barbara - English-Slovak Dictionary - Glosbe

barbara

Type: noun;
A syllogism in which all three propositions are of the form "All X are Y" or "X is a Y".
A syllogism in which all three propositions are of the form "All X are Y" or "X is a Y".
    Show declension of barbara

Barbara

Type: proper;
 • Barbara
  { noun feminine }
  If he's alive, there's a chance Barbara is, too.
  Ak je nažive on, je možné, že žije aj Barbara.
 • Barbora
  { proper, noun feminine }
  Barbara (given name)
  cognates and transliterations of female given name
A female given name.
A female given name.
cognates and transliterations of female given name
    Show declension of Barbara

Similar phrases in dictionary English Slovak. (7)

Barbara Bush
Barbara Bushová
Barbara Marx Hubbard
Barbara Marxová Hubbardová
Barbara of Celje
Barbora Celjská
Barbara Schett
Barbara Schettová
Barbara Simpson
Barbara Simpsonová
Saint Barbara
Svätá Barbora
Santa Barbara
Santa Barbara

Example sentences with "barbara", translation memory

add example
en Sets aside the judgment of the Court of First Instance of the European Communities of 2 December 2008 in Case T-212/07 Harman International Industries v OHIM — Becker (Barbara Becker);
sk Rozsudok Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 2. decembra 2008, Harman International Industries/ÚHVT — Becker (Barbara Becker) (T-212/07) sa zrušuje.
en Barbara, you know what they say, right?
sk Barbara, vieš čo sa hovorí?
en She briefly studied Italian opera at the Music Academy of the West in Santa Barbara.
sk Krátko študovala taliansku operu na Music Academy of the West v Santa Barbare.
en Request for a preliminary ruling from the Bundesarbeitsgericht (Germany) lodged on 27 August 2013 — Europäische Schule München v Barbara O’Leary
sk Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesarbeitsgericht (Nemecko) 27. augusta 2013 — Europäische Schule München/Barbara O’Leary
en Report: Barbara Matera (A7-0353/2010) (qualified majority required + 3/5 of votes cast)
sk Správa: Barbara Matera (A7-0353/2010) (potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
en Report on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund in accordance with point 28 of the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and sound financial management (COM(2010)0489 - C7-0280/2010 - 2010/2214(BUD)) - BUDG Committee - Rapporteur: Barbara Matera (A7-0297/2010)
sk Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (KOM(2010)0489 - C7-0280/2010 - 2010/2214(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Barbara Matera (A7-0297/2010)
en I'm never too busy to help Santa Barbara's finest.
sk Nikdy niesom tak zaneprázdnený aby som pomohol najlepším z Santa Barbary.
en A combination of the skills and knowledge developed by Barbara Gilmour and passed down through succeeding generations, along with an understanding of the local conditions enable the cheese maker to produce a Traditional Ayrshire Dunlop cheese.
sk Kombinácia zručností a znalostí vypracovaných Barbarou Gilmourovou a odovzdávaných nasledujúcimi generáciami spolu s porozumením miestnych podmienok umožňuje výrobcovi syra vyrábať syr „Traditional Ayrshire Dunlop“.
en Report: Barbara Matera (A7-0321/2010) (Qualified majority + 3/5 of votes cast)
sk Správa: Barbara Matera (A7-0321/2010) (potrebná kvalifikovaná väčšina + 3/5 odovzdaných hlasov)
en Maria Grapini (S&D Group) and Barbara Spinelli (GUE/NGL Group) had also signed joint motion for a resolution RC-B8-0143/2015.
sk Maria Grapini (skupina S&D) a Barbara Spinelli (skupina GUE/NGL) tiež podpísali spoločný návrh uznesenia RC-B8-143/2015.
en I know Barbara Ann's every move.
sk Poznám každý krok Barbary Ann.
en Report on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund in accordance with point 28 of the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and sound financial management (application EGF/2010/027 NL/Noord-Brabant Division 18 from the Netherlands) (COM(2011)0386 - C7-0173/2011 - 2011/2137(BUD)) - BUDG Committee - Rapporteur: Barbara Matera (A7-0304/2011)
