward Snow- rede direkte af den hemmelige tje- restauranter (164). Den israelske kontakter og isolere borgerne.
den advarede allerede i marts om, neste (159). Overalt i verden er den premierminister Netanyahu talte for
at regeringerne bruger den midlerti- civile befolkning allerede blevet hans del om brugen af “sensorer”
​​ til I USA er der indført en milliard dol-
dige corona-krise som en lejlighed overvåget af droner og undertiden at overvåge afstanden for børn larseddel for at oprette et nationalt
for - eller påskud til en permanent udsat for massiv politivold (160). (165). “Corona Testing and Tracing Corps”
udvidelse af social overvågning og med op til 180.000 medlemmer
kontrol og skaber dermed en “arki- I maj føjede Apple og Google en I Singapore har færre mennesker (171, 172). Staterne New York og Ca-
tektur af undertrykkelse” (157). kontaktsporingsgrænseflade til ope- end forventet installeret den “frivilli- lifornien er allerede i færd med at
rativsystemerne på tre milliarder ge” app, hvorfor regeringen nu øn- etablere “kontaktsporingshære”
Blandt de tiltag der i øjeblikket dis- mobiltelefoner, som nu kan bruges sker at gøre den obligatorisk i visse med op til 20.000 medlemmer i hver
kuteres eller allerede er indført, er af de nationale myndigheder (161). offentlige rum eller tjenester. I nog- hær (173, 174). I Washington State
le parker overvåges afstandtagen skal National Guard være med i det-
1. introduktion af applikationer til Dette til trods for, at en WHO-un- også af robotter (166,167). te, og de, der ikke samarbejder “fri-
sporing af kontakter i hele samfun- dersøgelse af pandemisk influenza i villigt”, kan blive tvunget til at gøre
det 2019 konkluderede, at kontaktspo- I Australien, bliver mennesker der det (175).
ring ikke er medicinsk nyttig og “un- ikke ønsker at bruge appen til kon-
2. oprettelse af enheder til håndhæ- der ingen omstændigheder anbefa- taktsporing, tilsvinet af medierne Italien har også bebudet oprettelsen
velse af forfølgelse og isolering af les” (9). Faktisk er den som idioter og til fare og dermed af ​​et korps på 60.000 frivillige (176),
borgere epidemiologiske fordel ved sådanne sat under socialt pres (168). og Schweiz og andre lande er allere-
apps meget tvivlsom. de begyndt at opbygge lignende en-
3. introduktion af digitale biometri- Databeskyttelsen af den
​​ påståede heder (177). I Tyskland har masse-
ske Id-kort til kontrol og regulering Der argumenteres ofte for at spo- “decentraliserede” kontaktsporing tests allerede fundet sted i hjem
af deltagelse i sociale og faglige akti- ringsapps forbliver “frivillige” og “er i er også problematisk. Den holland- under truslen om polititvang (178).
viteter overensstemmelse med databeskyt- ske it-professor Jaap-Henk Hoep-
telsesloven”. Ingen af disse
​​ argu- mann forklarede allerede i april, at Softwaren til den overordnede socia-
4. den udvidede kontrol med rejse- menter er imidlertid virkelig sande i selv decentrale løsninger angiveligt le kontaktsporing i USA, Storbritanni-
og betalingstransaktioner (afskaffel- praksis. kan bruges meget let til overvågning en og muligvis i andre europæiske
se af kontanter). (169). lande leveres af det CIA-relaterede
I flere lande er brugen af applikatio-
​​ teknologiselskab Palantir fra den
5. oprettelse af retsgrundlag for ad- nerne allerede generelt obligatori- Præsidenten for det tyske informa- amerikanske milliardær Peter Thiel. I
gang til borgernes biologiske syste- ske eller bruges til visse aktiviteter. I tikforening mistænkte også, baseret Israel bruges kontaktsporingssoft-
mer fra regeringer eller selskaber Indien kræver for eksempel forskel- på introduktionens hastighed, at ware fra spionfirmaet NSO til at

154 155
overvåge menneskerettighedsaktivi- I mellemtiden er der inden for den med overraskende præcision (191 ves som en generelt farlig sygdom,
ster (179-181). økonomiske sfære tegn på en digi- fra side 18). da den hverken har et normalt al-
talisering og centralisering til fordel vorligt forløb eller en høj dødelig-
En whistleblower, der havde delta- for et par teknologiselskaber, lige- Kreative bidrag hed (11). Derudover er der ikke of-
get i et træningsprogram for kon- som den amerikanske nationale sik- fentliggjort en faktisk lavere
taktsporere i USA, beskrev det som kerhedskommission for kunstig in- reproduktionshastighed for at ret-
“totalitært” og en “fare for samfun- telligens (NSCAI), ledet af den • Video: They Live - Coronavirus færdiggøre nedlukningen af politi-
​​
det” (182). tidligere Google-CEO Eric Schmidt, Edition (Trigger Happy Media) ske årsager. Det danske parlament
krævede i et strategidokument alle- (192) har nu besluttet at have en ekspert-
Alle disse forholdsregler træffes, rede i 2019 for at holde trit med Ki- • Video: Out of Touch - Run for kommission til at undersøge rege-
skønt den epidemiologiske fordel er na (187). your life (Kevin James) (193) ringens politik.
uklar, og WHO udtrykkeligt er imod • Video: What It’s Like to Believe
kontaktsporing (9), som ellers ho- World Economic Forum (WEF) Da- Everything the Media Tells You Norge: Den norske premierminister
vedsageligt bruges til alvorlige sek- vos, der sammen med Gates Foun- (JP) (194) indrømmede offentligt, at hun gik i
suelle sygdomme eller madforgift- dation og Johns Hopkins University • Video (EN): Coronavirus - The panik i marts, og at de fleste af de
ning, der i modsætning til allerede var involveret i den vel- Masterplan (Björn Templ) (195) nedlukningsforanstaltninger, der
almindelige luftvejssygdomme, er kendte coronavirus-pandemiøvelse • Video (DE/IT): Naples: Freedom var blevet besluttet, sandsynligvis
lette at spore. “Event 201” i oktober 2019, opfor- has no price (MCC) (196) var unødvendige. Også i Norge blev
drede til en global “Great Reset” i det kendt, at selv før nedlukningen,
Ud over applikationer og specielle den henseende at forberede økono- faldt reproduktionshastigheden
enheder til kontaktsporing er der miske og sociale strukturer til det mod den stabile værdi af 1. I tilfæl-
stadig konkrete projekter eller pla- 21. århundrede (188, 189). de af en “second wave”, ville en me-
ner for “immunitetskort”, som for get mildere strategi uden en nedluk-
eksempel skal befolkningens rejse- I et åbent brev advarede adskillige ning vælges (197).
og arbejdsaktiviteter kunne kontrol- kardinaler og biskopper fra den ka-
leres (183). Faktisk har EU planlagt tolske kirke om, at der under på- Sverige: Trods et enormt internatio-
at indføre et såkaldt vaccinations- skud af en coronavirus, var udløst nalt pres kom Sverige igennem
pas siden 2018 (184). en verdensomspændende panik til Corona-perioden uden en nedluk-
at indføre uacceptable former for ning (se ovenfor): Den totale døde-
Sådanne “vaccinationskort” er igen verdensomspændende overvågning lighed var indenfor området af de
knyttet til et verdensomspændende og kontrol med befolkningen (190). B. LANDE OG REGIONER tidligere stærke influenzabølger. 75
“vaccinationsprogram”, som der og- % af dødsfaldene forekom på pleje-
så i øjeblikket arbejdes på. For ek- Ideen om, at en pandemi kan bru- Skandinavien hjem og plejeboliger, som regerin-
sempel opfordrede den amerikan- ges til at udvikle globale instrumen- gen lancerede en undersøgelse fra
ske milliardær og vaccineinvestor ter til overvågning og kontrol, er ik- Danmark: I Danmark blev det kendt (198). Internationale medier har for-
Bill Gates til en corona-vaccination ke ny. Allerede i 2010 beskrev via lækkede e-mails, at sundheds- søgt at fremstille dette som en “fia-
for “syv milliarder mennesker” (185). American Rockefeller Foundation et myndigheden i marts, i modsætning sko i den svenske strategi”, hvilket
AstraZeneca forbereder sig på at “co-stepping-scenarie” i et arbejds- til politiske repræsentationer, talte ikke er korrekt, da plejehjem har
fremstille to milliarder doser af den dokument om den fremtidige tek- imod en nedlukning og skrev: “Den brug for målrettet beskyttelse og ik-
stadig ikke-testede Oxford-vaccine nologiske og sociale udvikling, hvor danske sundhedsmyndighed mener ke drager fordel af en generel social
(186). dagens udvikling blev forventet fortsat, at COVID-19 ikke kan beskri- nedlukning.

156 157
Skoler: Både Finland og Danmark spredningen af COVID19
​​ allerede vindes”. Den planlagte generelle fælde opstod betydelig politivold,
observerede ikke en stigning i coro- begyndte før nedlukningen, for ikke “kontaktsporing” ville opsuge store se “Corona undertrykkelse i
na-sager efter genåbningen af deres
​​ længere at være i modstrid med mængder penge og i sidste ende Schweiz”. Deltagerne i disse de-
skoler. Sverige holdt sine folkesko- Forbundsrådet (202). Men resultatet “mislykkes fatalt”. Det er på tide at monstrationer blev mest fremstil-
ler åbne (199). forbliver det samme: Nedlukningen ophæve nødlovgivningen og holde let af statskontrollerede medier
var medicinsk unødvendig og socialt beslutningstagere ansvarlige (205). som forvirrede eller ekstremister
Schweiz kontraproduktiv. Prognoserne fra (212).
myndigheder og universiteter var Medier:
Medicinske aspekter: baseret på antagelser, der til dels Forbundsrådet planlægger at kon-
var helt urealistiske (203, 266). Aargauer Zeitung rapporterede om vertere de eksisterende nødord-
Efter cirka fire uger med relativ det påståede første barn, der “døde ninger til presserende føderal lov-
overdødelighed har Schweiz allere- Forskere ved Federal Institute of Te- af coronavirus”. Faktisk døde spæd- givning, hvilket der nu er lanceret
de været i en dødelighedstilstand chnology i Lausanne præsenterede barnet, der var blevet fløjet ind i en en online afstemning imod (213).
under gennemsnittet siden midten en undersøgelse, hvor de advarede nødsituation fra Makedonien, af
af ​​maj. Den kumulative dødelighed om risikoen for en “anden bølge”, meningitis, ikke forårsaget af coro- I slutningen af maj​​ vedtog For-
siden begyndelsen af året
​​ ligger i der kunne overvælde Schweiz. Stu- navirus (206, 207). bundsrådet et retsgrundlag for
området for en normal influenzasæ- diets hovedforfatter, professor “Corona Tracing App”, som skal
son og langt under sæsonen med Jacques Fellay, er også medlem af I maj offentliggjorde NZZ en rap- godkendes af parlamentet i som-
høj influenza i 2015 (se graf neden- Forbundsrådets Corona Task Force port, hvor den endnu en gang meren. Apple og Google har nu
for). Cirka 50 % af dødsfaldene fore- og talsmand for en corona-vaccine. spredte den falske nyhed om, at udstyret deres mobile operativsy-
kom på plejehjem, som ikke drager En uafhængig analyse af denne un- Corona havde bragt kantonen Ticino stemer med en tilsvarende græn-
fordel af en lockdown. Aldersmedia- dersøgelse har imidlertid vist, at “til randen af katastrofe”.
​​ Der var seflade. Brug af appen skal forbli-
nen for dødsfaldene er omkring 84 den er baseret på fuldstændig urea- faktisk heller ingen alvorlige proble- ve “frivillig” (se ovenfor) (214).
år, hvilket er endda lidt over den listiske antagelser og antager for ek- mer uden for plejehjemmene i Tici-
gennemsnitlige schweiziske leveal- sempel en konstant risiko for infek- no (208, 209). kantonen Zürich og flere andre
der (200). tion og død for alle aldersgrupper kantoner har allerede oprettet
(204). SRF TV-chefredaktør Tristan Brenn centre for den samlede kontak-
I alt forekom 130 test-positive døds- forsvarede sig mod beskyldninger topsporing, der består af medar-
fald i kantonen Zürich. Mere end Den medicinske iværksætter Ste- om, at SRF spredte propaganda om bejdere fra politiet og de offentli-
halvdelen af disse
​​ (78) forekom på phan Rietiker fra Inside-Corona Corona. Kort efter henledte en rulle- ge sundheds afdelinger, der skal
plejehjem. Igen forekom lidt over kommer til en ødelæggende konklu- stol bundet deltager i en Corona-de- kontakte potentielt “smittede”
halvdelen af disse
​​ dødsfald (40) på sion med hensyn til corona-ledelsen monstration opmærksomheden på, personer og anbringe dem i ka-
to plejehjem, som modtog CO- i Forbundsrådet. Forbundsrådet har hvordan han var blevet misbrugt af rantæne. Erfaringerne fra marts
VID19-patienter fra hospitaler til stort set ignoreret konklusionerne SRF for propaganda (210, 211). og april har vist, at centret ville
indlæggelse og som til dels ikke var i fra sin egen pandemikommission og blive nødt til at udvide betydeligt
stand til at isolere tilstrækkeligt har truffet groteske forkerte beslut- Politiske aspekter: eller udliciteres i fremtiden (177).
(201). ninger med alvorlige konsekvenser
for befolkningen og økonomien. En I Schweiz har der været ugentlige En undersøgelse foretaget af Uni-
ETH Zürich har nu flere gange om- uegnet “indeslutningsstrategi” var corona og grundlæggende rettig- versity of Applied Sciences Win-
formuleret sin undersøgelse, hvor blevet forfulgt i den naive tro på, at heds demonstrationer i Bern, Zürich terthur ZHAW afslørede, at 40 %
det konkluderes at tilbagegangen i tiden, indtil en vaccine kunne “over- og andre byer siden april. I nogle til- af den schweiziske befolkning

158 159
frygter øget overvågning gennem Bill Gates, med 30 millioner CHF til Tyskland og Østrig Berlins kriminaltekniker, professor
“corona-apps”. Ikke desto mindre udvikling af en corona-vaccine (217). Michael Tsokos, rapporterede om
planlagde et flertal at bruge appen I Tyskland og Østrig har der ikke væ- “corona-selvmord” af mennesker,
til kontaktsporing (215). Den coronakritiske læge fra Aargau, ret nogen betydelig overdødelighed der er bange for infektion eller tror, ​​
Den amerikanske milliardær og som blev brutalt arresteret i april af siden marts. Efter befolkning korri- de er inficeret. Professor Tsokos kri-
vaccineinvestor Bill Gates gav en en særlig politienhed og midlertidigt geret, viste Tyskland faktisk et lille tiserede mediernes og nogle virolo-
donation på 900.000 dollars til det indlagt i psykiatrisk pleje, gjorde at fald i dødeligheden endda under gers panikforbrydelse og spredning
schweiziske agentur for terapeuti- det måtte udføres en ekstern admi- gennemsnittet siden begyndelsen af ​​ af “rædselscenarier”. Han frygter, at
ske produkter Swissmedic i febru- nistrativ undersøgelse af hans sag, året (219). den “infektiøse pandemi” nu vil blive
ar 2020 til “projekter i Afrika” som regeringen nu har indledt. Det efterfulgt af en “psykosocial pande-
(216). var allerede blevet kendt på for- mi”. Faktisk er selvmord og selv-
hånd, at i modsætning til politiets I Østrig, som i Danmark og England, mordsforsøg i Berlin allerede “ste-
Schweiz vil støtte GAVI, den globa- påstand, havde lægen hverken blev det ved lækkede protokoller get dramatisk” i første kvartal (224,
le vaccinealliance, der er støttet af slægtninge eller myndigheder (218). kendt, at nedlukningen var politisk 225).
motiveret, og at flertallet af sund-
hedseksperter var imod det. I disse Økonomiske eksperter forventer ca.
mails anbefalede kansler Kurz alle- 10.000 ekstra konkurser fra virk-
rede i marts at opgive budskabet somheder i Tyskland indtil 2021 på
om en “meget farlig virus” , fordi vi- grund af de politiske corona-foran-
russen allerede var udbredt og ikke staltninger (226).
farlig for størstedelen af befolknin-
​​
gen (220). I tyske byer har nogle af de største
corona- og grundlæggende rettig-
heds demonstrationer i Europa fun-
I Tyskland blev næsten en million det sted siden april med op til
operationer aflyst i slutningen af ​​ 25.000 deltagere. Der var imidlertid
maj på grund af corona-nedluknin- også alvorlig politivold, f.eks. I arre-
gen. Tyske onkologer advarer om stationen af den
​​ berømte veganske
forsinkelser i diagnoser og behand- kok Attila Hildmann og den 68-årige
ling af kræft
​​ på grund af nedluknin- tidligere DDR borgerrettighedsakti-
gen. Kræft er en “langt større fare vist Angelika Barbe. Derudover har
end COVID-19”, understregede de der været brandstiftelsesangreb og i
medicinske foreninger (221, 222). nogle tilfælde livstruende angreb på
demonstranter og mediefolk i Tysk-
Tyske børnelæger rapporterer om land, for det meste begået af sort-
massiv vold mod børn på grund af maskerede grupper, der tilsynela-
lukningen. De så skader som bil- dende ikke synes at frygte statens
ulykker, inklusive knoglefrakturer el- forfølgelse (227-231).
ler rystetraumer. Antallet af opkald
til hotline for børns beskyttelse sti- Werner Winterstein, barnebarn af
Kumulativ dødelighed sammenlignet med forventet værdi (2010-2020, BFS/Stotz) ger kraftigt (223). en østrigsk jødisk justitsminister,

160 161
der blev myrdet af nazisterne, del- ningen i USA vil koste omkring dob- I den hårdt ramte delstat New York Amerikanske milliardærer fik en for-
tog i en grundlæggende rettigheds belt så mange leveår som COVID-19 blev der anmodet om en uafhængig mueforøgelse på 434 milliarder dol-
demonstration i Wien og erklærede, (137). undersøgelse for at pålægge guver- lars gennem “Corona” (245).
at han var “chokeret over den stille nøren at kræve, at plejehjem skulle
magtbesættelse af elementer, der Mere end 600 læger advarede den modtage corona-patienter. På pleje-
taler om en ‘ny normalitet “ i udkan- amerikanske præsident Donald hjem i New York har der været over
ten af den
​​ demokratiske model. Op- Trump i et åbent brev om farerne 5000 dødsfald. Der var også sådan-
delingen af borgere
​​ i forskellige ka- ved en udvidet lukning. Nedluknin- ne krav i de hårdt ramte stater New
tegorier på grund af Corona og gen var i sig selv en vigtig medicinsk Jersey og Pennsylvania (19).
skabelsen af en ​​ ny overgivelses ten- katastrofe (masseulykke). Uden for
dens, er en farlig udvikling. Han ob- New York City var ikke en eneste New Yorks største hospitalsfor-
serverede en mangel på moralsk amerikansk by særlig påvirket af ening har annonceret en undersø-
mod og underkastelse af autorite- Corona (234). gelse af brugen af invasive
​​ ventila-
ter. De planlagte corona-apps er “i torer. I april blev det kendt, at
retningen af en total overvågnings- I et andet åbent brev til den ameri- amerikanske klinikker modtager
tilstand” og bør afvises (232). kanske vicepræsident Mike Pence høje præmier, hvis de optager CO-
opfordrer amerikanske læger til en VID-19-patienter og forbinder dem
hurtig åbning af samfundet. Faren til ventilatorer, selvom eksperter
Forenede Stater for COVID-19 har vist sig at være længe har advaret mod farerne ved
meget mindre end oprindeligt anta- invasiv ventilation. En sygeplejerske
I USA var der omkring 100.000 posi- get. Risikogrupperne er kendte og i New York talte om “massemord”
tive dødsfald ved udgangen af maj.
​​ kan beskyttes målrettet. En sikker (104, 238, 239).
Den samlede dødelighed siden be- immunisering af samfundet er også
gyndelsen af året
​​ har imidlertid væ- mulig uden vaccination. Medierne I delstaten Washington bekræftede
ret inden for intervallet af den stær- havde unødvendigt terroriseret be- sundhedsmyndighederne, at selv
ke influenzasæson 2017/2018 (se folkningen og forårsaget en kraftig drabsofre blev regnet som “coro-
skema nedenfor). Mindst 42 % af stigning i desperation og selvmords- nadøde”, hvis de testede positivt for
dødsfaldene forekom på plejehjem, intentioner (235). coronavirus. New York Times note- Storbritannien
som tegner sig for 0,6 % af den rede også et mordoffer på sin forsi-
amerikanske befolkning og som ikke De fleste af den amerikanske hærs de for “corona-ofre”. Selv George I England og Wales var der en over-
har gavn af en generel nedlukning felthospitaler, der blev bygget til i Floyd, der blev dræbt af en politi- dødelighed i marts og april på ca.
af samfundet (22). alt 660 millioner dollars, lukkede mand i slutningen af maj,
​​ testede 46.000. Dette svarer til de stærke in-
igen i maj uden at have behandlet positivt for Corona (240-242). fluenzaudbrud i 1999 og 2000 (se
I de stater, der ikke indførte en ned- en eneste patient (236). graf nedenfor). ONS siger imidlertid,
lukning eller ophævede den tidligt, Ved udgangen af maj
​​ var mere end at næsten 30 % af denne overdøde-
var der ingen stigning i dødelighed, En californisk traumelæge forklarer i 40 millioner mennesker i USA ar- lighed ikke skyldes coronavirus (248,
ifølge en undersøgelse fra JP Mor- en artikel, at der var flere selv- bejdsløse. Det anslås, at omkring 42 249).
gan (233). mordsforsøg i maj end normalt på % af de tabte jobs ikke vil blive åb-
et helt år, og at selvmord allerede net op igen, og at den værste reces- I begyndelsen af maj
​​ var for eksem-
En evaluering af fire amerikanske langt overstiger hjertedødsfald i Ca- sion siden 2. verdenskrig vil finde pel 8.000 flere mennesker døde i
professorer konkluderer, at nedluk- lifornien (237). sted (243, 244)(se nedenfor). deres egne hjem end sædvanligt, og

162 163
80 % af disse dødsfald havde ifølge tigt inden for selve sundhedsvæse- ma-spillerne bag den britiske rege- i Mexico, besøgte derefter byens
dødsattesten intet at gøre med net (251). rings nedlukning (Del 2) (255, 256) hospitaler, begravelseshjem og kre-
coronavirus (228). matorier, som alle var meget lidt i
Imens forblev de fleste af de nybyg- I Storbritannien lurer den største drift (262).
På britiske plejehjem alene var der gede felthospitaler stort set tomme økonomiske recession siden “Great
30.000 ekstra dødsfald i begyndel- (252). Frost” i 1709 (under den lille istid) Generelt har lande i Sydamerika og
sen af maj,
​​ men kun 10.000 af disse ude i horisonten (257). Afrika haft en markant lavere coro-
dødsfald fra COVID-19 blev registre- Den indflydelsesrige computermo- nadødelighed end Europa og USA,
ret på dødsattesten, ifølge Cambrid- del af epidemiolog Neil Ferguson, Positiv anekdote: Den ældste skræd- hvilket kan skyldes den yngre befolk-
ge-professor David Spiegelhalter. som forudsagde hundredtusindvis der i Storbritannien overlevede ning eller klimafaktorer. I modsæt-
For eksempel døde der i England og af dødsfald, viste sig at være meget corona-virussen i en alder af 96 år, ning hertil forventer Verdensbanken
Wales ca. 10.000 ekstra demente mangelfuld og urealistisk i en uaf- efter ikke at have spist i ti dage op til 60 millioner ofre for fattigdom
patienter i april uden corona-infekti- hængig analyse af software- og mo- (258). på grund af globale politiske coro-
on men på grund af ugers isolering delleringseksperter. Ferguson måtte na-foranstaltninger (263, 264).
(250, 23). fratræde som regeringsrådgiver, ef-
ter at han selv brød lukningen for at Sydamerika og Afrika
I lighed med Norditalien og New modtage sin gifte elsker (253, 254).
York blev den fatale beslutning om Efter coronaudbredelsen i Europa
at overføre coronapatienter fra ho- Analyse: Hvem kontrollerer den bri- og USA var aftaget, fokuserede
spitaler til plejehjem taget i England, tiske regerings svar på COVID-19? mange medier på situationen i Syd-
og coronavirussen spredte sig hur- (Del 1) og COVID-19: Big Phar- amerika, især i Brasilien. Faktum er
imidlertid, at Brasilien med hidtil
36.000 dødsfald pr. 210 millioner
indbyggere er i en bedre position
end de fleste europæiske lande,
herunder Schweiz, og er sammenlig-
nelig med Tyskland (259).

I andre latinamerikanske lande som


Ecuador spredes denguefeber med
lignende symptomer ud over coro-
navirus, hvilket kan føre til en dob-
belt byrde for sundhedsvæsenet. Ik-
ke desto mindre har det for
eksempel i Peru vist sig, at 80 % af
de bekræftede corona-tilfælde for-
bliver uden symptomer (260, 261).

Nogle medier rapporterede angive-


Mortality in 2020 compared to the strong influenza waves of 1999 and 2000 (adapted to the popu- ligt “døgnet rundt” om krematorier i
lation and delayed) (249). Mexico City. En youtuber, der boede

