Filipino Phrases & Sentences for Thanksgiving!

Maligayang Araw ng Pasasalamat
Happy Thanksgiving Day

Kakain ka ba ng pabo?
Will you be eating turkey?

Aba, siyempre!
Of course!

Saan ka mag-te-thanksgiving?
Where will you be spending Thanksgiving?

Sa bahay. Kasama ng pamilya.
At home. With the family.

Hindi ka sasakay ng eroplano?
You’re not taking a plane?

Magda-drayb lang ako.
I’ll just be driving.

Sabik akong makita ang pamilya.
I’m eager to see the family.

Kakain ako ng marami.
I will eat a lot.

Magpapakabusog ako.
I will stuff myself.

Kumain tayo ng “pumpkin pie.”
Let’s eat pumpkin pie!

Continue readingFilipino Phrases & Sentences for Thanksgiving!”

10 Basic Tagalog Words to Know

If you need to learn just ten basic Tagalog words to get by, here’s a list of useful phrases to impress your Filipino friends with. Opo. Salamat. Kamusta. Oo…

Get started learning Tagalog with a few basic words!

Salamat. = Thank you.

Kamusta? = How are you?

Oo. = Yes.

Hindi. = No. Not.
Continue reading “10 Basic Tagalog Words to Know”

Spanish Numbers in Tagalog

Tagalog numbers can be a mouthful, even for Filipinos. Compare:

dalawampu’t dalawa (7 syllables)
bente-dos (3 syllables)

There are many situations where Filipinos prefer to use Spanish-derived numbers. The most common are when saying one’s age and telling time. Continue reading “Spanish Numbers in Tagalog”