magyar in English - Hungarian-English Dictionary | Glosbe
Glosbe uses cookies to ensure you get the best experience
Got it!

magyar in English

Hungarian-English dictionary

magyar

adjective noun /ˈmɒɟɒr/

translations magyar Add

 • Hungarian

  adjective proper noun

  en of, from, or pertaining to Hungary

  Azt mondják, hogy a magyar az egyik legnehezebb nyelv a Földön.

  They say that Hungarian is one of the most difficult languages in the world.

 • Magyar

  noun

  Aztán amikor a magyarok elvesztették a trónt, az emberfarkas uralma is véget ért.

  So when the Magyars lost the throne, it was said that the wolves'reign was over.

 • magyar

  Ez ugyancsak jó hír, és ad egy kis magyar színt a városban megtalálható képviseletek és nemzetek széles palettájának.

  It is good news, and it adds a magyar touch to the very wide palette of nations and representations in the city.

Less frequent translations

hungarian · Turkey · berber · kurdish · overkill · brazil · Bing Bar · Suez Crisis · angol -magyar · let sleeping dogs lie · number one

Magyar

translations Magyar Add

 • Hungary

  proper

  Ennek a határozatnak a Magyar Köztársaság a címzettje.

  This Decision is addressed to the Republic of Hungary.