164 165
REFERENCER 10. Ioannidis JPA. A fiasco in the making? As com/magazine/the-massacre-of-italy-s-elder- 28. Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf.
the coronavirus pandemic takes hold, we are ly-nursing-home-residents-35575. Aktuelles zur Corona-Pandemie – Presseter-
1. Swiss Policy Research. Studies on COVID-19 making decisions without reliable data. STAT, 19. Campanile C, Hogan B, Feis A.Calls mount min 8.5.2020 im Universitätsklinikum Ham-
lethality. 12.03.2020. URL: https://swprs.org/ 17.03.2020. URL: https://www.statnews. for independent probe of Gov. Cuomo’s nur- burg Eppendorf. URL: https://www.youtube.
studies-on-COVID-19-lethality/. com/2020/03/17/a-fiasco-in-the-making-as- sing home policies amid coronavirus. New com/watch?v=GXhxorBBPYI.
2. Sullum J. The CDC’s New ’Best Estimate’ Im- the-coronavirus-pandemic-ta- York Post 12.05.2020. URL: https://nypost. 29. Berenson A. More Lockdown madness.
plies a COVID-19 Infection Fatality Rate Below kes-hold-we-are-making-decisions-without-re- com/2020/05/12/calls-for-independent-pro- Twitter 08.05.2020. URL: https://twitter.com/
0.3%. Reason 24.04.2020. URL: https://reason. liable-data/. be-of-gov-cuomos-nursing-home-policies/. AlexBerenson/status/1258625618431954945.
com/2020/05/24a/the-cdcs-new-best-estima- 11. The Local. Leaked mails reveal battle over 20. Feuerherd B. Pennsylvania health official 30. Berenson A. Another pulmonary embo-
te-implies-a-COVID-19-infection-fatality-ra- Denmark’s lockdown. The Local Denmark, moved mother from nursing home as deaths lism case. Twitter 11.05.2020. URL: https://
te-below-0-3/. 29.05.2020. URL: https://www.thelocal. skyrocketed. New York Post 13.05.2020. URL: twitter.com/AlexBerenson/sta-
3. Day M. COVID-19: four fifths of cases are dk/20200529/leaked-emails-show-how-den- https://nypost.com/2020/05/13/pennsylva- tus/1259634922161147910.
asymptomatic, China figures indicate. BMJ marks-pm-steam-rollered-her-own-health- nia-health-official-moved-mother-from-nur- 31. Berenson A. From a reader. Twitter
2020; 369: m1375. doi: 10.1136/bmj.m1375.  agency. sing-home/. 10.05.2020. URL: https://twitter.com/AlexBe-
4. Bröhm A. Coronavirus and tests - antibody 12. Andrino B, Grasso D, Llaneras K, Sevillano 21. Swiss Policy Research. COVID-19: A report renson/status/1259548620724080640.
tests identify only a fifth of all cases [Coronavi- E. Antibody study shows just 5% of Spaniards from Italy. 31.03.2020. URL: https://swprs.org/ 32. NDR 90,3. Hamburger Studie: Corona
rus und Tests - Antikörpertests weisen nur ei- have contracted the coronavirus. El País COVID-19-a-report-from-italy/. befällt mehrere Organe. NDR 14.05.2020. URL:
nen Fünftel der Fälle nach]. TagesAnzeiger 14.05.2020. URL: https://english.elpais.com/ 22. Roy A, The Apothecary. The Most Impor- https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/
01.06.2020. URL: https://www.tagesanzeiger. society/2020-05-14/antibody-stu- tant Coronavirus Statistic: 42% Of U.S. Deaths Hamburger-Studie-Corona-befaellt-mehre-
ch/antikoerpertests-weisen-nur-einen-fuenf- dy-shows-just-5-of-spaniards-have-contracted- Are From 0.6% Of The Population. Forbes Me- re-Organe-,uke638.html
tel-der-faelle-nach-464141058370. the-coronavirus.html. dia LLC, 26.05.2020. URL: https://www.forbes. 33. Haferkamp O, Matthys H. Influenza and
5. Grifoni A, Weiskopf D, Ramirez SI, Mateus J, 13. EuroMOMO. Z-scores by country. URL: htt- com/sites/theapothecary/2020/05/26/nursing- pulmonary embolism [Grippe und Lungenem-
Dan JM, Moderbacker CR et al. Targets of T Cell ps://www.euromomo.eu/graphs-and-maps#z- homes-assisted-living-facilities-0-6-of-the-u-s- bolien]. Dtch Med Wochenschr 1970; 95(51):
Responses to SARS-CoV-2 Coronavirus in Hu- scores-by-country. population-43-of-u-s-COVID-19-de- 2560-2563.
mans with COVID-19 Disease and Unexposed 14. Massachusetts Department of Public He- aths/#710204ef74cd. 34. University of Michigan Health System.
Individuals. Cell 2020; 181: 1-13. doi: 10.1016/j. alth. COVID-19 Dashboard - Wednesday, May 23. Devlin H. Extra 10,000 dementia deaths in Those With Severe H1N1 At Risk For Pulmona-
cell.2020.05.015. 06, 2020. URL: https://www.mass.gov/doc/CO- England and Wales in April. The Guardian, ry Emboli, Researchers Find. ScienceDaily,
6. Cuomo AM. Amid Ongoing COVID-19 Pan- VID-19-dashboard-may-6-2020/download. 05.06.2020. URL: https://www.theguardian. 18.10.2009. URL: www.sciencedaily.com/relea-
demic, Governor Cuomo Announces Results of 15. Comas-Herrera A, Zalakain J, Litwin C, Hsu com/world/2020/jun/05/COVID-19-cau- ses/2009/10/091014111549.htm
Completed Antibody Testing Study of 15,000 A T, Lane N, Fernandez-Plotka JL. Mortality as- sing-10000-dementia-deaths-beyond-infecti- 35. Avnon LS, Munteanu D, Smoliakov A, Jot-
People Showing 12.3 Percent of Population sociated with COVID-19 outbreaks in care ho- ons-research-says. kowitz A, Barski L. Thromboembolic events in
Has COVID-19 Antibodies. New York State, mes: early international evidence. LTC COVID 24. Wang D, Hu B, Hu C, Zhu F, Liu X, Zhang J patients with severe pandemic influenza A/
02.05.2020. URL: https://www.governor. 12.04.2020. URL: https://ltcCOVID. et al. Clinical Characteristics of 138 Hospitali- H1N1. European Journal of Internal Medicine
ny.gov/news/amid-ongoing-COVID-19-pande- org/2020/04/12/mortality-associated-with-CO- zed Patients With 2019 Novel Coronavirus–In- 2015; 26: 596-598.
mic-governor-cuomo-announces-results-com- VID-19-outbreaks-in-care-homes-early-interna- fected Pneumonia in Wuhan, China. JAMA 36. Bainton D, Jones GR, Hole D. Influenza and
pleted-antibody-testing. tional-evidence/. 2020; 323(11): 1061–1069.  Ischaemic Heart Disease-a Possible Trigger for
7. Sayers F. Sumetra Gupta: COVID-19 is on 16. Girvann G, Roy A. Nursing Homes & Assi- 25. Tepper J. Ground Zero: When the Cure is Acute Myocardial Infarction?. International
the way out. UnHerd 21.05.2020. URL: https:// sted Living Facilities Account for 42% of CO- Worse than the Disease. Medium 13.04.2020. Journal of Epidemiology 1978; 7(3): 231–239.
unherd.com/2020/05/oxford-doub- VID-19 Deaths. The Foundation for Research URL: https://medium.com/@tepper_jonathan/ 37. Altas SW Dr, Peterson PE. Science says:
les-down-sunetra-gupta-interview/. on Equal Opportunity 02.06.2020. URL: https:// ground-zero-when-the-cure-is-worse-than-the- ’Open the schools’. The Hill 01.06.2020. URL:
8. Roos R, Schnirring L. HHS ties pandemic mi- freopp.org/the-COVID-19-nursing-home-crisis- disease-3c513d91393d. https://academic.oup.com/ije/article-abstra-
tigation advice to severity. CIDRAP, 01.02.2007. by-the-numbers-3a47433c3f70. 26. Ho P‐L, Tang X‐P, Seto W‐H. SARS: hospi- ct/7/3/231/755276.
URL: https://www.cidrap.umn.edu/news-per- 17. AFP, The Local. Swedish death toll passes tal infection control and admission strategies. 38. Viner RM, Russell SJ, Croker H, Packer J,
spective/2007/02/hhs-ties-pandemic-mitigati- 4,000 as coronavirus cases in care homes start Respirology 2013; 8: 41-45.  Ward J, Stansfield C  et al. School closure and
on-advice-severity. to fall. The Local Sweden, 25.05.2020. URL: 27. Wichmann D, Sperhake J-P, Lütgehetmann management practices during coronavirus
9. World Health Organization. Global Influen- Swedish death toll passes 4,000 as coronavi- M,  Steurer S, Edler C et al. Autopsy Findings outbreaks including COVID-19: a rapid syste-
za Programme. Non-pharmaceutical public he- rus cases in care homes start to fall. and Venous Thromboembolism in Patients matic review. The Lancet Child & Adolescent
alth measures for mitigating the risk and im- 18. Tavernini M, Di Rienzo A. The ’massacre’ of With COVID-19. A Prospective Cohort Study. Health 2020; 4(5): 397-404.
pact of epidemic and pandemic influenza. Italy’s elderly nursing home residents. TRTwor- Annals of Internal Medicine 2020. doi: 39. Vernazza P. Closing schools - helpful or
Copenhagen 2019.  ld, 20.04.2020. URL: https://www.trtworld. 10.7326/M20-2003 useless? [Schulen schließen - hilfreich oder

166 167
nicht?]. Klinik für Infektiologie/Spitalhygien, 47. OffGuardian. Coronavirus Fact-Check #6: 26.05.2020. URL: https://twitter.com/DailyCal- lab-made-cov2-genealogy-through-the-lens-of-
Kantonsspital St.Gallen 06.04.2020. URL: htt- Does wearing a mask do anything?. ler/status/1265382872631980032. gain-of-function-research-f96dd7413748
ps://infekt.ch/2020/04/schulen-schliessen-hil- 06.06.2020. URL: https://off-guardian. 57. Power Tie. The mask is for show?. Twitter, 67. Robinson C. Chinese and US scientists ge-
freich-oder-nicht/. org/2020/06/06/coronavirus-fact-check-6-do- 16.05.2020. URL: https://twitter.com/real- netically engineered bat coronaviruses in dan-
40. Mortensen A, Skydsgaard N. Reopening es-wearing-a-mask-do-anything/. PowerTie/status/1261445611594723330. gerous gain-of-function research stretching
schools in Denmark did not worsen outbreak, 48. University of East Anglia. New study reve- 58. Kavanagh R. CW: Police Violence. Twitter back years. GMWatch 26.05.2020. URL: https://
data shows. Reuters, 28.05.2020. URL: https:// als blueprint for getting out of COVID-19 lock- 14.05.2020. URL: https://twitter.com/DrRJKa- gmwatch.org/en/news/latest-news/19410-
www.reuters.com/article/us-health-coronavi- down. UEA, 06.05.2020. URL: https://www.uea. vanagh/status/1260739779177656325. chinese-and-us-scientists-genetically-enginee-
rus-denmark-reopening/opening-schools-in- ac.uk/about/-/new-study-reveals-blueprint-for- 59. Schütt P. Mandatory face masks: Disabled red-bat-coronaviruses-in-dangerous-gain-of-
denmark-did-not-worsen-outbreak-da- getting-out-of-COVID-19-lockdown. persons are exempt and are sometimes insul- function-research-stretching-back-years.
ta-shows-idUSKBN2341N7. 49. Brosseau LM, Sietsema M. COMMENTARY: ted in return [Maskenpflicht: Behinderte sind 68. Piplani S, Singh PK, Winkler DA, Petrovsky
41. Crawfurd L, Hares S, Sandefur J, Minardi Masks-for-all for COVID-19 not based on befreit und werden dafür teils beschimpft]. N. In silico comparison of spike protein-ACE2
AL. Back to School? Tracking COVID Cases as sound data. CIDRAP, 01.04.2020. URL: https:// Badische Neueste Nachrichten 12.5.2020. URL: binding affinities across species; significance
Schools Reopen. Center for Global Develop- www.cidrap.umn.edu/news-perspecti- https://bnn.de/lokales/karlsruhe/maskenp- for the possible origin of the SARS-CoV-2 virus.
ment, 29.05.2020. URL: https://www.cgdev. ve/2020/04/commentary-masks-all-COVID-19- flicht-behinderte-sind-befreit-und-werden-da- arXiv e-print:200506199v1. 2020.
org/blog/back-school-tracking-COVID-cases- not-based-sound-data. fuer-teils-beschimpft. 69. Matthews J, Robinson C. Wuhan and US
schools-reopen. 50. Bae S, Kim M-C, Kim JY, Cha H-H, Lim JS, 60. Masks4all. About Us & The #Masks4All scientists used undetectable methods of gene-
42. Jenzer S. Coronavirus: Forscher drängen Jung J et al. Effectiveness of Surgical and Cot- Story. June 2020. URL: masks4all.co/about-us/.  tic engineering on bat coronaviruses.
Drosten zum Rückzug der Kinder-Studie. Nau. ton Masks in Blocking SARS–CoV-2: A Control- 61. Hadden J. WHO issues new guidance on GMWatch 20.05.2020. URL: https://gmwatch.
ch, 27.05.202. URL: https://www.nau.ch/news/ led Comparison in 4 Patients. Annals of Inter- face masks, advising people wear them in pla- org/en/news/latest-news/19403-wuhan-and-u
europa/coronavirus-forscher-drangen-dro- nal Medicine 2020. doi: 10.7326/L20-0745.  ces where social distancing is difficult or if s-scientists-used-undetectable-methods-of-ge-
sten-zum-ruckzug-der-kinder-stu- 51. Klompas M, Morris AC, Sinclair J, Pearson you’re over 60 years old. Business Insider, netic-engineering-on-bat-coronaviruses.
die-65714012. M, Shenoy ES. Universal Masking in Hospitals 06.06.2020. URL: https://www.businessinsider. 70. Leitenberg M. Did the SARS-CoV-2 virus
43. Estrin D. After Reopening Schools, Israel in the COVID-19 Era. The New England Journal com/who-updates-face-masks-recommendati- arise from a bat coronavirus research pro-
Orders Them To Shut If COVID-19 Cases Are of Medicine 2020; 382: e63. ons-amid-the-coronavirus-pandemic-2020- gram in a Chinese laboratory? Very possibly.
Discovered. npr, 03.06.2020. URL: https:// 52. Xiao J, Shiu E, Gao H, Wong JY, Fong MW, 6?r=US&IR=T. Bulletin of the Atomic Scientists 04.06.2020.
www.npr.org/sections/coronavirus-live-upda- Ryu S, et al. Nonpharmaceutical Measures for 62. Schreyer P. The obligation to wear masks URL https://thebulletin.org/2020/06/did-the-
tes/2020/06/03/868507524/israel-orders- Pandemic Influenza in Nonhealthcare Set- changes the social climate [Die Maskenpflicht sars-cov-2-virus-arise-from-a-bat-coronavirus-
schools-to-close-when-COVID-19-cases-are- tings—Personal Protective and Environmental verändert das gesellschaftliche Klima]. Multi- research-program-in-a-chinese-laborato-
discovered. Measures. Emerg Infect Dis. 2020; 26(5): 967- polar Magazin, 24.04.2020. URL: https://multi- ry-very-possibly/
44. Societi Foundation. Kawasaki Disease and 975. polar-magazin.de/artikel/maskenpflicht-ge- 71. Guterl F. Dr. Fauci Backed Controversial
COVID-19. Responding to your Questions and 53. Krutzler D, Riss K. The mask is being pus- sellschaftliches-klima.  Wuhan Lab with U.S. Dollars for Risky Coro-
Concerns. URL: https://www.societi.org.uk/ka- hed back again [Die Maske wird wieder 63. Andersen KG, Rambaut A, Lipkin WI, Hol- navirus Research. Newsweek, 28.04.2020. URL:
wasaki-disease-and-COVID-19/. zurückgedrängt]. DerStandard 29.05.2020. mes EC, Garry RF. The proximal origin of SARS- https://www.newsweek.com/dr-fauci-backed-
45. dpa. ”Reopen daycare centres and primary URL: https://www.derstandard.at/sto- CoV-2. Nature Medicine 2020; 26: 450-452. controversial-wuhan-lab-millions-us-dol-
schools promptly and without restriction” [„Ki- ry/2000117792769/die-maske-wird-wieder-zu- 64. Petrovski N. Lab escape theory of SARS- lars-risky-coronavirus-research-1500741.
tas und Grundschulen zeitnah und uneinge- rueckgedraengt. CoV-2 origin gaining scientific support. 72. Project E. Evidence SARS-CoV-2 Emerged
schränkt wiedereröffnen“]. Welt, 19.05.2020. 54. Franssen AG. Why is Sweden not recom- GMWatch 28.05.2020. URL: https://gmwatch. From a Biological Laboratory in Wuhan, China.
URL: https://www.welt.de/politik/deutschland/ mending face masks to the public? The Local org/en/news/latest-news/19412-lab-escape- 16.04.2020. URL: https://project-evidence.git-
article208075525/Corona-Kitas-und-Grunds- Sweden, 14.05.2020. URL: https://www.thelo- theory-of-sars-cov-2-origin-gaining-scientific- hub.io. 
chulen-vollstaendig-oeffnen-uneingeschra- cal.se/20200514/explained-why-is-sweden- support. 73. Stevens C. The Origins of SARS-CoV-2: Part
enkt.html. not-recommending-face-masks-to-the-public. 65. Latham J, Wilson A. The Case Is Building 2. Why is this virus so good at infecting and
46. Allen P. Heart-breaking photo of nursery 55. Schwarzwald TV. Steinmeier in Berlin: ca- That COVID-19 Had a Lab Origin. Independent spreading among us? Behur Lee Lab
children forced to play in isolation chalk squa- mera on, mask on - camera off, mask off Science News, 02.06.2020. URL: https://www. 27.03.2020. URL: https://leelabvirus.host/CO-
res sparks outcry in France after schools [14.05.2020] [Steinmeier in Berlin: Kamera an, independentsciencenews.org/health/the-case- VID19/origins-part2.
reopen. MailOnline, 13.05.2020. Maske an – Kamera aus, Maske aus is-building-that-COVID-19-had-a-lab-origin/. 74. Jiang S. Don’t rush to deploy COVID-19
URL: https://www.dailymail.co.uk/news/artic- [14.05.2020]]. URL: https://www.youtube.com/ 66. Deigin Y. Lab-Made? SARS-CoV-2 Genea- vaccines and drugs without sufficient safety
le-8314697/Heart-breaking-photo-children-for- watch?v=y2qAKS6Hl4I logy Through the Lens of Gain-of-Function Re- guarantees. Nature, 16.03.2020.
ced-play-isolation-zones-sparks-outcry-France. 56. Daily Caller. Reporter: ”You can see here, search. Medium 22.04.2020. URL: https://me- URL: https://www.nature.com/articles/d41586-
html. nobody’s wearing [masks].”. Twitter dium.com/@yurideigin/ 020-00751-9.

168 169
75. Cattani A. University Hospital distances it- 83. Gardner B. Exclusive: Oxford University dk/20200313/denmark-pas- edition.cnn.com/2020/05/22/health/remdesi-
self from controversial statements. Zurich se- COVID-19 vaccine trial has 50 percent chance ses-far-reaching-emergency-coronavirus-law. vir-COVID-19-trial-results-nejm-study/index.ht-
nior physician plays down corona epidemic of ’no result’. The Telegraph. 23.05.2020. URL: 91. Kern C. Mehrere Politiker für Impf-Pflicht ml
[Unispital distanziert sich von umstrittenen https://www.telegraph.co.uk/ in Deutschland – Das ist der aktuelle Stand. 100. Virgile Faber. (Eng Subs) Hydroxych-
Aussagen. Züricher Oberarzt verharmlost news/2020/05/23/oxford-university-COVID- NPG digital GmbH, 01.05.2020. URL: https:// loroquine Lancet Study: Former France Health
Corona Epidemie. Blick 23.05.2020. URL: htt- 19-vaccine-trial-has-50-per-cent-chance/. www.swp.de/panorama/corona-impfpflicht- Minister blows the whistle. URL: https://www.
ps://www.blick.ch/news/schweiz/unispital-di- 84. Boodman E. Researchers rush to test wird-die-impfung-bald-zur-vorschrift-in- youtube.com/watch?v=ZYgiCALEdpE.
stanziert-sich-von-umstrittenen-aussa- coronavirus vaccine in people without know- deutschland_-das-ist-der-momentane- 101. Weintraub K. Chloroquine, Zinc Tested to
gen-corona-kritiker-feiern-videobotschaft-von-zu- ing how well it works in animals. STAT, stand-45785279.html. Block COVID Infection. WebMD Health
ercher-oberarzt-id15903859.html. 11.03.2020. URL: https://www.statnews. 92. ntv. Against the government’s course. News,09.04.2020. URL: https://www.webmd.
76. Kirby J, Handros L. Perspectives on the com/2020/03/11/researchers-rush-to-start-mo- World medical president calls for compulsory com/lung/news/20200409/chloroquine-zinc-te-
pandemic | Professor Knut Wittkowski update derna-coronavirus-vaccine-trial-without-usu- vaccination [Gegen den Kurs der Regierung. sted-to-block-COVID-infection. 
interview| Episode 5. Journeyman Pictures, al-animal-testing/. Weltärztepräsident fordert Impfpflicht]. ntv, 102. Wodarg W. COVID19: A case for medical
2020. URL: https://www.bitchute.com/video/ 85. Kennedy RF Jr. Vaccine Trial Catastrophe: 20.05.2020. URL:  detectives. Is medical malpractice causing the
DXxeej9CW1pz/. Moderna Vaccine has 20% ‘Serious’ Injury Ra- 93. ntv. Eventim boss Schulenberg ”No con- deaths of BAME patients? OffGuardian
77. Sutton C. No vaccine for coronavirus a te in High Dose Group. Children’s Health De- certs without vaccine” [Eventim-Chef Schulen- 13.05.2020. URL: https://off-guardian.
possibility. news.com.au, 19.04.2020. URL: htt- fense 22.05.2020. URL: https://childrenshe- berg ”Ohne Impfstoff keine Konzerte”]. ntv, org/2020/05/13/COVID19-a-case-for-medi-
ps://www.news.com.au/lifestyle/health/he- althdefense.org/news/ 03.06.2020. URL: https://www.n-tv.de/medi- cal-detectives/?__cf_chl_jschl_tk__=2c4df3a-
alth-problems/no-vaccine-for-coronavi- vaccine-trial-catastrophe-moderna-vacci- athek/audio/Ohne-Impfstoff-keine-Konzer- 0c10a7fb5b63bc4edbf9a98bfbd-
rus-a-possibility/ ne-has-20-serious-injury-rate-in-high-dose- te-article21821926.html. 500b6e-1591947714-0-Aag0MBumRifMi-bJkD-
news-story/34e678ae205b50ea983c- group/ 94. Gavi. Global Vaccine Summit. URL: https:// TU8MV9yTcsjluaQFdq7fn65G2prx9ycaTHZxP-
c64ab2943608. 86. Kennedy RF Jr. Moderna’s Guinea Pig … www.gavi.org/investing-gavi/resource-mobili- mUMt6AbJn9xxlMv2hx4lYtgmdFSvEk2sW4AEG-
78. Beasly D. Top HIV scientist says he “Sickest in His Life” after Being Injected with sation-process/gavis-3rd-donor-pledging-con- cVYqk_8Sfa9QNtIdWa2n8nzFOooxkxygJ_kOJRx-
wouldn’t count on a vaccine for coronavirus Experimental Vaccine. Children’s Health De- ference-june-2020. WUoyKDn3CqdRvbSJ0y-ggj6XpzPD-
soon. Reuters, 20.05.2020. URL: https://www. fense 02.06.2020. URL: https://childrenshealt- 95. Mundell EJ. Blood Thinners Could Boost cYXs-Y999jZb0d8oAkBck42Ldpq_3Yiw1TaUV-
reuters.com/article/us-health-coronavirus-ha- hdefense.org/news/modernas-gui- COVID-19 Survival. WebMD, 06.05.2020. URL: 3kjLdWL2ryQgoghylYJ6mLv58A-Pk9N89e1d-
seltine-newsmake-idUSKBN22W34T. nea-pig-sickest-in-his-life-after-being-injec- https://www.webmd.com/lung/ n1OnJdwPaTD0VYKtHekpoIMIsDZqzh_EWTN-
79. Vernazza P. Corona - Vaccination as the ul- ted-with-experimental-vaccine/. news/20200506/blood-thinners-could-boost- 5MH0QTsV7VAQdohNy3YaA-33Eo4bwZfx-
timate rescue? [Corona – Impfung als ultimati- 87. Branswell H. Vaccine experts say Moder- COVID19-survival#1. 9FEv7wljQSEZtALaZTFmTSCwrdFwQh4E8V-
ve Rettung?]. Klinik für Infektiologie/Spitalhygi- na didn’t produce data critical to assessing 96. Davey M, Kirchgaessner S, Boseley S. Sur- cxQVRfkQfM. 
en, Kantonsspital St.Gallen 16.05.2020. COVID-19 vaccine. STAT, 19.05.2020. URL: htt- gisphere: governments and WHO changed CO- 103. University of Edinburgh. Steroids could
URL: https://infekt.ch/2020/05/corona-imp- ps://www.statnews.com/2020/05/19/vacci- VID-19 policy based on suspect data from tiny do more harm than good in treating coronavi-
fung-als-ultimative-rettung/. ne-experts-say-moderna-didnt-produce-da- US company. The Guardian, 03.06.2020. URL: rus. ScienceDaily, 06.02.2020. URL: www.scien-
80. Steenhuysen J. As pressure for coronavi- ta-critical-to-assessing-COVID-19-vaccine/. https://www.theguardian.com/world/2020/ cedaily.com/releases/2020/02/200206110703.
rus vaccine mounts, scientists debate risks of 88. Corcoran K. The ex-pharma exec leading jun/03/COVID-19-surgisphere-who-world-he- htm.
accelerated testing. Reuters, 11.03.2020. URL: Trump’s COVID-19 vaccine program has $10 alth-organization-hydroxychloroquine. 104. Campanile C. Northwell Health probing
https://www.reuters.com/article/us-he- million in stock options for a company getting 97. Cortez MF. Researchers Retract Study Lin- ventilator use amid high coronavirus death ra-
alth-coronavirus-vaccines-insight-idUSKB- federal funding. Business Insider, 16.05.2020. king Malaria Pill to Heart Risk. Researchers Re- te. New York Post 29.05.2020. URL: https://ny-
N20Y1GZ. URL: https://www.businessinsider.com/mon- tract Study Linking Malaria Pill to Heart Risk. post.com/2020/05/29/northwell-health-pro-
81. Mullard A. COVID-19 vaccine development cef-slaoui-leading-trump-vaccine-push-10m- Bloomberg, 04.06.2020. URL: https://www. bing-use-of-ventilators-for-COVID-patients/.
pipeline gears up. The Lancet 2020; holding-moderna-conflict-2020-5?r=US&IR=T. bloomberg.com/news/articles/2020-06-04/re- 105. Meier C. Corona: This intensive care phy-
395(10239): 1751-1752. 89. Deese K. Trump says he’s mobilizing mili- searchers-retract-lancet-study-linking-mala- sician is talking straight [Corona: Dieser Inten-
82. Andrews L. Doubts raised over Oxford tary to distribute potential coronavirus vacci- ria-drug-to-risks. sivmediziner spricht Klartext]. Mediniside,
coronavirus vaccine after ALL of the monkeys ne. MSN, 14.05.2020. URL: https://www.msn. 98. Todaro JM. A Study Out of Thin Air. Medici- 16.05.2020. URL: https://www.medinside.ch/
that took part in the trial are found to have com/en-us/news/politics/trump-says-hes-mo- ne (Un)Censored, 29.05.2020. URL: https:// de/post/corona-intensivmediziner-spricht-klar-
contracted the disease. MailOnline, bilizing-military-to-distribute-potential-coro- www.medicineuncensored. text.
18.05.2020. URL: https://www.dailymail.co.uk/ navirus-vaccine/ar-BB1463uZ.  com/a-study-out-of-thin-air. 106. Vernazza P. Expedition with a surprising
sciencetech/article-8331709/Oxford-coronavi- 90. The Local. Denmark rushes through 99. Fox M, Remdesivir alone is not enough, re- ending - An epidemiological lesson [Expedition
rus-vaccine-does-not-stop-infection-exper- emergency coronavirus law. The Local Den- searchers conclude in first major COVID-19 tri- mit überraschendem Ausgang – Ein epidemio-
ts-warn.html. mark, 13.03.2020. URL: https://www.thelocal. al of the drug. CNN 23.05.2020. URL: https:// logisches Lehrstück]. Klinik für Infektiologie/

170 171
Spitalhygien, Kantonsspital St.Gallen 115. Bhakdi S. Registered Association for Phy- 125. Lush T, Frisaro F. DeSantis: Florida Sum- ps://icelandmonitor.mbl.is/news/
30.05.2020. URL: https://infekt.ch/2020/05/ sicians and Scientists for Health, Freedom and mer Camps Can Open Without Restrictions. news/2020/05/25/two_meter_rule_optional_in_
expedition-mit-ueberraschendem-aus- Democracy [Mediziner und Wissenschaftler für U.S.News, 22.05.2020. URL: https://www.us- iceland/. 
gang-ein-epidemiologisches-lehrstueck/. Gesundheit, Freiheit und Demokratie e.V.]. news.com/news/best-states/florida/ar- 135. Djurdjevic S. Federal government secretly
107. SWI. Second wave with lockdown? Cer- URL: https://www.mwgfd.de. ticles/2020-05-22/miami-beach-officials-ag- abolishes the 2-metre distance buses [Bund
tainly not in Switzerland [Seconda ondata con 116. Bhakdi S. Offener Brief an die Mitglieder ree-to-reopen-hotels-beaches-june-1. schafft die 2-Meter-Abstands-Busse heimlich
lockdown? In Svizzera no di sicuro]. swissinfo. des Ethik-Rats der Bundesrepublik Deutsch- 126. Reidy G. Japan was expecting a coronavi- ab]. 20minuten 03.06.2020. URL: Federal
com, 31.05.2020. URL: https://www.swissinfo. land. MWGFD, 12.06.2020. URL: https://www. rus explosion. Where is it?. Japantimes, government secretly abolishes the 2-metre di-
ch/ita/seconda-ondata-con-lockdown--in-sviz- mwgfd.de/category/topaktuell/. 20.03.2020. URL: https://www.japantimes.co. stance buses.
zera-no-di-sicuro/45797198. 117. Bhakdi S. Corona crisis: a new initiative jp/news/2020/03/20/national/coronavi- 136. Jefferson T, Del Mar CB, Dooley L, Ferroni
108. Schlumpf D, Rubin V. Authorities and with prof. Bhakdi is looking for supporters and rus-explosion-expected-japan/. E, Al-Ansary LA, Bawazeer G et al. Physical in-
experts puzzle. Where did the virus go? [Be- members![Corona-Krise: Eine neue Initiative 127. Du L, Huang G. Did Japan Just Beat the Vi- terventions to interrupt or reduce the spread
hörden und Experten rätseln. Wo ist das Virus mit. Bhakdi sucht Unterstützer und Mitglie- rus Without Lockdowns or Mass Testing? of respiratory viruses.  Cochrane Database of
hin?]. Blick 05.06.2020. URL: https://www.blick. der!]. URL: https://www.youtube.com/ Bloomberg, 23.05.2020. URL: https://www. Systematic Reviews 2011; 7: 1465-1858.
ch/news/schweiz/behoerden-und-experten-ra- watch?v=rNev1_UBxvQ. bloomberg.com/news/articles/2020-05-22/did- 137. COVIDSurg Collaborative. Elective sur-
etseln-wo-ist-das-virus-hin-id15915001.html. 118. Reiss K Dr, Bhakdi S  Corona false alarm? japan-just-beat-the-virus-without-lockdowns- gery cancellations due to the COVID ‐19 pan-
109. Black C. Watch: UK Chief Medic confirms Numbers, data and background information or-mass-testing. demic: global predictive modelling to inform
(again) COVID19 harmless to vast majority. Of- [Corona Fehlalarm? Zahlen, Daten und Hin- 128. Guardian News. Thousands attend Bela- surgical recovery plans. BJS Society
fGuardian 15.05.2020. URL: https://off-guardi- tergründe]. Wien: Goldegg Verlag, 2020. rus VE Day parade despite pandemic. URL: htt- 12.05.2020. doi: https://doi.org/10.1002/
an.org/2020/05/15/watch-uk-chief-medic-con- 119. Bernert J. Weltweiter Widerstand. Ru- ps://www.youtube.com/watch?v=NZliKGoUN4E. bjs.11746.
firms-again-COVID19-harmless-to-vast-majori- bikon, 21.05.2020. URL: https://www.rubikon. 129. Brown L. CBS admits to using footage 138. Altas SW Dr, Birge JR, Keeney RL, Lipton
ty/ news/artikel/weltweiter-widerstand. from Italy in NYC coronavirus report. New York A. The COVID-19 shutdown will cost Americans
110. Morgan T. Lockdown saved no lives and 120. Fund J, Hay J. Sweden Bucked Conventio- Post01.04.2020. URL: https://nypost. millions of years of life. The Hill 25.05.2020.
may have cost them, Nobel Prize winner belie- nal Wisdom, and Other Countries Are Follow- com/2020/04/01/cbs-admits-to-using-footage- URL: https://thehill.com/opinion/healthca-
ves. The Telegraph, 23.05.2020. URL: https:// ing. National Review, 03.05.2020. URL: https:// from-italy-in-report-about-nyc/. re/499394-the-COVID-19-shutdown-will-cost-
www.telegraph.co.uk/news/2020/05/23/lock- www.nationalreview.com/2020/05/coronavi- 130. Wikipedia. COVID-19 pandemic in Bela- americans-millions-of-years-of-life.
down-saved-no-lives-may-have-cost-nobel-pri- rus-crisis-sweden-refused-lock- rus. June 2020. URL: https://en.wikipedia.org/ 139. Monto AS, DeJonge PM, Callear AP, Bazzi
ze-winner-believes/. down-other-countries-following/. wiki/COVID-19_pandemic_in_Belarus LA, Capriola SB, Malosh RE et al. Coronavirus
111. UnHerd. Professor Karol Sikora: fear is 121. Sweden admits failure to protect elderly 131. BelTa. Belarus president: Coronavirus si- Occurrence and Transmission Over 8 Years in
more deadly than the virus. URL: https://www. in care homes. MSN, 10.05.2020. URL: https:// tuation on the mend. Belarusian Telegraph the HIVE Cohort of Households in Michigan.
youtube.com/watch?v=uk2YZfnsOPg. www.msn.com/en-au/news/coronavirus/swe- Agency 21.05.2020. URL: https://eng.belta.by/ The Journal of Infectious Diseases 2020.
112. Myers F. ‘Nothing can justify this destruc- den-admits-failure-to-protect-elderly-in-ca- president/view/belarus-president-coronavi- jaaa161.
tion of people’s lives’. Yoram Lass, former dire- re-homes/ar-BB13RMao. rus-situation-on-the-mend-130571-2020/. 140. Pfaffelmoser K. Why the pandemic do-
ctor of Israel’s Health Ministry, on the hysteria 122. Johnson S. Coronavirus pushes Swedish 132. Miller K. CDC: Coronavirus mainly esn’t stop [Warum die Pandemie nicht endet].
around COVID-19. sp!ked, 22.05.2020. URL: https:// deaths to highest since 1993 in April. Reuters, spreads through person-to-person contact Multipolar 24.05.2020. URL: https://multipo-
www.spiked-online.com/2020/05/22/no- 18.05.2020. URL: https://www.reuters.com/ar- and ’does not spread easily’ on contaminated lar-magazin.de/artikel/warum-die-pandemie-
thing-can-justify-this-destruction-of-peoples-lives/. ticle/us-health-coronavirus-sweden-toll/coro- surfaces. Yahoo!life, 19.05.2020. URL: https:// nicht-endet.
113. no author. IBAM?. KM4 Analyse des Kri- navirus-pushes-swedish-deaths-to-highest-sin- www.yahoo.com/lifestyle/cdc-coronavi- 141. Rorgers K. 1968 flu pandemic. Encyclope-
senmanagements. no date. document not fi- ce-1993-in-april-idUSKBN22U1S4. rus-mainly-spreads-through-persontoper- dia Britannica, 25.03.2020. URL: https://www.
nished.  URL: https://www.ichbinanderermei- 123. Speck E. Interactive map shows Florida son-contact-and-does-not-spread-ea- britannica.com/event/1968-flu-pandemic.
nung.de/Dokument93.pdf. coronavirus cases. ClickOrlando.com, sily-on-contaminated-surfaces-153317029. 142. Valenti L, Bergna A, Pelusi S, Facciotti F,
114. Finger E, Stark H. Why an officer in the 12.06.2020. URL: https://www.clickorlando. html?guccounter=1. Lai A, Tarkowski M et al. PREPRINT: SARS-
Corona Crisis takes a chance on rebellion com/news/local/2020/03/16/interacti- 133. Huggler J. No proof coronavirus can be CoV-2 seroprevalence trends in healthy blood
[Warum ein Beamter in der Corona-Krise den ve-map-shows-florida-coronavirus-cases-in-re- spread while shopping, says leading German donors during the COVID-19 Milan outbreak.
Aufstand wagt]. Zeit Online, 11.05.2020. URL: al-time/. virologist. The Telegraph, 03.04.2020. URL: htt- medRxiv, 31.05.2020. URL: https://www.med-
https://www.zeit.de/politik/deutsch- 124. Lowry R. Where Does Ron DeSantis Go to ps://www.telegraph.co.uk/news/2020/04/02/ rxiv.org/content/10.1101/2020.05.11.2009844
land/2020-05/corona-pandemie-bekaemp- Get His Apology?. National Review, 20.05.2020. no-proof-coronavirus-can-spread-shopping- 2v2.
fung-massnahmen-innenministerium-ver- URL: https://www.nationalreview. says-leading-german/. 143. Inman P. Half of world’s workers ‘at im-
schwoerungstheorien-regierungsrat/ com/2020/05/coronavirus-crisis-ron-desan- 134. Hafstað V.Two-Meter Rule Optional in mediate risk of losing livelihood due to coro-
komplettansicht. tis-florida-COVID-19-strategy/. Iceland. Iceland monitor 25.05.2020. URL: htt- navirus’. The Guardian, 29.04.2020. URL: htt-