sk Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2010/027 NL/Noord-Brabant divízia 18, Holandsko) (KOM(2011)0386 - C7-0173/2011 - 2011/2137(BUD)) - výbor BUDG - spravodajkyňa: Barbara Matera (A7-0304/2011)
en (DE) Mr President, last Friday more than 70 000 signatures in favour of tighter legislation on the transport of livestock were handed over to the President of the Austrian Parliament, Barbara Prammer.
sk (DE) Pán predseda, minulý týždeň bolo predsedníčke rakúskej vlády, Barbare Prammerovej, predaných 70 000 podpisov obhajujúcich prísnejšie právne predpisy upravujúce prepravu hospodárskych zvierat.
en You beat me to Santa Barbara once with five Sea Scouts.
sk Raz si ma porazil v Santa Barbare z piatimi morskými začiatočníkmi.
en Other party to the proceedings before the Board of Appeal of OHIM intervening before the Court of First Instance: Barbara Becker (Miami, Florida, United States) (represented by: P.
sk Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Súdom prvého stupňa: Barbara Becker (Miami, Florida, Spojené štáty americké) (v zastúpení: P.
en Report on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with point 28 of the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and sound financial management (application EGF/2010/019 IE/Construction 41 from Ireland) (COM(2011)0617 - C7-0313/2011 - 2011/2252(BUD)) - BUDG Committee - Rapporteur: Barbara Matera (A7-0375/2011)
sk Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2010/019 IE/Construction 41, Írsko) (KOM(2011)0617 - C7-0313/2011 - 2011/2252(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Barbara Matera (A7-0375/2011)
en He is married to well-known television talk show host and Director of the Slovak Institute in Vienna Alena Heribanová and has two daughters, writer and journalist Tamara Šimončíková Heribanová and marketing and PR manager Barbara Jagušák.
sk V roku 1978 sa oženil s Alenou Heribanovou, riaditeľkou Slovenského inštitútu vo Viedni, známou televíznou moderátorkou, s ktorou má dve dcéry, spisovateľku a novinárku Tamaru Šimončíkovú Heribanovú a marketingovú a PR manažérku Barbaru Jagušák.
en Report on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with point 28 of the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and sound financial management (COM(2010)0615 - C7-0346/2010 - 2010/2252(BUD)) - BUDG Committee - Rapporteur: Barbara Matera (A7-0358/2010)
sk Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (COM(2010)0615 - C7-0346/2010 - 2010/2252(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Barbara Matera (A7-0358/2010)
en If he's alive, there's a chance Barbara is, too.
sk Ak je nažive on, je možné, že žije aj Barbara.
en Why is coffee dangerous one week and harmless the next?” —Barbara A.
sk Prečo je káva jeden týždeň nebezpečná a druhý týždeň neškodná?“ — Dr.
en Three alternate members' seats on the Committee of the Regions have become vacant following the end of the term of office of Ms Renate BRAUNER, Ms Brigitta PALLAUF and Ms Barbara SCHWARZ.
sk V dôsledku skončenia funkčného obdobia pani Renate BRAUNEROVEJ, pani Brigitty PALLAUFOVEJ a pani Barbary SCHWARZOVEJ sa uvoľnili tri miesta náhradníkov Výboru regiónov.
en Report: Barbara Matera (A7-0180/2010) (qualified majority + 3/5 of votes cast)
sk Správa Barbara Matera (A7-0180/2010) (potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
en Report: Barbara Matera (A7-0270/2010) (qualified majority + 3/5 of votes cast)
sk Správa: Barbara Matera (A7-0270/2010) (potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
en Co-rapporteurs: Barbara Lochbihler and Kinga Gál (A7-0014/2011)
sk Spoluspravodajcovia: Barbara Lochbihler a Kinga Gál (A7-0014/2011)
en Barbara Lochbihler moved an oral amendment to paragraph 11, indent 4, which was accepted, and an oral amendment to Amendment 2, which was not accepted.
sk Barbara Lochbihler predniesla ústny PDN k odseku 11 zarážke 4, ktorý bol schválený, a ústny PDN k PDN 2, ktorý nebol schválený.
Showing page 1. Found 843 sentences matching phrase "barbara".Found in 10 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.