Discover Romania – Moldavia Land

Descoperă tărâmul unic al Moldovei pe timbrele românești
Discover the unique land of Moldavia on the Romanian stamps

Un newsletter foarte interesant despre Romania si locurile ei frumoase. Continutul de mai jos apartine Romfilatelia si Marky Romfilatelia.

Exista mai jos si varianta in limba engleza. Below you have the english version of the text.

Continuând invitația lansată în urmă cu doi ani, de a descoperi regiuni din România prin intermediul mărcilor poștale, obiecte miniaturale de artă, în 2015 Romfilatelia adaugă acestui proiect încă două emisiuni filatelice tematice.

Moldova este cea mai recentă regiune ce completează amplul proiect de promovare a tezaurului național, desfășurat sub numele de Descoperiți România, dar și locul unde acum 157 de ani apărea prima emisiune de mărci poștale românești intitulată Cap de bour.

Emisiunea de timbre Descoperiți România, Moldova prezintă un tărâm unic în România, unde istoria bogată, tradițiile, obiectivele turistice naturale sau arhitectonice și mai ales ospitalitatea localnicilor îmbie călătorii de pretutindeni să viziteze aceste locuri deosebite.

descoperire romaniadescoperire romania_detalii

Ca și celelalte emisiuni filatelice înscrise în acest proiect, timbrele dedicate Moldovei ilustrează monumente reprezentative, simboluri și personalități ale acestor meleaguri.

Ceramica Cucuteni și Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni se găsesc ilustrate pe timbrul cu valoarea nominală de 3,30 lei. Aflat în Piatra Neamț, Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni constituie în prezent un unicat la nivel național, prin tematica abordată, fiind în același timp un muzeu de istorie, dar și de artă, ce adăpostește în prezent cea mai importantă colecție de artă eneolitică din sud-estul Europei.

Cetatea Neamț și portretul domnitorul Ștefan cel Mare sunt reprezentați pe timbrul cu valoarea nominală de 3,60 lei. Numele domnitorului este strâns legat de de cel al Cetății Neamț (cunoscută în cronici și ca Cetatea Neamțului) ce face parte din categoria monumentelor medievale de valoare excepțională din România. Deși cetatea a fost construită la sfârșitul secolului al XIV-lea de Petru I, ea a fost fortificată abia în secolul al XV-lea sub domnia lui Ștefan cel Mare, făcând parte din sistemul grandios de fortificații construit în Moldova.

Timbrul cu valoarea nominală de 6,00 lei reproduce portretul mitropolitului Dosoftei al Moldovei și imaginea Bisericii Sfântul Nicolae Domnesc, unul dintre cele mai impunătoare lăcașuri de cult din cetatea Iași. În a doua jumătate a secolului al XVII-lea, pentru o perioadă de câțiva ani (1677 – 1682), Biserica Sf. Nicolae Domnesc a îndeplinit rolul de catedrală mitropolitană și a devenit o adevărată sursă de cultură românească. Dimitrie Bărilă, cunoscut sub numele său monahal drept Mitropolitul Dosoftei, a fost unul dintre cei mai înzestrați oameni de cultură din vremea sa, traducând și tipărind în grai românesc numeroase cărți și devenind astfel ctitorul limbii românești în cultul Bisericii din Moldova.

Timbrul cu valoarea nominală de 9,10 lei este dedicat Palatului Alexandru Ioan Cuza de la Ruginoasa și domnitorului Al. I. Cuza. Personaj central în Unirea Principatelor Române, Al. I. Cuza a manifestat un puternic interes pentru reînnoirea și europenizarea țării, grijă resimțită și asupra moșiei de la Ruginoasa. Palatul „Alexandru Ioan Cuza” de la Ruginoasa a fost inaugurat de către domnitor în aprilie 1864, devenind reședință de vară. Deși domnitorul a petrecut puțin timp la palat, aici a locuit soția sa, Doamna Elena Cuza, cea care s-a ocupat de amenajarea spațiilor interioare și exterioare ale palatului.

Cele patru timbre sunt completate de un plic prima zi, pe care este înfățișat un zimbru, animal din timpuri străvechi, simbol al Moldovei. În zilele noastre, zimbrul se regăsește în Parcul Natural Vânători Neamț, o arie protejată construită în anul 1999, cu statut de parc natural, destinată protejării moștenirii naturale a Moldovei.

Emisiunea este machetată în coală de 32 timbre, minicoală de 5 timbre + 1 viniete și bloc de 4 timbre (în album filatelic).

Produsul special al emisiunii este albumul filatelic, realizat într-un tiraj limitat de 245 de exemplare şi echipat cu blocul emisiunii si plicul “prima zi”, având ştampila „prima zi” aplicată în clar în folio aur. Ambele produse sunt numerotate de la 001 la 245.