172 173
ps://www.theguardian.com/world/2020/ 155. Ryan K. Is the Coronavirus Scare a Psy- 165. Gutschker T. ”The ones who have the app www.washingtonpost.com/opini-
apr/29/half-of-worlds-workers-at-immedia- chological Operation?. URL: https://digwithin. should be allowed first in restaurants” [”Wer ons/2020/05/29/corona-corps-could-fight-vi-
te-risk-of-losing-livelihood-due-to-coronavirus. net/2020/06/03/coronavirus-scare/. die App hat, soll zuerst wieder ins Restaurant rus-youth-unemployment/.
144. Gasche UP. 13 misleading and wrong sta- 156. Levine J. YouTube censors epidemiologist dürfen“]. FAZ, 08.05.2020. URL: https://www. 174. Johns Hopkins Bloomberg School of Pub-
tements on the Corona epidemic [13 ir- Knut Wittkowski for opposing lockdown. New faz.net/aktuell/politik/wer-die-corona-app-hat- lic Health. Johns Hopkins and Bloomberg Phi-
reführende und falsche Behauptungen zur York Post, 16.05.2020. URL: https://nypost. soll-zuerst-wieder-ins-restaurant-duer- lanthropies, with New York State, Launch On-
Corona-Epidemie]. INFOsperber, 08.06.202.  com/2020/05/16/youtube-censors-epidemiolo- fen-16759932.html. line Course to Train Army of Contact Tracers
145. Spitznagel E. Why American life went on gist-knut-wittkowski-for-opposing-lockdown/. 166. Häring, N. Israel’s prime minister wants to Slow Spread of COVID-19. URL: https://
as normal during the killer pandemic of 1969. 157. Landing AI. Landing AI Creates an AI Tool sensors on all children [Israels Premier will www.jhsph.edu/news/news-releases/2020/
New York Post 16.05.2020. URL: https://ny- to Help Customers Monitor Social Distancing Sensoren an allen Kindern]. URL: https://nor- johns-hopkins-and-bloomberg-philanthropies-
post.com/2020/05/16/why-life-went-on-as-nor- in the Workplace. URL: https://landing.ai/lan- berthaering.de/die-regenten-der-welt/ with-new-york-state-launch-online-course-to-
mal-during-the-killer-pandemic-of-1969/. ding-ai-creates-an-ai-tool-to-help-customers- netanyahu-sensoren/. train-army-of-contact-tracers-to-slow-spread-
146. McAdams D. The ’Great Pandemic Of monitor-social-distancing-in-the-workplace/. 167. Seydtaghia A. In Singapore, bait tracing is of-COVID-19.html.
1957’ - And Why Nobody Remembers It. URL: 158. AndrejsAporie. Corona crisis: Snowden degenerating into mass surveillance [A 175. Becker R. California Training a
http://www.ronpaulinstitute.org/archives/fea- warns: “Destruction of the rights is deadly!” Singapour, le traçage par app dégénère en 20,000-Person ‘Army’ of Coronavirus Tracers.
tured-articles/2020/may/06/the-great-pande- [Corona-Krise - Snowden warnt: ”Zerstörung surveillance de masse]. Le Temps 06.05.2020. Times of San Diego, 06.05.2020. URL: Califor-
mic-of-1957-and-why-nobody-remembers-it/. der Rechte ist TÖDLICH!”]. URL: https://www.letemps.ch/economie/ nia Training a 20,000-Person ‘Army’ of Coro-
147. Swiss Policy Research. The American Em- URL: https://www.youtube.com/watch?v=- singapour-tracage-app-degenere-surveillan- navirus Tracers.
pire and its Media. URL: https://swprs.org/ pcQFTzck_c. ce-masse. 176. Lotmore M. Governor Inslee lays out sta-
the-american-empire-and-its-media/. 159. Research Group COSIC, KU Leuven. Con- 168. CNA. Meet the robot dog promoting safe tewide contact tracing plan for COVID-19. Lyn-
148. Swiss Policy Research. The Syria Decepti- tact Tracing Joint Statement. URL: https://www. distancing in Singapore’s parks. URL: https:// nwood Times, 12.05.2020. URL: https://lyn-
on. URL: https://swprs.org/the-syria-decepti- esat.kuleuven.be/cosic/sites/contact-tra- www.youtube.com/watch?v=2DJmIjKtVkA. nwoodtimes.com/2020/05/12/
on/. cing-joint-statement/. 169. Mollard A. tracing app are the new an- governor-inslee-lays-out-statewide-contact-
149. Aaronson T. Inside the Terror Factory. 160. Israel D. State to High Court: Even More ti-vaxxers. news.com.au, 06.05.2020. URL: htt- tracing-plan-for-COVID-19/.
Mother Jones, 11.01.2013. URL: https://www. Shin Bet Involvement in Fighting the Coronavi- ps://www.news.com.au/world/coronavirus/ 177. AFP. Italy seeks 60,000 volunteers to en-
motherjones.com/politics/2013/01/terror-fac- rus. JewishPress.com, 14.04.2020. URL: https:// australia/people-who-refuse-to-download-the- force coronavirus rules. The Local Italy
tory-fbi-trevor-aaronson-book/. www.jewishpress.com/news/the-courts/state- COVIDsafe-virus-tracing-app-are-the-new-anti- 25.05.2020. URL: https://www.thelocal.
150. Gasche UP. 13 misleading and wrong sta- to-high-court-even-more-shin-bet-involve- vaxxers/news-story/541c36fe5cdb56e- it/20200525/italy-seeks-60000-volunte-
tements on the Corona epidemic [13 ir- ment-in-fighting-the-coronavirus/2020/04/14/. b1a098b0b9a0dddcc. ers-to-enforce-coronavirus-rules.
reführende und falsche Behauptungen zur 161. OffGuardian. 50 Headlines Darker: More 170. Hoepman J-H. Stop the Apple and Google 178. Feusi A. Hielt sich ein Infizierter in einem
Corona-Epidemie]. INFOsperber, 08.06.202.  of the “New Normal”. URL: https://off-guardi- contact tracing platform. (Or be ready to ditch Grossraumbüro auf oder besuchte er eine
151. Jarren O. Public service television in ti- an.org/2020/04/25/50-headlines-darker-more- your smartphone.). URL: http://blog.xot. Party, wird die Arbeit der Corona-Detektive
mes of corona [Das öffentlich-rechtliche Fern- of-the-new-normal/. nl/2020/04/11/stop-the-apple-and-google-con- knifflig. Neue Züricher Zeitung, 15.05.2020.
sehen in Zeiten von Corona]. Zurich Open Re- 162. Gurman M, Apple, Google Bring CO- tact-tracing-platform-or-be-ready-to-ditch- URL: https://www.nzz.ch/zuerich/coronavi-
pository and Archive. doi: 10.5167/ VID-19 Contact-Tracing to 3 Billion People. your-smartphone/. rus-in-zuerich-contact-tracing-ist-gut-ange-
uzh-186723. Bloomberg, 11.04.2020. URL: https://www. 171. Krempl S. Computer Scientists: Corona laufen-ld.1556846.
152. Hopkins CJ. The Truth Behind “Refrigera- bloomberg.com/news/articles/2020-04-10/ap- app ”is like a trojan horse” [Informatiker: Die 179. Welt. CORONA-BLOCK IN GÖTTINGEN: Al-
ted Morgue Truck” Stories — Or How to Ma- ple-google-bring-COVID-19-contact-tracing-to- Corona-App ”ist wie ein trojanisches Pferd”]. le Bewohner müssen zum COVID-19-Test -
nufacture Mass Hysteria by Burying the De- 3-billion-people. Heise online 26.05.2020. URL: https://www. Verweigerer unter Zwang. URL: https://www.
tails. GlobalResearch 01.05.2020. URL: https:// 163. O’Neill PH. India is forcing people to use heise.de/news/Informatiker-Die-Coro- youtube.com/watch?v=6ZQFpnskP8g.
www.globalresearch.ca/truth-behind-refrigera- its COVID app, unlike any other democracy. na-App-ist-wie-ein-trojanisches-Pferd-4764560. 180. Murphy M. How CIA-backed Palantir em-
ted-morgue-truck-stories/5711475. MIT Technology Review, 07.05.2020. URL: htt- html. bedded itself in the NHS. The Telegraph
153. Project Varitas. #ExposeCBS Michigan ps://www.technologyreview. 172. Shelbourne T. TRACE Act: Democratic 16.05.2020. URL: https://www.telegraph.co.uk/
Health Center Workers Stage “Fake Patients” In com/2020/05/07/1001360/india-aarogya-se- Rep. Bobby Rush’s COVID-19 Bill, HR 6666, technology/2020/05/16/inside-sto-
COVID19 Testing Line For CBS News. URL: htt- tu-COVID-app-mandatory/. Sparks Backlash. Heavy, 11.05.2020. URL: htt- ry-cia-backed-palantir-embedded-nhs-sociali-
ps://www.youtube.com/watch?v=oQWRCE- 164. Weber G. CuidAR:Argentina monitored ps://heavy.com/news/2020/05/hr-6666-trace- te-running/.
CbN-Y. by an app [CuidAR: Argentinien überwacht mit bill-bobby-rush/. 181. Hatmaker T. Palantir provides COVID-19
154. Swiss Policy Research. The media naviga- einer App]. Telepolis, 14.05.2020. URL: https:// 173. Galloway S. A Corona Corps could fight tracking software to CDC and NHS, pitches
tor 2020 [Der Medien-Navigator 2020]. URL: www.heise.de/tp/features/CuidAR-Argentini- the virus — and youth unemployment. The European health agencies. TechCrunch,
https://swprs.org/medien-navigator/. en-ueberwacht-mit-einer-App-4720143.html. Washington Post 29.05.2020. URL: https:// 01.04.2020. URL: https://techcrunch.

174 175
com/2020/04/01/palantir-coronavi- 190. World Economic Forum. The Great Reset 202. Vögeli D. Many older COVID-19 infected 209. SRF 4 News. ”Sad event”: Aargau baby di-
rus-cdc-nhs-gotham-foundry/?guccounter=1. Launch | Highlights. URL: https://www.youtu- people do not develop symptoms either - es after corona infection [«Trauriges Ereignis»:
182. Cushing T. Controversial Spyware Vend- be.com/watch?v=u5pxhSnDr4U. Zurich is now changing the testing regime in Aargauer Baby stirbt nach Corona-Infektion].
or NSO Group Is Helping The Israeli Govern- 191. Veritas Liberabit Vos. APPEAL FOR THE homes [Auch viele ältere COVID-19-Infizierte URL: https://www.srf.ch/news/regional/aarg-
ment Spy On Its Own Citizens. Techdirt, CHURCH AND THE WORLD to Catholics and all entwickeln keine Symptome – Zürich ändert au-solothurn/verwirrung-um-todesursa-
03.04.2020. URL: https://www.techdirt.com/ people of good will. URL: https://veritaslibera- nun das Testregime in Heimen]. Neue Züricher che-trauriges-ereignis-aargauer-baby-stir-
articles/20200402/14261944226/controversi- bitvos.info/appeal/. Zeitung, 16.04.2020. bt-nach-corona-infektion.
al-spyware-vendor-nso-group-is-helping-isra- 192. The Rockefeller Foundation, Global Busi- URL: https://www.nzz.ch/zuerich/coronavi- 210. Clalüna F, Schilliger M, Wanner A. How
eli-government-spy-own-citizens.shtml. ness Network. Scenarios for the Future of Te- rus-zuerich-aendert-nun-das-testregime-in-he- Corona brought Ticino to the brink of disaster
183. Vladislav Sobolev. A Women Gets Her chnology and International Development. URL: imenauch-viele-aeltere-COVID-19-infizier- and put the nation of wills to the test [Wie
Contact Tracer Certificates and Tells All. https://swprs.files.wordpress.com/2020/04/ te-entwickeln-keine-symptome-zuerich-aen- Corona das Tessin an den Rand einer Katastr-
URL: https://www.youtube.com/watch?v=q- rockefeller-foundation-scenarios-2010.pdf. dert-nun-das-testregime-in-hei- ophe brachte und die Willensnation auf die
FUyZWw7qoc. 193. 7th Day Truth Seeker. THEY LIVE: Coronavi- men-ld.1552089?reduced=true. Probe stellte]. Neue Züricher Zeitung,
184. Coulter M. The UK government is in rus Edition [Trigger Happy Media]. URL: https:// 203. Ryser D. Deadly incident [Tödlicher 16.05.2020. URL: https://www.nzz.ch/ge-
talks with facial recognition firms to develop www.youtube.com/watch?v=58QBK4TVgnY. Zufall]. Republik, 28.05.2020. URL: https:// sellschaft/wie-corona-das-tessin-an-den-rand-
COVID-19 immunity passports. MSN, 194. Kevin James. Out Of Touch | Kevin James www.republik.ch/2020/05/28/toedlicher-zufall. einer-katastrophe-brachte-und-die-willensnati-
18.04.2020. URL: https://www.msn.com/en- Short Film. URL: https://www.youtube.com/ 204. Maurer A. Switzerland would have been on-auf-die-probe-stellte-ld.1556749?redu-
us/news/world/the-uk-government-is-in- watch?v=wfGAktuU93s. able to make the turn even with fewer restric- ced=true.
talks-with-facial-recognition-firms-to-devel- 195. AwakenWithJP. What It’s Like to Believe tions: Was the lockdown overdone? [Die 211. Blick. ”We do have enough ICU beds”[
op-COVID-19-immunity-passports/ Everything the Media Tells You. URL: https:// Schweiz hätte die Kurve auch mit weniger Ein- ”Wir haben genügend Intensivbetten”]. Blick,
ar-BB12J6It. www.youtube.com/watch?v=QcUAG6t5aN8. schränkungen gekriegt: War der Lockdown 22.03.2020. URL: https://www.blick.ch/news/
185. Knightly K. REPORT: EU Planning ” Vacci- 196. BacktothePast. Coronavirus The Master- übertrieben?]. Luzerner Zeitung, 16.05.2020. schweiz/tessin/tessiner-spitaldirek-
nation Passport” Since 2018. OffGuard, plan COVID19 und Co REUP. URL: https://www. URL: https://www.luzernerzeitung.ch/schweiz/ tor-widerspricht-dem-bundesamt-fuer-ge-
22.05.2020. youtube.com/watch?v=81_xOIgoXkQ. die-schweiz-haette-die-kurve-auch-mit-weni- sundheit-wir-haben-genuegend-intensivbet-
URL: https://off-guardian.org/2020/05/22/re- 197. Gunnar Kaiser. Freedom doesn’t have a ger-einschraenkungen-gekriegt-war-der-lock- ten-id15808076.html. 
port-eu-planning-vaccination-passport-sin- price! [Die Freiheit hat keinen Preis!]. URL: htt- down-uebertrieben-ld.1221111. 212. SRF. SRF editor-in-chief comments on Fa-
ce-2018/. ps://www.youtube.com/watch?v=qaXD- 205. Vernazza P. Are we actually flying blind? kenews accusations [SRF-Chefredaktor nimmt
186. Sonnemaker T. Bill Gates says the world C4AQR9s. [Sind wir tatsächlich im Blindflug?]. Klinik für Stellung zu Fakenews-Vorwürfen]. URL: htt-
would need as many as 14 billion doses of a 198. Orange R. Coronavirus: Norway wonders Infektiologie/Spitalhygiene. URL: https://infekt. ps://www.srf.ch/news/schweiz/berichterstat-
coronavirus vaccine to stop the virus. Busi- if it should have been more like Sweden. The ch/2020/04/sind-wir-tatsaechlich-im-blindflug/. tung-zu-corona-srf-chefredaktor-nimmt-stel-
ness Insider, 01.05.2020. Telegraph, 30.05.2020. URL: https://www.tele- 206. Cucu A. Fellay Study: Second Corona Wa- lung-zu-fakenews-vorwuerfen.
URL: https://www.businessinsider.com/bill- graph.co.uk/news/2020/05/30/coronavi- ve? [Fellay-Studie: Zweite Corona-Welle?]. Tele- 213. Arpad Wächter. Reply regarding the re-
gates-14-billion-doses-coronavirus-vaccine- rus-norway-wonders-should-have-like-swe- polis, 22.05.2020. porting of the Tagesschau of 16 May 2020 [Ge-
may-be-needed-2020-5?op=1&r=US&IR=T. den/. URL: https://www.heise.de/tp/features/Fel- gendarstellung bezüglich der Berichterstat-
187. Jankowicz M. 2 Billion Doses of Oxford’s 199. Rolander N. Sweden Starts Criminal Pro- lay-Studie-Zweite-Corona-Welle-4726303.html. tung der Tagesschau vom 16. Mai 2020]. URL:
Unproven Coronavirus Vaccine Will Soon Be be Into Care Home After Coronavirus Deaths. 207. Rietiker S. Corona crisis - professional cri- https://www.youtube.com/watch?v=9BA83YQ-
Ready to Produce. ScienceAlert, 06.06.2020. Bloomberg, 08.05.2020. URL: https://www. sis management looks different [Coronakrise – T7AE.
URL: https://www.sciencealert.com/2-billion- bloomberg.com/news/articles/2020-05-08/ professionelles Krisenmanagement sieht an- 214. Swiss Policy Research. Corona repression
doses-of-oxford-s-potential-coronavirus-vac- sweden-starts-criminal-probe-into-care-ho- ders aus].  URL: https://www.insidecorona. in Switzerland[Corona-Repression in der
cine-could-soon-become-available. me-after-virus-deaths. ch/2020/05/21/coronakrise-professionel- Schweiz]. URL: https://swprs.org/corona-re-
188. Webb W. Techno-tyranny: How the US 200. Orange R. No rise in Finland’s coronavi- les-krisenmanagement-sieht-anders-aus/. pression-in-der-schweiz/.
national security state is using Coronavirus to rus infection rate since schools reopened.The 208. CH-Media. First child died from coronavi- 215. Ze!tpunkt. Petition launched against con-
fulfill an Orwellian vision. The last American Telegraph, 04.06.2020. URL: https://www.tele- rus - infant from Aargau was flown home for version of emergency ordinances into urgent
Vagabond, 20.04.2020. URL: https://www. graph.co.uk/news/2020/06/04/no-rise-fin- treatment [Erstes Kind am Coronavirus gestor- federal law [Petition gegen Umwandlung der
thelastamericanvagabond.com/top-news/te- lands-coronavirus-infection-rate-sin- ben – Aargauer Säugling zur Behandlung he- Notverordnungen in dringliches Bundesrecht
chno-tyranny-how-us-national-security-sta- ce-schools-reopened/. imgeflogen]. Aargauer Zeitung, 29.05.2020. lanciert]. URL: https://www.zeitpunkt.ch/petiti-
te-using-coronavirus-fulfill-orwellian-vision/. 201. Swiss Policy Research. Number of deaths URL: https://www.aargauerzeitung.ch/aargau/ on-gegen-umwandlung-der-notverordnun-
189. Event201. The Event 201 scenario. in Switzerland. URL: https://swprs.files.word- kanton-aargau/erstes-kind-am-coronavirus-ge- gen-dringliches-bundesrecht-lanciert.
URL: https://www.centerforhealthsecurity. press.com/2020/06/schweiz-todesfael- storben-aargauer-saeugling-zur-behand- 216. Blülle E, Bühler D, Conzett A. Imprison-
org/event201/scenario.html. le-2010-2020_woche_20.pdf. lung-heimgeflogen-137988950. ment without a criminal offence, Lauber is to

176 177
be deposed - and soon everything will be out na-In-Deutschland-wurden-908-000-OPs-auf- may/08/more-people-dying-at-home-du- org/2020/05/07/851712311/u-s-field-hospitals-
of order? [Haftstrafe ohne Straftat, Lauber soll geschoben.html. ring-COVID-19-pandemic-uk-analysis. stand-down-most-without-treating-any-COVID-
abgesetzt werden – und bald nicht mehr alles 224. Eppinger U. ”Cancer is a far greater dan- 231. T-online.  Stuttgart: Arson attack on truck 19-patients?t=1592220817962.
in Butter?]. Republik, 21.05.2020. URL: https:// ger than COVID-19”: Oncologists warn of for Corona demonstration [Stuttgart: Brandan- 239. Scully M. A California trauma doctor
www.republik.ch/2020/05/21/haftstrafe-ohne- delays in diagnosis and therapy [„Krebs ist ei- schlag auf Lkw für Corona-Demo]. URL: htt- claims more people have tried to kill themsel-
straftat-lauber-soll-abgesetzt-werden-und- ne weitaus größere Gefahr als COVID-19“: On- ps://www.t-online.de/tv/news/panorama/ ves in the past four weeks of lockdown than in
bald-nicht-mehr-alles-in-butter. kologen warnen vor Verzögerungen bei Diag- id_87892500/stuttgart-brandansch- a normal YEAR, and says deaths by suicide ha-
217. Ebert N, Widmer M. Many Swiss fear sur- nostik und Therapie]. Medscape, 18.05.2020. lag-auf-lkw-fuer-corona-demo.html. ve far outstripped the coronavirus toll. Mai-
veillance through Contact Tracing App [Viele URL: https://deutsch.medscape.com/artikelan- 232. Maier S. Robbery victim’s union offers lOnline, 22.05.2020. URL: https://www.daily-
Schweizer fürchten Überwachung durch Con- sicht/4908889. reward [Gewerkschaft des Überfall-Opfers mail.co.uk/news/article-8347011/
tact-Tracing-App]. zhaw, 29.04.2020. URL: htt- 225. KNA, epd. Doctors report massive violen- setzt Belohnung aus]. Stuttgarter Zeitung, Doctors-California-say-people-kil-
ps://www.zhaw.ch/de/medien/medienmitte- ce against children [Mediziner berichten von 23.05.2020. URL: https://www.stuttgarter-zei- led-four-weeks-YEAR.html.
ilungen/detailansicht-medienmitteilung/ massiver Gewalt gegen Kinder]. Der Tagesspie- tung.de/inhalt.corona-demos-in-stutt- 240. Rogers M. Fact check: Hospitals get paid
event-news/viele-schweizer-fuerchten-ue- gel 15.05.2020. URL: https://www.tagesspiegel. gart-gewerkschaft-des-ueberfall-opfers-setzt- more if patients listed as COVID-19, on ventila-
berwachung-durch-contact-tracing-app/. de/politik/knochenbrueche-oder-schuet- belohnung-aus. tors. USA Today, 27.04.2020. URL: https://eu.
218. Pfluger C. The largest vaccine investor teltraumata-mediziner-berichten-von-massi- dc460a6b-cd7b-41f0-b0f8-a6db6b5d07a4.ht- usatoday.com/story/news/fact-
donates 900,000 dollars to Swissmedic [Der ver-gewalt-gegen-kinder/25833740.html. ml. check/2020/04/24/fact-check-medicare-hospi-
grösste Impfstoff-Investor schenkt der Swiss- 226. Bürkner B. Berlin’s most famous forensic 233. Heise T, Lehberger R, Lünser A. Ken Jebs- tals-paid-more-COVID-19-patients-coronavi-
medic 900’000 Dollar]. URL: https://www.chri- scientist: Corona-Suizide through panic-mon- en uses studio of attacked TV production com- rus/3000638001/. 
stoph-pfluger.ch/2020/05/23/der-groesste-im- gering  [Berlins bekanntester Gerichtsmedizi- pany [Ken Jebsen nutzt Studio von attackierter 241. Knightly K. COVID-19. Are ventilators kil-
pfstoff-investor-schenkt-der-swissme- ner: Corona-Suizide durch Panikmache]. BZ, TV-Produktionsfirma]. Spiegel Online, ling people?. OffGuardian, 06.05.2020. URL: ht-
dic-900000-dollar/. 12.05.2020. URL: https://www.bz-berlin.de/ 18.05.2020. URL: https://www.spiegel.de/ tps://off-guardian.org/2020/05/06/CO-
219. CH-Media. Fight against Corona: Switzer- berlin/michael-tsokos-berlins-bekannte- panorama/angriff-auf-heute-show-ken-jebsen- VID19-are-ventilators-killing-people/.
land supports Impfallianz Gavi with 30 million ster-gerichtsmediziner-spricht-von-corona-sui- nutzt-studio-von-attackierter-tv-produktions- 242. Nelsen M. Washington health officials:
[Kampf gegen Corona: Schweiz unterstützt Im- ziden-durch-panikmache. firma-a-fd0129b7-0fbd-49d4-8410-ef5e- Gunshot victims counted as COVID-19 deaths.
pfallianz Gavi mit 30 Millionen]. Aargauer Zei- 227. Tichys Einblick. Suicides in Berlin rise e5960b73. FreedomFoundation, 21.05.2020. URL: https://
tung, 04.06.2020. URL: https://www.aargauer- dramatically in the first quarter [Suizide in Ber- 234. IRHI. Ich habe Angst um mein Land. URL: www.freedomfoundation.com/washington/
zeitung.ch/panorama/ lin steigen im ersten Quartal drastisch]. URL: https://vimeo.com/418039066. washington-health-officials-gunshot-vic-
schweiz-unterstuetzt-impfalli- https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/ 235. Stickings T. The Most Important Coro- tims-counted-as-COVID-19-deaths/.
anz-gavi-mit-30-millionen-138082583. suizide-in-berlin-steigen-im-ersten-quar- navirus Statistic: 42% Of U.S. Deaths Are From 243. Richardson V. NYT makes correction after
220. Argauer Zeitung. Polizeieinsatz wegen tal-drastisch/. 0.6% Of The Population. MailOnline, listing homicide victim as coronavirus death.
Wettinger Arzt: Regierung beschliesst externe 228. dpa. Experts give first estimate: Corona 22.05.2020. URL: https://www.dailymail.co.uk/ The Washington Times, 24.05.2020. URL: htt-
Administrativuntersuchung. Argauer Zeitung, drives 10,000 German companies into news/article-8347635/Lockdowns-failed-al- ps://www.washingtontimes.com/news/2020/
04.06.2020. URL: https://www.aargauerzei- bankruptcy [Experten geben erste Schätzung ter-course-pandemic-JP-Morgan-study-claims. may/24/new-york-times-lists-homicide-vic-
tung.ch/panorama/schweiz-unterstuetzt-imp- ab: Corona treibt 10.000 deutsche Firmen in html. tim-coronavirus-d/. 
fallianz-gavi-mit-30-millionen-138082583. die Pleite]. Focus Online, 24.05.2020. URL: htt- 236. Miller AM. ’Mass casualty incident’: Over 244. unavailable in europe. 
221. Breyer F. The economic question - More ps://www.focus.de/finanzen/news/konjunktur/ 600 doctors sign letter warning Trump of dan- 245. Reinicke C. US weekly jobless claims hit
deaths in Germany through Corona? [Die öko- insgesamt-fast-30-000-insolvenzen-in-deutsch- gers of continued lockdowns. Washington Exa- 2.1 million, bringing the 10-week total to more
nomische Frage - Mehr Tote in Deutschland land-experten-geben-erste-schaetzung-ab- miner, 20.05.2020. URL: https://www.washing- than 40 million. Business Insider, 28.05.2020.
durch Corona?]. Südkurier, 06.06.2020: 6.  corona-treibt-10-000-deutsche-firmen-in-die- tonexaminer.com/news/ URL: https://www.businessinsider.com/us-
222. Tóth B. ”What happens if things get pleite_id_12003269.html.  mass-casualty-incident-over-600-doctors-sign- weekly-jobless-claims-unemployment-filings-
tight?” [„Was passiert, wenn es eng wird?“]. 229. MMnewsTV. Brutally arrested: GDR civil letter-warning-trump-of-dangers-of-continu- coronavirus-labor-market-layoffs-2020-
Falter.at, 12.05.2020. URL: https://www.falter. rights activist Angelika Barbe unpacks [Brutal ed-lockdowns. 5?r=US&IR=T.
at/zeitung/20200512/was-passiert-wenn-es- verhaftet: DDR-Bürgerrechtlerin Angelika Bar- 237. Association of American Physicians and 246. Rapoza K. Some 42% Of Jobs Lost In Pan-
eng-wird. be packt aus]. URL: https://www.youtube.com/ Surgeons. Physician Letter: Reopen America. demic Are Gone For Good. Forbes, 15.05.2020.
223. Ettel A. Almost one million operations watch?v=fCbgVFRCnTc. URL: https://aapsonline.org/physician-let- URL: https://www.forbes.com/sites/kenrapo-
were cancelled in Germany [In Deutschland 230. Duncan P, Campbell D. More people dy- ter-reopen-america/. za/2020/05/15/some-42-of-jobs-lost-in-pande-
wurden fast eine Million Operationen abge- ing at home during COVID-19 pandemic – UK 238. Rose J. U.S. Field Hospitals Stand Down, mic-are-gone-for-good/#637c5b2f50ab.
sagt]. Welt, 29.05.2020.URL: https://www.welt. analysis. The Guardian, 08.05.2020. URL: htt- Most Without Treating Any COVID-19 Patients. 247. Frank R. American billionaires got $434
de/wirtschaft/article208557665/Wegen-Coro- ps://www.theguardian.com/society/2020/ NPR, 07.05.2020. URL: https://www.npr. billion richer during the pandemic. CNBC,