Examples Add

A 2001/19/EK irányelvvel, és legutóbb a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány II. mellékletével módosított 77/452/EGK irányelv (2) bekezdésének 1. cikke a következőképpen módosul:
Article 1(2) of Directive 77/452/EEC as amended by Directive 2001/19/EC and most recently by Annex II of the Act Concerning the Conditions of Accession of the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia and the Adjustments to the Treaties on which the European Union is Founded is hereby amended as follows:
EurLex-2
Egyéb hasonló villamosenergia-tőzsdéket is igénybe lehet venni, de ehhez a Bizottság szolgálatainak beleegyezésére vagy hozzájárulására van szükség, amelyet a magyar hatóságok által megküldött kérelemtől számított két héten belül kell engedélyezniük vagy elutasítaniuk.
Other similar electricity exchanges can be used subject to the agreement or consent of the Commission’s services to be granted or refused within 2 weeks from the request by the Hungarian authorities.
eurlex-diff-2018-06-20
Hetedik jogalap: a Bizottság nem rendelkezett hatáskörrel a Cemex Hungary megszerzésének megtiltására azt követően, hogy az ügylet magyarországi részét a vizsgálat lefolytatása céljából az EUMR 4. cikkének (4) bekezdése alapján áttette a magyar versenyhatósághoz.
Seventh plea in law, alleging that the Commission lacked competence to prohibit the acquisition of Cemex Hungary after it had referred the Hungarian part of the transaction for review by the Hungarian competition authority pursuant to Art. 4 (4) EUMR.
eurlex-diff-2018-06-20
(2) A Bizottság – a 3. cikk (4) bekezdésével összhangban – a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal folytatott konzultációt követően megállapodik a magyar hatóságokkal a pénzügyi támogatáshoz járuló különös gazdaságpolitikai feltételekről.
The Commission shall agree with the authorities of Hungary, after consulting the EFC, the specific economic policy conditions attached to the financial assistance as laid down in Article 3(4).
EurLex-2
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
THE REPUBLIC OF HUNGARY
oj4
Ez a félév igazi kihívás volt, mert nem csak a soros magyar elnökség számára volt új a feladat, hanem maguk a feladatok is újak voltak.
This half-year has been a real challenge, because it was not only a new task for the Hungarian Presidency, but the tasks themselves were new as well.
Europarl8
Az MFB 60 milliárd HUF összegű jegyzett tőkéje a Magyar Állam 100 %-os tulajdonában áll, részvényei az MFB-törvény értelmében nem elidegeníthetők.
MFB’s share capital, amounting to HUF 60 billion, is 100 % owned by the Hungarian State, its shares are not subject to trading as stipulated by the MFB Act.
EurLex-2
1 Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem a 2005. július 6‐i 2005/33/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 191., 59. o.) módosított, az egyes folyékony tüzelőanyagok kéntartalmának csökkentéséről, valamint a 93/12/EGK irányelv módosításáról szóló, 1999. április 26‐i 1999/32/EK tanácsi irányelv (HL L 121., 13. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 24. kötet, 17. o.; a továbbiakban: 1999/32 irányelv) 2. cikke 3g. pontjának és 4a. cikke (4) bekezdésének értelmezésére vonatkozik.
This request for a preliminary ruling concerns the interpretation of Article 2(3g) and 4a(4) of Council Directive 1999/32/EC of 26 April 1999 relating to a reduction in the sulphur content of certain liquid fuels and amending Directive 93/12/EEC (OJ 1999 L 121, p. 13), as amended by Directive 2005/33/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 2005 (OJ 2005 L 191, p. 59) (‘Directive 1999/32’).
EurLex-2
6 – A bérleti jogról és a haszonkölcsönzési jogról, valamint a szellemi tulajdon területén a szerzői joggal szomszédos bizonyos jogokról szóló, 1992. november 19‐i 92/100/EGK tanácsi irányelv (HL L 346, 61 o.; magyar nyelvű különkiadás: 17. fejezet, 1. kötet, 120. o.).
6 – Council Directive 92/100/EEC of 19 November 1992 on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property (OJ 1992 L 346, p. 61).
EurLex-2
8 A 2008/7 irányelv, annak 16. és 17. cikke szerint 2009. január 1‐jétől hatályon kívül helyezte és felváltotta az 1985. június 10‐i 85/303/EGK tanácsi irányelvvel (HL L 156., 23. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 122. o.) módosított, a tőkeemelést [helyesen: tőkefelhalmozást] terhelő közvetett adókról szóló, 1969. július 17‐i 69/335/EGK tanácsi irányelvet (HL L 249., 25. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet 1. kötet 11 o.; a továbbiakban: 69/335 irányelv).
8 Pursuant to Articles 16 and 17 thereof, Directive 2008/7 repealed and replaced, as from 1 January 2009, Council Directive 69/335/EEC of 17 July 1969 concerning indirect taxes on the raising of capital (OJ 1969 L 249, p. 25), as amended by Council Directive 85/303/EEC of 10 June 1985 (OJ 1985 L 156, p.
EurLex-2
– a magyar kormány képviseletében Fehér M.
– the Hungarian Government, by M.Z.
eurlex-diff-2018-06-20
(2) A 97/67/EK irányelvnek a közösségi postai szolgáltatások verseny számára való további megnyitása tekintetében történő módosításáról szóló, 2002. június 10-i 2002/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 176., 21. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet 4. kötet 316. o.)
(2) Directive of the European Parliament and of the Council of 10 June 2002 amending Directive 97/67/EC with regard to the further opening to competition of Community postal services (OJ 2002 L 176, p. 21).
EurLex-2
Kroes biztos asszony, a Tanács soros elnöke! Először is szeretném megköszönni Önnek, Kroes asszony, hogy ilyen gyorsan napirendre tűzte ezt a vitát, és hogy tárgyalásokat kezdett a magyar kormánnyal.
