guillat in Spanish - Catalan-Spanish Dictionary | Glosbe
Glosbe uses cookies to ensure you get the best experience
Got it!

guillat in Spanish

Catalan-Spanish dictionary

guillat

translations guillat

Add

Less frequent translations

pájaro raro · tipo raro

Examples

Add
Durant els anys 1223 i 1226, el comte Nunó Sanç hagué de combatre contra els intents del vescomte de Bearn, Guillem II de Montcada, d'apoderar-se del comtat; entre 1231 i 1233 fou el comte Roger Bernat II de Foix, hereu de l'antiga casa vescomtal de Cerdanya, qui intentà prendre el comtat a Nunó Sanç.
Entre 1223 y 1226, Nuño Sánchez tuvo que combatir contra los intentos del vizconde de Bearne, Guillermo II de Moncada, de arrebatar el condado a la Casa de Aragón; entre 1231 y 1233 fue el conde Roger Bernardo II de Foix, heredero de la antigua casa vizcondal de Cerdaña, quien intentó tomar el condado al tenente Nuño Sánchez.
WikiMatrix
En Guillem semblava un nadó intentant descobrir el món on havia aterrat.
Guillem parecía un bebé intentando descubrir el mundo donde había aterrizado.
Literature
Des de la fundació dels Cinc Ports l'any 1050, Dover sempre ha estat un membre important - pot ser que això fos el que primer cridés l'atenció de Guillem, i li donés el lema d'Invicta.
Desde la fundación de los Cinco Puertos en 1050, Dover siempre ha sido un miembro importante - puede que esto fuera lo que primero llamara la atención de Guillermo, y le diera el lema de Invicta.
WikiMatrix
—Falta alguna cosa —va dir Guillem un dia, després va sortir de la casa.
—Falta algo —dijo Guillem un día; luego salió de la casa.
Literature
Originalment va veure's a si mateix més com a escultor que com a pintor, i hi va ser encoratjat per Paul Guillaume, un jove i ambiciós marxant que es va interessar per la seua obra i el va presentar a l'escultor Constantin Brâncuşi.
Se considera a sí mismo más escultor que pintor, y siguió sobre esa vía cuando Paul Guillaume, un marchante joven y ambicioso le presenta a Constantin Brâncuşi.
WikiMatrix
Entrà a l'Orde de Predicadors de jove, fou estudiant i posteriorment professor de teologia al seminari dels dominics de París i al Merton College de la Universitat d'Oxford, on destacà per les refutacions a les idees d'Enric de Gant i de Guillaume de la Mare.
Admitido en la Orden de Predicadores, fue estudiante y posteriormente profesor de Teología en el seminario de los dominicos de París y en el Merton College de la Universidad de Oxford, donde se destacó en la refutación de las ideas de Enrique de Gante y Guillaume de la Mare.
WikiMatrix
—Una última cosa —demanà Guillem—.
Una última cosa preguntó Guillermo.
Literature
En 1692 Namur era capturat per un exèrcit francès sota l'ordre directa del rei, i els francesos tiren enrere una ofensiva aliada sota Guillem d'Orange a la batalla de Steinkeerke.
En 1692, Namur fue capturada por un ejército francés bajo el mando directo del rey, rechazando un ataque de Guillermo de Orange en la batalla de Steinkerque.
WikiMatrix
A l'abadia es troben les tombes de diversos reis de la dinastia de Plantagenet, reis d'Anglaterra i senyors d'Aquitània: Enric II d'Anglaterra i la seva muller Elionor d'Aquitània, i els seus fills: Ricard I d'Anglaterra (el seu cor es troba a Rouen), Joana (1165-1199), casada amb Guillem II de Sicília Ramon VII de Tolosa, nét d'Enric II Elisabet d'Angulema, casada amb Joan Sense Terra, rei d'Anglaterra.
En la abadía se encuentran las tumbas de varios reyes de la dinastía de Plantagenet, reyes de Inglaterra y señores de Aquitania: Enrique II de Inglaterra y su esposa Leonor de Aquitania, y sus hijos: Ricardo I de Inglaterra (su corazón se encuentra en Rouen), Juana (1165-1199), casada con Guillermo II de Sicilia Ramon VII de Tolosa nieto de Enrique II Isabel de Angulema, casada con Juan Sin Tierra, rey de Inglaterra.
WikiMatrix
La Guerra Guillemita d'Irlanda o Guerra jacobita d'Irlanda, (en gaèlic irlandès Cogadh an Dá Rí o 'La guerra dels Dos Reis') va esclatar després del destronament de Jaume II d'Anglaterra en 1688 per la seva filla Maria II d'Anglaterra i el seu marit Guillem d'Orange, nét de Carles I. Va provocar l'aixecament jacobita d'Escòcia encapçalat pel vescomte de Dundee, que es va iniciar en les mateixes dates.
La Guerra Guillermita de Irlanda, también conocida como la Guerra jacobita de Irlanda, y en gaélico como Cogadh an Dá Rí o la Guerra de los dos reyes, estalló tras el destronamiento de Jacobo II de Inglaterra en 1688 por su hija María II de Inglaterra y su marido Guillermo de Orange, nieto de Carlos I. Provocó el levantamiento jacobita de Escocia encabezado por el vizconde de Dundee, que se inició en las mismas fechas.
WikiMatrix
Li va parlar de Carlemany i dels seus companys, com també de Guillem d'Orange i dels sarraïns.
Le habló de Carlomagno y sus compañeros, así como de Guillermo de Orange y los sarracenos.
Literature
Mentrestant ha sonat una campana, i ell ha guillat de seguida, i ens ha deixat atònits i desconcertats.