178 179
21.05.2020. URL: https://www.cnbc. 257. Beely V. Who controls the British Govern- ps://www.msn.com/en-gb/news/world/coro-
com/2020/05/21/american-billionai- ment response to COVID–19?. UK Column, navirus-why-africa-seems-to-have-few-cases/
res-got-434-billion-richer-during-the-pande- 22.04.2020. URL: https://www.ukcolumn.org/ ar-BB10MNJd. 
mic.html. article/who-controls-british-government-re- 266. Deccan Herald. World Bank says CO-
248. el gato malo. US Cumulative all cause sponse-COVID19-part-one. VID-19 to push 60 million into poverty; an-
mortality. Twitter, 31.05.2020. URL: https:// 258. Beely V. COVID–19: The Big Pharma play- nounces USD 160 billion assistance to 100
twitter.com/boriquagato/sta- ers behind UK Government lockdown. UK Co- countries. Deccan Herald, 19.05.2020. URL: ht-
tus/1267174557976166402.  lumn, 06.05.2020. URL: https://www.ukco- tps://www.deccanherald.com/business/eco-
249. McBride B. May Employment Report: lumn.org/article/ nomy-business/world-bank-says-COVID-19-to-
2,500,000 Jobs Added, 13.3% Unemployment COVID–19-big-pharma-players-behind-uk- push-60-million-into-poverty-announces-usd-
Rate. URL: https://www.calculatedriskblog. government-lockdown. 160-billion-assistance-to-100-countri-
com/p/about-calculated-risk.html. 259. Financial Times. Just published: front pa- es-839661.html.
250. Ceely G. Analysis of death registrations ge of the Financial Times UK edition Friday 267. Porter T. Brain-Damaged UK Victims of
not involving coronavirus (COVID-19), England May 8. Twitter, 08.05.2020. URL: https://twit- Swine Flu Vaccine to Get £60 Million Compen-
and Wales: 28 December 2019 to 1 May 2020. ter.com/FinancialTimes/sta- sation. International Business Times,
Office for National Statistics. URL: Analysis of tus/1258499372251328515. 02.03.2014. URL: https://www.ibtimes.co.uk/
death registrations not involving coronavirus 260. Lewis H. Oldest working tailor in UK Elw- brain-damaged-uk-victims-swine-flu-vacci-
(COVID-19), England and Wales: 28 December yn, 96, beats coronavirus. The York Press, ne-get-60-million-compensation-1438572.
2019 to 1 May 2020. 15.05.2020. URL: https://www.yorkpress.co.uk/ 268. awp. Coronavirus: Swiss scientists are
251. Haimes A. We’re all in the big numbers news/18449261.oldest-working-tailor-uk-elw- warning of shortage of hospital beds [Coro-
now. OffGuardian, 25.05.2020. URL: https:// yn-96-beats-coronavirus/. navirus: Schweizer Wissenschaftler warnen vor
off-guardian.org/2020/05/25/were-all-in-the- 261. de Best R. Coronavirus (COVID-19) de- Knappheit bei Spitalbetten]. Cash, 27.03.2020.
big-numbers-now/. aths worldwide per one million population as URL: https://www.cash.ch/news/politik/coro-
252. Griffin S. COVID-19: “Staggering number” of June 15, 2020, by country. Statista, navirus-schweizer-wissenschaftler-war-
of extra deaths in community is not explained 15.06.2020. URL: https://www.statista.com/sta- nen-vor-knappheit-bei-spitalbetten-1511778.
by COVID-19. BMJ 2020; 369: m1931. doi: tistics/1104709/coronavirus-deaths-world-
10.1136/bmj.m1931. wide-per-million-inhabitants/.
253. Kendrick M. How to make a crisis far, far, 262. Navas ME. Coronavirus, dengue and me-
worse. URL: https://drmalcolmkendrick. asles: the dangerous combination in Latin
org/2020/05/11/how-to-make-a-crisis-far-far- America of 3 epidemics whose symptoms can
worse/. be confused [Coronavirus, dengue y saram-
254. Bowman V. Why do so many NHS pión: la peligrosa combinación en América La-
Nightingale hospitals remain empty?. The Tele- tina de 3 epidemias cuyos síntomas pueden
graph, 29.04.2020. URL: https://www.tele- confundirse]. BBC Mundo, 28.04.2020. URL: ht-
graph.co.uk/news/0/do-many-nhs-nightingale- tps://www.bbc.com/mundo/noticias-ameri-
hospitals-remain-empty/. ca-latina-52383340.
255. Richards D, Boudnik K. Neil Ferguson’s 263. Exitosa. COVID-19 : Minsa: 80% of confir-
Imperial model could be the most devastating med cases in Peru are asymptomatic [CO-
software mistake of all time. The Telegraph, VID-19 | Minsa: el 80% de casos confirmados
16.05.2020. URL: https://www.telegraph.co. en el Perú son asintomáticos]. Exitosa Noti-
uk/technology/2020/05/16/neil-fergusons-im- cias, 21.05.2020. URL: https://exitosanoticias.
perial-model-could-devastating-software-mis- pe/v1/COVID-19-minsa-el-80-de-casos-confir-
take/. mados-en-el-peru-son-asintomaticos/.
256. Mikhailova A. Exclusive: Government 264. The Dollar Vigilante. Fake Sky News Re-
scientist Neil Ferguson resigns after breaking port On Mexico City Crematoriums and Death
lockdown rules to meet his married lover. The Counts Exposed #filmyourhospital. URL: htt-
Telegraph, 05.05.2020. URL: https://www.tele- ps://www.youtube.com/watch?v=_vQhwEZpD-
graph.co.uk/news/2020/05/05/exclusi- PE.
ve-government-scientist-neil-ferguson-re- 265. Ashford J. Coronavirus: why Africa seems
signs-breaking/. to have few cases. MSN, 05.03.2020. URL: htt-

180 181
182 183
184 185
CORONA I NEW Introduktion rettiger konklusionen om, at der
aktuelt er en dødbringende pande-
mi i NYC. Dataene er derimod i

YORK CITY -
Medierne afspejler stærkt og ukri-
tisk troen på, at Corona-virus CO- overensstemmelse med den lave
VID-19 er en dødbringende virus, dødelighed (IMR på 0,01 %) som er
der er forbundet med høj dødelig- fundet af de uafhængige eksperter.
PANIK, RYGTER OG FEJLAGTIGE hed i NYC. Troen kommer fra Ver-
denssundhedsorganisationen WHO,
Historierne som kommer ud af for-
tolkningen af data er derimod i

FORTOLKNINGER: NU VI VED, der har estimeret infektionsdødelig-


heden (IMR) til at være 3,4 %, mens
overensstemmelse med den høje
IMR på 3,4 % estimeret af WHO. Vi

AT CORONA COVID-19 BARE ER forskere fra hele verden nu, baseret


på dødelighedsstatistikker og ob-
advarer verden om, at WHO sand-
synligvis følger den farmaceutiske
duktionsundersøgelser, dokumente- industris interesser. Denne industri
ALMINDELIG FORKØLELSE, rer, at IMR (IFR) for COVID-19 er finansierer WHO. Vi opfordrer alle
medier til at være meget mere kriti-
mindre end 0,01 %. Historierne i
HVORDAN KAN VI FORSTÅ, medierne forekommer overbevisen-
de med billeder af massegrave og
ske og grundige i research og for-
tolkning, således at mediehistorier-

HVAD DER SKER I NYC? mobile kapeller og frygtelige stati-


stikker for overdødeligheden i New
ne om COVID-19 kan være mindre
partiske og dermed mindre forkerte
York City præsenteret i New York Ti- i fremtiden.
mes. Der er imidlertid et åbenlyst
misforhold mellem informationer,
der kommer fra de uafhængige vi- Formål
denskabsfolk og informationer der
kommer fra WHO. Mange menne- Medierne har præsenteret en række
sker tager mediehistorierne fra NYC historier, der tilsyneladende har vist
som et bevis på, at COVID-19 faktisk den forfærdelige indflydelse af CO-
er en dødelig ny virus. Vi har derfor VID-19-pandemien på New York Ci-
undersøgt mediehistorierne om ef- ty. Historierne har på forskellige
fekten af Corona-pandemien i 2020 måder dokumenteret, at Coronvirus
New York City og kan dokumen- COVID-19 er en dødbringende virus,
tere, at hver eneste historie vi har der er forbundet med høj dødelig-
analyseret, kommer af en fortolk- hed i NYC. Oplysningerne om en ny
ning af virkeligheden, der er baseret dødelig Corona COVID-19-virus
på den forudfattede idé, at NYC er kommer fra Verdenssundhedsorga-
under angreb af en dødbringende nisationen WHO, som (måske med
ny virus. Det betyder, at når vi ser hjælp fra den farmaceutiske indu-
på de data, der ligger til grund for stri, der finansierer den) har estime-
historierne, kommer vi til den mod- ret infektionsdødeligheden (Infekti-
satte konklusion: der er intet i data- on Mortality Rate, IMR) til at være
ene bag mediehistorierne, der be- 3,4 %. Uafhængige videnskabsfolk,

186 187
der fungerer som corona whistle- den forskning der er udført af uaf-
blowers over hele verden, har nu hængige eksperter på, hvordan
analyseret IMR for COVID-19, og ba- disse historier er blevet lavet.
seret på dødelighedsstatistikker og
obduktionsundersøgelser osv. har Vi har derfor undersøgt mediehi-
de dokumenteret, at IMR for CO- storierne om effekten af coro-
​​
VID-19 er mindre end 0,01 % (1, 2,3). na-pandemien 2020 på New York
Historierne i medierne forekommer City. For hver historie er vi nødt til,
overbevisende med billeder af mas- at analysere de data som historien
segrave og mobile kapeller og for- er baseret på, og historien, der
færdelige dødsstatistikker for NYC kom ud af fortolkningen af disse
​​
præsenteret i New York Times, men data. Vi er nødt til at analysere,
der er en åbenlys uoverensstem- om historien faktisk kommer fra
melse mellem de oplysninger, der dataene, som en logisk konse-
kommer fra de uafhængige viden- kvens af fakta, eller om historier-
skabsfolk og fra WHO. Mens mange ne kommer fra en fortolkning af
mennesker ukritisk tager mediehi- virkeligheden, der er baseret på
storierne fra NYC som et bevis på, den forudfattede idé om, at NYC
at COVID-19 er en dødelig ny virus, er under angreb af en dødbrin- Figur 2: Nogle af de 45 kølebiler i NYC, som blev købt for at være på forkant med den massedød
spekulerer folk, der er bekendt med gende ny virus. COVID-19-virus ville bringe, ifølge advarsel fra WHO - en virus, der til sidst blev fundet ufarlig og
bare en almindelig forkølelse.

Objektivt
NYC har reageret kraftigt på nyhe-
den om den dødbringende CO-
Corona COVID-19-pandemien her VID-19, med massive lock downs og
ramt New York City hårdt. NYC er nødprocedurer. Medierne har også
det levende bevis på rædslerne for reageret stærkt og bragt historier
den nye Corona-virus, der er kom- om den aldrig før sete overdødelig-
met til at ændre vores verden og vo- hed i NYC.
res liv. Vi ser dagligt forfærdelige bil-
leder, der kommer fra New York: New York Times offentliggjorde i
Billeder af massegrave (figur 1) (4), april en statistik, der tilsyneladende
Figur 1: Kollektive grave på Hart Island som medierne hævder at være nye massegrave som NYC er af kølebiler der er fyldt med døde dokumenterede, at dobbelt så man-
blevet tvunget til at installere til de mange COVID-19 ofre. Denne grav fra Hart Island viser 60 ki-
ster, der bliver lagt i jorden på én gang. Denne måde at begrave mennesker, som ingen holder af, kroppe på gaderne uden for de sto- ge mennesker var døde NYC i marts
har været den sædvanlige procedure på Hart Island i mange år. re hospitaler, (figur 2) (5). 2020 end nogensinde før (figur 3) (6).

188 189
Ved det første glimt ser statistikken Problemet er, at kvaliteten af ameri-
​​
overbevisende ud, men ved et an- kanske befolkningsstatistikker altid
det blik er det indlysende, at noget har været ekstremt dårlig.
er galt. I henhold til statistikken dør
omkring 5000 mennesker i NYC Kunne det være rigtigt, at mange
hver måned, men vi ved, at det vir- flere mennesker dør i foråret end
kelige antal er 12000 (se nedenfor), normalt i NYC? Det er bestemt
så statistikken tæller normalt 7000 usandsynligt, men det kan ske. Hvis
døde NYC-borgere for lidt. det sker, er det ikke på grund af CO-
VID-19-virussen, som vi nu fra euro-
Under pandemien stiger antallet af pæiske troværdige statistikker ved,
døde i NYC meget, men en reali- overhovedet ikke er dødbringende,
stisk hypotese herfor er, at antallet men på grund af de handlinger, der
af døde pludselig tælles meget me- er truffet af politikerne, der åbenlyst
re grundigt end normalt. Dette kan er gået hel galt i NYC.
Figur 3: Den mangelfulde NYC-statistik, der kun viser 5.000 døde pr. Måned, mens vi ved, at der dør
let forklare den fordobling, vi ser.
12.000. Under COVID-19-pandemien blev de døde sandsynligvis optalt meget grundigere, så det så
ud til at dobbelt så mange mennesker nu var ved at dø. Imidlertid ved vi fra enkle beregninger, at Det er nu den 11. maj 2020, og man-
12.000 mennesker faktisk dør i NYC hver måned. Dette viser os, at statistikkerne er upålidelige og Hvor mange mennesker dør på to ge mennesker er begyndt at sætte
mangelfulde.
måneder i en by med 10 millioner spørgsmålstegn ved virkeligheden
mennesker? Hvis folk lever i gen- af ​​COVID-19-faren påstået af Ver-
nemsnit, indtil de er 70 år, dør om- denssundhedsorganisationen (8,9),
kring 140.000 hvert år og 12.000 efter hundredvis af læger og eksper-
skulle derfor dø hver måned. ter i virologi har taget rollen som
corona whistleblowers, og kan do-
Men det stopper ikke der. New kumentere, at dødeligheden af CO- ​​
York Times skrev 27. april 2020: ”De VID-19 kun er 0,01 % (1-3,10-33).
seneste dødelighedsdata viser
dødsfald, der når seks gange de Ikke desto mindre er de massive
normale niveauer” (figur 4) (7). problemer og lidelser i New York
fortsat en god grund til at argumen-
Fra 11. marts til 27. april 2020 er tere imod nogen, der kender den
1,5 måned, så 18.000 mennesker statistiske kendsgerning, at Corona
ville normalt dø i denne periode. COVID-19 ikke er dødbringende,
Hvis 27.000 mennesker døde i men helt ufarlig og derfor ligesom
denne periode i NYC, er det 50 % enhver anden almindelig forkølelse.
mere end normalt, ikke 600 % me- Hvad folk konstant ikke kan forstå,
re. Selvfølgelig er dette stadig me- er, at der er to grundlæggende fak-
get, og en sand tragedie, især hvis torer, på spil i corona-pandemien i
unge også dør. Dette må være me- 2020: Ét fakta er den nye corona-vi-
Figur 4: Den forfærdelige nyhed om den dødbringende virus COVID-19, der rammer NYC hårdt, hvil-
ket får alle, der bor der, til at gå i panik. Denne statistik er højst sandsynlig manipuleret, enten for
get vanskeligt at håndtere for en rus COVID-19 i sig selv, og den an-
at få støtte til NYC ellear til markedsvaccinerne. storby. den faktor er, hvad vi tror om den,

190 191
og hvordan vi reagerer på den; især Hvis mange mennesker med almin- delighed på flere procent, når stati- fortæller, at der er så mange krop-
vigtigt er, hvordan vores politikere delig forkølelse pludselig sættes i stikker fra de europæiske lande nu pe, at massegrave har været nød-
reagerer. respirator, er det meget sandsynligt, har dokumenteret, at der overhove- vendige. Men er det sandt?
at denne unødvendige behandling det ikke er nogen overdødelighed
Der er mange grunde til, at de poli- dræber mange mennesker. Dette på grund af COVID-19. (1-3.8-33). Menneskerne, der er begravet på
tiske indgreb er meget skadelige kan dræbe hundredvis af menne- Yderligere, hvis mange mennesker Hart Island, er mennesker, der ikke
for befolkningen i NYC. Der er man- sker, måske endda tusindvis, men dør i NYC, bor de normalt også i kræves af deres familie, når de dør.
ge hjemløse i NYC, der er mange det kan umuligt forklare en overdø- NYC, eller kommer de til byen for at Dette er en normal procedure, at de
fattige mennesker her, mange gam- delighed på 50 %. få lægebehandling og hospitalsind- bliver begravet på denne måde(4).
le mennesker bor alene og mange læggelse? Mange ældre og døende Hvis du tæller antallet af kister, ser
illegale indvandrere uden støtte af Inden vi drager endelige konklusio- mennesker tror, ​​at de finder det du i massegraven, at der er omkring
nogen art. En nedlukning af NYC ner om NYC, især om den påståede bedste sundhedsvæsen her og kan 60 kister, i graven (figur 1). Dette er
kombineret med stærk frygt for overdødelighed i NYC, er vi nødt til søge til NYC for behandling. ikke en rigtig massegrav i den klassi-
kontakt med fremmede kan være at sætte spørgsmålstegn ved det, ske betydning af ordet, med tusind-
ekstremt hård for disse befolk- fordi det muligvis er falske oplysnin- Vi ser derfor frem til at se dødsstati- vis af døde kroppe stablet oven på
ningsgrupper. Det siges, at mange ger, hvilket vi mener, det er. stikkerne for USA og for staten New hinanden. Dette er bare en hurtig
gamle mennesker bliver fundet dø- York for 2020 og sammenligne dem og praktisk måde at begrave men-
de i deres hjem, fordi de menne- Vi er nødt til at spørge: Hvordan er med 2019 og 2018, for at kunne be- nesker, som ingen er interesseret i.
sker, der normalt besøger dem og statistikkerne, vi ser i New York Ti- svare spørgsmålet: Har vi virkelig en
hjælper dem pludselig ikke kom- mes, lavet? Kunne nogen med inte- overdødelighed i NYC, eller bare en Vi ved, at dette altid sker på Hart Is-
mer mere. Hvad der sker i NYC er resse have manipuleret dem og meget rodet optælling af de døde? land. Så en normal procedure bliver
en sand tragedie. gjort antallet højere? Er der nogen Desværre kan de nationale statistik- altså til en god historie, der farer
En anden mere sandsynlig årsag til måde at kontrollere denne statistik ker også være af så dårlig kvalitet, at verden rundt: NYC skal nu bruge
øget dødelighed er overbehandling på? Statistikker manipuleres let, vi ikke kan stole på, hvad de viser massegrave! Måske ser du, hvordan
(1). Hvis man mener, at COVID-19 hvilket kan være en politisk motive- os. Forskere bruger sjældent ameri- medierne skaber gode historier ud
er en farlig sygdom, behandles ret ting at gøre, for at få støtte til kanske befolkningsstatistikker, fordi af ingenting. Ikke desto mindre
smittede intensivt med intensiv ple- den lidende NYC. kvaliteten vides at være for dårlig til overbeviser sådanne historier man-
je, respiratorer og medikamenter. at være pålidelig. ge mennesker om, at Dommedag er
Man vil isolere patienterne og på- I en tid, hvor mange mennesker over NYC.
lægge dem en stor, psykologisk be- over hele verden nu er klar over, at
lastning. Det er velkendt, at unød- coronavirus ikke er dødbringende, Diskussion Hvad med de kølebiler, der samler
vendig behandling og kan det også være medicinalindu- ligene uden for hospitalerne? Det er
overbehandling er meget farlig. strien, der prøver at bevise faren korrekt, at NYC har organiseret 45
ved COVID-19, ved at tvinge verden Det stærkeste indtryk af en kata- sådanne lastbiler (5). Men blev det
Cirka 15 % af alle patienter på et ho- til at indføre de obligatoriske vacci- strofe i NYC kommer fra medierne. gjort af nødvendighed eller af en
spital får en hospitalsinfektion, ofte neprogrammer, som medicinalindu- Vi har set fotos, der dokumenterer forventning om, at det ville være
med multiresistente bakterier. Man- strien har ønsket sig. massegraver fra Hart Island uden nødvendigt, på grund af WHO’s ad-
ge flere får en infektion, når de for Bronx (figur 1), som har choke- varsel om en kommende katastro-
kommer i en respirator. Og de bredt Det er ejendommeligt, at WHO og ret verden. Ja, der er sådanne grave fe? Ja, du gættede det korrekt - last-
arbejdende antibiotika er meget gif- folk fra medicinalindustrien fortsæt- på Hart Island, men er dette en ny bilerne var organiserede, før de var
tigere end normal penicillin. ter med at hævde en COVID-19 dø- og unik ting? Historien i medierne nødvendige. Dette er naturligvis ik-

192 193
ke den historie, du ser i medierne me som antallet, der døde sidste år, uansvarlige medier, utallige alt for skabt af de usande mediehistorier,
at: NY City-ledelsen frygter, at folk og året før! (1) Alle havde set de hjælpsomme læger, og i kernen af ​​ kan der stadig være god grund til at
vil dø, så de organiserer kølebiler. overfyldte lighuse og hørt om den problemet, har vi naive og overbe- være bekymret for, hvad der sker i
Nej, medierne fortæller følgende hi- forfærdelige situation i Italien, hvor skyttende NYC-politikere, der har NYC. På grund af uhensigtsmæssige
storie: Nu dør så mange mennesker, så mange mennesker var døde. skabt katastrofen ved at have tillid politiske beslutninger, social isole-
at kølevogne er taget i brug til at Bortset fra at der ikke var nogen til Verdenssundhedsorganisationen ring af svagelige og gamle menne-
håndtere det enorme antal af døde dødbringende COVID-19-virus, der (WHO). Kan du måske huske, WHO sker og på grund af den overbe-
kroppe. Hvis du ser nøje efter, kan dræbte italienerne; hvad der skete, blev fundet at være korrupt og upå- handling, der naturligvis følger frygt
du se, at lastbilerne er næsten tom- var et forfærdeligt rod, der kom fra lideligt under den falske svineinflu- og rygtet om en dødbringende vi-
me, og ikke fulde af lig. Derfor pas- uheldige beslutninger truffet af poli- enza-pandemi i 2009 (33-76), og ikke rus, er der i COVID-19-pandemien
ser billedet ikke med historien. Men tikerne, der fulgte rådene fra Ver- meget har ændret sig i WHO siden reelle trusler mod folks sundhed.
hvem bryder sig om det, hvis histo- denssundhedsorganisationen da, desværre. Når alt kommer til alt, kan det være,
rien er god? (WHO) (8,9,28). at vi ser en rigtig tragedie i NYC. Tra-
Konklusion gedien er derefter ikke forårsaget af
Der kan være mange ukendte grun- Vi må forvente, at NYC-katastrofen en dødbringende coronavirus, men
de til sådanne politiske beslutninger følger det samme mønster. Og me- af ​​uansvarlige medier, utallige alt
som de 45 mobile kapeller. Måske dierne er sandelig et problem, vi Når vi ser på de data, der er præ- for hjælpsomme læger, og i kernen
er de normale procedurer bare sus- står overfor: De er meget overbevi- senteret i historierne, kommer vi til af ​​problemet, naive og overbeskyt-
penderet, fordi NY-staten ikke øn- sende, men de er bestemt ikke påli- konklusionen: der er intet i dataene tende NYC-politikere, der har skabt
sker, at NYC’s 500 bedemænd skal delige. Medierne vildleder og mani- bag mediehistorierne, der beretti- katastrofen ved at have tillid til Ver-
blive inficeret ved håndtering af li- puler folk, og i coronapandemien er ger konklusionen, at der hærger en denssundhedsorganisationens
gene? Igen, også her bliver en poli- dette sket mere end nogensinde før, dødbringende pandemi i NYC. Data- (WHO) erklæring om en farlig pan-
tisk beslutning det endelige bevis på muligvis fordi mange af medierne er ene er i tråd med IMR på 0,01 % demi, imens der ikke findes nogen
en utrolig katastrofe. under indflydelse fra mennesker og fundet af de uafhængige eksperter, farlig virus.
virksomheder med penge, der også mens historierne er i overensstem-
I Italien blev alle døende gamle har interesse i pandemien. Dette er melse med IMR på 3,4 % estimeret
mennesker sendt til hospitalerne fra meget problematisk. Verden lider af WHO. Vi advarer verden om, at
deres private hjem og ældre hjem. brutalt under en forkert COVID-19 WHO sandsynligvis følger interes-
På grund af uklare beslutninger om informationskampagne, hvilket ska- serne i medicinalindustrien, der fi-
styring af sundhedssystemet blev ber frygt i hvert hjem på planeten. nansierer WHO, og opfordrer medi-
hospitalerne fyldt med døde krop- erne til at være meget mere kritiske
pe. Disse billeder af hospitaler og Det er fristende at konkludere, nu vi og grundige i deres forskning, så
kapeller hvor det flyder med lig, ved fra Europa, at der ikke er nogen mediehistorierne om COVID-19 kan
blev delt i alle verdens store medier, farlig ny coronavirus, der dræber os, være mindre partiske i fremtiden.
og de ”dokumenterede” den enor- at NYC bare er skjult massehysteri. Den frygt, som medierne skaber,
me mængde mennesker, der i Itali- Men fordi social isolering og overbe- kan have meget alvorlige konse-
en dør af COVID-19.
​​ handling er reelle trusler mod folks kvenser for mange mennesker. Det
sundhed, kan det i sidste ende væ- er vigtigt at sige, at selv hvis vi ved
Da dødsstatistikken endelig kom, re, at vi ser en rigtig tragedie i NYC. fra Europa, at der ikke er nogen far-
var antallet af mennesker, der var Tragedien er ikke forårsaget af en lig ny coronavirus, der dræber os,
døde i Italien i år, nøjagtigt det sam- dødbringende coronavirus, men af ​​ og at NYC er skjult massehysteri