Începând de astăzi, marți, 8 septembrie 2015, emisiunea de mărci poştale Descoperiți România, Moldova va putea fi achiziţionată de la toate magazinele Romfilatelia din Bucureşti şi din ţară.

Romfilatelia aduce mulțumiri Complexului Muzeal Național Moldova (Palatul Al. I. Cuza de la Ruginoasa), Complexului Muzeal Județean Neamț (Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni și Muzeul Cetatea Neamț), Parcului Natural Vânători Neamț, fotografilor George Avanu și Constantin Dina pentru sprijinul oferit la realizarea acestei emisiuni de mărci poștale.

English Translation

Continuing the invitation launched two years ago, that of discovering Romanian regions through postage stamps, miniature art objects, in 2015 Romfilatelia adds to this project another two philatelic thematic issues.

Moldavia is the latest region completing the complex project of promoting the national heritage, developed under the name of Discover Romania, but also the place where 157 years ago the first Romanian postage stamp issue appeared.

The philatelic issue Discover Romania, Moldavia presents a unique land in Romania, where the rich history, traditions, natural and architectural sights, but especially the hospitality of its people captivate worldwide travelers in visiting these wonderful places.

As the other postage stamp issues entered in this project, the stamps dedicated to Moldavia illustrate representative monuments, symbols and personalities of this area.

The ceramics of the Cucuteni culture and the Cucuteni Eneolithic Art Museum are illustrated on the stamp with the face value of lei 3.30. Located in Piatra Neamt, the Cucuteni Eneolithic Art Museum is currently unique nationwide by its theme, being an art and a history museum at the same time, which now houses the most important collection of Eneolithic art in South Eastern Europe.

The Neamt Fortress and the portrait of Stephen the Great are represented on the stamp with the face value of lei 3.60. The ruler’s name is closely linked to that of the Neamt Fortress (also known in chronicles as the Neamtului Fortress) that is part of the medieval monuments of exceptional value in Romania. Although the fortress was built in the late 14th century by Peter I, it was only fortified in the 15th century under the reign of Stephen the Great, as part of the larger system of fortifications built in Moldavia.

The stamp with the face value of lei 6.00 reproduces the portrait of metropolitan Dosoftei of Moldavia and the image of St. Nicholas Princely Church, one of the most imposing places of worship in the city of Iasi. In the second half of the 17th century, for a period of several years (1677-1682), the St. Nicholas Princely Church served as a Metropolitan Cathedral and became a source of Romanian culture. Dimitrie Barila, known by his monastic name as the Metropolitan Dosoftei, was one of the most gifted men of culture of his time, translating and printing in Romanian numerous books and thus becoming a founder of the Romanian language in worship of the Church of Moldavia.

The stamp with the face value of lei 9.10 is dedicated to the Alexandru Ioan Cuza Palace from Ruginoasa and to the ruler Al. I. Cuza. A central character in the Union of the Romanian Principalities, Al. I. Cuza manifested a strong impetus to renew the country by European standards, an effort that was also seen in the Ruginoasa estate. The ”Alexandru Ioan Cuza” Palace in Ruginoasa was officially inaugurated in April 1864, becoming a summer residence. Although the ruler spent little time in the palace, his wife, Elena Cuza, lived there, taking care of the palace’s interior and exterior renovations.

The four stamps are completed by a first day cover, which depicts a bison, ancient animal, symbol of Moldavia, which in our times can be found in the Vanatori Neamt Nature Park, a protected area founded in 1999, with a natural park status, meant for the protection of Moldavia’s natural heritage.

As page composition were used the sheet of 32 stamps, the minisheet of 5 stamps + 1 label and the block of 4 stamps (in philatelic album).

The special product of the issue is the philatelic album, created into a limited run printing of 245 pieces and equipped with the block of stamps and the first day cover, cancelled with the „first day” postmark clearly imprinted in gold foiling. Both products are numbered from 001 to 245.

Starting today, Tuesday, September 8th, 2015, the postage stamp issue Discover Romania, Moldavia will be available in all Romfilatelia shops in Bucharest and countrywide.

Romfilatelia thanks the Moldavian National Museum Complex (the Al. I. Cuza Palace from Ruginoasa), the Neamt Municipal Museum Complex (the Cucuteni Eneolithic Art Museum and the Neamt Fortress Museum), Vanatori Neamt Nature Park, as well as the photographers George Avanu and Constantin Dina for the support granted in the achievement of this postage stamp issue.

2 thoughts on “Discover Romania – Moldavia Land

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s