(DE) Mr President, Commissioner Kroes, President-in-Office of the Council, I would first like to thank you, Mrs Kroes, for having taken up this debate so promptly and for entering into negotiations with the Hungarian Government.
Europarl8
11 – A szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló. 1971. június 14‐i 1408/71 tanácsi rendelet (HL L 149., 2. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 1. kötet, 35. o.).
11 – Council Regulation (EEC) No 1408/71 of 14 June 1971 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community (OJ, English Special Edition 1971 (II), p. 416).
EurLex-2
Sokan úgy érzik, vesztett csatát vívnak, amikor megpróbálják a magyar fogyasztókat leszoktatni a Mangónál, Mexx-nél és más üzletekben vásárolt, kevésbé merész öltözékekről, amelyek az ő szemükben csak helyébe álltak a kommunizmusból is ismert uniformizált ruházkodásnak.
Many in the industry feel they are fighting a losing battle, trying to wean Hungarian consumers off low-risk attire from the Mangos, Mexxes and other shops that merely replaced the communist times with what they see as another form of monolithic dress.
hunglish
18 Noha az ítéletet az árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 1993. június 14‐i 93/36/EGK tanácsi irányelv (HL L 199., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 2. kötet 110. o.) 1. cikkének a) pontja tekintetében hozták, a Bizottság szerint a Bíróság megállapításai minden közbeszerzési irányelvre irányadóak.
18 The Commission submits that even though that judgment was given in relation to Article 1(a) of Council Directive 93/36/EEC of 14 June 1993 coordinating procedures for the award of public supply contracts (OJ 1993 L 199, p. 1), the Court’s finding can be applied to all the Community directives on public contracts.
EurLex-2
10. cikkére, a tagállami munkavállalók és családtagjaik Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről szóló, 1968. október 15‐i 68/360/EGK tanácsi irányelv (HL L 257., 13. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 1. kötet, 27. o.) 1. és 4. cikkére, valamint a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás területén a tagállamok állampolgárainak Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről szóló, 1973. május 21‐i 73/148/EGK tanácsi irányelv (HL L 172., 14. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 1. kötet, 167. o.)
475), Articles 1 and 4 of Council Directive 68/360/EEC of 15 October 1968 on the abolition of restrictions on movement and residence within the Community for workers of Member States and their families (OJ, English Special Edition 1968 (II), p. 485) and Articles 1(c) and 4 of Council Directive 73/148/EEC of 21 May 1973 on the abolition of restrictions on movement and residence within the Community for nationals of Member States with regard to establishment and the provision of services (OJ 1973 L 172, p.
EurLex-2
Iancu halála után a magyar király katonai helyőrséget csinált benne.
After Iancu's death the King of Hungary replaced his soldiers with a garrison.
OpenSubtitles2018.v3
A magyar kormány azt állítja, hogy a kontaktlencse‐forgalmazás – amint azt a Bíróság az LPO‐ügyben hozott ítéletében(15) már megállapította – nem olyan kereskedelmi tevékenység, mint a többi, és nem vizsgálható azon egészségügyi szolgáltatásoktól függetlenül, amelyeket vele egyidejűleg nyújtanak.
The Hungarian Government submits that the sale of contact lenses, as the Court pointed out in LPO, (15) is not a commercial activity like any other and cannot be considered separately from the health services which are provided at the time of its occurrence.
EurLex-2
(1) A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv (HL L 303., 16. o; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet, 79. o.).
(1) Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation OJ L 303, p.
EurLex-2
Így tanulok nyelveket c. könyve 1. kiadásában (1970) ezt írja: „Anyanyelvem csak egy van: a magyar.
In the foreword to the first edition of her book How I Learn Languages (1970), she says: “I only have one mother tongue: Hungarian.
WikiMatrix
A történtek után nem csak a magyar kormány, hanem az Unió Bizottságának szavahihetősége és tevékenységének átláthatósága is kockán forog.
After these events, the credibility and transparency of the actions not only of the Hungarian Government, but also of the European Commission, are at stake.
Europarl8
2007. november 15-én a Bizottság levelet intézett a kölni TÜV Rheinlandhoz is, amely megfelelőségi tanúsítványt bocsátott ki a DB-82X2A típusú elektromos gyalugépről, amelyet a magyar intézkedés tárgyát képező ST/PL 821-902 típusú elektromos gyalugéppel egyenértékűnek minősített.
On 15 November 2007, the Commission also wrote to TÜV Rheinland, Cologne, that had issued a conformity certificate No AM 50046679 0001 for an electric planer type DB-82X2A which was claimed to be equivalent to electric planer type ST/PL 821-902 subject to the Hungarian measure.
EurLex-2
5 – A 2004. január 20‐i 2004/7/EK tanácsi irányelv (HL L 27., 44. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 2. kötet, 7. o.) által bevezetett módosításokat megelőzően hatályos szöveg.
5 – In the version applying prior to the amendments introduced by Council Directive 2004/7/EC of 20 January 2004 (OJ 2004 L 27, p. 44).
EurLex-2
Néhány, nyilvánvalóan releváns magyar jogszabály kivonata is szerepel az iratban, ám más nem.
A summary of some apparently pertinent provisions of Hungarian law also appear in the document, but nothing more.
EurLex-2
The most popular queries list: 1K, ~2K, ~3K, ~4K, ~5K, ~5-10K, ~10-20K, ~20-50K, ~50-100K