194 195
REFERENCER 12. Frontal21 ZDF. Pulmonologist Wolfgang 22. Bhakdi S. Corona crisis: Professor Sucharit com/articles/is-the-coronavirus-as-deadly-as-
Wodarg now speaks LIVE about the effects of Bhakdi explains why the measures are sen- they-say-11585088464.
1. Ventegodt S, Merrick J. A tribute to the the corona virus. [Lungenfacharzt Wolfgang seless and self-destructive 2020 Mar 19 [Coro- 32. Ritzau’s Bureau. According to the Danish
Corona virus COVID-19 (SARS-CoV-2) whist- Wodarg spricht jetzt LIVE über die Auswirkun- na-Krise: Professor Sucharit Bhakdi erklärt National Statistics there is no over-mortality
le-blowers. J Altern Med Res 2020;12(2). In gen des Corona Virus]. Frontal21 2020 Mar 10. warum die Maßnahmen sinnlos und selbstzer- [in Denmark] this year compared to earlier
Press URL: https://www.youtube.com/ störerisch sind 2020 Mar 19]. URL: https:// years. [Ifølge Danmarks Statistik er der i år ik-
2. www.coronawhistleblower.org watch?v=hW4qzAPP5pU. www.youtube.com/watch?v=JBB9bA-gXL4. ke nogen overdødelighed sammenlignet med
3. www.ooc.one 13. Frontal21 ZDF. Coronavirus - not worse 23. Bhakdi S. Sucharit Bhakdi - Corona Sup- tidligere år.] Ritzau 2020 Apr 17. URL: https://
4. Daniel V. Mass graves for coronavirus vic- than a “severe flu”? [Coronavirus - nicht sch- plement 1: Resilience of the Health System nyheder.tv2.dk/2020-04-17-corona-ser-ikke-
tims shouldn’t come as a shock – it’s how the limmer als eine “schwere Grippewelle”?] 2020 2020 Mar 22. [Sucharit Bhakdi - Coro- ud-til-at-give-flere-doedsfald-end-normalt.
poor have been buried for centuries. The con- Mar 10. URL: https://www.youtube.com/ na-Nachtrag 1: Belastbarkeit des Gesundheits- 33. Call of eleven: From the Doctors of Charles
versation, April 29 2020. URL: https://thecon- watch?v=7_uKN9vdigE. systems 2020 Mar 22]. URL: https://www. University to the public. Charles University’s
versation.com/mass-graves-for-coronavirus- 14. Rubikon. Dr. Wolfgang Wodarg on the youtube.com/watch?v=lJEJBKiBVlA. webpage April 21 2020. URL: https://cuni.cz/
victims-shouldnt-come-as-a-shock-its-how-the- corona crisis (Easter 2020) [Dr. Wolfgang Wod- 24. Bhakdi S. Sucharit Bhakdi - Corona Crisis UK- 6311.html?news=10013&locale=cz&f-
poor-have-been-buried-for-centuries-136655 arg zur Corona-Krise (Ostern 2020)] 2020 April Addendum 2 - Terror Scenarios from Italy bclid=IwAR0AjONUynrPrpoCWvEIcUY5SQxdiS-
5. Feuer A, Salcedo A. New York City Deploys 13. URL: https://www.youtube.com/ 2020 Mar 22 [Sucharit Bhakdi - Corona-Krise RvInfg8rMjX1PYwwv04zId0IsfnrM
45 Mobile Morgues as Virus Strains Funeral watch?v=bZcG_7k4LaM. Nachtrag 2 - Schreckensszenario Italien 2020 34. Wodarg W, Baselga AF, Ayva L, Conde BA,
Homes. New York Times April 2, 2020. URL: ht- 15. Radio München. COVID 19 - test is unspe- Mar 22]. URL: https://www.youtube.com/ Czinege IFP, Grozdanova D, et al. Faked pande-
tps://www.nytimes.com/2020/04/02/nyregion/ cific - Dr. Wolfgang Wodarg. [COVID 19 - Test watch?v=MARVdS-pHdQ. mics - a threat for health (PDF). Parliamentary
coronavirus-new-york-bodies.html ist unspezifisch - Dr. Wolfgang Wodarg.] 2020 25. Wikipedia. John Ioannidis. URL: https:// Assembly of the Council of Europe, 2009 Dec
6. Katz J, Sanger-Katz M. Deaths in New York Mar 27. URL: https://soundcloud.com/radio- en.wikipedia.org/wiki/John_Ioannidis. 18.
City Are More Than Double the Usual Total. muenchen/COVID-19-test-testet-alle-corona- 26. Ioannidis JPA. A fiasco in the making? As 35. Wodarg W. Faked pandemics, a threat to
New York Times April 10, 2020. URL: https:// viren-dr-wolfgang-wodarg. the coronavirus pandemic takes hold, we are health. PACE Plenary session social affairs
www.nytimes.com/interactive/2020/04/10/ 16. Frontal 21 ZDF. Coronavirus - no worse than making decisions without reliable data, 2020 Council of Europe to investigate WHO. Council
upshot/coronavirus-deaths-new-york-city.html a “severe flu” - Fact check. [Coronavirus - nicht Mar 17. URL: https://www.statnews. of Europe 2010 Jan 25-29.
7. Katz J, Sanger-Katz M. N.Y.C. Deaths Reach schlimmer als eine “schwere Grippewelle –Fak- com/2020/03/17/a-fiasco-in-the-making-as- 36. Stoer J. Stop funding WHO until it cleans
6 Times the Normal Level, Far More Than tencheck] 2020 Apr 09. URL: https://www.youtu- the-coronavirus-pandemic-ta- up its act. Natl Rev 2017 Jun14. URL: https://
Coronavirus Count Suggests. New York Times be.com/watch?v=cmohBuUvsLE. kes-hold-we-are-making-decisions-without-re- www.
April 27, 2020. URL: https://www.nytimes.com/ 17. LokalHeute TV. Stop the Corona Panic” - liable-data/. nationalreview.com/2017/06/world-health-or-
interactive/2020/04/27/upshot/coronavi- Ex-Health Director Dr. Wolfgang Wodarg. [Stoppt 27. Ioannidis JPA. Perspectives on the pande- ganization-corrupt-wasteful/.
rus-deaths-new-york-city.html die Corona-Panik” - Ex-Gesundheitsamtsleiter Dr. mic, Episode 1, 2020 Mar 26. URL: https:// 37. WHO swine flu experts ‘linked’ with drug
8. Ventegodt S, Merrick J. A tribute to the Wolfgang Wodarg]. Interview, Dockumentation. www.youtube.com/watch?v=d6MZy-2fcBw. companies. BBC 2010 Jun 04. URL: https://
Corona virus COVID-19 (SARS-CoV-2) whist- 2020 Mar 17. URL: https://m.youtube.com/ 28. Ovalmedia. Professor Ioannidis from Stan- www.bbc.com/news/10235558.
le-blowers. J Altern Med Res 2020;12(2):In watch?v=XnlT3rPNUp0. ford University on the uncertainty around 38. Bethge P, Elger K, Glüsing J, Grill M, Ha-
PressLovelae Jr B, Higgins-Dunn N. WHO says 18. Wikipedia. Professor Dr Sucharit Bhakdi. URL: corona and the situation in Italy, 2020 Apr 03. chenbroch V, Puhl J, et al. Reconstruction of a
coronavirus death rate is 3.4% globally, higher https://de.wikipedia.org/wiki/Sucharit_Bhakdi. URL: https://www.youtube.com/watch?v=NPt- mass hysteria: The Swine flu panic of 2009.
than previously thought. CNBC 2020 Mar 03. 19. Bhakdi S. CV-9Teen. Open letter from Pro- wcbWUg2I. Der Spiegel Part 1 2010.
URL: https://www.cnbc.com/2020/03/03/ fessor Sucharit Bhakdi to German Chancellor 29. Ioannidis J. Dr Ioannidis on why we don’t 39. Bethge P, Elger K, Glüsing J, Grill M, Ha-
who-says-coronavirus-death-rate-is-3point- Angela Merkel 2020 Mar 29. URL: https://www. have reliable data surrounding COVID-19, chenbroch V, Puhl J, et al. Reconstruction of a
4percent-globally-higher-than-previous- youtube.com/ 2020 Apr 03. URL: https://www.youtube.com/ mass hysteria: The Swine flu panic of 2009.
ly-thought.html. watch?v=CGCJEBh80gg&app=desktop. watch?v=QUvWaxuurzQ. Der Spiegel Part 2 2010.
9. Ducharme J, Wolfson E. The WHO estimated 20. Bhakdi S. Youtube channel. URL: https:// 30. Hoover Institute. Questioning conventio- 40. Ramesh R. Report condemns swine flu
COVID-19 mortality at 3.4%. That doesn’t tell www.youtube.com/channel/UCgjxQLD- nal wisdom in the COVID-19 crisis, with Dr. Jay experts’ ties to big pharma. The Guardian
the whole story. Time 2020 Mar 09. URL: htt- keoa-uJu4sE0eNrg. Bhattacharya 2020 Mar 31. URL: https://www. 2010.
ps://time.com/5798168/coronavirus-mortali- 21. Bhakdi S. Corona crisis: Open letter to the youtube.com/watch?v=-UO3Wd5urg0. 41. Ventegodt S. Why the Corruption of the
ty-rate/ Federal Chancellor by Prof. Sucharit Bhakdi 31. Bendavid E, Bhattacharya J. Is the Coro- World Health Organization (WHO) is the big-
10. Wodarg W. Wikipedia. URL: https://en.wiki- 2020 Mar 29 [Corona-Krise: Offener Brief an navirus as deadly as they say? Current estima- gest threat to the World’s public health of our
pedia.org/wiki/Wolfgang_Wodarg die Bundeskanzlerin von Prof. Sucharit Bhakdi tes about the COVID-19 fatality rate may be time. J Integrative Med Ther 2015;2(1):5.
11. Wodarg W. Home page. URL: https://www. 2020 Mar 29]. URL: https://www.youtube.com/ too high by orders of magnitude. Wall Street 42. Franck L. Trust WHO. Oval Media Film
wodarg.com/. watch?v=LsExPrHCHbw. Journal 2020 Mar 24. URL: https://www.wsj. 2018.

196 197
43. A message from Oval Media, producers of alth-organization-scientists-linked/sto- 2010. URL: https://www.theguardian.com/bu- stry is waiting for a pandemic.” Der Spiegel
trust WHO: TrustWHO filmmakers respond to ry?id=10829940. siness/2010/jun/04/swine-flu-exper- 2009. URL: https://www.spiegel.de/internatio-
Vimeo censorship, 2020 Apr 17. URL:https:// 56. Way opened for Pandemrix swine flu jab ts-big-pharmaceutical. nal/world/interview-with-epidemiolo-
www.youtube.com/watch?v=VjQGyqVN5RM. compensation. BBC 2013. URL: https://www. 68. Shanahan C. Law firm not expecting swine gist-tom-jefferson-a-whole-industry-is-wait-
44. Taylor L. EU to probe pharma over “false bbc.com/news/health-24172715. flu narcolepsy case in court before 2016. Irish ing-for-a-pandemic-a-637119.html.
pandemic”. PharmaTimes Online 2010 Jan 04. 57. Holder R, Loertscher S, Rohner D. Biased Examiner 2014. URL: https://www.irishexami-
URL: http://www.pharmatimes.com/news/eu_ experts, costly lies, and binary decisions. SSRN ner.com/
to_probe_pharma_over_false_pande- 2010. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/pa- ireland/law-firm-not-expecting-swine-flu-nar-
mic_982876. pers.cfm?abstract_id=1639351. colepsy-case-in-court-before-2016-286331.ht-
45. Braillon A. The World Health Organization: 58. Walsh F. WHO swine flu experts ‘linked’ ml.
No game of thrones. BMJ 2014;348:g4265. UR- with drug companies. BBC 2010. URL: https:// 69. Stein R. Reports accuse WHO of exaggera-
L:https://www.bmj.com/content/348/bmj. www.bbc.com/ ting H1N1 threat, possible ties to drug makers.
g4265/rr/703675. news/10235558. Washington Post 2010 Jun 04. URL: http://com-
46. Cohen D, Carter P. Conflicts of interest- 59. Cohen D, Carter P. WHO and the pande- monamericanjournal.com/reports-accuse-
WHO and the pandemic flu “conspiracies”. BMJ mic flu “conspiracies”. BMJ 2010;340:c2912. who-of-exaggerating-h1n1-threat-possible-ti-
2010;340:c2912. URL: https://www.bmj.com/ URL: https://www.researchgate.net/publicati- es-to-drug-makers/.
content/340/bmj.c2912. on/232266547_WHO_and_the_pandemic_flu_ 70. Special Court not competent in swine flu
47. Cohen D, Carter P. WHO and the pande- conspiracies. vaccine case. B92.net 2012 Jul 26. URL: https://
mic flu “conspiracies”. BMJ 2010;340:c2912. 60. MB. Australian journalist wins prestigious www.b92.net/
48. Doshi P, Jefferson T. WHO and pandemic award for exposing flu vaccine scandal. The eng/news/crimes.php?yyyy=2012&mm=07&d-
flu. Another question for GSK. BMJ Refusers 2011. URL: http://nhne-pulse.org/ d=26&nav_id=81470.
2010;340:c3455. URL: https://www.bmj.com/ australian-journalist-wins-prestigi- 71. Villesen K, Voller L. Secrete committee gi-
content/340/bmj.c3455.full. ous-award-for-exposing-flu-vaccine-scandal/. ves advices to WHO on Swine flu [Hemmelig-
49. Jefferson T, Doshi P. Multisystem failure: 61. Edwards T. Big pharma probed for ‘false’ komitérådgiver WHO on svine influenza]. In-
the story of anti-influenza drugs. Recenti Prog swine flu pandemic 2010 formation 2009. URL: https://www.
Med 2014;105:187-90. 62. Fletcher V. Swine flu scandal: Billions of information.dk/udland/2009/12/hemmelig-ko-
50. Jefferson T, Doshi P. WHO and pandemic pounds are wasted on vaccines. Express 2010. mite-raadgiver-who-svineinfluenza.
flu. Time for change, WHO. BMJ 2010;340: URL: https://www.express.co.uk/news/ 72. Voller L, Villesen K. WHO-advisers hides
c3461. URL: https://www.bmj.com/con- uk/156359/Swine-flu-scandal-Billions-of- million-euro contributions from the pharma-
tent/340/bmj.c3461. pounds-are-wasted-on-vaccines. ceutical industry [WHO-rådgiver skjuler milli-
51. Law R. WHO and pandemic flu. There was 63. Galushko I. The reality behind the swine onbidrag fra medicinalindustrien]. Information
also no new subtype. BMJ 2010;340:c3460. flu conspiracy. RT 2009. URL: https://www.rt. 2009. URL: https://www.information.dk/ind-
URL: https://www.bmj.com/content/340/bmj. com/russia/ land/2009/12/who-raadgiver-skjuler-millionbi-
c3460.long. reality-swine-flu-conspiracy/. drag-medicinalindustrien,
52. Payne D. Tamiflu: The battle for secret 64. Voller L. Can we trust WHO? [Tør vi stole 73. Wikipedia. 2009 flu pandemic by country.
drug data. BMJ 2012;345:e7303 URL: https:// på WHO?]. Information 2009. URL: https:// URL: https://en.wikipedia.org/wiki/2009_
www.bmj.com/content/345/bmj.e7303.long. www.information.dk/ swine_flu_pandemic_by_country
53. Watson R. WHO is accused of “crying wolf” debat/leder/2009/12/toer-stole-paa-who. 74. William FE. Mega corruption at the WHO.
over swine flu pandemic. BMJ 2010;340: c1904. 65. Mercola J. Major victory with swine flu Rense.com 2009.
URL: https://www.bmj.com/content/340/bmj. scandal. Infowars 2009. Retrieved 2020-04-18 75. Flynn P. The handling of the H1N1 pande-
c1904.long. from https://www.infowars.com/major-victory- mic: More transparency needed. Council of
54. Zarocostas J. Swine flu pandemic review with-swine-flu-scandal/. Europe 2010. URL: https://assembly.coe.int/
panel seeks access to confidential documents 66. Rappoport J. A new giant vaccine scandal CommitteeDocs/2010/20100604_H1N1pande-
between WHO and drug companies. BMJ exposes government lies and psyops. Jon Rap- mic_e.pdf.
2010;340:c2792. URL: https://www.bmj.com/ poport’s Blog 2013. URL: http://flyingtigercomi- 76. Polish Health Ministry. Mrs Ewa Kopacz gi-
content/340/bmj.c2792.long. cs.blogspot.com/ ves speech in Polish Parliament. Youtube
55. Neale T. World Health Organization scien- 2013/06/a-new-giant-vaccine-scandal-exposes. 2009. URL: https://www.youtube.com/
tists linked to swine flu vaccine makers. ABC html. watch?v=RhZesZe33cw.
News 2010. URL: https://abcnews.go.com/He- 67. Ramesh R. Report condemns swine flu 77. Grolle J, Hackenbroch V. Interview with
alth/SwineFlu/swine-flu-pandemic-world-he- experts’ ties to big pharma. The Guardian epidemiologist Tom Jefferson “A whole indu-

198 199
200 201
DEL 2

202 203
DEBAT
24/06/2020 FB

08.15
Anja Krog til Søren Ventegodt: Hej Søren. Tusind tak fordi du oplyser om
Corona. Tusind tak fordi jeg må være din facebook-ven og følge de interes-
sante ting du skriver om.
Da jeg så den lille film fra demonstrationen på Rådhuspladsen faldt ‘alt’ på
plads for mig. Det lettede min verden. Jeg vidste fra starten af i mit indre da
Danmark lukkede ned at vi blev ført bag lyset, noget stemmer ikke, der er
informationer vi ikke får. Det sagde min intuition ret kraftigt. Det var en be-
frielse at høre andre bekræfte det. Tak og tak fordi du kæmper. Tak til dig
og alle der kæmper... Mvh. Anja

10.20
Søren Ventegodt: Tak for de søde ord, Anja, det luner. Og der er ikke så
mange derude der forstår det, så gør hvad du kan for at være med til at
sprede forståelsen, det er supervigtigt i denne fase, hvor der måske kun er
100 der arbejder på at gøre det. Knus S

Anja Krog: Tak for respons. Det gør jeg

Søren Ventegodt: må jeg lige bruge din besked i min nye bog - fordi den er
så sød?

Anja Krog: sød... ja, det må du

204 205
SØREN VENTEGODT
DEBATTERER PÅ FACEBOOK

Tråd 1: Occam’s ra- der påviser en fare, obduktioner der


gekniv hjælper os med viser en dødelighed fra COVID-19, ja
at vælge en fornuftig så er der ikke noget om det.
grundantagelse
Og det er der vi er. Vi har masser af
støj, masser af hear-say, vilde rygter,
Søren Ventegodt: meninger, fortolkninger... men ingen
15 maj viden, ud over at COVID-19 ikke er
farlig, og især slet ikke er dødelig.
I filosofi og videnskab er der et sim-
pelt princip, som først blev formule- Mener du noget andet må du føre
ret tydeligt at den engelske filosof bevis for det. Så længe du ikke gør
Occam: Det simpleste er det sande- det, er det bare ikke rigtigt det du si-
ste. Når vi taler Corona virus, nu for ger. Og med bevis mener vi viden-
tiden COVID-19, er der en masse skabelig evidens. Solid statistik, klare
ideer, antagelser, teorier, rygter, hi- kausale sammenhænge.
storier... det hele er meget uover-
skueligt, meget indviklet, meget nu- Tak til Occam for at hjælpe os i den-
anceret og svært at få styr på. ne forvirrede situation, hvor der er
så mange meninger og så lidt sand-
Nu kommer Occam os så vidunder- hed og viden.
ligt til hjælp: Det hele er noget slud-
der, hvis vi ikke har god grund til at Jan Nürnberg Lønstrup: I forlængel-
tro på det. Hvis vi ikke har god viden- se - er menneskehedens arme for
skab der beviser det, god statistik korte, til at bokse med gud

206 207
Stefan Per De Freitas: Har du bevis Søren Ventegodt
for at COVID19 ikke er farlig, en ube-
hagelig sygdom og potentiel dødelig 2 april
for især kronikere og ældre. Jeg tror Please read this:
den halve million døde + nogle mør- The new coronavirus may already
ke millioner mere gerne vil have be- have infected far more people in the
vis fra astral side for hvorfor de så UK than scientists had previously
døde... estimated — perhaps as much as
half the population — according to
Pia Andersen: Stefan Per De Freitas, modelling by researchers at the Uni-
hvorfor skal andre bevise noget for versity of Oxford.
dig? Hvorfor er ikke dig, der beviser
dine påstande? If the results of the study are confir-
med, they imply that fewer than one
Iben Maria Larsen: Fordi du er læge in a thousand of those infected with
har du også gættet teorier og synte- COVID-19 become ill enough to need
ser uden hold i virkeligheden så skal hospital treatment If the results of
du heller ikke høres eller hvad the study are confirmed, they imply
that fewer than one in a thousand of
Iben Maria Larsen: Religion og vi- those infected with COVID-19 be-
denskab var i oldtiden ens og hang come ill enough to need hospital
sammen. Så stak gud af fra viden- treatment
skaben og nu er de helt blevet til op-
positoner men de er een i den nye FT.COM
tid. Coronavirus may have infected half
of UK population — Oxford study

Tråd 2: Langt flere er New epidemiological model shows


smittet en vi har troet, urgent need for large-scale testing

måske halvdelen af be-


folkningen eller flere, Lauge Brimgiest: Jamen det modsi-
og næsten alle er im- ger jo angst konsensus!!!
mune over for corona
(vi bekæmper infektio- Så må det være forkert!
nen uden at opdage det
og antistoftesten viser 2 april
ikke når det uspecifik-
ke immunsystem har https://www.information.dk/ud-
bekæmpet corona): land/2020/03/ny-rapport-halvde-

208 209
len-britiske-befolkning-kan-allere- tens konklusion var nemlig frygtind-
de-vaere-smittet-COVID-19 gydende.

Ny rapport: Halvdelen af den briti- COVID-19 ville, hvis den fik lov at
ske befolkning kan allerede være sprede sig uden modforanstaltnin-
smittet med COVID-19 ger, medføre mere end 500.000
Undersøgelsen, der er udført af dødsfald alene i Storbritannien, og
Oxford Universitet, modsiger en rap- selv med regeringens daværende
port fra sidste uge, der gik verden strategi, hvor butikker, skoler og re-
rundt. Men hvis konklusionen kan stauranter fortsat var åbne, måtte
valideres, kan Storbritannien allere- man forvente 250.000 dødsfald.
de være tæt på den flokimmunitet,
der formodentlig på sigt vil gøre os Rapporten øgede det politiske pres
modstandsdygtige og forhindre på premierminister Boris Johnson
smitte Mandag skiftede Boris John- for at skifte strategi. Han valgte mod-
son strategi og lukkede landet ned i villigt at følge den europæiske mo-
et forsøg på at beskytte landets del. Storbritannien lukkede mandag
gamle og svage. Samtidig siger den fuldstændig ned i et forsøg på at be-
britiske regering, at man har indkøbt skytte de gamle og de svage og und-
3,5 millioner test, der kan spore anti- gå at overbelaste sundhedsvæsnet.
stoffer, og at de er på trapperne.
Oxford betvivler konklusionen

Mandag skiftede Boris Johnson stra- Tirsdag offentliggjorde Oxford Uni-


tegi og lukkede landet ned i et for- versitets Evolutionary Ecology of In-
søg på at beskytte landets gamle og fectious Disease Group så en rap-
svage. Samtidig siger den britiske re- port, der sætter spørgsmålstegn ved
gering, at man har indkøbt 3,5 milli- konklusionerne fra Imperial Colleges.
oner test, der kan spore antistoffer,
og at de er på trapperne. Oxford-forskerne bruger den såkald-
te susceptibility-infected-recove-
Ritzau/Scanpix red-model, bygget op omkring
indrapporterede tilfælde af smittede
og døde i Storbritannien og Italien.
26. marts 2020
Konklusionen her er, at coronavirus
Delt 523 gange allerede begyndte at sprede sig i
Storbritannien fra midten af januar –
En rapport offentliggjort af eksper- næsten halvanden måned før de
ter ved Imperial College i London gik første tilfælde af COVID-19 blev kon-
i sidste uge verden rundt. Rappor- stateret.

210 211
Undersøgelsens leder, professor Su- »Jeg er bange for, at det er en talø-
netra Gupta understreger, at velse, som ser pænt ud på papiret,
Oxford-konklusionen skal valideres, men som mangler et realitetstjek.
før man kan handle på den. Jeg kan ikke få det til at passe med
den virkelige verden, hvor vi har set
Men holder konklusionen, betyder adskillelige indlæggelser og dødsfald
det formodentlig også, at smitten i Italien, Spanien, Kina, USA og også
med COVID-19 er langt mere frem- her i Danmark,« siger han.
skreden (i hvert fald i Storbritannien)
end hidtil antaget. Antallet af smitte- Flokimmunitet
de fortsætter med at stige og har nu
også ramt den britiske kongefamilie. I den oprindelige britiske strategi,
Tronfølgeren prins Charles er testet hvor man insisterede på at holde
positiv for COVID-19 – det forlyder, samfundet åbent, mens resten af
at han har det udmærket, og at det Europa lukkede ned, spillede flokim-
ikke forventes, at sygdommen bliver munitet en vigtig rolle.
alvorlig i hans tilfælde.
Flokimmunitet opnås, når ca. 60
Skulle Oxfords udregninger vise sig procent af en befolkning bærer anti-
at være valide, så kan omkring halv- stoffer mod sygdommen i kroppen.
delen af Storbritanniens befolkning Flokimmunitet vil automatisk få
allerede være smittet, de fleste uden spredningen til at mindskes, da der
at vide det og uden at have haft de er færre og færre, som kan smittes.
store gener.
Tanken om at bruge flokimmunitet
Professor Sunetra Gupta mener, at som våben på kort sigt blev skrinlagt,
det kan betyde, at langt færre end da de menneskelige omkostninger
hidtil antaget faktisk bliver mærk- ifølge Imperial College-modellen ville
bart syge af COVID-19. blive for høje. Hvis det viser sig, at
langt flere end hidtil antaget allerede
»Hvis resultaterne bliver bekræftet, er smittet, så kan det bringe flokim-
så ser det ud til, at mindre end én munitetstankegangen tilbage i spil.
ud af 1.000 smittede faktisk bliver
syge nok til at skulle på hospitalet,« »Der er et stort behov for øjeblikke-
udtaler hun til Financial Times. ligt at påbegynde storstilede serolo-
giske tests (test, der undersøger til-
I Danmark er professor i eksperi- stedeværelsen af antistoffer i
mentel virologi Allan Randrup patienten, red.) for at fastslå, hvilket
Thomsen fra Københavns Univer- stade af epidemien vi faktisk befin-
sitet skeptisk over for Oxford-stu- der os i,« sagde Sunetra Gupta til Fi-
diet. nancial Times.

212 213
Hvornår kommer testene? Søren Ventegodt
5 maj
Den britiske regering siger, at man
har indkøbt 3,5 millioner test, der Men hvad der er meget mere vigtigt
kan spore antistoffer, og at de er på er vores forskning. Vi forsker nu i to
trapperne. I parlamentet gentog Bo- store emner, medicinsk bæredygtig-
ris Johnson onsdag denne påstand: hed, og Corona virus.

»Der arbejdes lige nu på højtryk for Vi har fundet dødeligheden til at


at gøre disse test klar, så vi kan på- være 0,01%, dvs. langt mindre farlig
begynde titusindvis af daglige test,« end influenza. Det som snyder
sagde premierministeren. mange læger er et meget stort psy-
kosomatisk element, der gør at
Det er dog uklart om testene er da- Corona virus ligner en ny sygdom,
ge, uger eller måneder væk. Testfa- når man er dødbange. Som mange
sen bliver afgørende for at fastslå, jo er i dag pga. rygtet om at Corona
om det er Imperial-modellen eller er farligt.
Oxford-modellen, der giver det mest
retvisende billede. Har du lyst til at se hvad vi har fun-
det ud af så besøg
INFORMATION.DK
http://coronawhistleblower.org/
Ny rapport: Halvdelen af den briti-
ske befolkning kan allerede være Du må også meget gerne dele dette
smittet med COVID-19 opslag med andre, så objektiv og
sand viden, ikke rygter og fagligt
ubegrundede meninger, kan danne
grundlag for vores håndtering af
Corona pandemien fremover.

Tråd 3: COVID-19 er Knus og god forsommer til alle FB


ikke farlig venner, nu hvor angsten for Corona
burde være ryddet af vejen.

”Yannick Ytrup Larsen: Ud af fyrre


forskellige COVID-19 mutationer, er Søren Ventegodt
det kun de tre, der kan være poten-
tielt dødelige. Og ud af de tre er det CORONAWHISTLEBLOWER.ORG
kun den ene, der dræber mens man
et ved fuld bevidsthed og får lunger- Corona Whistle-Blower – Scientific
ne fyldt op med væske...” information about Corona virus CO-

214 215
VID-19 (SARS-CoV-2) from indepen- domme i befolkningen. Og da man-
dent experts; the most important ge smittede, der kun har milde
finding is that the mortality rate is symptomer, ikke bliver testet, er CFR
0.01%, and not 3.4% as the World højere end den reelle dødelighed.
Health Organization (WHO) says.
We want to acknowledge the follow- Den reelle dødelighed kaldes IFR (In-
ing 46 doctors and experts who du- fection Fatality Rate). Den kan bereg-
ring the 2019-2020 pandemic publi- nes ved, at man på forskellig vis prø-
cly have expressed, that they find ver at tage højde for mørketallet.
the Corona COVID-19 mortality rate
to be very low, around 0.01%, and ”Der foreligger nu data fra flere stu-
much lower than the WHO’s (World dier, hvor man har taget højde for
Health Organization) claimed morta- mørketallet, og den reelle dødelig-
lity rate of 3.4%: hed er langt lavere, faktisk i promille
størrelsen”, siger Tyra Grove Krause”
30 likes
4 comments ( c/p SSI )
28 shares
https://www.ssi.dk/aktuelt/nyhe-
Zuzana Pistekova: This is great work! der/2020/COVID-19-epidemi-
en-har-indtil-nu-kun-fort-til-meget-be-
Mads Bech Madsen: At det reelle granset-overdodelighed-i-danmark
CFR-tal er langt mindre, lægger SSI
sådan set ikke skjul på:

“Hvor dødelig er COVID-19? Ser man


på COVID-19, så bliver dødeligheden
ofte opgjort i form af en Case Fatali-
ty Rate (CFR). Det vil sige den andel
af de bekræftede tilfælde, som dør.