Mientras tanto ha sonado una campana y se ha ido rápidamente dejándonos atónitos y desconcertados.
Literature
L'abril de 1859 diversos grups d'homes en trineu van partir del Fox per buscar a l'illa del Rei Guillem.
En abril de 1859, varios grupos de hombres en trineo partieron del Fox para buscar en la isla del Rey Guillermo.
WikiMatrix
Tradicionalment sempre se li ha dit capital de les Guilleries en tractar-se de la principal població d'aquesta comarca natural.
Tradicionalmente siempre se le ha llamado capital de Sierra de las Guillerías al tratarse de la principal población de esta comarca natural.
WikiMatrix
A la cort de Guillem IV d'Hesse-Kassel es van construir dos complexos rellotges astronòmics al 1561 i 1563-1568, que mostren en les seves quatre cares la posició en l'eclíptica del Sol, Mercuri, Venus, Mart, Júpiter i Saturn; la Lluna, el Sol i Drac (els nodes de la Lluna) d'acord amb Ptolemeu; un calendari, l'alba i la posta de sol i una esfera celeste automatitzada amb un símbol del sol animat que, per primera vegada en un globus celeste, mostrava la posició real del sol, incloent la seva equació de tiempo.Aquests dos rellotges són actualment exhibits en el Astronomisch-Physikalisches Kabinett de Kassel i al Saló de Matemàtiques i Física de Dresden.
Todavía en 1650, P. Schirleus construyó una planetario geocéntrico con el Sol como un planeta más, y con Mercurio y Venus que giran alrededor del Sol como si fuesen sus lunas. En la corte de Guillermo IV de Hesse-Kassel se construyeron dos complejos relojes astronómicos en 1561 y 1563-1568, que muestran en sus cuatro caras la posición en la eclíptica del Sol, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno; la Luna, el Sol y Dragón (los nodos de la Luna) de acuerdo con Ptolomeo; un calendario, el amanecer y la puesta del sol y una esfera celeste automatizada con un símbolo del sol animado que, por primera vez en un globo celeste, mostraba la posición real del sol, incluyendo su ecuación de tiempo. Estos dos relojes son actualmente exhibidos en el Astronomisch-Physikalisches Kabinett de Kassel y en el Salón de Matemáticas y Física de Dresde.
WikiMatrix
Sempre estan cridant... estan guillats, odien la gent de I' exterior
Siempre están gritando... están locos de atar, odian a la gente del exterior
opensubtitles2
Primer havien cridat en Guillem, i en Joan en segon lloc.
Llamaron primero a Guillem y a Joan en segundo lugar.
Literature
Tot i la victòria del comte Guillem Ramon I (1068 - 1095), fill i successor de Ramon Guifré (1035 - 1068), sobre el comte Guislabert II de Rosselló en el conflicte per la possessió de Cuixà, i de la iniciativa comtal de la fundació de Vilafranca de Conflent, entre 1088 i 1092, la dinastia vescomtal, protagonista de la revolta nobiliària a la Cerdanya, va poder consolidar les seves posicions a la part occidental del comtat; a més, l'absentisme del comte Guillem Jordà (1095 - 1109), que el 1101 va marxar cap a Terra Santa com a croat, afeblí el poder comtal.
A pesar de la victoria del conde Guillermo Ramón I (1068-1095), hijo y sucesor de Ramón Wifredo (1035-1068), sobre el conde Guislaberto II de Rosellón en el conflicto por la posesión de Cuixà y de la iniciativa condal de la fundación de Vilafranca de Conflent, entre 1088 y 1092, la dinastía vizcondal, protagonista de la revuelta nobiliaria en la Cerdaña, pudo consolidar sus posiciones en la parte occidental del condado.
WikiMatrix
Fantastic Mr Fox (traduït al català com El fantàstic senyor Guillot) és una novel·la infantil escrita per Roald Dahl.
Fantastic Mr Fox (traducido al español como El Superzorro) es una novela infantil escrita por Roald Dahl.
WikiMatrix
Poc després, el seu germà, en Guillem Autier, també ha cremat a la foguera.
Poco después, su hermano Guillem Autier también ha ardido en la hoguera.
Literature
Guillem s’enrojolà i comentà: —Eris sacerdos in aetemum.22 —Gràcies —digué l’Abat.
Guillermo se cubrió de rubor y comentó: —Eris sacerdos in aeternum.[*] —Gracias —dijo el Abad.
Literature
Frederic Guillem Kettler (en alemany: Frederich III Wilhelm von Kettler, en letó: Frīdrihs Vilhelms Ketlers, 19 de juliol de 1692 - 21 de gener de 1711) va ser duc de Curlàndia i Semigàlia des de 1698 a 1711.
Federico III Guillermo Kettler (en alemán: Frederich III Wilhelm von Kettler; en letón: Frīdrihs Vilhelms Ketlers, 19 de julio de 1692 - 21 de enero de 1711) fue duque de Curlandia y Semigalia desde 1698 a 1711.
WikiMatrix
Al any 1031, Guillem el Conqueridor, es va casar amb Matilde de Flandes, la primera en ostentar el títol.
En el 1031, Guillermo el Conquistador contrajo matrimonio con Matilde de Flandes, la primera en ostentar el título.
WikiMatrix
També es va descobrir i va anomenar la Terra de l'Emperador Guillem II.
También se descubrió y nombró la Tierra del Emperador Guillermo II.
WikiMatrix
La mare era la segona de dotze fills d'una família de pagès, de la part més rònega i apartada de les Guilleries.
Mi madre era la segunda de doce hijos de una familia de campesinos, de la parte más pobre y apartada de las Guillerías.
Literature