I Danmark ligger CFR lige nu på knap SSI.DK


5%, men det varierer meget fra land
til land. Fra mindre end 1% i COVID-19-epidemien har indtil nu kun
Singapore til 18% i Frankrig. WHO ført til meget begrænset overdødelig-
vurderer CFR for COVID-19 til at væ- hed i Danmark
re 3,4%.

CFR afhænger både af, hvor mange


der testes, alderssammensætningen Yannick Ytrup Larsen: Ud af fyrre
og andelen med underliggende syg- forskellige COVID-19 mutationer, er

216 217
det kun de tre, der kan være poten- Kære venner, jeg citerer fra artiklen
tielt dødelige. Og ud af de tre er det som jeg håber I vil dele:
kun den ene, der dræber mens man
et ved fuld bevidsthed og får lunger- WHO ignorerer alt vi allerede ved
ne fyldt op med væske... om Corona vira, og alle de veletable-
rede traditionelle statistiske oplys-
ninger om forkølelse og influenzaer,
vi også har adgang til. WHO ignore-
Tråd 4: Støt kritisk rer også de veletablerede og pålide-
filmprojekt om corona lige statistikker om dødelighed i be-
folkningen, som vi også har adgang
pandemien til, således at der skabes et billede af
en dødelig pandemi, der i henhold
Søren Ventegodt til videnskaben slet ikke findes. Kort
8 maj sagt, WHO følger eller skaber et ryg-
te, der blot og bart er en påstand
Jeg anbefaler at du støtter dette pro- helt hen i vejret, fuldstændigt uden
jekt videnskabeligt grundlag.

INDIEGOGO.COM Desværre har verdens politikere rea-


CORONA.film geret på WHO-kampagnen, som om
den var sand, hvilket skaber massiv
An investigative 90 min. documenta- frygt i befolkningen, som nu er kom-
ry on the coronavirus and its media met til at tro, at vi står over for en
influence. | Check out ‘CORONA.film’ dødbringende ny virusinfektion, der
on Indiegogo. kan sende os alle i respirator. Massiv
frygt forstærker symptomerne på
8 likes Corona COVID-19 patienter kraftigt,
især hos modtagelige, letpåvirkeligt
individer.

Dette sker af velkendte, psykoso-


Tråd 5: matiske årsager: Hvis du tror, du
Fra Corona whistle har en dødelig infektion, og alle, in-
klusiv din egen læge samt hospita-
blowers artiklen let bekræfter dig i troen, er det kun
naturligt, at du får det dårligt. Hvis
Søren Ventegodt du har det dårligt på hospitalet, bli-
13 maj ver du behandlet. Indlæggelse og
http://coronawhistleblower.org/lesson/ især medicinsk behandling med re-
dansk/ spirator, giver hospitalsinfektioner,

218 219
som igen behandles med medicin du kan undgå at få infektionen på,
med bivirkninger, og herved øges hvis du bor i en by, men mest sand-
dødeligheden. Selv unge menne- synligt er det at du ikke engang vil
sker kan dø, selv om det dog er bemærke det, da ca. 99% af infektio-
yderst sjældent. ner er subkliniske. Der er ikke behov
På denne måde har verden bekræf- for lukkede grænser, lock-downs,
tet sig selv i illusionen om en døde- lukkede restauranter, arbejdsplad-
lig pandemi, som simpelthen aldrig ser, skoler osv.
har eksisteret. Mange af de patien-
ter, der finder ud af at de er infice- At få COVID-19-infektionen vil styr-
ret med Corona-virus, tror på den ker immunsystemet, så man også
dystre WHO-dødelighedsstatistik; og bliver immun over for den næste
er man overbevist om, at man lider forkølelsesvirus man møder. Hver
af en dødelig sygdom, fremviser sund bærer spreder den ufarlige
man ofte et klinisk billede, som ikke COVID-19-virus til utallige andre
ligner forkølelse, men en ny, mere mennesker gennem små bitte drå-
alvorlig sygdom. ber (4-0,01 m), vi udånder. Det hjæl-
per ikke nødvendigt at bruge an-
Hvis vi tager hensyn til, hvad vi vi- sigtsmaske, da en ansigtsmaske ikke
denskabeligt ved om psykosomatik, kan filtrere så små dråber. Der er
er der ingen tvivl om, at denne nye ganske enkelt ingen måde, hvorpå
symptomatologi er skabt af panik- man kan undgå at få COVID-19 in-
ken i samfundet, der rammer de fektionen på, hvis man bor i en by
sårbare patienter hårdt; og ikke af eller bare kommer der af og til. Der-
den nye Corona COVID-19 (SARS- for er der ikke behov for hygiejniske
CoV-2) forkølelsesvirus, som er fuld- og antiseptiske procedurer for at
stændig harmløs. forsøge at undgå COVID-19 smitte.

Da der ikke er nogen farlig virus i Der er ikke behov for medicin eller
COVID-19-pandemien, kan vi alle ba- vacciner mod COVID-19; en vaccine
re vende tilbage til vores normale har bivirkninger, og et generelt, glo-
livsførelse. Det verdensomspænden- balt vaccinationsprogram imod den
de Corona massehysteri må slutte harmløse COVID-19 virus, som fore-
nu. Det er ikke nødvendigt at holde slået af WHO vil ikke gavne, men
fysisk afstand til andre mennesker kun skade utallige mennesker.
på grund af COVID-19 - det er ikke
farligt, selv for meget gamle menne- De politikere og medier, der er an-
sker, hvis de ikke allerede har en al- svarlige for verdens sørgelige til-
vorlig sygdom, der truer deres liv. stand, må nu gøre deres allerbedste
Det er ikke nødvendigt at undgå at for at reparere den skade, de har
blive inficeret. Der er ingen måde, forårsaget ved ukritisk at tro Ver-

220 221
denssundhedsorganisationens Kære venner, Vi har stiftet forenin-
(WHOs) udsagn om COVID-19s far- gen “Organisationen til oplysning
lighed og følge WHOs råd. om Corona”. Formålet er at stoppe
Der er brug for en fælles, øjeblikke- Corona Hysteriet gennem oplysning
lig og energisk bestræbelse på ver- om fakta om COVID-19.
densplan med fokus på at rette tin-
gene op igen, så vi undgår varige Her er vedtægterne:
skader på verdens befolkning, ver- København, 2020-05-13
dens økonomi og den globale men-
neskelige omgangskultur. Vedtægter for foreningen
OOC
CORONAWHISTLEBLOWER.ORG
Som står for
DANSK – Corona Whistle-Blower
Organisationen for oplysning om
DANSK To read the translated Da- Corona virus COVID-19
nish version of our article, click be-
low: Download free article here (DK) I daglig tale kaldet
Oversat fra “Ventegodt S, Merrick J.
A tribute to the Corona virus CO- ”Foreningen til oplysning om Corona”
VID-19 (SARS-CoV-2) whistle-blow-
ers. J Altern Med Res 2020;12(2):In Vi, undertegnede, besluttede dags
Press” Corona-virus COVID-19 (SARS- dato at etablere en forening ved
CoV-2): En hyldest ... navn:

21likes OOC
2 comments
12 shares Stifterne:
1 Mathilde Grafström
Rie Friis Saugmann: Kejserens nye 2 Markus Göttler
klæder - godt der endelig er en der 3 Søren Ventegodt
tør tage bladet for munden
§ 1. Foreningens navn

Tråd 6: Vi stifter OOC - Foreningens navn er OOC


“Organisationen til
Foreningens adresse er: C/O Søren
oplysning om Corona”. Ventegodt, Schlegels Alle 4, 5.t.v,
Søren Ventegodt 1807 Frederiksberg C
15 maj
CVR nummer:

222 223
§ 2. Formål 2. at oplyse befolkningen om virus, i
særdeleshed Corona virus som CO-
OOC har til formål at indsamle vi- VID-19
den og oplyse om virus, herunder
Corona virus som COVID 19, og at 3. at oplyse om politiske tiltag fore-
påpege misinformation om sam- taget i forbindelse med virus, som
me. kan være skadelige for mennesker,
Desuden arbejder foreningen for samfundet og planetens bæredyg-
at iværksætte et retsopgør for tighed. 3.2 OOC kæmper for menne-
skets frihed, demokratiets fremtid
a) at placere ansvar hos de politi- og samfundets bæredygtighed (for
kere og embedsmænd der er an- naturen, herunder planetens klima).
svarlige for unødvendige tab og li-
delser under Corona krisen 4. at oplyse om krænkelser af indivi-
dets grundrettigheder dvs. krænkel-
b) at ved førelsen af principielle sa- ser af grundloven, menneskerettig-
ger hurtigst muligt at etablere en hederne, og andre
enkel retspraksis ved domstolene borgerrettighedsaspekter.
for erstatningssager i favør af de
skadelidte. 5. deltagelse i den offentlige debat
eller på anden måde fremme for-
c) at sikre at det ikke gentager sig, eningens formål, herunder ved sags-
at politikere og embedsfolk under anlæg mod staten, dens institutio-
en epidemi eller pandemi pga. mi- ner, eller anden person eller
sinformation, vildfarelser eller an- virksomhed.
det kommer til at misbruge mag-
ten, fx ved unødvendigt at 6. at dokumentere og oplyse om mi-
nedlukke samfundet, indføre be- sinformation om virus, lægemidler
grænsende særlove og give anbe- og vacciner, effekten af sundheds-
falinger i strid med hvad der er re- politiske tiltag mv.
elt og videnskabeligt begrundet, og
derved skade individer, virksomhe- 7. at føre principielle sager ved
der og samfundet som helhed i domstolene som skal sikre, at ska-
Danmark. delidte personer og individer kan få
erstatning.

Foreningens arbejder ved 8. at støtte whistleblowers og anven-


de deres viden.
1. at indsamle og frembringe op-
lysninger om virus, i særdeleshed 9. ved systematisk at indsamle og
Corona virus, herunder COVID-19 dokumentere viden jf. pkt. 1-8 at ar-

224 225
bejde for at det ikke sker igen at ordnede ansvar for foreningens liv
individer, virksomheder og sam- og udtalelser under ansvar over for
fund unødvendigt begrænses og generalforsamlingen.
nedlukkes i forbindelse med epide-
mier/pandemier. § 6. Indtægter

10. anden hermed beslægtet virk- Foreningen finansieres gennem fri-


somhed. villige bidrag og kontingenter. Be-
styrelsen fastsætter størrelsen af
§ 3. Medlemmer kontingentet for individer og virk-
somheder.
Som medlemmer optages perso-
ner, virksomheder og organisatio- § 7. Foreningens ledelse
ner.
Foreningen ledes i det daglige af
Nye medlemmer skal godkendes bestyrelsen som vælger en formand
af bestyrelsen. af sin midte. Formanden er samti-
dig formand for den faglige komite.
Et medlem, der ikke arbejder for Foreningens øverste ledelse er ge-
foreningens interesser, kan eksklu- neralforsamlingen, som ordinært
deres. afholdes hvert andet år i maj må-
ned. Første gang maj 2022.
§ 4. Ledelse
Foreningen tegnes af formanden al-
Foreningens ledelse består af be- ternativt af den samlede bestyrelse.
styrelsen og en faglig komite. Be-
styrelsen bestemmer over forenin- § 8. Generalforsamlingen
gens anliggender og til at råde sig
om det lægefaglige nedsættes en Generalforsamlinger indkaldes ved
faglig komite, som rådgiver besty- mail til medlemmerne med følgen-
relsen og formanden. Den faglige de dagsorden mindst 2 uger inden
komite har ikke selvstændig ret til mødet:
at tegne foreningen.
Ekstraordinære generalforsam-
§ 5. Bestyrelsen og komiteens op- linger indkaldes med samme frist.
gaver og kompetencer Beslutning om ekstraordinær gene-
ralforsamling kan fremsættes for-
Bestyrelsen udtaler sig i offentlig- manden eller af 2/3 af medlemmer-
heden gennem formanden. Besty- ne og skal indeholde forslag til
relsen disponerer over eventuelle punkter på generalforsamlingens
midler. Bestyrelsen har det over- dagsorden.

226 227
Den ordinære generalforsamling Mathilde Grafström 291081-XXXX
drøfter følgende punkter: 2020-05-13

1. Valg af dirigent Stifter 2, Navn, personnummer og


2. Valg af referent. underskrift samt dato for under-
3. Bestyrelsens beretning for den skrift
forløbne periode Markus Göttler 040101-XXXX 2020-
05-13
4. Regnskab til godkendelse
5. Budget til orientering Stifter 3, Navn, personnummer og
6. Bestyrelsens planer for fremtiden, underskrift samt dato for under-
herunder budget for aktiviteter skrift
7. Valg af bestyrelse.
Stifterne er den første bestyrelse. Søren Ventegodt 260361-XXXX
Denne sidder indtil den første ordi- 2020-05-13
nære generalforsamling 2022. Hvert
andet år, første gang i 2022, afgår en Referatet for OOCs stiftende gene-
tredjedel af bestyrelsen. Der kan ske ralforsamling København,
genvalg. 2020-05-13
8. Valg af revisor
9. Evt. Referent SV

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


OCC - Stiftende generalforsamling
§ 9. Opløsning af foreningen blev afholdt 2020-05-13.

Foreningen kan foreslås nedlagt af 0. Til stede: Mathilde Grafström,


bestyrelsen og kan nedlægges af ge- Markus Göttler, Søren Ventegodt
neralforsamlingen. Dette kræver 2/3
flertal blandt de fremmødte. Ved op- 1. Valg af dirigent. Markus Göttler
løsning af foreningen doneres even- blev valgt.
tuelle midler til et lignende medicin-
fagligt formål efter bestyrelsens 2. Valg af referent. Den der bliver
valg. formand skriver referat.

OOCs vedtægter tiltrædes hermed 3. Bestyrelsens beretning for den


København, 2020-05-13 forløbne periode. – Nul.

Stifter 1, Navn, personnummer og 4. Regnskab til godkendelse – Nul.


underskrift samt dato for under-
skrift 5. Budget til orientering – Nul.

228 229
6. Bestyrelsens planer for fremtiden, København, 2020-05-13
herunder budget for aktiviteter.
Stifter 1, Navn, personnummer og
a) Mathilde Grafström laver face- underskrift samt dato for under-
bookside for foreningen under sit skrift
eget navn. Mathilde Grafström 291081-XXXX
b) Formanden sørger for at forenin- 2020-05-13
gen får CVR-nummer, bankkonto, at
hjemmesiden OOC købes til forenin- Stifter 2, Navn, personnummer og
gen hos one, samt at informations- underskrift samt dato for under-
materiale mm udarbejdes. skrift

c) Det accepteres at formanden i før- Markus Göttler 040101-XXXX 2020-


ste omgang lægger ud for forenin- 05-13
gen (gæld dokumenteres ved bilag),
og foreningen forpligter sig til at be- Stifter 3, Navn, personnummer og
tale sin gæld når det bliver muligt. underskrift samt dato for under-
skrift
d) Formanden får til opgave at kon-
stituere en faglig komite. Søren Ventegodt 260361-XXXX
2020-05-13
7. Valg af bestyrelse.
41 likes
Stifterne Mathilde Grafström, Mar- 11 comments
kus Göttler og Søren Ventegodt ud- 14 shares
gør de første medlemmer og den
første bestyrelse.
Filicia Mejse Leeann Larsen: Fanta-
Søren Ventegodt blev enstemmigt stisk! Hvordan bliver man medlem?
valgt som formand.
Søren VentegodtTak for det, Filicia,
8. Valg af revisor – PWC Hellerup super du støtter op, Vi skal lige have
blev valgt. en konto, så hold øje med ooc på
one En anden god ide er at kom-
9. Evt. SV fører forhandlingerne med me til demonstrationen på Rådhus-
de to anerkendte og erfarne advoka- pladsen kbh i morgen kl. 12.00. Vel
ter, der har vist interesse for at føre mødt! Bedste hilsen Søren Vente-
de principielle sager. godt

Referatet for OOCs stiftende gene- Zuzana Pistekova: This is great! Well
ralforsamling tiltrædes hermed done Soren, Markus, Mathilde, wis-

230 231
hing you all the best with your goals medfører sygdom. Normalt kan vi
and purpose ikke se den. Men takket være Bill
Lene Eriksen: Se denne og finpuds Gates’ og WHO’s penge er der ud-
https://m.youtube.com/watch?v=Avc6_ viklet en test der gør virussen synlig
ftzk3w&feature=share (eller mere synlig i det mindste, te-
sten er ikke god). Med det at vi nu
kan se virussen og følge dens van-
dring rundt i verden gør jo ikke at
virussen er mere farlig end den ple-
jer at være. Dvs. hypotesen for alle
verdens videnskabsfolk er at Coro-
na COVID-19 bare er den helt almin-
delige, harmløse forkølelsesvirus.

YOUTUBE.COM Men nu kommer der så en anden


gruppe sammen med WHO, og si-
MUST WATCH: Debunking the Narrati- ger at den er farlig. Hvad bygger de
ve (With Prof. Dolores Cahill) det på? Absolut ingenting. Hvorfor
kan man finde på at lave sådan en
Lars Lundsdal; Bravo hypotese? Jo det kan man da, hvis
man har interesse i det. Forestil dig
Kenneth Leo Kristensen at du har udviklet en test. Så vil du
Der står i loven ingen minister kan da gerne tjene penge på den. Kan
straffes for deres gøremål i forbin- du få folk til at tro at den er farlig,
delse med deres job, de kan og vil kan du også få folk til at købe te-
kun få en næse så i skal have æn- sten. Så de, der udvikler testen har
dret loven først. en enorm interesse i at vælge den
hypotese at COVID-19 er farlig. Men
de er ikke alene. Testen er udviklet
af folk, der også ønsker at sælge
Tråd 7: Demonstration vaccine.”
imod Corona Hysteriet

”Søren Ventegodt: I videnskaben går Søren Ventegodt 15 maj ·


man ud fra en hypotese, som må
være den naturlige eller rimelige hy- OOC er med i demonstrationen der
potese. Når det kommer til CO- starter kl. 12 i morgen lørdag fra
VID-19 taler vi om en forkølelsesvi- Rådhuspladsen, hvorfra vi går vide-
rus, som ca. 15% af alle mennesker re til Christiansborg. Stop Corona
altid har i kroppen, uden at det Hysteriet! Lad alle vide at der ikke

232 233
er nogen fare ved COVID-19, det er normalt kun 5000 der dør pr måned
noget WHO har fundet på. efter statistikken. Efter Corona kri-
Søren Ventegodt Formand for OOC sen var der pludselig 10000 der dør
hver måned. Mon ikke det er fordi
18 likes man er begyndt at tælle bedre efter?
22 comments Lad os vente på årsstatistikken for
20 shares NY State eller bedre hele USA, så
kan vi se om der døde flere menne-
Rajendra Shrestha sker i 2020 end i 2019 og 2018. Ville
But in Nepal, we are having more det ikke være underligt, hvis CO-
COVID 19 who are entering from In- VID-19 der slet ikke efter de gode
dia and all most all Muslim commu- statistikker vi har her slår menne-
nity and some other communities. sker ihjel i Europa tager livet fuld-
Very sad scary !! Not enough qua- stændigt af amerikanerne? Jeg håber
rantines !! du ser min pointe. Vh Søren Vente-
godt, formand for OOC
Søren Ventegodt; I don’t think CO-
VID-19 is dangerous, my dear friend! Charlotte Riedel: Søren Ventegodt
Jeg synes det er noget unuanceret
Rajendra Shrestha: Søren Ventegodt at skrive at “der ingen fare er ved
people are dying. Didn’t you hear COVID-19” og måske også en anelse
from other part of world ? hensynsløst overfor os der har haft
konsekvensen af corona helt tæt in-
Søren Ventegodt: Yes people are dy- de på livet. Det er vel ikke normalt
ing but they are not dying from the at der bliver transporteret lig ud af
Corona COVID-19 infection but from byerne i store lastbiler? Jeg er ikke
wrong treatments, isolation, lack of nødvendigvis helt uenig i jeres syns-
care etc. Fear kills, not Corona. punkter, men hvor er alle nuancer-
ne?
Charlotte Riedel: Søren Ventegodt
aaaargh den må du altså længere ud Søren Ventegodt: Kære Charlotte Ri-
i de svenske skove med edel Usande mediehistorier. Du har
sikkert hørt at Corona COVID-19 er
Charlotte Riedel: Hvad dør de så af i lumsk, at der er næsten 200 perso-
New York? ner der ligger i respirator med Coro-
na, at selv unge mennesker dør af
Søren Ventegodt: Kære Charlotte Ri- Corona, og du ved sikkert at WHO
edel dødelighedsstatistikkerne fra har fortalt verden at 3,4% af alle
New York er kendt for at være me- smittede dør af Corona.
get ringe. Der dør ca. 12000 menne- Vi har hørt bekymrede ministre og
sker hver måned i NYC men der er embedsmænd messe om faren i

234 235
månedsvis. Alle medier har været man ikke kan stole på befolknings-
fulde af katastrofer fra Italien og statistikker, der kommer fra USA?
New York. Vi har set billeder af over- De er blandt forskere kendt for at
fylde kapeller, massegrave og køle- være utroværdige.
trucks i New Yorks gader. Medierne
har konkurreret om at give den mest Måske har du også brug for at vide,
spændende og forfærdelige historie. at unge mennesker ikke dør af selve
Herhjemme at ledende læger fra in- Corona virus, men somme tider af
tensiv afdelingerne fortalt hvor en hospitalsinfektion, der i 15-30%
svært det er at få de Corona ramte af tilfældene følger af indlæggelse
ud af respiratorerne, og om alle de med respiratorer-behandling?
nye, uventede symptomer denne
nye ukendt virus har.

Vi forstår naturligvis at du vil være En psykosomatisk forklaring


skeptisk over for det vi fortæller dig.
Men måske har du brug for at vide Alligevel kan det godt være at CO-
dette: Folk bliver lagt i respirator, VID-19 viser nye symptomer, for når
fordi politikerne har besluttet at CO- man er meget bange reagerer krop
VID-19 patienter skal på intensiv af- og sind anderledes på en sygdom.
deling og i respirator, og ikke fordi Hvis du er forkølet, men tror at du li-
man har brug for det, når man er der af Ebola, forstærkes alle sympto-
forkølet. Der har slet ikke været no- mer, og psykiske reaktioner som ud-
gen overdødelighed i Italien i år i mattelse, forvirring, emotionel
forhold til årene før. De overfyldte ubalance osv. bliver en del af syg-
kapeller skyldtes ikke flere døde, domsbilledet. Det er det, som læger-
men at alle døende blev sendt til ne ser det hos nogle COVID-19 pa-
hospitalerne, hvor de normalt bare tienter. Effekten af negative
ville dø derhjemme - I gennemsnit forventninger på helbredet er vel-
var de døde Corona patienter i Itali- kendt fra videnskaben og hedder
en 81 år gamle og 99% af dem hav- ”nocebo” (Lat: jeg skader). Læger
de en til tre dødelige sygdomme i som tror på WHO’s rygte om at CO-
forvejen. VID-19 er farlig, FORTOLKER det de
ser på den måde, at Corona virussen
Måske har du brug for at vide at har disse symptomer. Men det er en
New York altid har brugt massegra- mistolkning som skyldes mangel på
ve til de døde, som ingen gjorde forståelse af psykosomatik. Coronaen
krav på? Måske har du brug for at tillægges også en række andre skade-
vide at køletrucksene til lig blev købt lige virkninger, som angst og stress i
før der var brug for dem, i forvent- sig selv har på kroppen, bl.a. svækket
ning om stor overdødelighed? Og at modstandskraft mod sygdom.

236 237
Så hvad er nu sandheden om Coro- og hjælpemidler. Vel at mærke me-
na? Er COVID-19 dødfarlig, lumsk el- dicin og vacciner, der slet ikke er
ler i bund og grund helt uskadelig? brug for, fordi der slet ikke er noget
Vi ved at de raske smittede smitter sundhedsproblem med Corona vi-
andre, som igen smitter andre. rus.
Smitten vandrer rundt uden at vi
opdager det. Der er kun folk, der Tine Wagner: Søren Ventegodt
har et svækket immunsystem, der wooow spændende læsning.
får symptomer, som næsten altid
er milde. Og ifølge de eksperter, Tine Wagner: Men hvad er motivet?
der leder obduktionen af COVID-19
patienterne er der ingen, der indtil Charlotte Riedel: Søren Ventegodt
nu er døde af COVID-19. Døden har mægtig spændende og dejligt du gi-
altid haft en anden årsag. Et andet ver dig tid.
faktum er at der ikke er nogen
overdødelighed i år sammenlignet Jeg har selv et tæt familiemedlem
med sidste og forrige år i en række der i dag er udskrevet efter indlæg-
Europæiske lande, inklusive Dan- gelse pga. corona. Jeg tror nu nok
mark. Corona COVID-19 er altså ef- hun vil mene den er noget farligere
ter statistikkerne slet ikke farlig. og noget værre end en simpel for-
Corona virus er heller ikke en ny vi- kølelse. Var hun blevet hjemme, var
rus. Det er bare en af hundrede hun sikkert ikke sluppet så billigt,
evigt muterende virusser, som har men det vil du så mene hun var? Og
fulgtes ad med menneskeheden i mener du at den er menneske-
årtusinder, uden at vi har haft pro- skabt? Mener du at jeg kan se min
blemer med det pga. vores effekti- gamle mormor som jeg savner helt
ve immunsystem. vildt og lade mine små børn kram-
me hende med risiko for at hun bli-
En lang række videnskabsfolk og ver smittet, for det dør hun (sikkert)
eksperter har de sidste måneder ikke af? Min pårørende blev i øvrigt
stillet sig op som whistleblowers og ikke lagt i respirator, men fik en su-
råbt: Kejseren har ikke tøj på! I er per behandling.
blevet narret! Corona COVID-19 er
det samme som en almindelig forkø- Søren Ventegodt: De gamle som dør
lelser og ikke spor farlig. har efter de data vi har fra Italien i
99% mindst en alvorlig sygdom i for-
Coronaens farlighed er noget WHO vejen. Så hvis din mormor ikke er
har fundet på, formentlig godt hjul- syg skulle der ikke være nogen
pet af medicinalindustrien. Mistan- grund til ikke at besøge hende. Hvis
ken er at Corona hysteriet er sat i hun er dødssyg kan jeres besøg mu-
gang for at sælge medicin, vacciner ligvis lægge hende i graven, fordi I

238 239
smitter hende med influenza, ikke Bemærk sygdomsbilledet. Effekten
COVID-19. Men det er jo også sådan af den danske lockdown:
at kontakt, livsglæde og menneskelig https://drive.google.com/
mening øger modstandskraften og file/d/1lzGUxbmBEUWtgqtlAL722OKAr-
forbedrer helbredet. Så mon ikke rwrEOJ8/view
regnestykket ender med at du også
burde besøge hende hvis hun er Søren Ventegodt: Charlotte Riedel
meget syg? Og døden skal jio have Ser du, i videnskaben går man ud fra
en årsag, og du vil fortryde resten af en hypotese, som må være den na-
dit liv hvis du ikke besøger hende før turlige eller rimelige hypotese. Når
hun dør og siger farvel til hende, ik- det kommer til COVID-19 taler vi om
ke sandt? en forkølelsesvirus, som ca. 15% af
alle mennesker altid har i kroppen,
Søren Ventegodt: Tine Wagner WHO uden at det medfører sygdom. Nor-
er meget tæt på medicinalindustri- malt kan vi ikke se den. Men takket
en, det så vi under Svine influenza være Bill Gates’ og WHO’s penge er
pandemien i 2009. Faktisk så tæt at der udviklet en test der gør virussen
det blev kaldt korruption over det synlig (eller mere synlig i det mind-
meste af verden. I det centrale WHO ste, testen er ikke god). Med det at vi
udvalg sad 5 personer der havde nu kan se virussen og følge dens
modtager 7 millioner dollars fra in- vandring rundt i verden gør jo ikke
dustrien. Så døm selv. Læs mere på at virussen er mere farlig end den
www.coronawhistleblower.org plejer at være. Dvs. hypotesen for al-
le verdens videnskabsfolk er at Coro-
New York Times excellerer i håbløs na COVID-19 bare er den helt almin-
statistik. Her er dødeligheden plud- delige, harmløse forkølelsesvirus.
selig steget 6 gange. Nej, det tror vi
så ikke på. Men nu kommer der så en anden
gruppe sammen med WHO, og siger
Charlotte Riedel: Søren Ventegodt at den er farlig. Hvad bygger de det
Tak. Det er uanset spændende læs- på? Absolut ingenting. Hvorfor kan
ning. Ville dog ønske I ville anerken- man finde på at lave sådan en hypo-
de at det trods alt er en farlig syg- tese? Jo det kan man da, hvis man har
dom for alle der ikke er tip top i interesse i det. Forestil dig at du har
immunsystemet. Der går hurtigt udviklet en test. Så vil du da gerne tje-
Doktor Maniche i den og det er i ne penge på den. Kan du få folk til at
den. tro at den er farlig, kan du også få folk
til at købe testen. Så de, der udvikler
Lauge Brimgiest; De vanlige coro- testen har en enorm interesse i at
navira:https://jcm.asm.org/content/ vælge den hypotese at COVID-19 er
jcm/48/8/2940.full.pdf farlig. Men de er ikke alene. Testen er

240 241
udviklet af folk, der også ønsker at sundhedspersonale og overlæger
sælge vaccine. Og tænk på den fanta- fortælle i tv hvor lumsk sygdom-
stiske mulighed at man nu kan skabe men er, så står de simpelthen og
en efterspørgsel efter vaccine, ved at lyver fordi de er i lommen på “sy-
få hele verden til at købe ind i den hy- stemet”?
potese at COVID-19 er farlig! Og det
er de som WHO så klarer. WHO får Og når patienter oplever det som
mere end en halv milliard dollars af en nærdødsoplevelse at have
medicinalindustriens folk, med Bill corona, så er det simpelthen det
Gates som en af de tunge bidragyde- psykiske der spiller ind, fordi de er
re. Dermed får WHO interesser i at bange og slet ikke fordi sygdom-
støtte hypotesen om at COVID-19 er men er andet end en simpel for-
farlig. Men det er jo stadig ikke be- kølelse?
vidst, ingen ved det.
Du argumenterer jo rigtig fint og
Nu kommer politikerne ind i billedet, langt, men du bringer potentielt
for nu skal de vælge side. Skal de føl- mennesker i fare ved at påstå at
ge eksperterne der antager at CO- COVID-19 er helt og aldeles ufarlig
VID-19 er ufarlig, eller WHO som an- og det er alligevel lidt af en på-
tager at COVID-19 er farlig? stand. Du har jo også et kæmpe
Politikerne argumenterer med at det ansvar i det her og du kan jo tage
er godt at være på den sikre side. fejl.
Men det er fuldstændig meningsløst.
Der er hundrede forskellige virus der Søren Ventegodt: Kære Charlotte
angriber vores luftveje og de mute- Riedel. Tak for at du spørger ind
rer hele tiden. Skal vi lukke samfun- til det. Jeg føler et stort og tungt
det ned hver gang en ny virus kan te- ansvar og jeg lover dig at det ikke
stes??? Og hvorfor skulle vi gå med har været en let beslutning for
på industriens game, hvorfor skulle mig om jeg skulle gå ind i det her.
vi følge WHO i denne galskab? Spe-
cielt når vi nu VED at WHO samarbej- Vores internationale arbejdsgrup-
der med industrien, og når vi nu og- pe har brugt mange måneder på at
så VED at WHO har vist sig at være analysere COVID-19 litteraturen, og
totalt korrupt, så man lader industri- vi har set hundredevis af videoer
ens folk sidde i de centrale udvalg, og andet igennem, og udarbejdet
som vi så i 2009 under Svine influen- en 50 siders rapport som du finder
za skandalen??? på www.coronawhistleblower.org,
som vi tilmed har fået publiceret
som en peer-reviewet, videnskabe-
Charlotte Riedel: Søren Ventegodt lig artikel, før vi går ud og taler of-
Så når vi almindelige mennesker ser fentligt om det.

242 243
Jeg lover dig at jeg er mit ansvar be- al patientens væv, for at analysere
vist; jeg gør mit yderste for ikke at si- ordentligt.
ge noget, jeg ikke er sikker på at der
er fagligt belæg for. I Hamburg er alle patienter der er
Du spørger: ”Så når vi almindelige døde med en positiv COVID-19 test
mennesker ser sundhedspersonale blevet obduceret, mange tusinde
og overlæger fortælle i tv hvor lumsk mennesker. Professoren der står for
sygdommen er, så står de simpelt- det har for nyligt optrådt på tysk TV
hen og lyver fordi de er i lommen på (se 1) og har sagt at hans team ikke
“systemet”?” har fundet et eneste menneske der
var død af Corona COVID-19. Døden
Nej, sådan er det ikke. Men du må har altid haft en anden årsag. Så han
forstå hvordan virkeligheden er, når har forsikret verden, at COVID-19 ik-
man står med en syg patient: Man ke er dødelig. Det er hans kompe-
har en test, fx en Corona test, og tence, så det må vi tro på.
man har symptomer på en sygdom,
og så må man gætte resten. Der er Så spørger du: ”Og når patienter op-
masser af virussygdomme vi ikke lever det som en nærdødsoplevelse
kender, og vi har kun test for Coro- at have corona, så er det simpelthen
na, ikke for de 99 andre virus der det psykiske der spiller ind, fordi de
plager os. Man kan godt have man- er bange og slet ikke fordi sygdom-
ge sygdomme og mange virusser på men er andet end en simpel forkø-
en gang. Bare fordi en patient er te- lelse?”
stet positiv for Corona kan man ikke
vide om de symptomer man ser Igen er det ikke så simpelt. Frygten
SKYLDES Corona COVID-19 – eller for at have en farlig sygdom er en
en anden Corona virus, som testen vigtig faktor, men lægebehandlingen
også slår positivt ud på, for den er også en vigtig ting. Overbehand-
sags skyld. Testen kan også være ling, især med respirator, er meget
falsk positiv, som den måske er i farlig, for hospitalsinfektioner med
30% af tilfældene. multiresistente bakterier er desvær-
re almindelig (15-30% af patienterne
Det er møgkompliceret. Så det vi får en ny infektion når de kommer
gør i klinikken i sådan en situation på hospitalet). Og en tur på intensiv,
er at vi FORTOLKER, eller med et an- med eller uden respirator, vil natur-
det ord gætter. Tror vi at COVID-19 ligt give dødsangst, det bør man alt-
er farlig, er det naturligt at fortolke i så have hvis man kommer på inten-
den retning, hvis vi har en positiv siv, det er ikke for sjov.
test. Men vi kan ikke VIDE det, ikke
før patienten er død og obduceret. Men er COVID-19 bare en forkølelse,
For vi behøver en direkte adgang til ja så skal COVID-19 patienter jo ikke

244 245
på intensiv afdeling, eller på hospita- CORONAWHISTLEBLOWER.ORG
let i det hele taget. Og det er nok
den situation vi står i. Det er jo poli- Corona Whistle-Blower – Scientific
tisk hvordan man behandler CO- information about Corona virus CO-
VID-19, og man behandler naturlig- VID-19 (SARS-CoV-2) from indepen-
vis ud fra hvor farlig man tror dent experts; the most important
COVID-19 er. Men det bliver hurtigt finding is that the mortality rate is
selvbekræftende, netop fordi det er 0.01%, and not 3.4% as the World
så farligt at komme på hospitalet. Health Organization (WHO) says.

Du skriver videre: ”Du argumenterer Corona Whistle-Blower – Scientific


jo rigtig fint og langt, men du bringer information about Corona virus CO-
potentielt mennesker i fare ved at på- VID-19 (SARS-CoV-2) from indepen-
stå at COVID-19 er helt og aldeles ufar- dent experts; the most important
lig og det er alligevel lidt af en påstand. finding is that the mortality rate is
Du har jo også et kæmpe ansvar i det 0.01%, and not 3.4% as the World
her og du kan jo tage fejl.” Health Organization (WHO) says.

Ja, jeg kan tage fejl. Jeg er kun et


menneske. Men jeg er forskningsud-
dannet på Rigshospitalet hvor jeg i
mange år har ledet Forskningscen- Tråd 8: Skal vi som ud-
ter for Livskvalitet, jeg har lavet 250 gangspunkt tro at
videnskabelige arbejder, og min
forskning er aldrig blevet kritiseret.
COVID-19 er farlig el-
Vores nye artikel der sammenfatter ler ufarlig? Hvilken
vores viden om COVID-19 har heller hypotese skal vi
ikke fået kritik (endnu). Så derfor vælge?
mener jeg godt at du kan tro på
hvad jeg siger.
Søren Ventegodt
Der er også derfor jeg har accepte- 16 maj
ret at være formand i den nye med-
lemsforening OOC - Organisationen
til Oplysning om Corona. Jeg kan kun Skal vi som udgangspunkt tro at CO-
bede til min Gud om at jeg er værdig VID-19 er farlig eller ufarlig? Hvilken
til den svære rolle. hypotese skal vi vælge?

Søren Ventegodt i videnskaben går man ud fra en hy-


potese, som må være den naturlige
Formand for OOC eller rimelige hypotese. Når det

246 247
kommer til COVID-19 taler vi om en en af de tunge bidragydere. Dermed
forkølelsesvirus, som ca. 15% af alle får WHO interesser i at støtte hypo-
mennesker altid har i kroppen, uden tesen om at COVID-19 er farlig. Men
at det medfører sygdom. Normalt det er jo stadig ikke bevidst, ingen
kan vi ikke se den. Men takket være ved det.
Bill Gates’ og WHO’s penge er der
udviklet en test der gør virussen syn- Nu kommer politikerne ind i billedet,
lig (eller mere synlig i det mindste, for nu skal de vælge side. Skal de
testen er ikke god). Men det at vi nu følge eksperterne der antager at CO-
kan se virussen og følge dens van- VID-19 er ufarlig, eller WHO som an-
dring rundt i verden gør jo ikke at vi- tager at COVID-19 er farlig? Politiker-
russen er mere farlig end den plejer ne argumenterer med at det er godt
at være. Dvs. hypotesen for alle ver- at være på den sikre side. Men det
dens videnskabsfolk er at Corona er fuldstændig meningsløst. Der er
COVID-19 bare er den helt almindeli- hundrede forskellige virus der angri-
ge, harmløse forkølelsesvirus. ber vores luftveje og de muterer he-
le tiden. Skal vi lukke samfundet ned
Men nu kommer der så en anden hver gang en ny virus kan testes???
gruppe sammen med WHO, og siger Og hvorfor skulle vi gå med på indu-
at den er farlig. Hvad bygger de det striens game, hvorfor skulle vi følge
på? Absolut ingenting. Hvorfor kan WHO i denne galskab? Specielt når
man finde på at lave sådan en hypo- vi nu VED at WHO samarbejder med
tese? Jo det kan man da, hvis man industrien, og når vi nu også VED at
har interesse i det. Forestil dig at du WHO har vist sig at være totalt kor-
har udviklet en test. Så vil du da ger- rupt, så man lader industriens folk
ne tjene penge på den. Kan du få sidde i de centrale udvalg, som vi så
folk til at tro at den er farlig, kan du i 2009 under Svine influenza skanda-
også få folk til at købe testen. Så de, len???
der udvikler testen har en enorm in-
teresse i at vælge den hypotese at Når dette må være klart for alle fag-
COVID-19 er farlig. Men de er ikke personer i Danmark og andre ste-
alene. Testen er udviklet af folk, der der, hvorfor vælger politikere verden
også ønsker at sælge vaccine. Og over at følge WHO i den videnskabe-
tænk på den fantastiske mulighed ligt set forkerte hypotese? En forkla-
at man nu kan skabe en efterspørg- ring kunne være at de får “hjælp” til
sel efter vaccine, ved at få hele ver- det af den hær af industry-lobyister
den til at købe ind i den hypotese at der altid omgiver en moderne rege-
COVID-19 er farlig! Og det er de som ring. Disse giver sig ud for at være
WHO så klarer. WHO får mere end eksperter, men de er købt og betalt
en halv milliard dollars af medicinal- af industrien, og de råd de giver tje-
industriens folk, med Bill Gates som ner industrien, ikke nationen. Des-

248 249
værre er det meget begavede men- rencen i artiklen på www.coronawhi-
nesker, der ofte er til stor hjælp for stleblower.org
både politikere og embedsværk. Og CORONAWHISTLEBLOWER.ORG
det er en super farlig ting i et demo-
krati, og noget vi holder alt for lidt Corona Whistle-Blower – Scientific in-
øje med. formation about Corona virus CO-
VID-19 (SARS-CoV-2) from independent
Så der er mange kræfter der virker experts; the most important finding is
ind på en Sundhedsminister, der that the mortality rate is 0.01%, and
skal orientere sig og træffe store be- not 3.4% as the World Health Organi-
slutninger. Og det er åbenlyst at den zation (WHO) says.
største kraft her ikke er videnskab
og fornuft, men magt og penge. Og Morten Rene Pederzen: Søren Ven-
det er det vi kritiserer. For verden ta- tegodt ja, men jeg kan ikke se det fir-
ger alt for meget skade af det. ma der sælger og udvikler det ?

Søren Ventegodt Iben Maria Larsen: En lungepatient


kan ikke tåle højere ilttryk end 2 og
Formand for OOC dem.med COVID corona får 13

PS: Mød op til demonstration mod Charlotte Riedel: Jeg ved ikke om du
regeringens håndtering af CO- er gal eller genial Søren Ventegodt.
VID-19 i dag kl. 12.00 på Køben- Det må tiden vise. Tiden vil også vise
havns Rådhusplads. Du kan også os sandheden og mon ikke den fin-
her se Mathilde Grafströms nye des lige i midten af det hele? Skrå-
kunstudstilling om “København un- sikkerheden forstår jeg ikke, så der-
der Corona krisen”. Det er et tanke- for kan jeg slet ikke forstå at man
vækkende og sørliget syn at se by- opfordrer til demonstration. Det er
en gennem Mathildes linse. Et en vild verden vi lever i for tiden. Jeg
besøg værd, synes jeg. håber at alle kan holde skruen i van-
det
19 likes
5 comments
7 shares

Morten Rene Pederzen: Hvem laver,


udvikler og sælger den test du næv-
Tråd 9: Sandheden er
ner ?....har du et navn på firmaet ? ikke et kompromis

Søren Ventegodt: Søg den informati- Søren Ventegodt


on på Wodargs hjemmesíde, se refe- 17 maj

250 251
Sandheden er sjældent et kompro- ger at vi bliver smittet. Alligevel gør
mis mellem to yderligheder... den smitte, vi er udsat for igen og
igen, med stadigt nye mutationer, at
9 likes vi forbliver immune. Vi behøver gan-
ske enkelt Corona smitten for at for-
Thomas Thomas: Ergo midten af blive immune. Derfor er alle bestræ-
dansk politik er (også) fuld af løgn belserne på at undgå at blive smittet
helt meningsløse og faktisk også
kontraproduktive, set fra et viden-
skabeligt synspunkt. Og her taler jeg
både som formand for OOC og som
Tråd 10: Det er sundt formand for OOC faglige udvalg.
at blive smittet med
Besøg meget gerne www.OOC på
COVID-19 one og del linket med dine FB-ven-
ner, så gør du OOC en stor tjeneste!
”Søren Ventegodt: Her er professor
Püschel der står for obduktionen af Tak fra
samtlige der døde med COVID-19 i Søren, formand for OOC
Hamburg, og som trådte frem i TV
og erklærede at ingen af de tusind- 28 likes
vis af døde han havde obduceret var
døde af COVID-19. Det er jo et su-
pervigtigt fund, for alene de der fak- Lonni Stærk Olsen: En tvivler som
tisk studere de døde kan vide hvad mig spørger: hvad skal de personer
de døde af. Derfor er han vores bed- som i forvejen er udsatte med diver-
ste kilde til viden om COVID-19s far- se kroniske sygdomme? Det må du
lighed.” vel også have en mening om.

Søren Ventegodt Søren Ventegodt: Kære Lonni Stærk


18 maj Olsen, hvis du er meget syg og me-
get gammel kan en influenza og mu-
Det er sundt at blive smittet med ligvis også en alvorlig forkølelse vel
COVID-19 nok skubbe dig ud over kanten, det
er hvad alle fornuftige mennesker
Denne morgen tænker jeg over det også tænker om COVID-19... men
mærkelige i at Corona er så almin- der har man jo lov at blive overra-
delig at vi alle hele tiden bliver smit- sket! Da professor Püschel der stod
tet. Derfor er vi alle immune over for for obduktionen af samtlige der dø-
Corona. Vi e faktisk så immune at de med COVID-19 i Hamburg trådte
langt de fleste af os slet ikke opda- frem i TV og erklærede at ingen af

252 253
de tusindvis af døde han havde ob- Søren Ventegodt: Jamen Italien er jo
duceret var døde af COVID-19, ja så netop et eksempel på at det forfær-
var det alligevel overraskende (se delige billede vi ser i medierne ikke
link nedenfor) I vores artiklen på har noget med virkeligheden at gø-
www.coronawhistleblower.com viser re. Da døds-statistikken for foråret
vi også at dødelighedsstatistikkerne 2020 kom for Italien, var der slet ik-
viser at COVID-19 ikke er dødelig, for ke flere døde end normalt! Og de
der er ikke flere døde end normalt i de døde var i gennemsnit 81 år og 99%
fleste lande, der er ramt af COVID-19. var diagnosticerede med 1-3 alvorli-
ge sygdomme allerede. Problemet
CORONAWHISTLEBLOWER.COM var at det fra politisk side blev be-
sluttet at alle ældre der var døende
og testede positivt for Corona skulle
på hospitalet. Derfor blev hospitaler-
Lonni Stærk Olsen: Tak for dit svar ne fyldt med døde, og kapellerne
og din tid kunne ikke følge med. Det fik verden
til at tro at Italien havde en dødelig
Søren Ventegodt: https://www.welt. epidemi. Men det var ikke tilfældet.
de/regionales/hamburg/artic- Verden blev snydt at medierne...
le207086675/Rechtsmediziner-Pues-
chel-In-Hamburg-ist-niemand-ohne- Tine Wagner: Søren Ventegodt altså,
Vorerkrankung-an-Corona-gestor- det lyder helt forrykt. Tak for din tid
ben.html Her er professor Püschel og din respons.
der står for obduktionen af samtlige
der døde med COVID-19 i Hamburg,
og som trådte frem i TV og erklære-
de at ingen af de tusindvis af døde Tråd 11: Her er
han havde obduceret var døde af professor Püschel der
COVID-19. Det er jo et supervigtigt
fund, for alene de der faktisk stude-
står for obduktionen af
re de døde kan vide hvad de døde samtlige der døde med
af. Derfor er han vores bedste kilde COVID-19 i Hamburg
til viden om COVID-19s farlighed.
Søren Ventegodt
Tine Wagner: Ved du Søren Vente- 18 maj
godt hvordan tallene ser ud i Italien?
Er vi enige om, at tilstandene i Italien Her er professor Püschel der står for
var temmelig forfærdelige. Men jeg obduktionen af samtlige der døde
er fuldstædig enig med dig i, at der med COVID-19 i Hamburg, og som
er skabt en absurd caronapanik som trådte frem i TV og erklærede at in-
lægger verden ned. gen af de tusindvis af døde han hav-

254 255
de obduceret var døde af COVID-19. https://www.iol.co.za/capetimes/news/
Det er jo et supervigtigt fund, for watch-debate-raging-on-link-bet-
alene de der faktisk studere de døde ween-5g-technology-coronavirus-pan-
kan vide hvad de døde af. Derfor er demic-45124913
han vores bedste kilde til viden om
COVID-19s farlighed. IOL.CO.ZA

WELT.DE WATCH: Debate raging on link between


Rechtsmediziner Püschel: „In Hamburg 5G technology, coronavirus pandemic
ist niemand ohne Vorerkrankung an Ricky Julian: Først og fremmest nog-
Corona gestorben“ - WELT le vilde påstande Som ikke beror på
fakta. Langbølge Radioen ( radio bøl-
Der renommierte Hamburger Rechts- ger) blev først udbredt fra 1920 og
mediziner Klaus Püschel hält die Angst opefter.
vor Corona für übertrieben. Mit sei-
nem Team obduziert er die Toten in
Hamburg, und er stellt fest: Das Virus
sei in diesen Fällen nur der letzte Trop- Tråd 12: Her er lidt
fen gewesen.
fra demonstrationen
23 likes 16 maj
4 comments
14 shares Søren Ventegodt
20 maj

Her er lidt fra demonstrationen 16


Ricky Julian: Ud fra den betragtning, maj, vi mødes igen Grundlovsdag 5,
hvordan er det med de store sam- juni kl. 12.00 på Rådhuspladsen til
menlignelige epidemier som vi ken- OOC demonstration nr. 2: Stop
der? Døde dem som blev syge af Corona hysteriet!
“den spanske Syge” af selve sygdom-
men? Besøg vores webpage på www dot
ooc dot one
Søren Ventegodt: Det er jo svært at
vide hvad der skete 1918-1920, især Knus fra
fordi de gode statistikker slet ikke
fandtes dengang... Søren Ventegodt, formand for OOC

Flemming Dahl Sørensen: Se dr. YOUTUBE.COM


Thomas Cowan forklar hvad der ske- Urgent Call To Humanity!!! ~ “CORO-
te i 1918 NATION DEMONSTRATION FOR

256 257
FREEDOM & CIVIL RIGHTS” [Age Of people around the world who do not
Truth TV] allow themselves to be abused by
power and fear . Greetings
PLEASE LIKE AND SUBSCRIBE TO AGE from Prague to Denmark .
OF TRUTH TV! Support: www.ageoft-
ruth.tv All Rights Reserved © AOT TV
Two succesful, legally allowed and an-
nounced demonstrat... Tråd 13: Regeringens
fulgte ikke sine egne
16 likes
4 comments
eksperter da de lukke-
2 shares de samfundet ned.

Suzanne Jensen Søren Ventegodt


Hej Søren jeg er kunstner, bosat i 24 maj
Nordjylland og jeg vil gerne bidrage
på en eller anden måde Regeringens fulgte ikke sine egne
eksperter da de lukkede samfundet
3 likes ned. Men hvem fulgte de så? Mon ik-
ke det skulle være WHO?
Torben Nielsen
Flot Venteskidt. Hvordan kan du på Venstre kalder Mette Frederiksen i
nogen måde tro det der fotomani- samråd for at forklare nedlukning
pulerede ondskab vil få dig til at efter kritisk artikel
overbevise folk??? Men I er jo i sam-
me båd. Regeringen misbrugte den sund-
hedsfaglige rådgivning, da den luk-
Søren Ventegodt: Torben Nielsen kede Danmark ned i marts, vurderer
den fik jeg nok ikke lige fat i? professor.

Torben Nielsen: Det beklager jeg Venstre vil kalde statsminister Mette
dybt du ikke gjorde venteskidt. Jeg Frederiksen (S) i samråd for at få for-
skal nok uddybe. Når jeg er færdig klaret forløbet forud for beslutnin-
med at høre p1 gen om at lukke Danmark ned på et
pressemøde 11. marts.

Alena Munzarová: Dear Søren Ven- Det skriver Jyllands-Posten.


tegodt. This video brings me hope
that the world has not gone comple- Venstre reagerer i forbindelse med,
tely mad and that there are many at Jyllands-Posten har gennemgået

258 259
forløbet. På aftenen henviste stats- ‘regeringen har misbrugt den sund-
ministeren flere gange til myndighe- hedsfaglige rådgivning’.
derne og fastslog, at det var ‘myn-
dighedernes anbefaling, at vi lukker »Regeringen trak en klædedragt ned
al unødvendig aktivitet ned’. over sin politik og gav indtryk af, at
det var den sundhedsfaglige rådgiv-
Men i dag står det klart, at Sund- ning at lukke ned. Men det tangerer
hedsstyrelsen ikke havde nedfældet en usandhed«, siger han til Jyl-
en så vidtgående anbefaling, skriver lands-Posten.
Jyllands-Posten.
Dagen efter pressemødet kom en
Så sent som dagen før pressemødet hastelov, som flyttede magt væk fra
den 11. marts udformede styrelsen Sundhedsstyrelsen og over til rege-
en liste af ‘mulige tiltag’ mod CO- ringen selv. Det vedtog Folketinget
VID-19. Her stod nedlukninger og enstemmigt på bare én dag.
tvangsindgreb ikke nævnt.
»Først siger Søren Brostrøm fra – og
28. februar underskrev styrelsens di- så fratager man styrelsen de musk-
rektør, Søren Brostrøm, en indstil- ler, den har. Det er ikke noget kønt
ling, som ifølge jurister betød, at ge- forløb«, siger Kent Kristensen, lektor
nerelle indgreb i danskernes frihed i sundhedsjura ved SDU, til Jyl-
var udelukket. Kun i visse ‘konkrete lands-Posten.
situationer’ gav Brostrøm grønt lys
til indgreb. Venstre vil nu have statsminister
Mette Frederiksen i samråd for at få
Det fremgår ikke klart af talen ved en forklaring. Ifølge Sophie Løhde
pressemødet 11. marts, hvilke myn- (V) indikerer forløbet, at ‘statsmini-
digheder Mette Frederiksen henvi- steren har talt direkte usandt til dan-
ser til. Og over for Jyllands-Posten skerne’, skriver Jyllands-Posten.
har hun ikke ønsket at forklare det.
Enhedslisten betegner forløbet som
Sundhedsminister Magnus Heunicke ‘dybt problematisk’.
(S) svarer heller ikke på det. I en
skriftlig kommentar til Jyllands-Po- Ifølge De Radikales sundhedsordfø-
sten svarer han, at ‘en af de overord- rer, Stinus Lindgreen, er det afgø-
nede anbefalinger fra myndigheder- rende, at Folketinget kender grund-
ne’ var at nedbringe antallet af laget bag regeringens beslutninger.
sociale kontakter.
»Vi har behov for en uvildig ekspert-
Kjeld Møller Pedersen, professor i gruppe, der kan kigge på det her for-
sundhedspolitik ved SDU, siger, at løb«, siger han til Ritzau.

260 261
ritzau I gamle dage, da jeg studerede me-
dicin var det interessant at lægge
POLITIKEN.DK mærke til to forskellige holdninger
til sygdommenes årsager. På univer-
Venstre kalder Mette Frederiksen i sitetet hvor folk var kloge, sagde læ-
samråd for at forklare nedlukning rerne systematisk, at ”sygdommens
efter kritisk artikel årsager er ukendt” – og det gjaldt jo
stort set alle sygdomme, som kræft,
Regeringen misbrugte den sund- hjerte-karsygdomme, autoimmune
hedsfaglige rådgivning, da den luk- sygdomme, koagulationssygdomme
kede Danmark ned i marts, vurderer med blodpropper, svimmelhed, kval-
professor. me, synsforstyrrelser osv. Ude i kli-
nikken sagde lægerne noget andet,
de sagde altid ”det er en virus”. Det
14 likes var for så vidt et morsomt svar, fordi
5 shares der er hundrede forskellige virus
som vi konstant bliver smittet med,
og man kan jo ikke udelukke at net-
op det symptom, som patienten sad
med skyldtes virus.
Tråd 14: Når vi i den
almindelige lægeprak- Dengang havde jeg en klog profes-
sor, som havde specialiseret sig i
sis står over for noget psykosocial medicin, professor
vi ikke kan forklare Bengt Zachau-Christiansen, som se-
siger vi ofte: ”Det er en nere blev min velgører fordi han lod
virus”. mig arve sit store forskningsprojekt
om livskvalitet. Et projekt jeg siden
”Søren Ventegodt: Nej Monique Be- har været leder af i mange år, først
attie, du kan ikke sammenligne på Forskningscenter for Livskvalitet
Corona med AIDS, det er mere rime- på Rigshospitalet, og siden på det
ligt at sammenligne den med vor- uafhængige Forskningscenter for
ter.” Livskvalitet. Bengt forklarede også
sygdommene, men han troede på
psykosociale årsager. Han mente at
Søren Ventegodt når vi blev syge, var det oftest fordi
29 maj vi syndede imod vores natur som
mennesker. Dermed var han på linje
En analyse af sygdomsårsager hos med Hippokrates, der mente at de
patienter med forkølelse (Corona vi- alvorlige sygdomme generelt har en
rus COVID-19) psykosomatisk årsag.

262 263
Efter som den menneskelige psyke mange liv! Det er jo barokt. Det er jo
er svær at blive klog på og putte un- det mest absurde. Og når man for-
der mikroskop, har det ikke været søger at forklare det man tror på,
enkelt for tilhængerne af den psyko- selv om det er forkert, kommer man
somatiske forklaring at bevise at de altid op med en masse gode forkla-
har ret. Imidlertid har vi de seneste ringer. Hvorfor er der spøgelser i mit
30 år fået en meget god grund til at hus? Jo, en ung pige blev holdt fan-
tro på den psykosomatiske model, get i kælderen til hun døde. Naturlig-
nemlig den forskning der er lavet i vis, siger vi til den psykisk syge, for
den psykosomatiske medicin. Her hvis vi siger andet har vi mistet mu-
har forskere som Dean Ornish vist ligheden for at hjælpe.
at mange forskellige meget alvorlige
sygdomme, som de fleste hjertekar- Men med COVID-19 går det ikke at
sygdomme, prostatakræft osv. hur- komme de COVID-19 troende i mø-
tigt og enkelt kan helbredes med de. Den WHO-skabte vildfarelse,
psykosociale metoder. Derved har som alle de WHO-tro læger i denne
forskerne jo sandsynliggjort at det tid bekræfter, er stadig ikke rigtigt.
er psyken der er årsag til disse syg- Og det er stadig ikke videnskabeligt
domme, og altså ikke virus. muligt at forbinde en ufarlig luftvejs-
virus med alverdens skader i krop-
Morsomt nok er denne tro på de far- pen, som der er langt bedre og mere
lige virus blomstret op igen med sandsynlige forklaringer på – nemlig
Corona COVID-19. Og på en besyn- alle den psykosomatiske teori, som
derlig måde. Først har vi WHO som har været agtet siden Hippokrates.
påstår at Corona er farlig, hvad den
ved gudsensgrød - efter alt hvad vi For dem som ikke kender til lægevi-
ved om forkølelse - ikke er! Denne denskab kan det være at jeg skylder
opfattelse understøttes i disse dage en mere grundig forklaring om pro-
af en lang række eksperter, der op- blemerne med at gøre rede for me-
træder som Corona whistleblowers, kanistiske sammenhænge på det ke-
se www.coronawhistleblowers.org). miske og biologiske niveau. Men det
Men så har vi en hær af læger som må du nok vente med at læse om til
følger WHO, ikke mindst fordi de OOCs bog om Corona udkommer –
mere eller mindre er tvunget til det forhåbentligt om ikke så længe.
af deres regering og cheferne i de-
res sundhedsvæsen. Venlig hilsen

Disse læger tager nu udgangspunkt i Søren Ventegodt


den myte WHO har skabt om at
Corona er farlig, og kigger efter for- Formand for OOC - Organisationen
klaringen på at COVID-19 tager så til Oplysning om Corona

264 265
CORONAWHISTLEBLOWERS.ORG du ser er det meget mere komplice-
ret end vi normalt forestiller os. Og
www.coronawhistleblowers.org det er essensen af hele problematik-
ken omkring Corona.

25 likes Charlotte Riedel: Det var COVID-19


19 comments
3 shares Søren Ventegodt: Hvordan kan du
vide at ÅRSAGEN var COVID-19?

Charlotte Riedel: Søren Ventegodt


Charlotte Riedel: Guuuuud, så er det fordi hun blev testet positiv for CO-
simpelthen bare en simpel forkølel- VID-19 og efterfølgende fik de tilstø-
se der gjorde mit familiemedlem så dende problemer
sygt at hun måtte indlægges med
dobbeltsidet lungebetændelse og Thomas Thomas: Charlotte Riedel
vand i lungerne. Det må jeg alligevel Hvad var det for en test? Svælgskrab
nok sige. Fra nu af vil jeg være ret eller blodprøve?
bange for at blive forkølet
Charlotte Riedel: Thomas Thomas
Søren Ventegodt: Dobbeltsidet lunge- begge dele
betændelse og vand i lungerne er ik-
ke forkølelse, Charlotte Riedel, det er Søren Ventegodt: Det forstår jeg
dobbeltsidet lungebetændelse og Men ved du også hvilken patogen
vand i lungerne. Hvad var den pato- der gav hende lungebetændelse?
gene organisme de fandt under ind- Det er jo ofte en bakterie...
læggelsen, som FORÅRSAGEDE dob-
beltsidet lungebetændelse og vand i Thomas Thomas: Søren Ventegodt Ja
lungerne? Er du nu også helt sikker spørgsmålet er om kausaliteten.
på at det var COVID-19? Man kan jo Selv, hvis antager at der er et CO-
godt have flere sygdomme på samme VID-19 virus og vi antager at der kan
tid. Også flere virusser på samme tid testes pålideligt for denne, så er det
for den sags skyld, du ved sikker at vel stadig et mere eller mindre
der er omkring 100 forskellige virus- åbent spørgsmål, hvad COVID-19
ser der angriber lungerne og at CO- egentlig forårsager og hvad er de
VID-19 blot er en af dem, og du ved parallelle tilstødelser? Eller hvad?
måske også at COVID-19 testen ikke
er specifik for Corona, så det godt kan Søren Ventegodt: Ja Thomas at fast-
være en anden Corona virus de fandt lægge kausaliteten er altid proble-
ved testen, hvis han da blev testet po- matisk i lægevidenskaben fordi der
sitiv for Corona i det hele taget? Som er så mange åbne muligheder...

266 267
Monique Beattie: Søren Ventegodt, COVID-19 er mindre sikkert da den
det jeg hører dig sige er at hvis man test der foregiver at teste for CO-
har COVID19 og efterfølgende dør af VID-19 jo ikke er specifik, så det kan
f.eks. lungebetændelse, så er det ik- man altså ikke vide - se Wodargs kri-
ke pga. COVID19 !? tik af dette, følg links på www.coro-
nawhistleblower.org
Det er i min optik det samme som at
sige hvis du har Aids, efterfølgende CORONAWHISTLEBLOWER.ORG
dør af f.eks. lungebetændelse, så er
det ikke pga. Aids!? Corona Whistle-Blower – Scientific in-
formation about Corona virus CO-
Niels-Holger Nielsen: Læs David VID-19 (SARS-CoV-2) from independent
Crowe’s grundige analyser af CO- experts; the most important finding is
VID-test, antigen-test og SARS-skan- that the mortality rate is 0.01%, and
dalen i WHO-regi i 2003. Artige sa- not 3.4% as the World Health Organi-
ger. Links kan findes på min fb-side. zation (WHO) says.

Søren Ventegodt: Nej Monique Beat- Monique Beattie: Søren Ventegodt


tie, du kan ikke sammenligne Coro- jeg spurgte om du kender nogen der
na med AIDS, det er mere rimeligt at har haft COVID19, og ikke Corona
sammenligne den med vorter. Og Jeg godt er klar over at Corona er
hvis man dør af lungebetændelse ef- navnet på en bestemt type virus.
ter at have haft vorter, er det nok ik- Den findes i mange strenge, bl.a.
ke vorternes skyld... Corona er FOR- hos heste, hvor den også kan med-
KØLELSE, ikke AIDS. Nu tænker du føre døden.
selvfølgelig er jeg er fuldstændig
rundforvirret efter alt det frygtelige Jeg kender faktisk en rigtig levende
vi har hørt om senfølger af Corona person, der har haft COVID19, og
osv. Men helt ærligt: der er ikke be- der var ikke tale om en forkølelse.
vis for det. Det er løse ideer, hypote- Læs her https://m.facebook.com/sto-
ser, fortolkninger, ikke solid og do- ry.php?story_fbid=1016336482986039
kumenteret videnskab. 4&id=619740393

Monique Beattie Flemming Hermansen

Søren Ventegodt kender du nogen Monique Beattie jeg skal lige forstå
der har haftCOVID19? dette rigtigt. Du kender en’ person
der har haft et voldsomt forløb og
Søren Ventegodt: Jeg er sikker på at som var testet positiv for COVID 19,
vi alle sammen har haft Corona... og deraf bliver alt det man har sagt
om jeg kender nogen der har haft om dens farlighed sandt?

268 269
Niels-Holger Nielsen: Websiden er Thomas Thomas Mængden af løgn
ikke tilgængelig. Det er utåleligt med og vildledning i dette corena-event
den omsiggribende censur på nettet er imponerende.
- værre end nogen virus!
Marianne Von Flittner: Det har du så
Søren Ventegodt: Niels-Holger Niel- ikke fra dem der passede han.. no-
sen send mig lige link til David get blader af skrive .. jeg har lige pb
Crowe tak. Og det er rigtigt, vi må skrevet hvorfor han er død, så ret di-
gøre noget ved censuren, det er helt ne Fakta ..
ufatteligt at de store industri-spillere
støtter hinanden, men det gør de Søren Ventegodt: Kære Marianne
altså. Von Flittner, jeg håber at du selv kan
se hvor useriøs en bemærkning det
er du kommer med. Jeg har mine
oplysninger fra en sundhedsperson
som jeg finder meget troværdig, og
Tråd 15: jeg har fået en lang og detaljeret re-
degørelse for forløbet. Så skal du bi-
Søren Ventegodt drage her må du gerne dele hvad du
30 maj ved og hvor du ved det fra, men ikke
sådan noget useriøst venstre-
https://www.dr.dk/nyheder/ind- hånds... tak.
land/36-aarig-sosu-assistent-do-
ed-af-COVID-19 Søren Ventegodt: Hej Mikkel Olsen,
Tak for du henleder opmærksomhe-
Han døde af en hospitalsinfektion den på det, for her er noget meget
oplyser folk der passede ham på ho- vigtigt. Alle holistiske læger og al al-
spitalet. Denne historie er også for- ternativ behandling undertrykkes på
kert. Wikipedia. Blandt holistiske læger og
alternative terapeuter er der mange
DR.DK der har oplevet at det der står ikke
passer, men hvis nogen retter det,
36-årig sosu-assistent død af CO- så bliver det rettet tilbage igen. Zen-
VID-19 sur er der masser af på nettet. Du
kan godt kalde det en informations-
Manden arbejdede på en hospitals- krig. Kommer du med info om CO-
afdeling med coronaviruspatienter. VID-19, der går imod WHOs og indu-
striens tro på at COVID-19 er farlig,
19 likes bliver det undertrykt. Teksten kan ik-
9 comments ke søges på google, den forsvinder
11 shares direkte hvis du skriver den på Face-

270 271
book. Hele vores oplysningskampag- I dag tænkte jeg at folk ønsker at
ne om COVID-19 og alle henvisnin- verden er fornuftigt. De ønsker det
ger til ”www dot OOC dot one” bliver så brændende. Men det er den bare
undertrykt her på Fazebook. ikke. Når hele verden går Corona-ba-
nanas, så må der være noget om
Hvad er sandheden om mig? Prøv at det, tænker folk. Men det er der ba-
høre Læge søger grænser i P! podcast re ikke. Sorte interesserer har taget
– der er 5 afsnit - https://www.dr.dk/ os ved næsen. Der er intet om det,
radio/p1/laege-soeger-graenser og se absolut ikke. Det er en and. Men det
Berlingskes artikel https://www.ber- er en ufattelig stor and
lingske.dk/samfund/er-han-doktor-
klam-eller-offer-for-et-karaktermord 33 likes
10 comments
Og Politikens artikel https://politiken- 2 shares
sundhed.dk/nyheder/art7791987/
Jeg-tolker-det-som-en-anerkendel-
se-af-mine-metoder. Kaj Bang: Altid dum,du ønsker bare
at være den klogeste .Dum, Dum,
Her kan du se at jeg har fået min
autorisation igen, og altså ikke ”defi-
nitivt mistet den” som Wikipedia fejl-
agtigt oplyser. Du kan jo også prøve
at rette Wiki, og se hvad der sker. Så
bliver du nok lidt klogere

Venlig hilsen

Søren Ventegodt,
Formand for OOC – Organisationen Søren Ventegodt: Var den til mig, Kaj
til Oplysning om Corona Bang eller til den kære præsident?

DR.DK Kaj Bang: Ventegodt skriver i mor-


Læge søger grænser | DR Radio gen

Kaj Bang: Søren Ventegodt ,Lars søn-


dergård,prøvede at knalde dig,.selv
Tråd 16: Verden er ikke samme mand i dag har fået frataget
fornuftig sin Autorisation

Søren Ventegodt Kaj Bang: Søren Ventegodt . Har Re-


31 maj spekt

272 273
Ole Lund: Jamen verden er da for- Manglende transparens giver gro-
nuftig. Alt er Guds skaberværk også bund til forvirring, konspirationsteo-
Corona virus, og når den går frem, rier og mistillid. Det gælder hos bor-
så går menneskene tilbage. Menne- gere såvel som det
sket skal naturligvis, som sagt så of- sundhedspersonale, der er sat til at
te før gennem tiderne, lære at leve bekæmpe pandemien. De data, der
med i balance med naturen - med indsamles, bør være offentligt til-
sig selv og med hinanden… gængelige. Vi forstår ikke rationalet
See more bag det modsatte. Lad os udnytte al-
le ledige kræfter og al videnskapaci-
Kaj Bang: Plat tet til sammen at få greb om den
fælles trussel. Det gavner ingen at
holde tal og beslutningsgrundlag i
mørket.”
Tråd 17: Politiske ugler
i mosen https://www.berlingske.dk/kommenta-
torer/coronatal-skal-frem-i-lyset”

Søren Ventegodt BERLINGSKE.DK


1 juni
Coronatal skal frem i lyset
Mon ikke de fleste der følger med
har opdaget at der er politiske ugler Sundhedsmyndighederne har den
i mosen... Jeg citerer: senere tid været kritiseret for at til-
bageholde oplysninger om bereg-
“Men under denne pandemi har vi ninger bag strategien for håndterin-
desværre oplevet en modvilje mod gen af coronaudbruddet. Desværre
deling af data, som vi aldrig før har oplever vi som læger og forskere
oplevet. Det er i den grad hæmmen- den samme modvilje over for deling
de for vores arbejde med udbrud- af opdaterede data.
det. Vi har brug for dagsaktuelle da-
ta til at kunne forstå udviklingen og 13 likes
tilrettelægge håndteringen af epide- 11 others
mien derefter. Vi har brug for data 1 comment
for at kunne forske og bliver klogere
på den trussel, vi står overfor. Og vi
har brug for at forstå grundlaget for Thomas Thomas: Og mere snyd. De
– og rationalet bag – de afgørende hapser DNA.
beslutninger, der tages undervejs,
for bedst at kunne efterleve anvis- https://jyllands-posten.dk/indland/
ningerne. ECE12178372/seruminstitut-gem-

274 275
mer-dna-fra-coronatestede-danske- psykologiske og eksistentielle år-
re-i-op-til-10-aar-efter-deres-doed/?f- sager, må bare smile af den naivitet,
bclid=IwAR1dKjUJOkDW27VU6V- der ligger bag de mekanistisk tæn-
fUGUfs_yl49Pk8kdGSIw6XDyI0X- kende kollegernes erklæring om at
dh9-c7lGqoi6sA COVID-19 forårsager en lang liste af
hidtil uforståede dårligdomme og
JYLLANDS-POSTEN.DK sygdomme.

Er du testet for corona? Her bliver Beviset der fremlægges for, at det er
dit dna gemt COVID-19, der er årsagen er simpel:
Patienterne har jo COVID-19, og så
må alle de andre problemer de har
jo også skyldes COVID-19. Men så-
Tråd 18: Forårsager dan kan man jo ikke argumentere.
COVID-19 virkelig en Det er ligesom at sige, at rødhåredes
problemer med helbredet skyldes
masse alvorlig sygdom? deres røde hår. Der er ikke logik. Det
er bare fordomme.
Søren Ventegodt
1 juni Tænk venligst engang mere over det
og svar mig så på dette spørgsmål:
Forårsager COVID-19 virkelig en Hvordan skulle en uskyldig forkølel-
masse alvorlig sygdom??? sesvirus som næsten alle har perfekt
resistens for, forårsage alle disse
Vi ved meget lidt om sygdommenes sygdomme og problemer?
årsager, når vi ønsker en forklaring
på biokemisk niveau. Man kan sige, Tror man på en psykosomatisk syg-
at vi længe i lægevidenskaben har domsmodel er man også i vanskelig-
haft en missing link – en mangel på heder med at forklare sygdomme-
noget der kunne forklare sammen- nes årsager. Sammenhængen
bruddet af biologisk orden inden i mellem krop og psyke er svær at for-
cellerne og mellem cellerne i vævet. klare og umuligt at vise kemisk, da
bevidstheden jo ikke er kemisk, men
Nu har vi så fået COVOD-19 og hvor et sælsomt feltagtigt fænomen, der
er det dejligt for alle, der ønsker en frem for alt er non-lokalt
simpel forklaring på alt hvad der ik-
ke kan forklares: Det skyldes CO- Men at vi har svært ved at forklare
VID-19! tingene må ikke få os til at falde for
fristelsen til at købe simplistiske og
Alle læger, der som jeg længe har uholdbare forklaringer. At bruge et
ment, at de fleste sygdomme har forkølelsesvirus som universalforkla-

276 277
ring på alle medicinens forklarings- Tråd 19: HUSK OOCs
problemer er ganske uholdbart. Det
må selv folk der ikke har studeret
demonstration 5 juni
medicin kunne forstå. kl. 12.00 på
Rådhuspladsen!
Søren Ventegodt, formand for OOC -
Organisationen til Oplysning om Søren Ventegodt
Corona (www dot ooc dot one) 1 juni

26 likes HUSK OOCs demonstration 5 juni kl.


8 comments 12.00 på Rådhuspladsen! Vi ses.
2 shares Venlig hilsen Søren Ventegodt, for-
mand for OOC - Organisationen til
Frank Stamm: Næ - Corona er bare Oplysning om Corona
en undskyldning for at indføre New
World Order. 8 likes
8 comments
Birte Vishart: Det fleste sygdomme 3 shares
skyldes kroppens forsvar til at be-
kæmpe sygdommen er belastet af Peder Worning: 5. maj???
dårlig ernæring og vaccine skader.
Den bedste kur er at rense kroppen Primrose Chanett Edden Devonne: 5
fri med ekstra ABCD og E vitaminer . juni...
Har selv erfaret kroppens fordøjelse
og lymfesystemet kan boostes med Søren Ventegodt: 5 juni sorry det gik
høje dosier c vitaminer. Og økolo- vist lidt hurtigt smil
gisk æble eddike
Peder Worning: Søren Ventegodt så
Anita Vejlsøe; Birte Vishart kan vita- ret det
miner og æbleedikke kurere f.eks
COVID 19, cancer, sklerose, stofskif- Lone Halberg: Peder Worning det
tesygdomme, migræne mm?? burde måske lige blive rettet i tek-
sten

Peder Worning: Lone Halberg Det


var det jeg tænkte.

Lone Halberg: Nå ja, den var selvføl-


gelig til Søren Ventegodt.

Søren Ventegodt - også med smilet?

278 279
Tråd nr. 20: Regeringen 30 maj
dirigeres af en
VÆRSGO! Se her endegyldig doku-
udenlandsk globalistisk mentation for, at regeringen dirige-
agenda res af en udenlandsk globalistisk
agenda, fremfor nationale styrelser
med danske interesser.
Søren Ventegodt
2 juni Det skulle tage 3 måneder for den
danske presse at komme ind til ker-
https://www.facebook.com/roberthint- nen af, hvad jeg har fremsagt og
ze101/videos/554595752158840/Uzpf- fremlagt dokumentation for helt fra
STEwMDA1MDA0OTk3NDc1ODpWS- starten af dette pandemi-teater.
zoyNDc5ODYxMTY1MzY0MzA/?multi_
permalinks=247986116536430%2C24 Se her hvordan Clement Kjersgaard
7706583231050%2C24745876658916 udstiller den ubekvemmelige sand-
5%2C247319499936425&notif_ hed for danskerne i bedste sendetid.
id=1591030294551913&notif_t=g-
roup_activity Det store spørgsmål er så nu: Hvil-
ket valg vil Danmark tage?
Her fra OOC kan vi informere befolk-
ningen om at regeringen har fulgt 1: Vi lukker øjnene, fejer sandheden
WHOs anbefalinger, og vi kan også ind under gulvtæppet, forsætter livet
oplyse at WHO er kendt for at følge i hamsterhjulet og holder fast i illusi-
medicinalindustrien og ikke fornuf- onen om, at Danmark og de love der
ten og videnskaben... ønsker du at sætter retningen for landet, undfan-
forstå hvad der foregår, så FOLLOW ges og eksekveres af den/det til en-
THE MONEY... hver tid siddende regering/folketing.

Søren Ventegodt Formand for OOC ELLER


(www dot OOC dot one)
2: Vi holder fast i ønsket om at få af-
dækket regeringens løgn til dansker-
ne og få at vide HVEM og HVILKEN
AGENDA der har overtrumfet Sund-
hedsstyrelsens anbefalinger og diri-
geret Danmarks nationalpolitik fra
det skjulte.

Vælger Danmark option 2, åbnes


Robert Hintze Info Pandoras æske!

280 281
KOM NU DANMARK og KOM NU I hver der siger i mod det er mordere.
journalister som ikke har solgt jeres Mette F. har klart foregivet at det var
sjæl endnu - I og VI har chancen for sundhedsfaglig begrundet Bl.a. “Hvis
ikke blot at skrive Danmarkshistorie Søren siger hop, så siger vi hvor
men VERDENSHISTORIE. højt”, ikke en politisk beslutning.
Dette har været en måde at få dikta-
Offentliggør den danske regerings torisk magt og slippe for at der bli-
forbindelser og subversive rolle i ver stillet spørgsmål.
forhold til den AGENDA som er ud-
stukket af The World Economic Fo- Jeg håber folk kan se hvor fuldstæn-
rum og alle de omkringliggende in- dig korrupt og løgnefyldt Mette F. og
stanser; WHO, BilderBerg Group, Bill hendes kumpaner er.
& Melinda Foundation, Rockefeller
Foundation, FN osv.

Sker den afsløring vælter det første


kort i The New World Order og der- Tråd 21: Mange
med HELE korthuset verden over! mennesker skylder
Kom SÅ!
COVID-19 for deres
dårlige helbred.
WWG1WGA
Vh. Robert ”Søren Ventegodt: Hvis du nærlæser
Boris Johnson historie vil du ser at
hans læge fik ham indlagt fordi han
12 likes var bekymret, ikke fordi der var brug
1 comment for det. Da han så var på intensiv fik
2 shares han mange af de problemer man
får, når man kommer på intensiv...
men det har ikke noget med CO-
MetGry MG: Der er masser der an- VID-19 at gøre. Læs historien grun-
befalede IKKE at lukke ned. De prø- digt og bliv klogere på hvordan me-
ver bare at manipulere det som om dierne fordrejer sandheden...”
der ikke var nogen der sagde noget
andet.
Søren Ventegodt
Det er også groft usandt at sige at 4 juni
det selvfølgelig er en politisk beslut-
ning Mette F. ikke har bestilt andet Mange mennesker skylder COVID-19
end at lægge det frem som om at for deres dårlige helbred. Det er let,
det er en overlevelseskrise, og at en- og så er man et offer, og helt uskyl-

282 283
dig. Jeg tror ikke at det er sådan. Jens Erik Larsen: Desværre er de fle-
Hippokrates sagde for godt 2000 år ste ikke åndelig velfunderet for at
siden at et dårligt helbred skyldes forstå det. Frygten drager åbenbart
mange små synder mod vores natur de fleste. Fakta, tal og almindelig
som mennesker. Når vi har syndet fornuft presses ud. Det er en stor
nok, kommer sygdom og lidelse. Så- psykologisk opgave.
dan ser det ud til at være for mig.
Søren Ventegodt: Så må du jo hjæl-
I min klinik ser jeg igen og igen at pe til, Jens Erik Larsen
mennesker der lægger livet om kan
overvinde selv svær sygdom. For Jens Erik Larsen: Nemlig.
mig at se er det vigtigt at vi ikke væl-
ger en holdning der gør os til ofre. Jeanette Hedemann Andreasen: Enig
Det gælder også Corona.

Vælger vi at tro at COVID-19 er farlig Frank Gripping Nielsen: For så vidt


- og det findes jo mig bekendt stadig er jeg enig, men tror også at hvis
ingen videnskabelig dokumentation folk begynde at være mere tilfredse
for det - ja, så vælger man jo en med deres liv, blev lidt mindre stres-
holdning der er med til at gøre en til set og optimistisk, ville det hjælpe
offer... en del.

Vælger man at tro at Corona bare er Anna Abramova: Agree


en forkølelse - og det må jo være det
eneste fornuftige udgangspunkt når Jan Nürnberg Lønstrup: Selvmedli-
vi intet andet ved - styrker man tro- denhed er en dræber
en på livet og at vi er stærke nok til
at håndtere hvad der kommer og Susanne Borg Pedersen: Boris John-
udfordrer os... son troede også bare, det var en for-
kølelsesvirus og endte på intensiv.
Søren Ventegodt, Formand for OOC
- Organisationen til Oplysning om Søren Ventegodt: Hej Susanne Borg
Corona (www dot OOC dot one) Pedersen Hvis du nærlæser Boris
Johnson historie vil du ser at hans
læge fik ham indlagt fordi han var
56 likes bekymret, ikke fordi der var brug for
25 comments det. Da han så var på intensiv fik
6 shares han mange af de problemer man
får, når man kommer på intensiv...
men det har ikke noget med CO-
VID-19 at gøre. Læs historien grun-

284 285
digt og bliv klogere på hvordan me- du dør af kræft, hjertesygdom eller
dierne fordrejer sandheden... andet at de døde af Corona. Men
det er jo helt forkert... Igen må du
nærlæse kilderne for at forstå be-
Susanne Borg Pedersen: Søren Ven- draget...
tegodt Man kommer vel ikke på in-
tensiv, hvis man bare er forkølet. Lene Love: Søren Ventegodt så døde
de med den. Den pandemi tog livet
Søren Ventegodt: Jo det gør man jo af dem. Mange var ikke syge før de
netop, Susanne Borg Pedersen, det fik det virus
er jo hele pointen at folk under CO-
VID-19 pandemien kommer på in- Mette Lion Halbæk: Er det ikke et
tensiv ikke pga behov men efter po- meget forsimplet syn på COVID?
litisk dekret. Ved du ikke at Hvis vi tager dødsofrenes alder og
politikerne tog styringen af sund- sociale status i betragtning skulle vi
hedsvæsenet, aflyste alle normale logisk kunne konkludere at gamle
opperationer og behandlinger, og mennesker, fattige mennesker,
bestemte at COVID-19 positive skul- mennesker med underliggende syg-
le behandles? domme samt det sundhedspersona-
le der passer dem, alle har påtaget
Lene Love: Hmm der er da mange sig en psykologisk offerrolle, der
døde af den nye virus. Er det ikke et ødelagde deres modstandskraft. Jeg
bevis? De som døde af sygdommen er med på at psyken spiller en stor
var vel ofre? rolle, men du kan simpelthen ikke
skære alle andre faktorer - sam-
Jeg er ikke et offer fordi den sygdom, fundsmæssigt strukturelle, samt ge-
pandemi er i omløb. Jeg er heldig at netik - væk.
ha hus og have, som trænger til mi-
ne kærlige hænder, både inde og Søren Ventegodt: Hej Mette Lion
ude Halbæk - Er der sundhedspersonale
der er blevet sygt og er død i Dan-
God dag derude. mark? Det tror jeg da ikke der er ek-
sempler på. De meget gamle og
Søren Ventegodt: Der er ikke mig samtidigt syge dør jo, som man gør,
bekendt nogen der er døde AF virus- men det er jo ikke COVID-19s skyld...
sen, men mange der er døde MED Og de fattige har da ikke noget med
virussen... det er det som er så sæl- det smør at gøre, eller hvad?
somt. WHO har lavet statistikkerne
på den måde at man tester de syge, Majbrith Petersen: Søren Ventegodt
og er de COVID-19 (eller rettere https://www.dr.dk/nyheder/indland/
Corona) positive, så siger man, når efter-36-aarigs-doed-det-er-trist-men-

286 287
det-er-heldigvis-ikke-noget-der-sker- mening, at sundhedspersonale er
ofte særligt udsat.
DR.DK
Angående fattigdom: skåret over en
Efter 36-årigs død: ‘Det er trist, bred kam er der statistik set flere,
men det er heldigvis ikke noget, der der bliver ramt, og bliver ramt hår-
sker ofte’ dere, blandt fx sorte i USA, og fra
den hjemlige andedam - vestegnen.
Søren Ventegodt; Hej Majbrith Pe- Hvis din sundhedstilstand i forvejen
tersen, jeg kender godt denne hi- er dårlig, hvis din livsstil ikke er
storie og den er desværre ikke sund, eller du fx er nødt til at gå på
sand. Jeg har tidligere skrevet om arbejde (meget sandsynligt i service-
afdøde Dennis Sørensen at perso- branchen ) selvom du stadig er CO-
nalet der passede ham har oplyst VID syg, ja så ER du mere udsat. At
OOC at han døde af en hospitalsin- sige at alle disse mennesker skulle
fektion, ikke af COVID-19, se neden- have påtaget sig en offerrolle ville
for... Det er jo sådan at 15% af alle være arrogance af en helt særlig
der kommer på hospitalet får en karat.
hospitalsinfektion som ofte er med
resistente bakterier, og kommer du Men i øvrigt enig i at det er farligt at
i respirator - hvad du ofte gør hvis komme på hospitalet, og at de gam-
din ilttension er en smule lav mens le er døde med og ikke af COVID
du er på intensiv - så er din risiko
meget større... Man siger jo at det Søren Ventegodt: Kære Mette Lion
er farligt at komme på hospitalet, Halbæk problemet er at alt i denne
og det er det sandeligt. tid TOLKES som Corona, så hvis no-
get er uforklaret og personen er
Mette Lion Halbæk: Hej Søren. Jeg Corona-positiv, ja så er det automa-
kender ikke til eksempler fra Dan- tisk COVID-19 - og det er jo ikke no-
mark udover den historie, Majbritt gen videnskabelig tilgang. Det er en
nævner. Men jeg har hørt om ek- naiv tilgang, der trives i medierne,
sempler fra USA, Spanien, Italien, og og så skaber meget forvirring g
nationaliteten kan vel være ligegyl- angst især naturligvis for folk uden
dig i denne sammenhæng. Hvis CO- faglig baggrund. Dertil kommer så
VID er en forkølelse, som du mener, den politiske interesse i at gøre CO-
så kan du vel være forkølet uanset VID-19 farlig. Det er en interesse der
hvor i verden du befinder dig. umiddelbart er svær at forstå, men
tænk over hvor meget medieop-
Med mindre du heller ikke tror på at mærksomhed COVID-19 giver, hvor
mængden af virus har betydning for meget magt det giver politikerne...
hvor syg man bliver, giver det jo god og endelig hvor mange kommerciel-

288 289
le kræfter der arbejder FOR at syn- sager dødsfald, som vi fx så det i
liggøre en fare som man ønsker at Hamburg... En videnskabelig ud-
sælge os løsninger for. Og disse gangshypotese er altid at tingene er
kræfter virker jo direkte ind på rege- som de plejer at være. Derfor er den
ringer, politikere, embedsfolk, medi- videnskabelige udgangshypotese
er, lægefaglige institutioner som omkring COVID-19 at der er tale om
WHO, Statens Seruminstitut osv. den almindelige forkølelse, som vi
alle er immune over for. Skal vi tro
Søren Ventegodt: Lægemiddelindu- noget andet skal der beviser på bor-
strien omsætter for det... og det er der jo ikke kommet.
2.000.000.000.000 USD, og en pæn Tværtimod er der nu mange beviser
del af disse penge går til avanceret for at COVID-19 slet ikke er farlig: In-
markedsføring i form af lobbyisme gen overdødelighed, ingen dødsfald
osv. Det er svært at fatte beløbets der skyldes COVID-19 osv.
størrelse og endnu vanskeligere for
os at forstå hvordan lægemiddelin- Lise-Lotte Kristensen: Tak for sand-
dustrien bærer sig med at firedoble hed....
sin omsætning hvert 10 år, som den
har gjort i mange årtier. Idag er den- Grethe Elgaard Pedersen: Tak Søren.
ne industri en af de største